Dz.U. 2009 nr 8 poz. 43

Dziennik Ustaw Nr 8 — 1007 — Poz. 43 Na podstawie art. 26c ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecz nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki udzielania oraz tryb przeka zywania miesięcznego dofinansowania do wyna grodzeń pracowników niepełnosprawnych, zwa nego dalej „dofinansowaniem”;

2) terminy składania i wzory: a) miesięcznej informacji o wynagrodzeniach, za trudnieniu i stopniach niepełnosprawności pra cowników niepełnosprawnych, z uwzględnie niem pracowników, u których stwierdzono cho robę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz pracowników niewidomych, zwanej dalej „informacją”, b) wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowa nia za dany miesiąc, zwanego dalej „wnios kiem”, wraz z danymi i dokumentami załącza nymi do wniosku;

3) wymogi, jakie muszą spełniać pracodawcy, prze kazując dokumenty w formie elektronicznej przez teletransmisję danych.

§2. W przypadku pracodawców wykonujących działalność gospodarczą dofinansowanie:

1) stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z roz działem I, art. 41 i rozdziałem III rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wy łączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), w zakresie dotyczącym pomocy w formie subsydiów płacowych na zatrudnianie pracowni ków niepełnosprawnych;

2) może być udzielone łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, w tym wsparciem ze środ ków Wspólnoty Europejskiej, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do obję cia pomocą, jeżeli łączna wartość tej pomocy nie przekroczy 100 % kosztów płacy w okresie, na ja ki osoby niepełnosprawne zostały faktycznie za trudnione.

§3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy publicznej:

1) udzielanej w sektorze węglowym;

2) udzielanej dla działalności związanej z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funk cjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wy datkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

3) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej;

4) udzielanej pracodawcom prowadzącym działal ność gospodarczą, którzy otrzymują regionalną pomoc indywidualną przeznaczoną dla konkret nych sektorów w zakresie produkcji lub usług, z wyłączeniem turystyki.

§4. Określa się wzory:

1) informacji, o symbolu INF-D-P, stanowiący załącz nik nr 1 do rozporządzenia;

2) wniosku, o symbolu Wn-D, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§5.

1. Pracodawca składa wniosek i informację w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

2. Pracodawca przesyła do Państwowego Fundu szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem”, wraz z pierwszym wnioskiem da ne o pracodawcy zawierające:

1) pełną nazwę oraz jej skrót, o ile posiada;

2) numery: REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa;

3) adres siedziby lub miejsca zamieszkania wniosko dawcy wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gmi ny oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepi sów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządo wej i jednostek samorządu terytorialnego;

4) adres do korespondencji wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: woje wództwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i uli cy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajo wego rejestru urzędowego podziału terytorialne go kraju oraz związanych z tym obowiązków orga nów administracji rządowej i jednostek samorzą du terytorialnego, jeżeli jest inny niż adres siedzi by wnioskodawcy; 43 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1) z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ———————

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem admi nistracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podsta wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Mini strów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowe go zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1463, Nr 227, poz. 1505 i Nr 237, poz. 1652 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33. Dziennik Ustaw Nr 8 — 1008 — Poz. 43

5) imię, nazwisko, numery telefonu i faksu oraz ad res poczty elektronicznej, o ile posiada, osoby od powiedzialnej za kontakty z Funduszem.

3. Pracodawca załącza do wniosku, o którym mo wa w ust. 2, kopie aktualnych dokumentów potwier dzających dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, oraz upoważnienie osoby przesyłającej te dane lub dokumenty je potwierdzające do występowania w imieniu pracodawcy.

4. Termin, o którym mowa w ust. 1, przywraca się na prośbę pracodawcy, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

§6.

1. Pracodawca zamierzający składać w formie elektronicznej wniosek lub informację otrzymuje od Funduszu identyfikator oraz hasło dostępu do progra mu informatycznego udostępnionego przez Fundusz w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w formie dokumentu pisemnego.

2. Pracodawca przekazujący odpowiednio wnios ki, informacje w formie elektronicznej uwierzytelnia te dokumenty podpisem elektronicznym weryfikowa nym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, na zasa dach określonych w ustawie z dnia 18 wrześ nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3)), albo certyfikatem dostarczo nym przez Fundusz.

3. Urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu w formie elektronicznej przesłanego za pomocą tele transmisji danych następuje zgodnie z przepisami do tyczącymi warunków organizacyjno-technicznych do ręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym.

