Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666

Dziennik Ustaw Nr 79 — 6106 — Poz. 666 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1. Ustawa określa:

1) wymagania dotyczące wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów;

2) zasady wprowadzania do obrotu baterii i akumu latorów;

3) zasady zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych aku mulatorów. Art.

2. Ustawa ma na celu:

1) ograniczenie negatywnego wpływu baterii i aku mulatorów oraz zużytych baterii i zużytych akumu latorów na środowisko przez redukcję ilości sub stancji niebezpiecznych w bateriach i akumulato rach oraz właściwe zbieranie i recykling powstają cych z nich odpadów, w tym przez wspieranie wy sokiego poziomu zbierania zużytych baterii prze nośnych i zużytych akumulatorów przenośnych;

2) zharmonizowanie wymogów dotyczących zawar tości metali ciężkich w bateriach i akumulatorach oraz wymogów dotyczących ich oznakowania;

3) zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego i uniknięcia zniekształcenia konku rencji w obrębie Unii Europejskiej. Art.

3. Ustawa reguluje prawa i obowiązki pod miotów:

1) wprowadzających do obrotu baterie lub akumula tory;

2) dystrybuujących baterie lub akumulatory lub sprzęt;

3) zbierających, przetwarzających, dokonujących re cyklingu lub unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;

4) użytkujących baterie lub akumulatory. Art.

4.

1. Przepisy ustawy stosuje się do:

1) wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów pro dukowanych i wprowadzanych do obrotu, nieza leżnie od ich kształtu, pojemności, masy, składu materiałowego, sposobu użycia oraz niezależnie od tego, czy stanowią przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych pro duktów;

2) zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do baterii i akumulatorów używanych w:

1) urządzeniach związanych z ochroną podstawo wych interesów bezpieczeństwa państw człon kowskich Unii Europejskiej, broni, amunicji i sprzęcie wojennym, z wyjątkiem produktów, któ re nie są przeznaczone specjalnie do celów woj skowych;

2) urządzeniach przeznaczonych do wysyłania w przestrzeń kosmiczną. Art.

5. W sprawach dotyczących zużytych baterii i zużytych akumulatorów w zakresie nieuregulowa nym w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.2)). Art.

6. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) bateria, akumulator — źródło energii elektrycznej wytwarzanej przez bezpośrednie przetwarzanie energii chemicznej, które składa się z jednego albo kilku: a) pierwotnych ogniw baterii nienadających się do powtórnego naładowania albo b) wtórnych ogniw baterii nadających się do po wtórnego naładowania;

2) bateria przemysłowa, akumulator przemysłowy — baterię i akumulator, które są przeznaczone wy łącznie do celów przemysłowych, zawodowych lub do używania w pojazdach elektrycznych, w szczególności określone w załączniku nr 1 do ustawy; 666 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach1) ———————

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europej skiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157/EWG (Dz. Urz. UE L 266 z 26.09.2006, str. 1, z późn. zm.). Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 lip ca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Ârodowiska, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz nych, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodo wym od osób prawnych, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, ustawę z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofa nych z eksploatacji, ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. ———————

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97. Dziennik Ustaw Nr 79 — 6107 — Poz. 666

3) bateria przenośna, akumulator przenośny — bate rię i akumulator, w tym ogniwo guzikowe lub ze staw, które są szczelnie zamknięte i mogą być przenoszone w ręku oraz nie stanowią baterii prze mysłowej i akumulatora przemysłowego albo ba terii samochodowej i akumulatora samochodowe go, w szczególności określone w załączniku nr 2 do ustawy;

4) bateria samochodowa, akumulator samochodo wy — baterię i akumulator, które są używane do rozruszników, oświetlenia lub inicjowania zapłonu w pojazdach;

5) decyzje związane z gospodarką odpadami — decy zje, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 26 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwiet nia 2001 r. o odpadach, w art. 181 ust. 1 pkt 1 usta wy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.3)) oraz w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po rządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97);

6) elektronarzędzie bezprzewodowe — podręczny sprzęt zasilany baterią lub akumulatorem, który jest przeznaczony do wykorzystania w działalności serwisowej, budowlanej lub ogrodniczej, w tym narzędzia przeznaczone do toczenia, frezowania, szlifowania, rozdrabniania, piłowania, ścinania, wiercenia, przebijania otworów, wykrawania, ku cia, nitowania, skręcania, polerowania lub podob nej obróbki drewna, metalu i innych materiałów, a także do koszenia, cięcia i innych prac;

7) import — przywóz baterii lub akumulatorów z te rytorium państwa niebędącego państwem człon kowskim Unii Europejskiej lub państwem człon kowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w celu wprowadzenia do obrotu na terytorium kraju;

8) marszałek województwa — odpowiednio: a) w przypadku wprowadzającego baterie lub aku mulatory — marszałka województwa właściwe go ze względu na siedzibę lub miejsce zamiesz kania wprowadzającego baterie lub akumulato ry, a w przypadku braku siedziby lub miejsca za mieszkania na terytorium kraju — Marszałka Województwa Mazowieckiego, b) w przypadku zbierającego zużyte baterie lub zu żyte akumulatory lub prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów — marszałka województwa wła ściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub przetwa rzania zużytych baterii lub zużytych akumulato rów;

9) miejsce odbioru — wyznaczoną część obiektu bu dowlanego, którym włada podmiot, którego pod stawowa działalność nie polega na gospodarowa niu odpadami, w tym szkoły, placówki oświatowej lub kulturalno-oświatowej, siedziby urzędu lub in stytucji, punkt świadczący usługi w zakresie wy miany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów lub placówkę handlową prowadzoną przez sprze dawcę detalicznego lub sprzedawcę hurtowego, do których użytkownik końcowy może oddać zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne;

10) ogniwo guzikowe — małą baterię przenośną i aku mulator przenośny o średnicy większej niż wyso kość, które są wykorzystywane do specjalnych ce lów, w szczególności do zasilania aparatów słu chowych, zegarków, małych urządzeń przenoś nych lub urządzeń do zasilania rezerwowego; 1

1) poziom zbierania — wyrażony w procentach sto sunek masy zużytych baterii przenośnych i zuży tych akumulatorów przenośnych zebranych zgod nie z ustawą w danym roku kalendarzowym do średniej masy baterii przenośnych i akumulato rów przenośnych wprowadzonych do obrotu przez wprowadzającego baterie lub akumulatory w danym roku kalendarzowym oraz w dwóch la tach poprzednich; 1

2) przedsiębiorca — przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działal ności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.4)); 1

3) przetwarzanie — czynności podejmowane po do starczeniu zużytych baterii lub zużytych akumula torów prowadzącemu zakład przetwarzania zuży tych baterii lub zużytych akumulatorów w celu ich sortowania, przygotowania do recyklingu lub unieszkodliwiania; 1

4) sprzedawca detaliczny — przedsiębiorcę, który w ramach wykonywanej działalności gospodar czej udostępnia odpłatnie lub nieodpłatnie baterie lub akumulatory w celu używania przez użytkow ników końcowych, w tym także jako przynależ ność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów; 1

5) sprzedawca hurtowy — przedsiębiorcę, który w ramach wykonywanej działalności gospodar czej udostępnia odpłatnie lub nieodpłatnie baterie lub akumulatory w celu ich dalszego odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania, w tym także ja ko przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów; 1

6) sprzęt — sprzęt elektryczny lub elektroniczny, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1464), który jest w całości albo w części zasilany bateriami lub akumulatorami lub jest przystosowany do tego rodzaju zasilania; ———————

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 20, poz. 106. ———————

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 18, poz. 97. Dziennik Ustaw Nr 79 — 6108 — Poz. 666 1

7) terytorium kraju — terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 1

8) urząd marszałkowski — odpowiednio: a) w przypadku wprowadzającego baterie lub aku mulatory — urząd marszałkowski właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wprowadzającego baterie lub akumulatory, a w przypadku braku siedziby lub miejsca za mieszkania na terytorium kraju — Urząd Mar szałkowski Województwa Mazowieckiego, b) w przypadku zbierającego zużyte baterie lub zu żyte akumulatory lub prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów — urząd marszałkowski właści wy ze względu na miejsce prowadzenia działal ności w zakresie zbierania lub przetwarzania zu żytych baterii lub zużytych akumulatorów; 1

9) użytkownik końcowy — podmiot wykorzystujący energię elektryczną z baterii lub akumulatorów;

20) wewnątrzwspólnotowa dostawa — wywóz baterii lub akumulatorów z terytorium kraju na teryto rium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Eu ropejskim Obszarze Gospodarczym; 2

1) wewnątrzwspólnotowe nabycie — przywóz baterii lub akumulatorów z terytorium innego niż Rzecz pospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Euro pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Europejskim Obszarze Gospo darczym w celu wprowadzenia do obrotu na tery torium kraju; 2

2) wprowadzający baterie lub akumulatory — przed siębiorcę, który wykonuje działalność gospodar czą w zakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów, w tym zamontowanych w sprzęcie lub pojazdach, po raz pierwszy na tery torium kraju; za wprowadzającego baterie lub akumulatory uważa się także przedsiębiorcę doko nującego importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów na potrzeby wy konywanej działalności gospodarczej; 2

3) wprowadzanie do obrotu — odpłatne albo nieod płatne udostępnienie na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy o Eu ropejskim Obszarze Gospodarczym w celu używa nia lub dystrybucji; 2

4) zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatory: a) podmiot prowadzący punkt zbierania odpadów, posiadający zezwolenie na prowadzenie działal ności w zakresie zbierania odpadów w postaci zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, b) gminną jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność w zakresie odbierania odpadów ko munalnych, c) przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych; 2

5) zestaw — zespół baterii lub akumulatorów połą czonych ze sobą lub otoczonych zewnętrzną osło ną w taki sposób, że nie jest przeznaczony do dzie lenia na części ani otwierania przez użytkownika końcowego; 2

6) zużyte baterie, zużyte akumulatory — baterie i akumulatory będące odpadami w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o od padach. Art.

7.

1. Wprowadzenie do obrotu baterii lub aku mulatorów na terytorium kraju następuje z dniem:

1) wydania baterii lub akumulatorów z magazynu lub przekazania osobie trzeciej, z przeznaczeniem do używania lub dystrybucji na terytorium kraju — w przypadku baterii lub akumulatorów wyprodu kowanych na terytorium kraju;

2) wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrz wspólnotowe nabycie;

3) przywozu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju.

2. Jeżeli z przepisów ust. 1 wynika, że wprowadze nie baterii lub akumulatorów do obrotu nastąpiło w dwóch terminach, za dzień wprowadzenia baterii lub akumulatorów do obrotu na terytorium kraju uwa ża się dzień wcześniejszy.

3. Ciężar udowodnienia, że wprowadzenie do ob rotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju nie nastąpiło albo nastąpiło w innym dniu niż określony w ust. 1, spoczywa na wprowadzającym baterie lub akumulatory. Rozdział 2 Wymagania dotyczące wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów oraz sprzętu Art.

8.

1. Wprowadzane do obrotu baterie i aku mulatory, w tym baterie i akumulatory zamontowane w sprzęcie, nie mogą zawierać więcej niż 0,0005 % wagowo rtęci, z tym że ogniwa guzikowe nie mogą za wierać więcej niż 2 % wagowo rtęci.

2. Wprowadzane do obrotu baterie przenośne i akumulatory przenośne, w tym zamontowane w sprzęcie, nie mogą zawierać więcej niż 0,002 % wa gowo kadmu.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do baterii przenoś nych i akumulatorów przenośnych przeznaczonych do użytku w:

1) systemach awaryjnych i alarmowych, w tym w oświetleniu awaryjnym;

2) urządzeniach medycznych;

3) elektronarzędziach bezprzewodowych. Dziennik Ustaw Nr 79 — 6109 — Poz. 666 Art.

9.

1. Wprowadzane do obrotu baterie i aku mulatory, w tym zestawy oraz ogniwa guzikowe, po winny być oznakowane symbolem selektywnego zbierania, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do ustawy.

2. Wprowadzane do obrotu:

1) baterie i akumulatory, w tym zestawy, powinny być oznakowane: a) symbolem chemicznym Cd, jeżeli zawierają po wyżej 0,002 % wagowo kadmu, b) symbolem chemicznym Pb, jeżeli zawierają po wyżej 0,004 % wagowo ołowiu;

2) ogniwa guzikowe powinny być oznakowane sym bolem chemicznym Hg, jeżeli zawierają powyżej 0,0005 % wagowo rtęci.

3. Wzory symboli, o których mowa w ust. 2, są określone w załączniku nr 4 do ustawy.

4. Wprowadzane do obrotu baterie przenośne i akumulatory przenośne oraz baterie samochodowe i akumulatory samochodowe powinny być zaopatrzo ne w informację o ich pojemności.

5. Symbole, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz in formację, o której mowa w ust. 4, umieszcza się w sposób widoczny, czytelny i trwały.

