Dz.U. 2009 nr 83 poz. 699

Dziennik Ustaw Nr 83 — 6635 — Poz. 699 Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 52, poz. 543, z późn. zm.3)) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2009 r.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Zdrowia: E. Kopacz 699 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 22 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej ———————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 76, poz. 641. ———————

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 38, poz. 437, z 2001 r. Nr 71, poz. 743, z 2003 r. Nr 59, poz. 531, z 2004 r. Nr 117, poz. 1227, z 2005 r. Nr 98, poz. 826, z 2006 r. Nr 127, poz. 892, z 2007 r. Nr 109, poz. 755 i Nr 160, poz. 1139 oraz z 2008 r. Nr 113, poz. 723. Dziennik Ustaw Nr 83 — 6636 — Poz. 699 Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2009 r. (poz. 699) TABELA MIESI¢CZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO Kategoria zaszeregowania Kwota w zł I 1020—1280 II 1020—1300 III 1020—1320 IV 1030—1370 V 1040—1470 VI 1060—1570 VII 1080—1690 VIII 1100—1810 IX 1120—1930 X 1140—2050 XI 1160—2170 XII 1180—2290 XIII 1200—2420 XIV 1230—2600 XV 1300—2850 XVI 1440—3100 XVII 1580—3350 XVIII 1720—3650 XIX 1860—3950 XX 2000—4250 XXI 2150—4550 XXII 2320—4850

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2009-06-03
Data wydania: 2009-05-22
Data wejścia w życie: 2009-06-03
Data obowiązywania: 2009-06-03
Data uchylenia: 2011-07-01
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 83 poz. 699