Dz.U. 2009 nr 87 poz. 722

Dziennik Ustaw Nr 87 — 6814 — Poz. 722 Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 24 ma ja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania wyróż nień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. Nr 272, poz. 2690) w § 20 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) ustanowienia obrońcy, którym może być funkcjo nariusz, adwokat lub radca prawny;”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk 722 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ———————

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 220, poz. 1428 oraz z 2009 r. Nr 85, poz. 716.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-06-09
Data wydania: 2009-05-29
Data wejścia w życie: 2009-06-24
Data obowiązywania: 2009-06-24
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 87 poz. 722