6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, metody określenia pojem ności baterii lub akumulatorów oraz sposób umiesz czania informacji o tej pojemności na bateriach lub akumulatorach, kierując się przepisami prawa Unii Europejskiej w tym zakresie, względami ochrony śro dowiska oraz koniecznością zapewnienia rzetelnej in formacji o właściwościach wprowadzanych do obrotu baterii lub akumulatorów.

7. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, rodzaje wprowa dzanych do obrotu baterii i akumulatorów zwolnio nych z wymagań określonych w ust. 1—5, kierując się przepisami prawa Unii Europejskiej w tym zakresie oraz względami ochrony środowiska. Art.

10.

1. Zakazuje się wprowadzania do obrotu oraz dystrybucji baterii i akumulatorów niespełniają cych wymagań określonych w art. 8 i 9.

2. Wprowadzający do obrotu baterie lub akumula tory jest obowiązany do wycofania z obrotu baterii i akumulatorów niespełniających wymagań określo nych w art. 8 i 9.

3. W przypadku niewycofania z obrotu baterii i akumulatorów niespełniających wymagań określo nych w art. 8 i 9 Główny Inspektor Ochrony Ârodowi ska wydaje z urzędu decyzję o wycofaniu z obrotu tych baterii lub akumulatorów.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, zawiera:

1) zobowiązanie wprowadzającego do obrotu bate rie lub akumulatory do odpowiedniego publiczne go wezwania sprzedawców detalicznych, sprze dawców hurtowych oraz użytkowników końco wych baterii lub akumulatorów niespełniających wymagań określonych w art. 8 i 9 do oddawania tych baterii i akumulatorów na koszt i odpowie dzialność wprowadzającego do obrotu baterie lub akumulatory;

2) określenie miejsca lub miejsc przyjmowania bate rii i akumulatorów niespełniających wymagań określonych w art. 8 i 9;

3) nakaz przetworzenia i recyklingu wycofanych z ob rotu baterii i akumulatorów, zgodnie z przepisami ustawy.

5. Wojewódzki inspektor inspekcji handlowej wła ściwy ze względu na miejsce kontroli sprzedawcy de talicznego lub sprzedawcy hurtowego może zarządzić w toku kontroli, w drodze decyzji, wstrzymanie dys trybucji baterii lub akumulatorów niespełniających wymagań określonych w art. 8 i 9.

6. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 5, sprzedawca detaliczny lub sprzedawca hur towy jest obowiązany do zwrotu baterii i akumulato rów niespełniających wymagań określonych w art. 8 i 9 do dostawcy, a w przypadku braku takiej możliwości — do przekazania tych baterii i akumula torów jako zużytych baterii i zużytych akumulatorów do przetworzenia i recyklingu.

7. Informację o wynikach kontroli oraz kopię decy zji, o której mowa w ust. 5, wojewódzki inspektor inspekcji handlowej przedkłada Głównemu Inspekto rowi Ochrony Ârodowiska w terminie 30 dni od dnia jej wydania.

8. Decyzjom, o których mowa w ust. 3 i 5, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

9. Koszty związane z wycofaniem z obrotu, wstrzy maniem dystrybucji lub przekazaniem do przetworze nia i recyklingu baterii i akumulatorów ponosi wpro wadzający do obrotu baterie lub akumulatory. Art. 1

1.

1. Produkowany i wprowadzany do obro tu sprzęt powinien być zaprojektowany w sposób umożliwiający łatwe usunięcie z niego zużytych bate rii i zużytych akumulatorów.

2. Do wprowadzanego do obrotu i dystrybuowa nego sprzętu, w którym są zamontowane baterie lub akumulatory, powinna być dołączona instrukcja za wierająca informację o:

1) sposobie bezpiecznego usunięcia baterii lub aku mulatorów z tego sprzętu;

2) rodzaju zamontowanych baterii lub akumulato rów.

3. W przypadku wprowadzania do obrotu na tery torium kraju sprzętu, w którym są zamontowane bate rie lub akumulatory, instrukcję, o której mowa w ust. 2, sporządza się w języku polskim.

4. Przepisów ust. 1—3 nie stosuje się do:

1) sprzętu, który służy ochronie bezpieczeństwa lub porządku publicznego państw członkowskich Unii Europejskiej; Dziennik Ustaw Nr 79 — 6110 — Poz. 666

2) sprzętu, w którym baterie lub akumulatory są przylutowane, zgrzewane lub w inny sposób przy mocowane na stałe do końcówek zasilających, za pewniając ciągły dopływ prądu w warunkach nie typowej eksploatacji oraz w podtrzymaniu danych w ich niezmienionym stanie w sprzęcie informa tycznym, w którym użycie baterii lub akumulato rów jest technicznie niezbędne;

3) sprzętu medycznego, który służy do podtrzymy wania funkcji życiowych, oraz stymulatorów ser ca, w których jest niezbędne nieprzerwane źródło zasilania, a baterie lub akumulatory mogą być usunięte tylko przez wykwalifikowane osoby;

4) sprzętu przenośnego, w którym wymiana baterii lub akumulatorów przez niewykwalifikowane oso by może stanowić zagrożenie dla użytkownika końcowego lub niekorzystnie wpłynąć na pracę sprzętu. Rozdział 3 Postępowanie ze zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami Art. 1

2. Zakazuje się umieszczania zużytych baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku. Art. 1

3.

1. Zużyte baterie samochodowe i zużyte akumulatory samochodowe oraz zużyte baterie prze mysłowe i zużyte akumulatory przemysłowe powinny być zbierane selektywnie według rodzajów w celu ułatwienia ich przetwarzania za pomocą technologii i instalacji służących do przetwarzania i recyklingu po szczególnych rodzajów zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o których mowa w art. 15 ust. 1.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki w poro zumieniu z ministrem właściwym do spraw środowi ska może określić, w drodze rozporządzenia, szczegó łowy sposób selektywnego zbierania zużytych baterii samochodowych, zużytych akumulatorów samocho dowych, zużytych baterii przemysłowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych, uwzględniając tech nologie przetwarzania i recyklingu oraz kierując się po trzebą zapewnienia wysokich poziomów recyklingu. Art. 1

4.

1. Magazynowanie i przetwarzanie zuży tych baterii i zużytych akumulatorów w zakładach przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumula torów powinny odbywać się w miejscach o utwardzo nym, nieprzepuszczalnym podłożu, odpornych na działanie warunków atmosferycznych lub w odpo wiednich pojemnikach nieprzewodzących prądu, od pornych na działanie substancji zawartych w bate riach lub akumulatorach oraz działanie warunków at mosferycznych.

2. Magazynowanie zużytych baterii samochodo wych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych ba terii przemysłowych kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych w zakładach przetwarzania zużytych baterii lub zuży tych akumulatorów powinno odbywać się na nieprze puszczalnych podłożach, podłączonych do kanalizacji działającej w obiegu zamkniętym, kierującej ścieki do specjalnych zbiorników lub do instalacji przerabiają cej zużyte baterie lub zużyte akumulatory.

3. Zużyte baterie i zużyte akumulatory przeznaczo ne do przetwarzania i recyklingu mogą być magazy nowane nie dłużej niż przez okres roku łącznie przez wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.

4. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, wymagania doty czące magazynowania, przetwarzania i recyklingu zu żytych baterii lub zużytych akumulatorów, kierując się względami ochrony środowiska oraz koniecznością zapewnienia wysokiego poziomu recyklingu; Art. 1

5.

1. Za pomocą technologii i instalacji służą cych do przetwarzania i recyklingu poszczególnych rodzajów zużytych baterii lub zużytych akumulatorów muszą zostać osiągnięte następujące minimalne po ziomy wydajności recyklingu:

1) w przypadku zużytych baterii kwasowo-ołowio wych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowio wych — 65 % masy zużytych baterii kwasowo -ołowiowych lub zużytych akumulatorów kwaso wo-ołowiowych, w tym recykling zawartości oło wiu w najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu, przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów;

2) w przypadku zużytych baterii niklowo-kadmowych i zużytych akumulatorów niklowo-kadmowych — 75 % masy zużytych baterii niklowo-kadmowych lub zużytych akumulatorów niklowo-kadmowych, w tym recykling zawartości kadmu w najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu, przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów;

3) w przypadku pozostałych zużytych baterii i zuży tych akumulatorów — 50 % masy zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposoby obliczania pozio mów wydajności recyklingu, biorąc pod uwagę wy mogi ochrony środowiska oraz rozwój techniczny i naukowy. Art. 1

6.

1. Zakazuje się unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów przez ich składowa nie na składowisku odpadów lub termiczne prze kształcanie.

2. Odpady powstałe po przetworzeniu zużytych baterii i zużytych akumulatorów, o którym mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2, nienadające się do recyklingu, w zależności od właściwości, mogą zostać unieszko dliwione przez składowanie na składowisku odpadów lub poddane termicznemu przekształcaniu. Rozdział 4 Rejestr wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów Art. 1

7. Główny Inspektor Ochrony Ârodowiska prowadzi rejestr:

1) wprowadzających baterie lub akumulatory,

2) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych ba terii lub zużytych akumulatorów — zwany dalej „rejestrem”. Dziennik Ustaw Nr 79 — 6111 — Poz. 666 Art. 1

8.

1. Przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania do obrotu bate rii lub akumulatorów na terytorium kraju lub przetwa rzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, przed dokonaniem pierwszego wprowadzenia do ob rotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju lub pierwszego przetwarzania zużytych baterii lub zuży tych akumulatorów, jest obowiązany do złożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska wnios ku o wpis do rejestru oraz uzyskania numeru rejestro wego.

2. Przedsiębiorca wykonujący działalność w obu zakresach, o których mowa w ust. 1, składa jeden wniosek o wpis do rejestru, obejmujący dane wyma gane dla wniosku o wpis do rejestru w zakresie wyko nywanej działalności gospodarczej.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera na stępujące dane w odniesieniu do:

1) wprowadzającego baterie lub akumulatory: a) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego sie dziby i adres, b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsię biorcy — jeżeli został nadany, c) europejski numer identyfikacji podatkowej — jeżeli został nadany, d) informację o rodzaju wprowadzanych baterii i akumulatorów, e) informację o sposobie realizowania obowiąz ków wynikających z ustawy;

2) prowadzącego zakład przetwarzania zużytych ba terii lub zużytych akumulatorów: a) firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego sie dziby i adres, b) datę i oznaczenie miejsca wpisu przedsiębiorcy do ewidencji działalności gospodarczej albo do Krajowego Rejestru Sądowego, c) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsię biorcy — jeżeli został nadany, d) numer REGON przedsiębiorcy — jeżeli został nadany, e) informację o: — rodzajach przetwarzanych baterii i akumula torów oraz o prowadzonych procesach prze twarzania i recyklingu, — decyzjach związanych z gospodarką odpada mi, zawierających datę wydania, czas obo wiązywania, dane dotyczące mocy przetwór czych, oznaczenie organu wydającego decy zję oraz numer wydanej decyzji.

4. Wprowadzający baterie lub akumulatory dołą cza do wniosku uwierzytelnioną kopię dowodu uisz czenia opłaty rejestrowej.

5. Przedsiębiorca zagraniczny będący wprowadza jącym baterie lub akumulatory wykonuje obowiązki wynikające z rejestracji za pośrednictwem osoby upo ważnionej do jego reprezentowania zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Art. 1

9.

1. Główny Inspektor Ochrony Ârodowiska, dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcom podlegającym wpisowi numer rejestrowy.

2. Główny Inspektor Ochrony Ârodowiska zawia damia przedsiębiorców wpisanych do rejestru oraz marszałka województwa o nadanym numerze reje strowym.

3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania numeru rejestrowego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność zidentyfikowania przedsiębiorców wpi sanych do rejestru, zapewnienia spójności i ciągłości numeru rejestrowego z numerem rejestrowym nada wanym zgodnie z przepisami o zużytym sprzęcie elek trycznym i elektronicznym oraz wyeliminowania sytu acji, w której przedsiębiorcy będą posługiwać się dwoma numerami rejestrowymi. Art.

20.

1. Wpis do rejestru wprowadzającego ba terie lub akumulatory podlega opłacie rejestrowej.

2. Wprowadzający baterie lub akumulatory uiszcza opłatę rejestrową na odrębny rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Ochrony Ârodowiska.

3. Opłaty rejestrowej nie uiszcza wprowadzający baterie lub akumulatory wpisany do rejestru, o któ rym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o krajo wym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2007 r. Nr 93, poz. 621 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

4. Wprowadzający baterie lub akumulatory wpisa ny do rejestru uiszcza, w terminie do końca lutego każ dego roku, opłatę roczną na odrębny rachunek banko wy Głównego Inspektoratu Ochrony Ârodowiska.

5. Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

6. Opłaty rocznej nie uiszcza wprowadzający bate rie lub akumulatory, który jest jednocześnie wprowa dzającym sprzęt i jest zarejestrowany w rejestrze, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację o numerze rejestrowym nadanym zgodnie z przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elek tronicznym.

7. Górne stawki opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wynoszą 1 000 zł, przy czym dla mikroprzedsiębior ców górna stawka tych opłat wynosi 200 zł.

8. Minister właściwy do spraw środowiska w po rozumieniu z ministrem właściwym do spraw finan sów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość stawek:

1) opłaty rejestrowej,

2) opłaty rocznej — biorąc pod uwagę koszty prowadzenia rejestru oraz to, że opłaty te nie powinny stanowić przeszko dy w uzyskaniu wpisu do rejestru albo w wykonywa niu działalności gospodarczej, zwłaszcza dla mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsię biorców. Dziennik Ustaw Nr 79 — 6112 — Poz. 666 Art. 2

1.

1. W przypadku zmiany danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany do złożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska, w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana, wniosku o zmianę wpisu do rejestru.

2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w ust. 1, w zakresie zmiany adresu, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Art. 2

2.

1. Główny Inspektor Ochrony Ârodowiska:

1) prowadzi rejestr w postaci bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach danych w rozumie niu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o in formatyzacji działalności podmiotów realizują cych zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 817), który może stanowić część innych baz danych z zakresu ochrony środo wiska, w tym gospodarki odpadami;

2) archiwizuje, przechowuje i przetwarza dane za warte w rejestrze;

3) zapewnia bezpieczeństwo danych zawartych w re jestrze;

4) udostępnia w swojej siedzibie oraz na stronie in ternetowej dane zawarte w rejestrze, o których mowa w art. 18 ust. 3, z wyłączeniem danych do tyczących mocy przetwórczych.

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

1) niezbędny zakres informacji objętych obowiąz kiem zbierania i przetwarzania przez Głównego Inspektora Ochrony Ârodowiska,

2) sposób prowadzenia bazy danych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 — kierując się potrzebą ujednolicenia systemu zbie rania i przetwarzania danych oraz koniecznością oce ny funkcjonowania systemu gospodarki zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami. Art. 2

3.

1. W przypadku trwałego zakończenia dzia łalności w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 1, przedsiębiorca jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalno ści, do złożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Âro dowiska wniosku o wykreślenie z rejestru.

2. Główny Inspektor Ochrony Ârodowiska, w dro dze decyzji, wykreśla z rejestru przedsiębiorcę.

3. Dane przedsiębiorcy wykreślonego z rejestru są archiwizowane. Art. 2

4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory wniosków, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 2, art. 21 ust. 1 i art. 23 ust. 1, oraz sposób ich przekazywania Głów nemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska, uwzględ niając odpowiednio konieczność zidentyfikowania przedsiębiorców podlegających wpisowi do rejestru, ujednolicenia formy składanych wniosków, ułatwie nia ich przekazywania Głównemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska oraz sprawności postępowania. Art. 2

5. Główny Inspektor Ochrony Ârodowiska dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru w przypadku:

1) cofnięcia lub wygaśnięcia decyzji związanej z gos podarką odpadami;

2) stwierdzenia rażących nieprawidłowości w wyko nywaniu obowiązków określonych w przepisach ustawy;

3) stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Art. 2

6. Do wniosku o wpis do rejestru, wniosku o zmianę wpisu do rejestru oraz wniosku o wykreśle nie z rejestru stosuje się odpowiednio przepisy art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego. Rozdział 5 Obowiązki wprowadzających baterie lub akumulatory Art. 2

7.

1. Wprowadzający baterie lub akumulato ry jest obowiązany do zorganizowania i sfinansowa nia zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodli wiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz właściwego gospodarowania zużytymi bateriami i zu żytymi akumulatorami.

2. Wprowadzający baterie samochodowe, akumu latory samochodowe, baterie przemysłowe lub aku mulatory przemysłowe oraz użytkownicy tych baterii lub akumulatorów mogą zawierać między sobą poro zumienia dotyczące finansowania zbierania, przetwa rzania, recyklingu i unieszkodliwiania tych baterii lub akumulatorów. Art. 2

8.

1. Wprowadzający baterie lub akumulato ry może realizować obowiązki, o których mowa w art. 27, art. 31, art. 32 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 1 i 4 oraz art. 41 ust. 3, za pośrednictwem innych podmiotów.

2. Odpowiedzialność za prawidłową realizację obowiązków, o których mowa w ust. 1, spoczywa na wprowadzającym baterie lub akumulatory. Art. 2

9. Wprowadzający baterie lub akumulatory może wprowadzać do obrotu tylko baterie i akumula tory oznakowane w sposób, o którym mowa w art. 9. Art. 30. Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do umieszczania numeru rejestrowe go na dokumentach związanych z obrotem bateriami i akumulatorami. Art. 3

1.

1. W przypadku zgłoszenia przez użytkow nika końcowego potrzeby odbioru zużytych baterii sa mochodowych, zużytych akumulatorów samochodo wych, zużytych baterii przemysłowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych, z wyjątkiem baterii kwasowo-ołowiowych i akumulatorów kwasowo-oło wiowych, wprowadzający baterie lub akumulatory, który wprowadził je do obrotu, jest obowiązany do odebrania od użytkownika końcowego, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia, tych baterii i akumulato rów, w ilości nie większej niż ilość przekazana temu użytkownikowi końcowemu, i przekazania ich do prze twarzania i recyklingu. Dziennik Ustaw Nr 79 — 6113 — Poz. 666

2. Wprowadzający baterie samochodowe kwaso wo-ołowiowe, akumulatory samochodowe kwasowo -ołowiowe, baterie przemysłowe kwasowo-ołowiowe lub akumulatory przemysłowe kwasowo-ołowiowe jest obowiązany do odebrania na własny koszt zuży tych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo -ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych kwaso wo-ołowiowych i zużytych akumulatorów przemysło wych kwasowo-ołowiowych od użytkownika końcowe go, sprzedawcy detalicznego oraz sprzedawcy hurto wego i przekazania ich do przetwarzania i recyklingu.

3. Wprowadzający baterie samochodowe kwaso wo-ołowiowe, akumulatory samochodowe kwasowo -ołowiowe, baterie przemysłowe kwasowo-ołowiowe lub akumulatory przemysłowe kwasowo-ołowiowe jest obowiązany do dołączenia do nich informacji o warunkach i trybie ich zwrotu oraz o zorganizowa nych dla nich punktach zbierania. Art. 3

2.

1. Wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne jest obowiązany do zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ze zbierającym zużyte baterie lub zużyte akumulatory, dotyczącej zbierania zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szcze gólności:

1) warunki finansowania przez wprowadzającego baterie przenośne lub akumulatory przenośne zbierania zużytych baterii przenośnych lub zuży tych akumulatorów przenośnych;

2) zobowiązanie do składania przez zbierającego zu żyte baterie lub zużyte akumulatory wprowadzają cemu baterie przenośne lub akumulatory przenoś ne: a) sprawozdania o masie zebranych zużytych ba terii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych z miejsc odbioru lub od użytkow ników końcowych na poczet tego wprowadzają cego baterie lub akumulatory, b) wykazu punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory, c) wykazu miejsc odbioru, z których odbiera zuży te baterie lub zużyte akumulatory, wraz z infor macją na temat okresu trwania umowy z pro wadzącym miejsce odbioru. Art. 3

3.

1. Wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne jest obowiązany do osiągnię cia poziomów zbierania w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 2.

2. Minister właściwy do spraw środowiska w po rozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospo darki określi, w drodze rozporządzenia, roczne pozio my zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w poszczególnych latach, uwzględniając:

1) konieczność osiągnięcia do dnia 26 września 2012 r. poziomu zbierania w wysokości co naj mniej 25 % oraz do dnia 26 września 2016 r. i w ko lejnych latach — w wysokości co najmniej 45 %;

2) potrzebę stopniowego tworzenia krajowego sys temu zbierania zużytych baterii przenośnych i zu żytych akumulatorów przenośnych oraz zwiększa nia jego efektywności,

3) działania na rzecz konkurencyjności polskiej gos podarki oraz konieczność realizacji zobowiązań międzynarodowych. Art. 3

4.

1. Wprowadzający baterie lub akumulato ry jest obowiązany do prowadzenia ewidencji obej mującej informacje o rodzaju, ilości i masie wprowa dzanych do obrotu baterii i akumulatorów.

2. Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia marszał kowi województwa, w terminie do dnia 15 marca ro ku następującego po roku, którego sprawozdanie do tyczy, rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów.

3. W przypadku zakończenia przez wprowadzają cego baterie lub akumulatory działalności gospodar czej w zakresie wprowadzania do obrotu baterii i aku mulatorów wprowadzający baterie lub akumulatory składa sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, w ter minie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykony wania tej działalności.

4. Przy ustalaniu ilości i masy wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów nie uwzględnia się ilo ści i masy tych baterii i akumulatorów, w tym także stanowiących przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów, które zostały wyeksportowane lub były przedmiotem we wnątrzwspólnotowej dostawy dokonanej przez wpro wadzającego baterie lub akumulatory lub innego przedsiębiorcę.

5. Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do przechowywania ewidencji, o której mowa w ust. 1, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego ona dotyczy.

6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o któ rym mowa w ust. 2, oraz sposób jego przekazywania, uwzględniając konieczność zidentyfikowania wpro wadzającego baterie lub akumulatory oraz ułatwienia przekazywania sprawozdań marszałkowi wojewódz twa. Art. 3

5.

1. Wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne jest obowiązany do sporzą dzenia i przedłożenia marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy, rocznego spra wozdania o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumu latory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbiera jący odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte aku mulatory przenośne.

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o któ rym mowa w ust. 1, oraz sposób jego przekazywania, uwzględniając konieczność zidentyfikowania wpro wadzającego baterie lub akumulatory oraz ułatwienia przekazywania sprawozdań marszałkowi wojewódz twa. Dziennik Ustaw Nr 79 — 6114 — Poz. 666 Art. 3

6.

1. Wprowadzający baterie lub akumulato ry jest obowiązany do zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) warunki finansowania przez wprowadzającego baterie lub akumulatory przetwarzania i recyklin gu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;

2) zobowiązanie prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów do co najmniej nieodpłatnego przyjmowania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, które poddaje procesom przetwarzania i recyklingu;

3) sposób i terminy przekazywania informacji przez prowadzącego zakład przetwarzania zużytych ba terii lub zużytych akumulatorów, o którym mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2, o masie i rodzajach przetwo rzonych zużytych baterii lub zużytych akumulato rów.

3. W przypadku:

1) wygaśnięcia lub cofnięcia decyzji związanej z gos podarką odpadami prowadzącemu zakład prze twarzania zużytych baterii lub zużytych akumula torów,

2) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, o której mo wa w ust. 1 — wprowadzający baterie lub akumulatory jest obo wiązany, w terminie 3 miesięcy odpowiednio od dnia wygaśnięcia lub cofnięcia decyzji związanej z gospodarką odpadami, rozwiązania lub wygaśnię cia umowy, do zawarcia nowej umowy, o której mo wa w ust. 1.

4. Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia marszał kowi województwa, w terminie do dnia 15 marca każ dego roku, wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowa dzącymi ma zawartą umowę, zawierającego w szcze gólności:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres wprowadzające go baterie lub akumulatory oraz prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wprowadza jącego baterie lub akumulatory — jeżeli został nadany;

3) numer REGON wprowadzającego baterie lub aku mulatory — jeżeli został nadany;

4) numer rejestrowy;

5) informację o masie i rodzajach przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o zdolnościach przetwórczych zakładów przetwa rzania zużytych baterii lub zużytych akumulato rów.

5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór wykazu, o którym mo wa w ust. 4, oraz sposób jego przekazywania, uwzględniając konieczność zidentyfikowania wpro wadzającego baterie lub akumulatory oraz ułatwienia przekazywania wykazów marszałkowi województwa. Art. 3

7.

1. Wprowadzający baterie lub akumulato ry jest obowiązany do finansowania publicznych kam panii edukacyjnych.

2. Publiczne kampanie edukacyjne oznaczają wszelkie działania mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz wspo magające osiągnięcie wysokiego poziomu selektyw nego zbierania tych odpadów, w tym informowanie przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, ulotek, broszur informacyjnych i plakatów oraz orga nizowanie konkursów, konferencji i akcji o charakterze informacyjno-edukacyjnym.

3. Publiczne kampanie edukacyjne powinny uwzględniać informowanie użytkowników końcowych w szczególności o:

1) możliwym wpływie substancji stosowanych w ba teriach i akumulatorach na środowisko i zdrowie ludzi;

2) zaleceniu prowadzenia selektywnego zbierania;

3) dostępnych dla nich systemach zbierania i recy klingu;

4) ich roli w przyczynianiu się do recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów;

5) znaczeniu symboli, których wzory są określone w załącznikach nr 3 i 4 do ustawy.

