Dz.U. 2009 nr 82 poz. 691

Dziennik Ustaw Nr 82 — 6606 — Poz. 691 Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 21 listo pada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rze czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodo wej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wojskowego dokumentu osobistego (Dz. U. Nr 212, poz. 2154 oraz z 2006 r. Nr 118, poz. 80

9) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Książeczkę wojskową wydaje się w lokalu, w którym przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa, lub w wojskowej komendzie uzu pełnień albo w innym miejscu wyznaczonym przez wojskowego komendanta uzupełnień.”;

2) w § 4 w pkt 3: a) lit. a i b otrzymują brzmienie: „a) adnotacje o kwalifikacji wojskowej, w tym o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, kategorii zdolności do czynnej służby woj skowej, przeznaczenie osoby podlegającej stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do określonego rodzaju powszechnego obo wiązku obrony, odroczenia czynnej służby wojskowej, b) rodzaj odbywania czynnej służby wojskowej oraz datę rozpoczęcia i zakończenia tej służ by lub zajęć wojskowych, służby w forma cjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz służby zastępczej,”, b) w lit. h tiret czwarte otrzymuje brzmienie: „— kategorię zdolności do czynnej służby woj skowej, o ile została zmieniona w stosunku do wpisu w adnotacji o kwalifikacji wojsko wej.”;

3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporzą dzenia.

§2.

1. Książeczki wojskowe według wzoru określo nego w załączniku do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wej ścia w życie niniejszego rozporządzenia, mogą być wydawane do czasu wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 r.

2. Książeczki wojskowe według wzoru obowiązu jącego przed dniem wejścia w życie niniejszego roz porządzenia i wydane przed upływem terminu okreś lonego w ust. 1 nie podlegają wymianie i zachowują ważność na czas w nich oznaczony.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: B. Klich 691 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego dokumentu osobistego ———————

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120. Dziennik Ustaw Nr 82 — 6607 — Poz. 691 Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2009 r. (poz. 691) WZÓR KSIÑ˚ECZKI WOJSKOWEJ (MON-Mu/89) UWAGI: Książeczka wojskowa składa się z dwudziestu stron wraz z okładkami o wymiarach 65 mm x 95 mm. Okładki wykonane z kartonu. Zewnętrzne strony okładek oklejone płótnem koloru zielonego. Na pierwszej stronie okładki (zewnętrznej) tłoczone folią srebrną godło państwa oraz napisy „SI¸Y ZBROJNE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” i „KSIÑ˚ECZKA WOJSKOWA”. Wewnętrzne strony okładki wykonane są na papierze gilosza w ko lorze zielonym. Napisy w książeczce wojskowej wykonane w kolorze czarnym, seria i numer książeczki wojsko wej — w kolorze czerwonym.

1. Okładka książeczki wojskowej — str. 1 zewnętrzna:

1) karton kaszerowany płótnem w kolorze zielonym, szyty,

2) napisy tłoczone koloru srebrnego,

3) wizerunek orła ustalony dla godła państwowego, ko loru srebrnego.

2. Okładka książeczki wojskowej — str. 2 wewnętrzna:

1) druk koloru czarnego,

2) seria i numer koloru czerwonego,

3) pierwszą fotografię zamieszcza się (z lewej strony) przy wydawaniu książeczki wojskowej,

4) drugą fotografię zamieszcza się po osiągnięciu wie ku: a) 35 lat — w przypadku podoficera lub szeregowego rezerwy, b) 40 lat — w przypadku oficera rezerwy — o ile jest to uzasadnione zmianą wyglądu ze wnętrznego tego posiadacza. Dziennik Ustaw Nr 82 — 6608 — Poz. 691

3. Trzecia, czwarta, piąta, szósta strona książeczki wojskowej — druk koloru czarnego. Dziennik Ustaw Nr 82 — 6609 — Poz. 691

4. Siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta strona książeczki wojskowej — druk koloru czarnego. Dziennik Ustaw Nr 82 — 6610 — Poz. 691

5. Jedenasta, dwunasta, trzynasta, czternasta strona książeczki wojskowej — druk koloru czarnego. Dziennik Ustaw Nr 82 — 6611 — Poz. 691

6. Piętnasta, szesnasta, siedemnasta, osiemnasta strona książeczki wojskowej — druk koloru czarnego. Dziennik Ustaw Nr 82 — 6612 — Poz. 691

7. Dziewiętnasta strona książeczki wojskowej — wewnętrzna strona okładki książeczki wojskowej.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-06-03
Data wydania: 2009-05-13
Data wejścia w życie: 2009-06-18
Data obowiązywania: 2009-06-18
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 82 poz. 691