4. Pracodawca, o którym mowa w ust. 2:

1) rejestruje w programie informatycznym certyfikat, o którym mowa w ust. 2;

2) niezwłocznie informuje Fundusz o: a) rezygnacji ze składania dokumentów w formie elektronicznej, b) utracie lub podejrzeniu ujawnienia danych słu żących do składania podpisu elektronicznego.

§7. Po otrzymaniu informacji i wniosku Fundusz:

1) sprawdza je pod względem rachunkowym i for malnym, a w przypadku stwierdzenia nieprawidło wości w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzy mania informacji lub wniosku informuje praco dawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach i wzywa do ich usunięcia wraz z pouczeniem o po zostawieniu wniosku bez rozpoznania w przypad ku ich nieusunięcia;

2) ustala, czy pracodawca posiada zaległości w zo bowiązaniach wobec Funduszu w wysokości prze kraczającej ogółem kwotę 100 zł;

3) ustala kwotę przysługującego dofinansowania;

4) przekazuje ustaloną kwotę przysługującego do finansowania na rachunek bankowy pracodawcy;

5) informuje o numerze referencyjnym programu pomocowego, na podstawie którego pomoc ta jest udzielana.

§8. Wnioskodawca korzystający z dofinansowania przechowuje dokumentacje pozwalającą na spraw dzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami ni niejszego rozporządzenia przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy.

§9. Przepisów § 5 ust. 2 i § 6 ust. 1 nie stosuje się do pracodawców, którzy po raz pierwszy przekazali wymagane dane i dokumenty przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, na podstawie dotychczaso wych przepisów.

§10. Dofinansowania na warunkach i w trybie określonym w rozporządzeniu udziela się, począwszy od wynagrodzeń za miesiąc styczeń 2009 r. § 1

1. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2014 r. § 1

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.4) Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak ———————

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 145, poz. 1050. ———————

4) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 240, poz. 1755 oraz z 2008 r. Nr 61, poz. 38

3) zachowa ne w mocy na podstawie art. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 237, poz. 1652). Dziennik Ustaw Nr 8 — 1009 — Poz. 43 Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. (poz. 43) Załącznik nr 1 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 8 — 1010 — Poz. 43 Objaśnienia do formularza INF-D-P 1 Poz. 7—16 należy wypełnić wyłącznie w przypadku składania informacji INF-D-P za osobę, której dotyczy informacja, po raz pierwszy oraz gdy wykazane dane uległy zmianie. 2 Albo numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Poz. 3 należy wypełnić wyłącznie w przypadku, gdy pra cownik nie posiada numeru PESEL. 3 Miesiąc zatrudnienia pracownika. 4 Należy wpisać miesiąc i rok, w którym wypłacono wynagrodzenie pracownikowi za okres sprawozdawczy. 5 W odpowiednich polach należy wstawić znak X. 6 Przeciętny miesięczny wymiar czasu pracy ustala się jako iloczyn wymiaru czasu pracy pracownika oraz ilorazu liczby dni pozostawania w zatrudnieniu u pracodawcy i liczby dni w okresie sprawozdawczym. 7 Poz. 35 i 36 należy wypełnić jeden raz wyłącznie za miesiąc podjęcia zatrudnienia przez pracownika, którego dotyczy in formacja, w przypadku zaznaczenia pola 1 w poz. 34, jeżeli pracownik nie został zgłoszony przez składającego do ewiden cji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw nych za okres do miesiąca grudnia 2008 r. włącznie lub nie był zatrudniony u składającego w dniu 31 grudnia 2008 r. 8 Poz. 36 należy wypełnić wyłącznie w przypadku zaznaczenia pola 2 w poz. 35. 9 Należy wykazać kwotę pomocy publicznej i kwotę pomocy de minimis otrzymanej przez składającego na podstawie od rębnych przepisów w odniesieniu do kosztów płacy pracownika, którego dotyczy informacja. 10 W poz. 38 wykazać minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w styczniu danego roku. 11 Za okresy sprawozdawcze przypadające w 2009 r. poz. 39 = poz. 38 x [1 x (2 x poz. 21 + 1,8 x poz. 22 + 1 x poz. 23 + 1,6 x poz. 24 + 1,4 x poz. 25 + 0,6 x poz. 26) + 0,9 x (2 x poz. 27 + 1,8 x poz. 28 + 1 x poz. 2