4. Wprowadzający baterie lub akumulatory, wyko nując obowiązek, o którym mowa w ust. 1:

1) przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne albo

2) przekazuje, w terminie do dnia 15 marca następ nego roku, na wyodrębniony rachunek urzędu marszałkowskiego — co najmniej 0,1 % swoich przychodów z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów na terytorium kraju osiąganych w danym roku kalenda rzowym.

5. W przypadku braku możliwości ustalenia wyso kości przychodów z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów na terytorium kraju, całkowity przychód określa się na podstawie ilości sztuk baterii i akumulatorów wprowadzonych w danym roku do obrotu na terytorium kraju przyjmując dla każdej ba terii i akumulatora wysokość przychodu jako:

1) wysokość stawki opłaty produktowej, o której mo wa w art. 40 ust. 2, dla danego rodzaju baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych; Dziennik Ustaw Nr 79 — 6115 — Poz. 666

2) średnią cenę baterii i akumulatora o takim samym składzie fizyko-chemicznym lub pojemności ofero wanych w handlu detalicznym w kraju, dla pozo stałych baterii i akumulatorów.

6. Wprowadzający baterie lub akumulatory jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia marszał kowi województwa, w terminie do dnia 15 marca ro ku następującego po roku, którego sprawozdanie do tyczy, rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne.

7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o któ rym mowa w ust. 6, oraz sposób jego przekazywania, kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań. Rozdział 6 Opłata produktowa Art. 3

8.

1. Rozliczenie wykonania obowiązku za pewnienia wymaganego poziomu zbierania, o którym mowa w art. 33, następuje na koniec roku kalendarzo wego.

2. Jeżeli wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne nie wykonał obowiązku, o którym mowa w art. 33, jest obowiązany do pono szenia opłaty produktowej. Art. 3

9.

1. Podstawę obliczenia opłaty produkto wej stanowi masa zebranych zużytych baterii przenoś nych i zużytych akumulatorów przenośnych.

2. Należną opłatę produktową oblicza się jako ilo czyn stawki opłaty produktowej i różnicy między ma są zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulato rów przenośnych, jaką należy zebrać, aby osiągnąć wymagany poziom zbierania w danym roku kalenda rzowym, a masą zebranych w tym roku zużytych bate rii przenośnych i zużytych akumulatorów przenoś nych. Art. 40.

1. Stawka opłaty produktowej dla zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenoś nych wynosi od 0,80 zł do 12 zł za kilogram.

2. Minister właściwy do spraw środowiska w po rozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospo darki określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłat produktowych, o których mowa w ust. 1, uwzględnia jąc konieczność zróżnicowania tych opłat z uwagi na rodzaje zużytych baterii lub zużytych akumulatorów oraz koszty zbierania i recyklingu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Art. 4

1.

1. Obowiązek obliczenia należnej opłaty produktowej powstaje na koniec roku kalendarzowego.

2. Opłata produktowa jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w ter minie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

3. Wprowadzający baterie przenośne lub akumula tory przenośne jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, które go sprawozdanie dotyczy, rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej.

4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o któ rym mowa w ust. 3, oraz sposób jego przekazywania, kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań. Art. 4

2.

1. W razie stwierdzenia, że wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne, mimo ciążącego obowiązku, nie dokonał wpłaty opłaty pro duktowej lub dokonał wpłaty w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.

2. W przypadku niewykonania decyzji określonej w ust. 1 marszałek województwa ustala, w drodze de cyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości od powiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty pro duktowej.

3. Termin płatności opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalają ca wysokość opłaty stała się ostateczna. Art. 4

3. Do opłat produktowych stosuje się odpo wiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.5)), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa. Rozdział 7 Obowiązki użytkowników końcowych Art. 4

4. Użytkownik końcowy jest obowiązany do przekazania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, w tym baterii przenoś nych i akumulatorów przenośnych, które nie mogą stanowić już źródła energii, do zbierającego zużyte ba terie lub zużyte akumulatory lub do miejsca odbioru. Art. 4

5.

1. Użytkownik końcowy jest obowiązany do przekazania zużytych baterii samochodowych i zu żytych akumulatorów samochodowych sprzedawcy detalicznemu baterii samochodowych lub akumulato rów samochodowych, podmiotowi prowadzącemu usługi w zakresie wymiany zużytych baterii samocho dowych lub zużytych akumulatorów samochodo wych, zbierającemu zużyte baterie samochodowe lub zużyte akumulatory samochodowe, prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii samochodo wych lub zużytych akumulatorów samochodowych lub wprowadzającemu baterie samochodowe lub akumulatory samochodowe.

2. Użytkownik końcowy jest obowiązany do prze kazania zużytych baterii przemysłowych i zużytych akumulatorów przemysłowych sprzedawcy detalicz nemu baterii przemysłowych lub akumulatorów prze mysłowych, podmiotowi prowadzącemu usługi w za kresie wymiany zużytych baterii przemysłowych lub ———————

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362 i Nr 57, poz. 466. Dziennik Ustaw Nr 79 — 6116 — Poz. 666 zużytych akumulatorów przemysłowych, prowadzą cemu zakład przetwarzania zużytych baterii przemy słowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych lub wprowadzającemu baterie przemysłowe lub aku mulatory przemysłowe.

3. Użytkownik końcowy jest obowiązany do prze kazania zużytych baterii przemysłowych niklowo-kad mowych i zużytych akumulatorów przemysłowych ni klowo-kadmowych prowadzącemu zakład przetwarza nia zużytych baterii niklowo-kadmowych lub zużytych akumulatorów niklowo-kadmowych. Rozdział 8 Obowiązki prowadzących miejsca odbioru Art. 4

6.

1. W miejscu odbioru zakazuje się zbiera nia zużytych baterii przenośnych i zużytych akumula torów przenośnych wraz z innymi odpadami w tym samym pojemniku.

2. Pojemniki służące do zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w miejscach odbioru powinny być ustawione w miej scu publicznie dostępnym.

3. W miejscach odbioru zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne są przyjmowane nie odpłatnie.

4. W miejscu odbioru powinna znajdować się czy telna i dostępna dla użytkownika końcowego informa cja na temat możliwości oddania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w tym miejscu.

5. Informacja, o której mowa w ust. 4, może być umieszczona na pojemniku służącym do zbierania zu żytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych. Art. 4

7. Przy sprzedaży użytkownikowi końcowe mu nowych baterii przenośnych i akumulatorów prze nośnych nie wykazuje się oddzielnie kosztów zbiera nia, przetwarzania i recyklingu. Art. 4

8. Sprzedawca detaliczny baterii przenoś nych lub akumulatorów przenośnych, którego po wierzchnia sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 usta wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.6)) przekracza 25 m2, jest obowiązany do:

1) przyjęcia selektywnie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenoś nych od użytkownika końcowego przez udostęp nienie pojemnika na zużyte baterie przenośne i zu żyte akumulatory przenośne, bez możliwości żą dania od niego zapłaty za ich przyjęcie;

2) przekazania zużytych baterii i zużytych akumulato rów, o których mowa w pkt 1, sprzedawcy hurto wemu lub zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory. Art. 4

9. Sprzedawca hurtowy baterii przenośnych lub akumulatorów przenośnych jest obowiązany do:

1) przyjęcia zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika koń cowego oraz od sprzedawcy detalicznego, które mu przekazał baterie przenośne lub akumulatory przenośne, bez możliwości żądania od niego za płaty za ich przyjęcie;

2) przekazania zużytych baterii i zużytych akumulato rów, o których mowa w pkt 1, zbierającemu zuży te baterie lub zużyte akumulatory. Art. 50. Przedsiębiorca świadczący usługi w zakre sie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulato rów jest obowiązany do:

1) przyjęcia selektywnie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenoś nych od użytkownika końcowego, bez możliwości żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie;

2) przekazania zużytych baterii i zużytych akumulato rów, o których mowa w pkt 1, zbierającemu zuży te baterie lub zużyte akumulatory lub prowadzące mu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zuży tych akumulatorów. Art. 5

1.

1. Prowadzący miejsce odbioru, niebędą cy sprzedawcą detalicznym, sprzedawcą hurtowym lub przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o których mowa odpowiednio w art. 48—50, może przyjmować od użytkowników końcowych zużyte ba terie przenośne i zużyte akumulatory przenośne, jeże li ma zawartą umowę ze zbierającym zużyte baterie lub zużyte akumulatory na odbiór zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenoś nych. Umowa jest zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności zobowiązanie się zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory do:

1) co najmniej nieodpłatnego i okresowego odbioru zużytych baterii przenośnych i zużytych akumula torów przenośnych;

2) nieodpłatnego dostarczenia pojemników do gro madzenia zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych. Art. 5

2. Prowadzący miejsce odbioru jest zwolnio ny z obowiązku:

1) uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów w postaci zużytych baterii lub zużytych akumula torów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;

2) zgłoszenia do rejestru prowadzonego przez staro stę, o którym mowa w art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, w zakresie zuży tych baterii lub zużytych akumulatorów; ———————

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413. Dziennik Ustaw Nr 79 — 6117 — Poz. 666

3) zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, o którym mowa w art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo bu dowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.7)), w związku ze zbieraniem zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;

4) prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów w postaci zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Rozdział 9 Opłata depozytowa oraz obowiązki sprzedawców detalicznych baterii kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych Art. 5

3.

1. Sprzedawca detaliczny baterii samocho dowych kwasowo-ołowiowych, akumulatorów samo chodowych kwasowo-ołowiowych, baterii przemysło wych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów prze mysłowych kwasowo-ołowiowych jest obowiązany do przyjęcia zużytych baterii samochodowych kwaso wo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samocho dowych kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii prze mysłowych kwasowo-ołowiowych i zużytych akumu latorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych od użytkownika końcowego.

2. Sprzedawca detaliczny, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do umieszczenia w punkcie sprzedaży, w widocznym miejscu, informacji o:

1) warunkach i trybie zwrotu zużytych baterii i zuży tych akumulatorów, o których mowa w ust. 1, oraz możliwości zwrotu pobranej opłaty depozytowej w punkcie sprzedaży;

2) punktach zbierania zużytych baterii i zużytych aku mulatorów, o których mowa w ust. 1, zorganizo wanych przez wprowadzającego baterie lub aku mulatory, którego baterie lub akumulatory sprze daje. Art. 5

4.

1. Sprzedawca detaliczny baterii samocho dowych kwasowo-ołowiowych, akumulatorów samo chodowych kwasowo-ołowiowych, baterii przemysło wych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów prze mysłowych kwasowo-ołowiowych jest obowiązany do pobrania od kupującego opłaty depozytowej oraz do potwierdzenia jej pobrania, jeżeli przy sprzedaży tych baterii lub akumulatorów kupujący nie przekazał mu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o któ rych mowa w art. 53 ust. 1.

2. Sprzedawca detaliczny, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia pobrania opłaty depozytowej, do przyjęcia zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zuży tych akumulatorów samochodowych kwasowo-oło wiowych, zużytych baterii przemysłowych kwasowo -ołowiowych i zużytych akumulatorów przemysło wych kwasowo-ołowiowych oraz zwrotu pobranej opłaty depozytowej i potwierdzenia jej zwrotu.

3. Jeżeli zwrot pobranej opłaty depozytowej przez sprzedawcę detalicznego, o którym mowa w ust. 1, jest niemożliwy z powodu jego likwidacji, upadłości albo przerwy w wykonywanej działalności gospodar czej, wprowadzający baterie samochodowe kwaso wo-ołowiowe, akumulatory samochodowe kwasowo -ołowiowe, baterie przemysłowe kwasowo-ołowiowe lub akumulatory przemysłowe kwasowo-ołowiowe jest obowiązany, w terminie 45 dni od dnia ich sprze daży, do przyjęcia od kupującego zużytych baterii i zu żytych akumulatorów wprowadzonych przez niego do obrotu oraz zwrotu pobranej opłaty depozytowej i po twierdzenia jej zwrotu w zorganizowanych przez nie go punktach zbierania tych baterii lub akumulatorów.

4. Potwierdzenie pobrania i zwrotu opłaty depozy towej, o której mowa w ust. 1—3, następuje na doku mencie potwierdzającym pobranie opłaty depozyto wej oraz dokumencie potwierdzającym zwrot opłaty depozytowej.

5. Sprzedawca detaliczny jest obowiązany do prze chowywania dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego one dotyczą.

6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu potwier dzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej, o któ rych mowa w ust. 4, kierując się potrzebą ujednolice nia dokumentów oraz zapewnienia prawidłowego gos podarowania wpływami z opłat depozytowych. Art. 5

5.

1. Stawka opłaty depozytowej wynosi od 30 zł do 50 zł za sztukę baterii samochodowej kwaso wo-ołowiowej i akumulatora samochodowego kwa sowo-ołowiowego oraz baterii przemysłowej kwaso wo-ołowiowej oraz akumulatora przemysłowego kwasowo-ołowiowego.

