Dz.U. 2009 nr 89 poz. 731

Dziennik Ustaw Nr 89 — 6919 — Poz. 731 Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 135

5) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 94, poz. 911, z późn. zm.2)) w § 2 po pkt 27 dodaje się pkt 27a w brzmieniu: „27a) złożenia wniosku o nadanie numeru EORI, o którym mowa w art. 1 pkt 16 Rozporządzenia Wykonawczego: a) według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy albo według miejsca, w któ rym dokonywana jest pierwsza czynność wymagająca posłużenia się numerem EORI — w przypadku, gdy wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę na teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej, b) według miejsca, w którym dokonywana jest pierwsza czynność wymagająca posłużenia się numerem EORI, albo według miejsca, w którym planowane jest dokonanie pierw szej czynności wymagającej posłużenia się numerem EORI — w przypadku, gdy wnios kodawca nie posiada miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Wspólnoty.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska 731 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych ———————

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 272, poz. 2694, z 2005 r. Nr 135, poz. 1139 i Nr 155, poz. 1301, z 2006 r. Nr 198, poz. 1458, z 2007 r. Nr 130, poz. 909 i Nr 150, poz. 1062 oraz z 2008 r. Nr 234, poz. 1578.

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2009-06-10
Data wydania: 2009-06-05
Data wejścia w życie: 2009-06-25
Data obowiązywania: 2009-06-25
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2013, poz. 192 z dniem 9 stycznia 2013 r.
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 89 poz. 731