Dz.U. 2009 nr 89 poz. 737

Dziennik Ustaw Nr 89 — 6932 — Poz. 737 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Kotlinowski — przewodniczący, Zbigniew Cieślak — sprawozdawca, Mirosław Granat, Teresa Liszcz, Ewa ¸ętowska, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu, Rady Ministrów i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 19 maja 2009 r., wniosku Rady Miasta Legionowo o zbadanie zgodności:

1) art. 73 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. — Przepisy wprowadzające ustawy refor mujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, ze zm.) z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji,

2) § 36 ust. 5 w związku z ust. 1 i ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporzą dzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109, ze zm.) z art. 2 i art. 92 ust. 1 Konstytu cji oraz art. 159 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, ze zm.) i art. 73 ust. 5 ustawy powołanej w punkcie 1, orzeka:

1. § 36 ust. 5 w związku z ust. 1 i ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania ope ratu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 oraz z 2005 r. Nr 196, poz. 162

8) jest zgodny z art. 92 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 159 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 42, poz. 335 i 340).

2. § 36 ust. 5 w związku z ust. 1 i ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia powołanego w punkcie 1 nie jest nie zgodny z art. 73 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. — Przepisy wprowadzające ustawy reformują ce administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 52, poz. 632, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206). Ponadto postanawia: na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 45

9) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na zbędność wydania wyroku. Marek Kotlinowski Zbigniew Cieślak Mirosław Granat Teresa Liszcz Ewa ¸ętowska 737 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 19 maja 2009 r. sygn. akt K 47/07

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-06-10
Data wydania: 2009-05-19
Data wejścia w życie: 2009-06-10
Data obowiązywania: 2009-06-10
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 89 poz. 737