Dz.U. 2009 nr 8 poz. 38

Dziennik Ustaw Nr 8 — 990 — Poz. 38 Art.

1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.1)) wprowadza się następu jące zmiany:

1) w art. 8 w ust. 6 w pkt 4 kropkę zastępuje się śred nikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „

5) osobę prowadzącą niepubliczną szkołę, pla cówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty.”;

2) w art. 9 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: „2b. Osoba, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, prowadząca jednocześnie pozarolniczą dzia łalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom eme rytalnemu i rentowym z tytułu tej działalnoś ci, jeżeli z tytułu wykonywania pracy nakład czej podstawa wymiaru składek na ubezpie czenia emerytalne i rentowe jest niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących po zarolniczą działalność. Może ona dobrowol nie, na swój wniosek, być objęta ubezpiecze niami emerytalnym i rentowymi również z ty tułu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2.”. Art.

2. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Âwiadczenia na warunkach i w wysokości określonych w ustawie przysługują:

1) ubezpieczonym — w przypadku spełnienia warunków do nabycia prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych Funduszu Ubezpieczeń Spo łecznych;

2) członkom rodziny pozostałym po ubezpie czonym albo po osobie uprawnionej do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń eme rytalnego i rentowych Funduszu Ubezpie czeń Społecznych.”;

2) w art. 89: a) ust. 3—5 otrzymują brzmienie: „

3. Zwiększenie o co najmniej 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, o któ rym mowa w ust. 1, jest przedmiotem co rocznych negocjacji, w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodar czych, przeprowadzanych w czerwcu, w ro ku poprzedzającym waloryzację.

4. Jeżeli Trójstronna Komisja do Spraw Spo łeczno-Gospodarczych w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez stronę rządową partnerom społecznym informacji o pro gnozowanych wielkościach makroekono micznych, w tym o wielkości wskaźnika in flacji, stanowiących podstawę do opraco wania projektu ustawy budżetowej na rok następny uzgodni, w drodze uchwały, wyso kość zwiększenia, o którym mowa w ust. 3, wysokość tego zwiększenia podlega ogło szeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypo spolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze komunikatu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

5. Jeżeli nie nastąpi uzgodnienie stanowiska Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno -Gospodarczych w trybie określonym w ust. 3 i 4, Rada Ministrów określi w termi nie 21 dni od dnia zakończenia negocjacji, w drodze rozporządzenia, wysokość zwięk szenia, o którym mowa w ust. 3, biorąc pod uwagę informacje o prognozowanych wiel kościach makroekonomicznych, w tym wielkość wskaźnika inflacji, stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok następny.”, b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w drodze komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komuni katu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 i 2, wskaźnik waloryzacji, biorąc pod uwagę wskaźniki, o których mowa w ust. 1 i 2, jak również wysokość zwiększenia, o którym mowa w ust. 3.”;

3) w art. 183 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Emerytura przyznana na wniosek osoby ubezpie czonej urodzonej po dniu 31 grudnia 1948 r., z wy jątkiem ubezpieczonych, którzy pobrali emeryturę na podstawie przepisów art. 46 lub 50, o ile osoba 38 USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176, poz. 1243, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67, poz. 411, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 209, poz. 1318, Nr 220, poz. 1417 i 1418, Nr 227, poz. 1505, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1654 i 1656 oraz z 2009 r. Nr 6 poz. 33.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445 oraz z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 192, poz. 1180, Nr 228, poz. 1507 i Nr 237, poz. 1656. Dziennik Ustaw Nr 8 — 991 — Poz. 38 ta nie była członkiem otwartego funduszu emery talnego albo złożyła wniosek o przekazanie środ ków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakła du, na dochody budżetu państwa, która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalenda rzowym 2009, wynosi:”. Art.

3.

1. W terminie 14 dni od dnia wejścia w ży cie ustawy rozpoczną się negocjacje w ramach Trój stronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych dotyczące zwiększenia w roku 2009 o co najmniej 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 89 ust. 1 ustawy, o której mo wa w art. 2.

2. Jeżeli Trójstronna Komisja do Spraw Społecz no-Gospodarczych w terminie 14 dni od dnia przed stawienia przez stronę rządową partnerom społecz nym informacji o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych, w tym o wielkości wskaźnika inflacji, stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2009 uzgodni, w drodze uchwały, wysokość zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, wysokość tego zwiększenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospoli tej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze komunikatu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia spo łecznego.

3. Jeżeli nie nastąpi uzgodnienie stanowiska Trój stronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodar czych w trybie określonym w ust. 1 i 2, Rada Mini strów określi w terminie 7 dni od dnia zakończenia negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, w drodze rozporządzenia, wysokość zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, bio rąc pod uwagę informacje o prognozowanych wiel kościach makroekonomicznych, w tym wielkość wskaźnika inflacji, stanowiących podstawę do opra cowania projektu ustawy budżetowej na rok 2009.

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w drodze komunikatu, w Dzien niku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłosze nia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 2, wskaźnik waloryza cji, biorąc pod uwagę wskaźniki, o których mowa w art. 89 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 2, jak również wysokość zwiększenia, o którym mowa w ust. 1. Art.

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1, który wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-01-21
Data wydania: 2008-12-05
Data wejścia w życie: 2009-02-05
Data obowiązywania: 2009-02-05
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 8 poz. 38