Dz.U. 2009 nr 91 poz. 750

Dziennik Ustaw Nr 91 — 7037 — Poz. 750 Na podstawie art. 17 ust. 2b ustawy z dnia 20 lip ca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó rych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 20

6) w polskim tek ście Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Repu bliką ¸otewską w sprawie unikania podwójnego opo datkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodat kowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 17 listopada 1993 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 53, poz. 285), prostuje się następu jące błędy: w art. 3 w ust. 1 w lit. d zamiast wyrażenia „osobę prawną oraz spółkę osobową lub stowarzyszenie” po winno być „osobę prawną, spółkę osobową lub sto warzyszenie”, w art. 3 w ust. 1 w lit. f zamiast wyrazu „stowarzy szenie” powinno być wyrażenie „każdą osobę praw ną”, w art. 5 w ust. 5 zamiast wyrażenia „chyba że czynności wykonywane przez tę osobę ograniczają się do rodzajów działalności, które, gdyby były wykony wane za pośrednictwem stałej placówki,” powinno być wyrażenie „chyba że czynności wykonywane przez tę osobę ograniczają się do rodzajów działalno ści wymienionych w ustępie 4, które, gdyby były wy konywane za pośrednictwem stałej placówki,”, w art. 5 w ust. 6 zamiast wyrażenia „tylko w tego powodu” powinno być wyrażenie „tylko z tego powo du”, w art. 10 w ust. 2 zamiast wyrażenia „jeżeli odbior ca dywidend jest ich właścicielem, to podatek ten nie może przekroczyć: a) 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli ich wła ścicielem jest spółka (inna niż spółka osobowa), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywi dendy wynosi co najmniej 25 procent,” powinno być wyrażenie „jeżeli odbiorca dywidend jest oso bą do nich uprawnioną, to podatek ten nie może przekroczyć: a) 5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli osobą uprawnioną do dywidend jest spółka (inna niż spółka osobowa), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25 procent,”, w art. 10 w ust. 4 zamiast wyrażenia „Postanowie nia ustępów 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli właści ciel dywidend, mający miejsce zamieszkania lub sie dzibę w Umawiającym się Państwie” powinno być wyrażenie „Postanowienia ustępów 1 i 2 nie mają za stosowania, jeżeli osoba uprawniona do dywidend, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawia jącym się Państwie,”, w art. 11 w ust. 2 zamiast zdania „Jednakże takie odsetki mogą być również opodatkowane w Umawia jącym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, ale jeżeli odbiorca odsetek jest ich właścicielem, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10 procent kwoty brut to tych odsetek.” powinno być zdanie „Jednakże takie odsetki mogą być również opodatkowane w Umawia jącym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, ale jeżeli odbiorca odsetek jest osobą do nich uprawnioną, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10 pro cent kwoty brutto tych odsetek.”, w art. 11 w ust. 5 zamiast wyrażenia „Postanowie nia ustępów 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli właści ciel odsetek, mający miejsce zamieszkania lub siedzi bę w Umawiającym się Państwie bądź wykonuje w drugim Państwie, w którym powstają odsetki” po winno być wyrażenie „Postanowienia ustępów 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli osoba uprawniona do odsetek, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie wykonuje w drugim Państwie, w którym powstają odsetki”, w art. 11 w ust. 7 zamiast wyrażenia „właścicielem odsetek” powinno być wyrażenie „osobą uprawnioną do odsetek”, w art. 12 w ust. 2 zamiast wyrażenia „jest ich wła ścicielem” powinno być wyrażenie „jest osobą do nich uprawnioną,”, w art. 12 w ust. 4 zamiast wyrażenia „Postanowie nia ustępów 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli właści ciel należności licencyjnych, mający miejsce zamiesz kania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” po winno być wyrażenie „Postanowienia ustępów 1 i 2 nie mają zastosowania, jeżeli osoba uprawniona do należności licencyjnych, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie”, w art. 12 w ust. 6 zamiast wyrazów „właścicielem” i „właściciel” powinny być wyrażenia „osobą upraw nioną do należności licencyjnych” i „osoba uprawnio na do należności licencyjnych”, w art. 14 w ust. 1 zamiast wyrażenia „okresy nie przekraczające” powinno być wyrażenie „okresy prze kraczające”, w art. 16 zamiast wyrażenia „w radzie nadzorczej spółki” powinno być wyrażenie „w zarządzie”, 750 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1) z dnia 10 marca 2009 r. o sprostowaniu błędu ———————

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administra cji rządowej — sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa da 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 216, poz. 1605). Dziennik Ustaw Nr 91 — 7038 — Poz. 750 w art. 18 w ust. 1 zamiast wyrażeń „emerytury i in ne podobne świadczenia” i „odbiorca emerytury” po winny być wyrażenia „emerytury, renty i inne podob ne świadczenia” i „odbiorca emerytury lub renty”, w art. 18 w ust. 2 zamiast wyrażenia „emerytury i inne świadczenia” powinno być wyrażenie „emery tury, renty i inne świadczenia”, w art. 19 w ust. 1 w lit. a zamiast wyrazu „emery tura” powinno być wyrażenie „emerytura lub renta”, w art. 19 w ust. 3 zamiast wyrażenia „wynagro dzeń i emerytur” powinno być wyrażenie „wynagro dzeń, emerytur oraz rent”, w art. 20 zamiast wyrażenia „Należności otrzymy wane na utrzymanie się, kształcenie lub odbywanie praktyki przez studenta, stypendystę, ucznia lub prak tykanta ” powinno być wyrażenie „Należności otrzy mywane na utrzymanie się, kształcenie lub odbywa nie praktyki przez studenta, ucznia lub praktykanta”, w art. 21 w ust. 1 zamiast wyrażeń „w uniwersyte cie”, „szkole pomaturalnej bądź innej uznanej pla cówce oświatowej” i „stałe miejsce zamieszkania” powinny być wyrażenia „na uniwersytecie”, „w szko le pomaturalnej bądź w innej placówce oświatowej” i „miejsce zamieszkania”, w art. 23 zamiast ust. 3 w brzmieniu „Majątek, który stanowią statki morskie, statki po wietrzne i pojazdy transportu drogowego, eksploato wane w komunikacji międzynarodowej, oraz barki w żegludze śródlądowej, jak również majątek rucho my służący do eksploatacji takich statków morskich, statków powietrznych, pojazdów transportu drogo wego i barek eksploatowanych przez przedsiębior stwo Umawiającego się Państwa, podlega opodat kowaniu tylko w tym Państwie.” powinien być ust. 3 w brzmieniu „Majątek, który stanowią statki morskie, statki po wietrzne i pojazdy transportu drogowego, eksploato wane w komunikacji międzynarodowej, jak również majątek ruchomy służący do eksploatacji takich stat ków morskich, statków powietrznych i pojazdów transportu drogowego eksploatowanych przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa, pod lega opodatkowaniu tylko w tym Państwie.”, w art. 27 w ust. 1 zamiast wyrażenia „w jawnym postępowaniu sądowym lub postępowaniach sądo wych” powinno być wyrażenie „w jawnym postępo waniu sądowym lub orzeczeniach sądowych”. Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-06-15
Data wydania: 2009-03-10
Organ wydający: MIN. SPRAW ZAGRANICZNYCH
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 91 poz. 750