2. Minister właściwy do spraw środowiska w po rozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospo darki określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłaty depozytowej, uwzględniając konieczność zróżnicowa nia tych opłat z uwagi na rodzaje zużytych baterii kwa sowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów kwa sowo-ołowiowych. Art. 5

6.

1. Sprzedawca detaliczny, o którym mowa w art. 54, przekazuje nieodebraną opłatę depozytową na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkow skiego właściwego ze względu na miejsce prowadze nia działalności, w terminie do dnia 15 marca roku na stępującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty.

2. Sprzedawca detaliczny, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do sporządzenia i przedłoże nia marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym na stąpiło pobranie opłaty, sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebra nej opłaty depozytowej. ———————

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206. Dziennik Ustaw Nr 79 — 6118 — Poz. 666

3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o któ rym mowa w ust. 2, oraz sposób jego przekazywania, kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań oraz ułatwieniem przekazywania tych sprawozdań mar szałkowi województwa. Rozdział 10 Obowiązki zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory Art. 5

7. Zbierający zużyte baterie lub zużyte aku mulatory jest obowiązany do odebrania zużytych ba terii przenośnych i zużytych akumulatorów przenoś nych od prowadzącego miejsce odbioru, z którym ma zawartą umowę, o której mowa w art. 51 ust. 1. Art. 5

8.

1. Zbierający zużyte baterie lub zużyte aku mulatory jest obowiązany do przekazania zużytych baterii i zużytych akumulatorów bezpośrednio prowa dzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zu żytych akumulatorów, a w przypadku zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych — w pierwszej kolejności prowadzącemu zakład prze twarzania zużytych baterii lub zużytych akumulato rów, który prowadzi co najmniej sortowanie zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

2. Zbierający zużyte baterie samochodowe kwaso wo-ołowiowe lub zużyte akumulatory samochodowe kwasowo-ołowiowe jest obowiązany do przekazania tych baterii i akumulatorów prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumula torów, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 i w przepisach wydanych na pod stawie art. 63 ust. 7.

3. Zbierający zużyte baterie niklowo-kadmowe lub zużyte akumulatory niklowo-kadmowe jest obowiąza ny do przekazania tych baterii i akumulatorów prowa dzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii niklo wo-kadmowych lub zużytych akumulatorów niklowo -kadmowych. Art. 5

9.

1. Zbierający zużyte baterie lub zużyte aku mulatory jest obowiązany do prowadzenia ewidencji obejmującej informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenoś nych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wpro wadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma zawartą umowę, o której mowa w art. 32 ust. 1, z za strzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku wprowadzających baterie przenoś ne lub akumulatory przenośne, którzy przekazali reali zację obowiązków wynikających z ustawy temu same mu podmiotowi, o którym mowa w art. 28 ust. 1, w tym obowiązek podpisania umowy ze zbierającym zużyte baterie lub zużyte akumulatory, dopuszcza się możliwość sporządzenia zbiorczych informacji, o któ rych mowa w ust. 1.

3. Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulato ry jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia rocznego sprawozdania zawierającego informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zu żytych akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbi ciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma zawartą umowę, o której mowa w art. 32 ust. 1, o których mowa w ust. 1, mar szałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

4. Przez masę zużytych baterii i zużytych akumula torów należy rozumieć odpowiednio masę zużytych baterii lub zużytych akumulatorów zebranych bezpo średnio od użytkowników końcowych, z miejsc odbio ru oraz zakładów przetwarzania w rozumieniu przepi sów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicz nym i przekazanych prowadzącemu zakład przetwa rzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.

5. Zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulato ry jest obowiązany do przechowywania ewidencji, o której mowa w ust. 1, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczy.

6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o któ rym mowa w ust. 3, oraz sposób jego przekazywania, kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań oraz ułatwieniem przekazywania tych sprawozdań mar szałkowi województwa. Rozdział 11 Obowiązki prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów Art. 60.

1. Prowadzący zakład przetwarzania zuży tych baterii lub zużytych akumulatorów jest obowią zany do przetwarzania i recyklingu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów oraz powstających z nich odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska i zdro wia ludzi.

2. Zabrania się przetwarzania zużytych baterii i zu żytych akumulatorów poza zakładem przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Art. 6

1.

1. Prowadzący zakład przetwarzania zuży tych baterii lub zużytych akumulatorów, który ma za wartą z wprowadzającym baterie lub akumulatory umowę, o której mowa w art. 36 ust. 1, jest obowiąza ny do przyjmowania zużytych baterii i zużytych aku mulatorów, bez możliwości żądania zapłaty za ich przyjęcie.

2. ¸ączna ilość zużytych baterii i zużytych akumu latorów przyjmowana do zakładu przetwarzania zuży tych baterii lub zużytych akumulatorów na podstawie umów zawartych z wprowadzającymi baterie lub aku mulatory nie może przekroczyć ilości odpadów do puszczonych do odzysku w zezwoleniu na prowadze nie działalności w zakresie odzysku. Art. 6

2.

1. Prowadzący zakład przetwarzania zuży tych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo -ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych kwaso wo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów przemy słowych kwasowo-ołowiowych jest obowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska. Dziennik Ustaw Nr 79 — 6119 — Poz. 666

2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyda wane prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, który spełnia wy magania, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 i w przepisach wydanych na podstawie art. 63 ust. 7. Art. 6

3.

1. Prowadzący zakład przetwarzania zuży tych baterii lub zużytych akumulatorów, z wyjątkiem prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowio wych, zużytych baterii przemysłowych kwasowo-oło wiowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych, w ramach prowadzonej dzia łalności przygotowuje zużyte baterie i zużyte akumu latory do recyklingu i unieszkodliwiania przez:

1) sortowanie zużytych baterii i zużytych akumulato rów na poszczególne rodzaje, ułatwiające ich prze twarzanie za pomocą technologii i instalacji służą cych do przetwarzania i recyklingu poszczegól nych rodzajów zużytych baterii i zużytych akumu latorów, o których mowa w art. 15 ust. 1, z zastrze żeniem ust. 6, lub

2) przetwarzanie poszczególnych rodzajów zużytych baterii i zużytych akumulatorów na odpowiednie frakcje materiałowe i recykling co najmniej wyod rębnionych metali w instalacjach i przy użyciu technologii zapewniających osiągnięcie co naj mniej minimalnych poziomów wydajności recy klingu, o których mowa w art. 15 ust. 1.

2. Zużyte baterie samochodowe kwasowo-ołowio we, zużyte akumulatory samochodowe kwasowo-oło wiowe, zużyte baterie przemysłowe kwasowo-ołowio we lub zużyte akumulatory przemysłowe kwasowo -ołowiowe poddawane są przetwarzaniu wyłącznie w zakładzie przetwarzania prowadzącym również recy kling ołowiu i jego związków oraz tworzyw sztucznych.

3. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych ba terii lub zużytych akumulatorów, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest obowiązany do przekazania po szczególnych rodzajów posortowanych zużytych ba terii i zużytych akumulatorów prowadzącemu zakład przetwarzania danego rodzaju zużytych baterii lub zu żytych akumulatorów, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dla których sam nie prowadzi przetwarzania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

4. Sortowanie zużytych baterii i zużytych akumula torów na poszczególne rodzaje stanowi proces odzy sku R15 wymieniony w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

5. Przetwarzanie i recykling, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stanowią, w zależności od stosowanej metody, procesy odzysku R3-R6 wymienione w za łączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

6. Minister właściwy do spraw gospodarki w poro zumieniu z ministrem właściwym do spraw środowi ska może określić, w drodze rozporządzenia, inne ro dzaje zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, które powinny być wydzielone w procesie sortowa nia, kierując się koniecznością zapewnienia wymaga nych poziomów recyklingu oraz ułatwieniem proce sów sortowania.

7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące procesu przetwarzania zużytych baterii sa mochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych aku mulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowio wych lub zużytych akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych, biorąc pod uwagę rozwój techniczny i naukowy oraz najlepsze dostępne techni ki, a także kierując się potrzebą zapewnienia bezpiecz nego dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzania i recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów. Art. 6

4.

1. Prowadzący zakład przetwarzania zuży tych baterii lub zużytych akumulatorów, w zależności od rodzaju prowadzonego przetwarzania i recyklingu, jest obowiązany do prowadzenia ewidencji obejmują cej informacje o:

1) rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zuży tych baterii i zużytych akumulatorów;

2) rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów;

3) osiągniętych poziomach recyklingu.

2. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych ba terii lub zużytych akumulatorów jest obowiązany do przetwarzania i recyklingu zużytych baterii i zużytych akumulatorów w instalacjach i przy użyciu technologii spełniających wymogi określone dla najlepszych do stępnych technik zapewniających osiągnięcie co naj mniej wymaganych poziomów wydajności recyklin gu, o których mowa w art. 15 ust. 1.

3. Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumula torów, w którym zastosowane technologie i instalacje nie zapewniają osiągnięcia poziomów wydajności re cyklingu, o których mowa w art. 15 ust. 1.

4. Masę zużytych baterii i zużytych akumulatorów przyjętych przez prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów ustala się na podstawie kart przekazania odpadu.

5. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych ba terii lub zużytych akumulatorów jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia marszałkowi wojewódz twa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy, rocznego sprawozdania zawierającego informacje, o których mowa w ust. 1.

6. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych ba terii lub zużytych akumulatorów jest obowiązany do przechowywania ewidencji, o której mowa w ust. 1, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowe go, którego dotyczy.

7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o któ rym mowa w ust. 5, oraz sposób jego przekazywania, kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań oraz ułatwieniem przekazywania tych sprawozdań mar szałkowi województwa. Dziennik Ustaw Nr 79 — 6120 — Poz. 666 Rozdział 12 Obowiązki organów administracji publicznej Art. 6

5.

1. Marszałek województwa prowadzi od rębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i prze kazywania wpływów z opłaty produktowej, dodatko wej opłaty produktowej, środków przekazywanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory, o których mowa w art. art. 37 ust. 4, oraz nieodebra nej opłaty depozytowej.

2. Wpływy z tytułu opłat i środków, o których mo wa w ust. 1, powiększone o przychody z oprocento wania rachunków bankowych i pomniejszone o do chody budżetu samorządu województwa, o których mowa w ust. 3, marszałek województwa przekazuje w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, którego opłaty lub środki dotyczą, na rachunek dochodów budżetu państwa.

3. Wpływy z tytułu opłat i środków, o których mo wa w ust. 1, w wysokości 5 % stanowią dochody bud żetu samorządu województwa. Art. 6

6.

1. Marszałek województwa realizuje zada nia w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych na terenie województwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

2. Wysokość środków przeznaczonych na realiza cję zadania w zakresie prowadzenia publicznych kam panii edukacyjnych stanowi równowartość środków przekazanych przez marszałków województw na ra chunek dochodów budżetu państwa w roku poprzed nim, pomniejszona o środki przekazane Inspekcji Han dlowej na badania laboratoryjne w zakresie zawarto ści metali ciężkich w bateriach lub akumulatorach.

3. Minister właściwy do spraw środowiska w po rozumieniu z ministrem właściwym do spraw finan sów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, kryteria podziału środków na dotacje celowe na pro wadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców w danym wojewódz twie oraz konieczność osiągnięcia wymaganych po ziomów zbierania. Art. 6

7.

1. Marszałek województwa jest obowiąza ny do sporządzenia i przedłożenia właściwemu woje wodzie i ministrowi właściwemu do spraw środowi ska, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku otrzymania dotacji celowej na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, sprawozdania o przeprowadzonych publicznych kampaniach eduka cyjnych oraz o wielkości wykorzystanych środków, które zostały przekazane na ten cel.

2. W przypadku niewykorzystania środków prze znaczonych na publiczne kampanie edukacyjne lub stwierdzenia przez wojewodę ich nieprawidłowego wykorzystania marszałek województwa jest obowią zany do przekazania tych środków na rachunek do chodów budżetu państwa.

3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o któ rym mowa w ust. 1, oraz sposób jego przekazywania, kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań. Art. 6

8.

1. Wojewoda może kontrolować sposób wykorzystania przez marszałka województwa dotacji celowej na prowadzenie publicznych kampanii eduka cyjnych.

2. W przypadku stwierdzenia:

1) niezgodnego z prawem wykorzystania środków na publiczne kampanie edukacyjne,

2) niewykorzystania wszystkich przekazanych środ ków na publiczne kampanie edukacyjne — wojewoda orzeka, w drodze decyzji, o przekazaniu tych środków na rachunek dochodów budżetu pań stwa, w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Art. 6

9.

1. Marszałek województwa weryfikuje da ne zawarte w sprawozdaniach oraz wykazach, o któ rych mowa w art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 6, art. 41 ust. 3, art. 56 ust. 2, art. 59 ust. 3 oraz art. 64 ust. 5.

