Dz.U. 2009 nr 75 poz. 640

Dziennik Ustaw Nr 75 — 5915 — Poz. 640 Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycz nia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokura tury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 i Nr 56, poz. 45

9) zarządza się, co następuje:

§1. Członkowie zespołu konkursowego otrzymują wynagrodzenie w wysokości 50 % miesięcznego wy nagrodzenia zasadniczego sędziego w stawce czwar tej.

§2. Członkowie zespołów egzaminacyjnych otrzy mują wynagrodzenie w wysokości 50 % miesięczne go wynagrodzenia zasadniczego sędziego w stawce czwartej.

§3. Członkowie komisji konkursowej otrzymują wynagrodzenie w wysokości 70 % miesięcznego wy nagrodzenia zasadniczego sędziego w stawce czwartej.

§4. Za przeprowadzenie egzaminu sędziowskiego lub prokuratorskiego członkowie komisji egzamina cyjnej otrzymują wynagrodzenie w wysokości równej miesięcznemu wynagrodzeniu zasadniczemu sędzie go w stawce czwartej.

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: A. Czuma 640 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołu egzaminacyjnego oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnej

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-05-20
Data wydania: 2009-05-11
Data wejścia w życie: 2009-05-20
Data obowiązywania: 2009-05-20
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 75 poz. 640