Dz.U. 2009 nr 91 poz. 751

Dziennik Ustaw Nr 91 — 7039 — Poz. 751 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Andrzej Rzepliński — przewodniczący, Marian Grzybowski, Wojciech Hermeliński — sprawozdawca, Adam Jamróz, Marek Kotlinowski, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokurato ra Generalnego, na rozprawie w dniu 28 maja 2009 r., pytania prawnego Sądu Okręgowego Warszawa-Pra ga w Warszawie, czy art. 1302 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilne go (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.) jest zgodny z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 oraz art. 78 Konstytucji Rzeczypo spolitej Polskiej, orzeka: Art. 1302 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, ze zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cy wilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 126, poz. 876, z 2007 r. Nr 21, poz. 123, Nr 82, poz. 560, Nr 123, poz. 849, Nr 125, poz. 873 i Nr 191, poz. 1371 oraz z 2008 r. Nr 228, poz. 1524 i Nr 234, poz. 1571 i 1572), w zakresie, w jakim przewiduje, że sąd odrzu ca nieopłacone zażalenie, wniesione przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, bez uprzedniego wezwania do uiszczenia należnej opłaty, jest zgodny z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Andrzej Rzepliński Marian Grzybowski Wojciech Hermeliński Adam Jamróz Marek Kotlinowski 751 WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO z dnia 28 maja 2009 r. sygn. akt P 87/08

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-06-15
Data wydania: 2009-05-28
Data wejścia w życie: 2009-06-15
Data obowiązywania: 2009-06-15
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 91 poz. 751