2. Marszałek województwa wprowadza dane ze sprawozdań i wykazów, o których mowa w ust. 1, do bazy danych o bateriach i akumulatorach zapisanej na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informa tyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, która może stanowić część innych baz danych z zakresu ochrony środowiska, w tym gos podarki odpadami, w terminie do dnia 15 kwietnia roku, w którym te sprawozdania i wykazy zostały przekazane.

3. Marszałek województwa, w celu weryfikacji da nych zawartych w sprawozdaniach i wykazach, o któ rych mowa w ust. 1, może zobowiązać, w drodze de cyzji, wprowadzającego baterie lub akumulatory, zbie rającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów do przedłożenia doku mentów, o których mowa w art. 34 ust. 1, art. 54 ust. 4, art. 59 ust. 1 i art. 64 ust. 1.

4. Marszałek województwa udostępnia na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego oraz w spo sób zwyczajowo przyjęty wykaz miejsc odbioru oraz zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory na terenie województwa. Art. 70.

1. Marszałek województwa sprawuje kon trolę przestrzegania przepisów ustawy w zakresie ob jętym właściwością tego organu, w szczególności w zakresie opłaty produktowej, opłaty depozytowej oraz wykorzystania środków przekazywanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory, o których mowa w art. art. 37 ust. 4.

2. Do przeprowadzenia kontroli marszałek woje wództwa może upoważnić pracowników podległego mu urzędu marszałkowskiego.

3. Osoba kontrolująca jest uprawniona do:

1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnymi urządzeniami przez całą dobę na teren nierucho mości, obiektu lub ich części, na których jest wy konywana działalność gospodarcza, a w godzi nach od 6 do 22 — na pozostały teren;

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych; Dziennik Ustaw Nr 79 — 6121 — Poz. 666

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie nie zbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia danych mających związek z problematyką kon troli.

4. Marszałek województwa występuje do woje wódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie działań będących w zakresie jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzi naruszenie przez kontro lowany podmiot lub kontrolowaną osobę fizyczną przepisów ustawy lub wystąpi uzasadnione podejrze nie, że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy.

5. Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kon trolowana osoba fizyczna są obowiązani umożliwić przeprowadzanie kontroli, a w szczególności dokona nie czynności, o których mowa w ust. 3. Art. 7

1.

1. Z czynności kontrolnych osoba kontro lująca sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej.

2. Protokół podpisuje osoba kontrolująca oraz kontrolowany podmiot lub kontrolowana osoba fizyczna, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeże nia i uwagi wraz z uzasadnieniem.

3. W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub kontrolo waną osobę fizyczną osoba kontrolująca umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowi sko na piśmie marszałkowi województwa. Art. 7

2.

1. Wojewódzki inspektor ochrony środowi ska sporządza i przedkłada Głównemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska, w terminie do dnia 15 lutego każdego roku, zbiorczą informację o wynikach kontro li przedsiębiorców wpisanych do rejestru skontrolo wanych w poprzednim roku kalendarzowym.

2. Główny Inspektor Ochrony Ârodowiska, na pod stawie wyników kontroli, o których mowa w ust. 1, oraz posiadanych danych, w tym danych zawartych w bazie danych, o której mowa w art. 69 ust. 2, spo rządza i przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w terminie do dnia 15 maja roku nastę pującego po roku, którego dotyczy raport, roczny ra port o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumu latorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumula torami, w tym informacje na temat osiągniętych po ziomów zbierania oraz recyklingu.

3. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, zakres i wzór ra portu, o którym mowa w ust. 2, kierując się koniecz nością określenia danych w celu dokonania oceny funkcjonowania systemu gospodarki bateriami i aku mulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi aku mulatorami. Art. 7

3. Kontrolę przestrzegania przez sprzedaw ców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepi sów art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48—50, art. 53 oraz art. 54 ust. 1 i 2 sprawuje Inspekcja Handlowa. Rozdział 13 Przepisy karne i kary pieniężne Art. 7

4. Kto, wbrew przepisowi art. 10 ust. 1, pro wadzi dystrybucję baterii lub akumulatorów niespeł niających wymagań określonych w art. 8 lub 9, podle ga karze grzywny. Art. 7

5. Kto, wbrew przepisowi art. 10 ust. 5, nie wykonuje decyzji o wstrzymaniu dystrybucji baterii lub akumulatorów niespełniających wymagań okreś lonych w art. 8 lub 9, podlega karze grzywny do 10 000 zł. Art. 7

6. Kto, wbrew przepisowi art. 10 ust. 6, nie zwraca baterii lub akumulatorów niespełniających wymagań określonych w art. 8 lub 9 do dostawcy lub, w przypadku braku takiej możliwości, nie przekazuje tych baterii lub akumulatorów jako zużytych baterii i zużytych akumulatorów do przetworzenia i recyklin gu, podlega karze grzywny do 10 000 zł. Art. 7

7. Kto, wbrew przepisom art. 11 ust. 2 i 3, prowadzi dystrybucję sprzętu, w którym są zamonto wane baterie lub akumulatory, bez dołączenia do nie go instrukcji, a w przypadku wprowadzania do obrotu na terytorium kraju — bez dołączenia do niego in strukcji w języku polskim, podlega karze grzywny. Art. 7

8. Kto, wbrew przepisowi art. 12, umieszcza zużyte baterie lub zużyte akumulatory razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku, podlega karze grzywny. Art. 7

9. Kto, wbrew przepisom art. 18 ust. 1 i 2, art. 21 ust. 1 lub art. 23 ust. 1, nie składa wniosku o wpis do rejestru, wniosku o zmianę wpisu do reje stru lub wniosku o wykreślenie z rejestru, podlega ka rze grzywny. Art. 80. Kto, wbrew przepisowi art. 30, nie umiesz cza numeru rejestrowego na dokumentach związa nych z obrotem bateriami i akumulatorami, podlega karze grzywny. Art. 8

1. Kto, wbrew przepisom art. 31:

1) nie odbiera od użytkownika końcowego zużytych baterii samochodowych, zużytych akumulatorów samochodowych, zużytych baterii przemysłowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych,

2) nie odbiera na własny koszt od użytkownika koń cowego, sprzedawcy detalicznego oraz sprzedaw cy hurtowego zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych kwaso wo-ołowiowych lub nie przekazuje ich do przetwa rzania i recyklingu,

3) nie dołącza do baterii samochodowych kwasowo -ołowiowych, akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów przemy słowych kwasowo-ołowiowych informacji o wa runkach i trybie ich zwrotu oraz o zorganizowa nych dla nich punktach zbierania — podlega karze grzywny. Dziennik Ustaw Nr 79 — 6122 — Poz. 666 Art. 8

2. Kto, wbrew przepisowi art. 32 ust. 1, nie zawiera umowy w formie pisemnej ze zbierającym zu żyte baterie lub zużyte akumulatory, podlega karze grzywny. Art. 8

3. Kto, wbrew przepisom art. 34:

1) nie prowadzi lub nie przechowuje ewidencji obej mującej informacje o rodzaju, ilości i masie wpro wadzanych do obrotu baterii i akumulatorów, lub prowadzi ewidencję nierzetelnie,

2) nie przedkłada rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów, składa je nieterminowo lub skła da sprawozdanie nierzetelne — podlega karze grzywny do 50 000 zł. Art. 8

4. Kto, wbrew przepisowi art. 35 ust. 1, nie przedkłada marszałkowi województwa rocznego spra wozdania o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumu latory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbiera jący odbiera zużyte baterie przenośne i zużyte akumu latory przenośne, składa je nieterminowo lub składa sprawozdanie nierzetelne, podlega karze grzywny. Art. 8

5. Kto, wbrew przepisom art. 36:

1) nie zawiera umowy w formie pisemnej z prowa dzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,

2) nie przedkłada marszałkowi województwa wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zuży tych akumulatorów, z których prowadzącymi ma zawartą umowę — podlega karze grzywny. Art. 8

6. Kto, wbrew przepisom art. 48:

1) nie przyjmuje selektywnie zebranych zużytych ba terii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego lub żąda od niego zapłaty za ich przyjęcie,

2) nie przekazuje zużytych baterii lub zużytych aku mulatorów, o których mowa w pkt 1, sprzedawcy hurtowemu lub zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory — podlega karze grzywny. Art. 8

7. Kto, wbrew przepisom art. 49:

1) nie przyjmuje zużytych baterii przenośnych lub zu żytych akumulatorów przenośnych od użytkowni ka końcowego oraz od sprzedawcy detalicznego, któremu przekazał baterie przenośne lub akumula tory przenośne, lub żąda zapłaty za ich przyjęcie,

2) nie przekazuje zużytych baterii lub zużytych aku mulatorów, o których mowa w pkt 1, zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory — podlega karze grzywny. Art. 8

8. Kto, wbrew przepisom art. 50:

1) nie przyjmuje selektywnie zebranych zużytych ba terii przenośnych lub zużytych akumulatorów przenośnych od użytkownika końcowego lub żąda od niego zapłaty za ich przyjęcie,

2) nie przekazuje zużytych baterii lub zużytych aku mulatorów, o których mowa w pkt 1, zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub prowa dzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów — podlega karze grzywny. Art. 8

9. Kto, wbrew przepisom art. 53:

1) nie przyjmuje zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych kwaso wo-ołowiowych od użytkownika końcowego,

2) nie umieszcza w punkcie sprzedaży, w widocznym miejscu, informacji o: a) warunkach i trybie zwrotu zużytych baterii i zu żytych akumulatorów, o których mowa w pkt 1, oraz możliwości zwrotu pobranej opłaty depo zytowej w punkcie sprzedaży, b) punktach zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów, o których mowa w pkt 1, zorga nizowanych przez wprowadzającego baterie lub akumulatory, którego baterie lub akumula tory sprzedaje — podlega karze grzywny. Art. 90. Kto, wbrew przepisom art. 54:

1) nie pobiera od kupującego opłaty depozytowej lub nie potwierdza jej pobrania,

2) w terminie 30 dni od dnia pobrania opłaty depozy towej, nie przyjmuje zużytych baterii samochodo wych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulato rów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zuży tych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych kwa sowo-ołowiowych lub nie zwraca pobranej opłaty depozytowej wraz z potwierdzeniem jej zwrotu,

3) w terminie 45 dni od dnia sprzedaży, nie przyjmu je od kupującego wprowadzonych przez siebie do obrotu baterii i akumulatorów lub nie zwraca po branej opłaty depozytowej, lub nie potwierdza jej zwrotu — podlega karze grzywny. Art. 9

1. Kto, wbrew przepisowi art. 57, nie odbiera zużytych baterii przenośnych lub zużytych akumulato rów przenośnych od prowadzącego miejsce odbioru, z którym ma zawartą umowę, o której mowa w art. 51 ust. 1, podlega karze grzywny. Art. 9

2. Kto, wbrew przepisom art. 59:

1) nie prowadzi lub nie przechowuje ewidencji obej mującej informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczegól nych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma zawartą umowę, lub prowadzi ewi dencję nierzetelnie,

2) nie przedkłada marszałkowi województwa roczne go sprawozdania zawierającego informacje o ma sie zebranych zużytych baterii przenośnych i zuży tych akumulatorów przenośnych, ogółem i w roz biciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, lub przedkłada je nieterminowo — podlega karze grzywny. Dziennik Ustaw Nr 79 — 6123 — Poz. 666 Art. 9

3. Kto, wbrew przepisowi art. 60 ust. 2, prze twarza zużyte baterie lub zużyte akumulatory poza za kładem przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, podlega karze grzywny do 100 000 zł. Art. 9

4. Kto, wbrew przepisom art. 61, nie przyj muje zużytych baterii lub zużytych akumulatorów lub żąda zapłaty za ich przyjęcie, podlega karze grzywny. Art. 9

5. Kto, wbrew przepisom art. 64:

1) nie prowadzi lub nie przechowuje ewidencji obej mującej informacje o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumula torów, przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz osiągniętych poziomów recy klingu lub prowadzi ewidencję nierzetelnie,

2) nie przedkłada marszałkowi województwa roczne go sprawozdania zawierającego informacje, o któ rych mowa w pkt 1, lub składa je nieterminowo — podlega karze grzywny. Art. 9

6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 74—95, następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Art. 9

7. Kto, wbrew przepisowi art. 10 ust. 1, wpro wadza do obrotu baterie lub akumulatory niespełnia jące wymagań określonych w art. 8 lub 9, podlega ka rze pieniężnej od 1 000 zł do 100 000 zł. Art. 9

8. Kto, wbrew przepisowi art. 10 ust. 2, nie wycofuje z obrotu baterii lub akumulatorów niespeł niających wymagań określonych w art. 8 lub 9, podle ga karze pieniężnej od 1 000 zł do 100 000 zł. Art. 9

9. Kto, wbrew przepisom art. 11 ust. 2 i 3, wprowadza do obrotu sprzęt, w którym są zamonto wane baterie lub akumulatory, bez dołączenia do nie go instrukcji, a w przypadku wprowadzania do obrotu na terytorium kraju — bez dołączenia do niego in strukcji w języku polskim, lub dołącza instrukcję nie rzetelną, podlega karze pieniężnej od 1 000 zł do 100 000 zł. Art. 100. Kto, wbrew przepisowi art. 37 ust. 1, nie finansuje publicznych kampanii edukacyjnych, podle ga karze pieniężnej od 10 000 zł do 100 000 zł. Art. 10

1. Kto, wbrew przepisom art. 58, nie przeka zuje zużytych baterii lub zużytych akumulatorów do odpowiedniego prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, podlega karze pieniężnej od 5 000 zł do 100 000 zł. Art. 10

2. Kto, wbrew przepisowi art. 63 ust. 3, nie przekazuje poszczególnych rodzajów posortowanych zużytych baterii lub zużytych akumulatorów prowa dzącemu zakład przetwarzania danego rodzaju zuży tych baterii lub zużytych akumulatorów, podlega ka rze pieniężnej od 1 000 zł do 100 000 zł. Art. 10

3.

