Dz.U. 2009 nr 81 poz. 684

Dziennik Ustaw Nr 81 — 6513 — Poz. 684 Na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicz nym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 146

4) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Rozporządzenie określa:

1) wzór sprawozdania o masie przyjętych oraz pod danych recyklingowi odpadów pochodzących z zużytego sprzętu;

2) wzór sprawozdania o masie przyjętych oraz pod danych innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących z zużytego sprzętu;

3) sposób przekazywania sprawozdań, o których mo wa w pkt 1 i 2.

2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporzą dzenia.

3. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 2 do rozporzą dzenia.

§2. Sprawozdania, o których mowa w § 1, są prze kazywane w formie pisemnej lub w formie dokumen tu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 817), opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowa nym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfi katu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 wrześ nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.2)).

§3. Traci moc rozporządzenie Ministra Ârodowi ska z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie wzorów spra wozdań o odpadach pochodzących ze zużytego sprzę tu oraz sposobu ich przekazywania (Dz. U. Nr 5, poz. 34).

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Ârodowiska: M. Nowicki 684 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach pochodzących z zużytego sprzętu ———————

1) Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządo wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Âro dowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). ———————

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97. Dziennik Ustaw Nr 81 — 6514 — Poz. 684 Załączniki do rozporządzenia Ministra Ârodowiska z dnia 12 maja 2009 r. (poz. 684) Załącznik nr 1 WZÓR Objaśnienia:

1) Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1464).

2) O ile posiada.

3) Podać kod i nazwę rodzaju odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ârodowiska z dnia 27 września 2001 r. w spra wie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

4) Z dokładnością do jednego kilograma.

5) Dotyczy formy pisemnej sprawozdania. Dziennik Ustaw Nr 81 — 6515 — Poz. 684 Załącznik nr 2 WZÓR Objaśnienia:

1) Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1464).

2) O ile posiada.

3) Podać kod i nazwę rodzaju odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ârodowiska z dnia 27 września 2001 r. w spra wie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

4) Z dokładnością do jednego kilograma.

5) Dotyczy formy pisemnej sprawozdania.

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2009-06-02
Data wydania: 2009-05-12
Data wejścia w życie: 2009-06-17
Data obowiązywania: 2009-06-17
Data uchylenia: 2013-01-23
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 81 poz. 684