9) + 0,7 x (1,6 x poz. 30 + 1,4 x poz. 31 + 0,6 x poz. 32)]. Za okresy sprawozdawcze przypadające po dniu 31 grudnia 2009 r. poz. 39 = poz. 38 x [2 x (poz. 21+ poz. 2

7) + 1,8 x (poz. 22 + poz. 2

8) + 1 x (poz. 23 + poz. 2

9) + 1,6 x (poz. 24 + poz. 30) + 1,4 x (poz. 25 + poz. 3

1) + 0,6 x (poz. 26 + poz. 32)]. 12 Wykazać odpowiednią kwotę w poz. 40, jeżeli wynagrodzenie zostało wypłacone do dnia złożenia informacji. 13 Kwota kosztów płacy finansowana ze środków publicznych, w tym w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych udzielanych na podstawie przepisów odrębnych. 14 Jeżeli w poz. 34 zaznaczono pole 1, to poz. 42 = 0,75 x poz. 40. Jeżeli w poz. 34 zaznaczono pole 2, to poz. 42 = 0,9 x poz. 40. 15 Poz. 43 = min(poz. 39, (poz. 40 – poz. 41), poz. 42). Jeżeli poz. 43<0, wpisać 0. Poz. 43 = 0 w przypadku jednoczesnego za znaczenia: pola 1 w poz. 34, pola 2 w poz. 35 oraz pola 1 w poz. 36. Dziennik Ustaw Nr 8 — 1011 — Poz. 43 Załącznik nr 2 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 8 — 1012 — Poz. 43 Objaśnienia do formularza Wn-D 1 W odpowiednich polach wstawić znak X. 2 Wpisać numer, jeżeli został nadany pracodawcy przed dniem złożenia Wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Wn-D). 3 Wpisać numer, o ile jego nadanie wynika z przepisów prawa. 4 Poz. 6—10 oraz 14—32 należy wypełnić w przypadku składania Wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wy nagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Wn-D) po raz pierwszy oraz w przypadku zmiany danych. 5 Należy podać kod odpowiadający formie prawnej pracodawcy: 1A — przedsiębiorstwo państwowe, 1B — jednoosobo wa spółka Skarbu Państwa, 1C — jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej, 1D — spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, 2 — pracodawca nienależący do kategorii określonych kodem od 1A do 1D. 6 Należy podać odpowiedni kod. Wpisując kod, należy brać pod uwagę dane na ostatni dzień roku poprzedzającego rok sprawozdawczy. Kod 0 — mikroprzedsiębiorca, kod 1 — przedsiębiorca mały, kod 2 — przedsiębiorca średni, kod 3 — in ny przedsiębiorca. 7 Należy podać pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, na obszarze której pracodawca ma siedzibę lub miejsce zamiesz kania — zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowa dzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.). Identyfikatory terytorialne gmin dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz Pań stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 8 Należy wpisać klasę rodzaju działalności (4 pierwsze znaki) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grud nia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885), oraz dodatkowo skrótowe ozna czenie stosowanej klasyfikacji „/07”. Do dnia 31 grudnia 2009 r. w przypadku pracodawców, w stosunku do których nie zostało dokonane przeklasyfikowanie według PKD 2007, należy wpisać klasę rodzaju działalności (4 pierwsze znaki) zgod nie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289, z późn. zm.). 9 Należy podać także numer kierunkowy. 10 W przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy odpowiednio na podstawie art. 21 i art. 28 ust. 3 i 4 ustawy. 11 Przeciętny miesięczny stan zatrudnienia ustalony w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na podstawie odpowied nio art. 21 i art. 28 ust. 3 i 4 ustawy. 12 1/12 sumy przeciętnych miesięcznych stanów zatrudnienia ustalonych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na podstawie art. 21 i art. 28 ust. 3 i 4 ustawy. 13 Nie wypełniać w przypadku zaznaczenia pola 1 w poz. 38. 14 Kryteria te są określone w pkt 9—11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i re strukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2). 15 Należy wypełnić, składając wniosek po raz pierwszy bądź w przypadku zmiany formy składania dokumentów. 16 W przypadku gdy pracodawca posiada pieczątkę.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-01-21
Data wydania: 2009-01-09
Data wejścia w życie: 2009-01-21
Data obowiązywania: 2009-01-21
Data wygaśnięcia: 2014-07-01
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 8 poz. 43