1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 97—102, wymierza, w drodze decyzji, woje wódzki inspektor ochrony środowiska.

2. Ustalając wysokość kar pieniężnych, o których mowa w art. 97—102, uwzględnia się przede wszyst kim stopień szkodliwości czynu, zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu.

3. Kary pieniężne, o których mowa w art. 97—102, wnosi się na odrębny rachunek bankowy wojewódz kiego inspektora ochrony środowiska.

4. W sprawach dotyczących kar pieniężnych, o któ rych mowa w art. 97—102, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wojewódzkiemu inspekto rowi ochrony środowiska. Rozdział 14 Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 10

4. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Ârodowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.8)) w art. 2 w ust. 1 po pkt 15d dodaje się pkt 15e w brzmieniu: „15e) kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumu latorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666), z wyjątkiem kontroli przestrzegania przez sprzedawców de talicznych i sprzedawców hurtowych przepi sów art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48—50, art. 53 oraz art. 54 ust. 1 i 2;”. Art. 10

5. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podat ku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.9)) w art. 23 w ust. 1 po pkt 16c dodaje się pkt 16d w brzmieniu: „16d) dodatkowej opłaty produktowej, o której mo wa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia ———————

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587 i Nr 124, poz. 859, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288, Nr 191, poz. 1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378 i Nr 211, poz. 1549, z 2008 r. Nr 97, poz. 623, Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894, Nr 209, poz. 1316, Nr 220, poz. 1431 i 1432, Nr 223, poz. 1459 i Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 6, poz. 33, Nr 19, poz. 100 i Nr 69, poz. 587. Dziennik Ustaw Nr 79 — 6124 — Poz. 666 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666), z tym że kosztem uzyskania przychodów są poniesione wydatki, o których mowa w art. 37 ust. 4, oraz poniesione opłaty, o których mowa w art. 38 ust. 2 tej ustawy,”. Art. 10

6. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o po datku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.

10) ) w art. 16 w ust. 1 po pkt 19c dodaje się pkt 19d w brzmieniu: „19d) dodatkowej opłaty produktowej, o której mo wa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666), z tym że kosztem uzyskania przychodów są poniesione wydatki, o których mowa w art. 37 ust. 4, oraz poniesione opłaty, o których mowa w art. 38 ust. 2 tej ustawy,”. Art. 10

7. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) prowadzenie we wskazanym zakresie selek tywnego zbierania i odbierania odpadów ko munalnych, w tym powstających w gospodar stwach domowych odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zuży tych baterii i zużytych akumulatorów oraz od padów z remontów,”;

2) w art. 8 ust. 2b otrzymuje brzmienie: „2b. Przedsiębiorca posiadający zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od wła ścicieli nieruchomości, obejmujące niesegre gowane odpady komunalne, jest obowiązany również do odbierania wszystkich selektyw nie zbieranych rodzajów odpadów komunal nych, w tym powstających w gospodar stwach domowych odpadów wielkogabary towych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii przenoś nych i zużytych akumulatorów przenośnych oraz odpadów z remontów.”. Art. 10

8. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25, z późn. zm.11)) w art. 3 w ust. 1 po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu: „2b) kontrola przestrzegania przez sprzedawców de talicznych i sprzedawców hurtowych przepisów art. 8, art. 9, art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48—50, art. 53 oraz art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumula torach (Dz. U. Nr 79, poz. 666),”. Art. 10

9. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o od padach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.12)) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 41;

2) uchyla się art. 74. Art. 1

10. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.13)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 401 po ust. 13d dodaje się ust. 13e i 13f w brzmieniu: „13e. Przychodami Narodowego Funduszu są tak że wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 97—102 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulato rach (Dz. U. Nr 79, poz. 666). 13f. Wpływy z kar, o których mowa w ust. 13e, Narodowy Fundusz przeznacza na dofinan sowanie działań w zakresie:

1) zbierania zużytych baterii i zużytych aku mulatorów;

2) przetwarzania i recyklingu zużytych bate rii i zużytych akumulatorów;

3) unieszkodliwiania zużytych baterii i zuży tych akumulatorów.”;

2) art. 401b otrzymuje brzmienie: „Art. 401b. Przychody wymienione w art. 401 ust. 2—13 i 13e oraz w art. 401a prze znacza się również na pokrycie kosz tów ich obsługi.”;

3) w art. 402 dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu: „

10. Wpływy z kar, o których mowa w art. 401 ust. 13e, wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska przekazują na rachunek bankowy Narodowego Funduszu w terminie do końca następnego miesiąca po upływie każdego kwartału. ———————

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 341, Nr 65, poz. 545 i Nr 69, poz. 587. ——————— 1

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 223, poz. 2220 i Nr 229, poz. 2275, z 2004 r. Nr 34, poz. 293, z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 i Nr 214, poz. 1346 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 20, poz. 106. 1

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97. 1

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 20, poz. 106. Dziennik Ustaw Nr 79 — 6125 — Poz. 666 1

1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu wpływów z kar, o których mowa w art. 401 ust. 13e, pomniejsza je o 20 %, a kwotę uzyskaną z tytułu pomniejszenia prze znacza na koszty egzekucji ustalonej należnej kary oraz koszty weryfikacji ustalenia jej wyso kości.”. Art. 11

1. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obo wiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowa nia niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: „Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej”;

2) w art. 1: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Ustawa określa obowiązki przedsiębiorców, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lip ca 2004 r. o swobodzie działalności gospo darczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.14)), wprowadzających na teryto rium kraju produkty w opakowaniach, któ rych rodzaje określa załącznik nr 1 do usta wy, i produkty wymienione w załączniku nr 3 do ustawy oraz określa zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Przepisy ustawy stosuje się również do przedsiębiorcy wprowadzającego na teryto rium kraju w drodze importu lub wewnątrz wspólnotowego nabycia towary, których częściami składowymi lub przynależnościa mi są produkty wymienione w załączniku nr 3 do ustawy.”;

3) w art. 2: a) uchyla się pkt 1, b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) odpadzie poużytkowym — rozumie się przez to odpady powstające z produktów wymienionych w załączniku nr 3 do usta wy;”, c) uchyla się pkt 8, d) pkt 9 otrzymuje brzmienie: „

9) opłacie produktowej — rozumie się przez to opłatę obliczaną i wpłacaną za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek krajo wy produktów w opakowaniach, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy, a także opłatę obliczaną i wpłacaną w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów wymienionych w załączniku nr 3 do usta wy;”, e) uchyla się pkt 13;

4) w art. 3 uchyla się ust. 3a i 3b;

5) w art. 9 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność po legającą na wytwarzaniu, imporcie lub we wnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach, o których mowa w załączni ku nr 1 do ustawy, lub produktów, o których mowa w załączniku nr 3 do ustawy, jest obo wiązany bez wezwania złożyć zawiadomienie o tym fakcie marszałkowi województwa, w ter minie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

2. Za dzień rozpoczęcia działalności, o której mo wa w ust. 1, uważa się datę pierwszego wpro wadzenia na terytorium kraju lub powstania pierwszego długu celnego dla produktu w opakowaniu wymienionym w załączniku nr 1 do ustawy lub produktu wymienionego w załączniku nr 3 do ustawy.”;

6) w art. 10: a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) odpowiednio masie opakowań wymienio nych w załączniku nr 1 do ustawy, w których wprowadził na rynek krajowy produkty, lub wprowadzonych na rynek krajowy produk tów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, z podziałem na poszczególne ich ro dzaje;”, b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) odpowiednio masie opakowań wymienio nych w załączniku nr 1 do ustawy, w których przedsiębiorcy wymienieni w wykazie wpro wadzili na rynek krajowy produkty, lub wprowadzonych na rynek krajowy przez przedsiębiorców produktów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, z podziałem na poszczególne ich rodzaje;”;

7) w art. 12 ust. 3—5 otrzymują brzmienie: „

3. Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie produktów lub opakowań. 3a. Szczegółowy sposób obliczania opłaty pro duktowej należnej od przedsiębiorcy lub orga nizacji z tytułu niewykonania obowiązku odzy sku, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, określa załącznik nr 5 do ustawy.

4. Opłatę produktową oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy i produktów wy mienionych w załączniku nr 3 do ustawy.

5. Nie wnosi się opłaty produktowej, której łącz na roczna wysokość dla opakowań wymienio nych w załączniku nr 1 do ustawy oraz produk tów wymienionych w załączniku nr 3 do usta wy nie przekracza 50 zł.”;

8) art. 13 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

3. Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa w kilogramach.”; ——————— 1

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 18, poz. 97. Dziennik Ustaw Nr 79 — 6126 — Poz. 666

9) w art. 14 w ust. 1 uchyla się pkt 2 i 3;

10) w art. 15 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) odpowiednio masie opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy, w których przed siębiorcy wprowadzili na rynek krajowy pro dukty, lub wprowadzonych na rynek krajowy przez przedsiębiorców produktów wymienio nych w załączniku nr 3 do ustawy, z podziałem na poszczególne ich rodzaje;”; 1

1) uchyla się rozdział 4; 1

2) art. 25 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

5. Przez marszałka województwa oraz urząd marszałkowski rozumie się odpowiednio marszałka województwa oraz urząd mar szałkowski właściwy ze względu na sie dzibę albo miejsce zamieszkania przed siębiorcy wprowadzającego na rynek krajowy produkty w opakowaniach wy mienionych w załączniku nr 1 do ustawy lub produkty wymienione w załączniku nr 3 do ustawy oraz organizacji, a w przy padku braku siedziby albo miejsca za mieszkania na terytorium kraju — odpo wiednio Marszałka Województwa Mazo wieckiego lub Urząd Marszałkowski Wo jewództwa Mazowieckiego.”; 1

3) uchyla się art. 26; 1

4) uchyla się art. 30; 1

5) w art. 37 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Kto, będąc przedsiębiorcą prowadzącym organi zację odzysku lub działalność polegającą na wy twarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach lub produk tów określonych w załącznikach nr 1 i 3 do usta wy:”; 1

6) uchyla się art. 38 i 39; 1

7) art. 40 otrzymuje brzmienie: „Art. 40. Orzekanie w sprawach o czyny określone w art. 37—37b następuje w trybie przepi sów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.”; 1

8) uchyla się załącznik nr 2 do ustawy; 1

9) w załączniku nr 4 do ustawy uchyla się poz. 8—13;

20) w załączniku nr 4a do ustawy uchyla się poz. 8—13. Art. 11

2. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o re cyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 123

6) wprowadza się następujące zmia ny:

1) w art. 21 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „

2. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do przekazania zużytych bate rii samochodowych kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 i w prze pisach wydanych na podstawie art. 63 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666).”;

2) po art. 48 dodaje się art. 48a w brzmieniu: „Art. 48a. Kto, wbrew przepisowi art. 21 ust. 2, nie przekazuje zużytych baterii samochodo wych kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów samochodowych kwaso wo-ołowiowych prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zuży tych akumulatorów, podlega karze grzywny.”. Art. 11

3. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.15)) w art. 22:

1) w ust. 2 pkt 16 otrzymuje brzmienie: „1

6) z opłat, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 usta wy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1464), oraz opłat, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666);”;

2) w ust. 6a pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) prowadzeniem rejestru, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuży tym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, oraz bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzę cie, o której mowa w art. 15 ust. 3 tej ustawy, jak również prowadzeniem rejestru, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach — w przy padku uzyskiwania dochodów z tytułów wy mienionych w ust. 2 pkt 16;”. Art. 11

4. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zuży tym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1464) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu: „Art. 1a. W sprawach dotyczących postępowania z bateriami i akumulatorami oraz ze zuży tymi bateriami i zużytymi akumulatorami stanowiącymi przynależność albo część składową sprzętu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bate riach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666).”; ——————— 1

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504 i Nr 72, poz. 619. Dziennik Ustaw Nr 79 — 6127 — Poz. 666

2) w art. 4 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu: „

2. Przy ustalaniu ilości i masy sprzętu wprowa dzonego na terytorium kraju nie uwzględnia się masy baterii i akumulatorów.”;

3) w art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Minister właściwy do spraw środowiska okreś li, w drodze rozporządzenia, sposób nadawa nia numeru rejestrowego, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność zidentyfi kowania przedsiębiorców wpisanych do reje stru, zapewnienia spójności i ciągłości numeru rejestrowego z numerem rejestrowym nada wanym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulato rach oraz wyeliminowania sytuacji, w której przedsiębiorcy będą posługiwać się dwoma numerami rejestrowymi.”;

4) w art. 31 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) w terminie do dnia 15 marca po roku, w któ rym nastąpiło zebranie lub odzysk, w tym re cykling, zużytego sprzętu, sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.”;

5) w art. 33 w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do spo rządzenia i przedłożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska, w terminie do dnia 15 mar ca każdego roku, wykazu zakładów przetwarzania, z których prowadzącymi zawarł umowę, o której mowa w ust. 1, zawierającego:”;

6) w art. 47 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Prowadzący zakład przetwarzania jest obowią zany do przekazania zużytych baterii i zużytych akumulatorów zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.”;

7) w art. 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Prowadzący działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzący działalność w zakresie in nych niż recykling procesów odzysku są obo wiązani do sporządzenia i przedłożenia Głów nemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska, w terminie do dnia 31 lipca za okres od 1 stycz nia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku, spra wozdania o masie przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recy kling procesom odzysku odpadów pochodzą cych ze zużytego sprzętu.”;

8) w art. 77: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) wbrew przepisom art. 47 ust. 1 i 3, nie prze kazuje odpadów powstałych w wyniku prze twarzania zużytego sprzętu prowadzącemu działalność w zakresie recyklingu, prowa dzącemu działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku lub prowadzą cemu działalność w zakresie unieszkodli wiania odpadów,”, b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) wbrew przepisowi art. 47 ust. 4, nie przeka zuje zużytych baterii i zużytych akumulato rów zbierającemu zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,”;

9) w załączniku nr 2 do ustawy w ust. 1 pkt 3 otrzy muje brzmienie: „

3) baterie i akumulatory,”. Rozdział 15 Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe Art. 11

5. Przedsiębiorca, który wykonuje działal ność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obro tu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju oraz przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumula torów, jest obowiązany do złożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska wniosku o wpis do rejestru, w terminie do dnia 30 listopada 2009 r. Art. 11

6.

1. Prowadzący zakład przetwarzania zuży tych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo -ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych kwaso wo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów przemy słowych kwasowo-ołowiowych, który nie spełnia wy magań, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 i w prze pisach wydanych na podstawie art. 63 ust. 7, jest obo wiązany do dostosowania zakładu do tych wymagań oraz uzyskania decyzji zmieniającej posiadane decyzje związane z gospodarką odpadami, w terminie 3 mie sięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych ba terii lub zużytych akumulatorów, który nie spełnia wy magań, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3, jest obowiązany do dostosowania zakładu do tych wyma gań oraz uzyskania decyzji zmieniającej posiadane de cyzje związane z gospodarką odpadami, w terminie do dnia 26 września 2011 r.

3. Jeżeli prowadzący zakład, o którym mowa w ust. 1 lub 2, nie dostosował tego zakładu do wyma gań wynikających z ustawy oraz nie uzyskał decyzji zmieniającej posiadane decyzje związane z gospodar ką odpadami, właściwy organ, który wydał decyzje w zakresie gospodarki odpadami, stwierdza z urzędu, w drodze decyzji, że decyzje te wygasły bez odszkodo wania, odpowiednio w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy albo z dniem 26 września 2011 r. Art. 11

7.

1. Do praw i obowiązków wynikających z ustawy zmienianej w art. 111, w tym do zobowiązań z tytułu opłaty produktowej oraz obowiązków spra wozdawczych, stosuje się przepisy tej ustawy obowią zujące w chwili powstania tych praw i obowiązków.

2. Ârodki zgromadzone przed dniem 1 maja 2010 r. na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 30 ustawy zmienianej w art. 111, Narodowy Fundusz Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza na finansowanie działań w zakresie: Dziennik Ustaw Nr 79 — 6128 — Poz. 666

1) odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych po wstałych z akumulatorów niklowo-kadmowych, niklowo-żelazowych, innych akumulatorów elek trycznych oraz ogniw i baterii galwanicznych;

2) edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów poużytkowych z akumulatorów niklowo-kadmowych, niklowo-że lazowych, innych akumulatorów elektrycznych oraz baterii i ogniw galwanicznych;

3) selektywnego zbierania odpadów poużytkowych z akumulatorów niklowo-kadmowych, niklowo-że lazowych, innych akumulatorów elektrycznych oraz baterii i ogniw galwanicznych wykonywa nych przez gminy;

4) badań laboratoryjnych na zawartość metali cięż kich w bateriach lub akumulatorach zleconych przez Inspekcję Handlową;

5) wdrażania przez zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów certyfikowa nych systemów zarządzania środowiskowego, umożliwiających dobrowolne uczestnictwo we wspólnotowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). Art. 11

8.

1. Baterie i akumulatory niespełniające wymagań określonych w art. 8 i 9, które zostały wpro wadzone do obrotu przed dniem wejścia w życie ni niejszej ustawy, nie podlegają wycofaniu z obrotu.

2. Ciężar udowodnienia, że wprowadzenie do ob rotu baterii lub akumulatorów nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, spoczywa na wpro wadzającym baterie lub akumulatory. Art. 11

9. Przepisy wykonawcze wydane na podsta wie art. 10 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 114 zacho wują moc do dnia wejścia w życie przepisów wyko nawczych wydanych na podstawie art. 10 ust. 3 usta wy zmienianej w art. 114, w brzmieniu nadanym ni niejszą ustawą. Art. 1

20.

1. Wprowadzający baterie lub akumula tory przedkłada sprawozdania i wykazy, o których mo wa w art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 4, art. 37 ust. 6, art. 41 ust. 3, art. 59 ust. 3 i art. 64 ust. 5, za rok 2010, w terminie do dnia 15 marca 2011 r.

2. Główny Inspektor Ochrony Ârodowiska sporzą dza i przedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska roczny raport o funkcjonowaniu gospo darki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bate riami i zużytymi akumulatorami, o którym mowa w art. 72 ust. 2, za rok 2010, w terminie do dnia 15 ma ja 2011 r. Art. 12

1.

1. Do czasu utworzenia bazy danych, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 69 ust. 2, marszałek województwa jest obowiązany do przedło żenia zbiorczego sprawozdania ze sprawozdań, o któ rych mowa w art. 69 ust. 1, Głównemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska, w terminie do dnia 15 kwietnia roku, w którym te sprawozdania zostały przekazane.

2. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, wzory zbiorczych sprawozdań, o których mowa w ust. 1, oraz sposób ich przekazywania, kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań. Art. 12

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 11 ust. 2 i 3, art. 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 48, art. 49, art. 77, art. 86, art. 87 i art. 99, które wcho dzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogło szenia;

2) art. 9 ust. 4, który wchodzi w życie z dniem 26 września 2009 r.;

3) art. 17—26 i art. 79, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2009 r.;

4) art. 30, art. 32—43, art. 53—56, art. 65, art. 69, art. 72, art. 80, art. 82—85, art. 89, art. 90, art. 100, art. 104—106, art. 111 pkt 1—13 i 15—20 oraz art. 114 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.;

5) art. 111 pkt 14, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2010 r.;

6) art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 26 września 2011 r.;

7) art. 66—68, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Załączniki do ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. (poz. 666) Załącznik nr 1 BATERIE PRZEMYS¸OWE I AKUMULATORY PRZEMYS¸OWE

1. Baterie i akumulatory, które są przeznaczone do awaryjnego lub rezerwowego zasilania energe tycznego, w tym w szpitalach, na lotniskach i w biurach.

2. Baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w środkach transportu, w tym w pocią gach i w samolotach, na morskich platformach wiertniczych i w latarniach morskich.

3. Baterie i akumulatory, które są przeznaczone wy łącznie do podręcznych terminali płatniczych, w tym w placówkach handlowych i restauracjach oraz czytników kodów kreskowych w placówkach handlowych.

4. Baterie i akumulatory, które są przeznaczone wy łącznie do profesjonalnego sprzętu wideo dla sta cji telewizyjnych i profesjonalnych studiów. Dziennik Ustaw Nr 79 — 6129 — Poz. 666

5. Baterie i akumulatory, które są przeznaczone wy łącznie do latarek górniczych i latarek dla nurków umieszczonych na kaskach górników i nurków, z wyłączeniem baterii i akumulatorów, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy.

6. Rezerwowe baterie i akumulatory, które są prze znaczone do drzwi uruchamianych elektrycznie, zapobiegające ich blokowaniu lub przytrzaśnięciu osób.

7. Baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w oprzyrządowaniu lub w różnych ro dzajach sprzętu pomiarowego i oprzyrządowania, z wyłączeniem baterii i akumulatorów, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy.

8. Baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w powiązaniu z płytką ogniwa słoneczne go, urządzeniami fotogalwanicznymi i innymi urzą dzeniami wykorzystującymi energię odnawialną.

9. Baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w pojazdach z napędem elektrycznym, w szczególności w wyposażonych w napęd elek tryczny samochodach, wózkach inwalidzkich, ro werach, pojazdach używanych na lotnisku i pojaz dach do transportu automatycznego.

10. Inne baterie i akumulatory, niewymienione w pkt 1—9 oraz które nie są bateriami przenośny mi i akumulatorami przenośnymi oraz bateriami samochodowymi i akumulatorami samochodo wymi. Załącznik nr 2 BATERIE PRZENOÂNE I AKUMULATORY PRZENOÂNE

1. Baterie jednoogniwowe typu AA i AAA.

2. Baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w telefonach przenośnych, kompute rach przenośnych, elektronarzędziach bezprzewo dowych, zabawkach i sprzęcie gospodarstwa do mowego.

3. Baterie i akumulatory, które są przeznaczone do używania w gospodarstwach domowych do zwy kłych celów.

4. Inne baterie i akumulatory, niewymienione w pkt 1—3, które mogą być bez trudności przeno szone oraz nie są bateriami samochodowymi i akumulatorami samochodowymi oraz bateriami przemysłowymi i akumulatorami przemysłowymi. Załącznik nr 3 WZÓR OZNAKOWANIA BATERII I AKUMULATORÓW SYMBOLEM SELEKTYWNEGO ZBIERANIA1) Objaśnienie:

1) Symbol powinien zajmować co najmniej 3 % największej powierzchni bocznej baterii lub akumulatora lub zestawu, osią gając maksymalne wymiary 5 x 5 cm. W przypadku ogniw cylindrycznych symbol ten powinien zajmować co najmniej 1,5 % powierzchni baterii lub akumulatora, osiągając maksymalne wymiary 5 x 5 cm. W przypadku gdy wielkość baterii lub akumulatora lub zestawu jest taka, że symbol byłby mniejszy niż 0,5 x 0,5 cm, ba terii i akumulatora lub zestawu nie oznacza się, a na opakowaniu umieszcza się symbol o wymiarze co najmniej 1 x 1 cm. Dziennik Ustaw Nr 79 — 6130 — Poz. 666 Załącznik nr 4 Wzór oznakowania baterii i akumulatorów symbolem chemicznym rtęci1) Hg Wzór oznakowania baterii i akumulatorów symbolem chemicznym kadmu1) Cd Wzór oznakowania baterii i akumulatorów symbolem chemicznym ołowiu1) Pb Objaśnienie:

1) Symbole umieszcza się poniżej symbolu, o którym mowa w załączniku nr 3 do ustawy, w taki sposób, aby zajmował po wierzchnię co najmniej jednej czwartej wielkości tego symbolu.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-05-28
Data wydania: 2009-04-24
Data wejścia w życie: 2009-06-12
Data obowiązywania: 2009-06-12
Uwagi: Art. 11 ust. 2 i 3, art. 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 48, art. 49, art. 77, art. 86, art. 87 i art. 99 wchodzą w życie z dniem 28 sierpnia 2009 r.; art. 9 ust. 4 wchodzi w życie z dniem 26 września 2009 r.; art. 17-26 i art. 79 wchodzą w życie z dniem 1 października 2009 r.; art. 30, art. 32-43, art. 53-56, art. 65, art. 69, art. 72, art. 80, art. 82-85, art. 89, art. 90, art. 100, art. 111 pkt 1-13 i 15-20 oraz art. 114 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.; art. 111 pkt 14 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2010 r.; art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 wchodzą w życie z dniem 26 września 2011 r.; art. 66-68 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI
MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 79 poz. 666