Dz.U. 2009 nr 92 poz. 753

Dziennik Ustaw Nr 92 — 7042 — Poz. 753 Art.

1. W ustawie z dnia 29 czerwca 1963 r. o za gospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169, z późn. zm.2)) w art. 8 uchyla się ust. 3. Art.

2. W ustawie z dnia 21 grudnia 1978 r. o od znakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.3)) w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Odznaki honorowe za zasługi w działalności pań stwowej lub społecznej na rzecz rozwoju określo nej jednostki samorządu terytorialnego są usta nawiane przez organ stanowiący tej jednostki.”. Art.

3. W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scala niu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749, z 2004 r. Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 42

7) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Postępowanie scaleniowe lub wymienne prze prowadza starosta jako zadanie z zakresu admini stracji rządowej finansowane ze środków budże tu państwa, z zastrzeżeniem ust. 5—7 oraz art. 4 ust. 2.”. Art.

4. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. — Pra wo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.4)) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. W przypadku klęsk żywiołowych obowiązek, o którym mowa w ust. 1, może nałożyć odpo wiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), sta rosta lub wojewoda.”. Art.

5. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Pań stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu: „Art. 8a.

1. Główny Inspektor Sanitarny:

1) ustala ogólne kierunki działania or ganów Państwowej Inspekcji Sani tarnej oraz koordynuje i nadzoruje działalność tych organów;

2) zarządza systemem wymiany infor macji w ramach systemów wymia ny informacji, o których mowa w przepisach wydanych na podsta wie ust. 2, w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sani tarnej.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) standardy postępowania w zakresie kontroli i nadzoru sanitarnego orga nów Państwowej Inspekcji Sanitar nej oraz wzory dokumentacji dla poszczególnych czynności kontroli i nadzoru sanitarnego,

2) wykaz systemów wymiany informa cji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz zasady zarządzania przez Głów 753 USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie1) ———————

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot grunto wych, ustawę z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach, ustawę z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów, ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. — Prawo przewozowe, ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawę z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, ustawę z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawę z dnia 21 marca 1991 r. o obsza rach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach, usta wę z dnia 13 października 1995 r. — Prawo łowieckie, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawę z dnia 9 listo pada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim, ustawę z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, ustawę z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne, ustawę z dnia 28 listo pada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, ustawę z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa nych ze środków publicznych, ustawę z dnia 22 paździer nika 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego, ustawę z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofa nych z eksploatacji, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciw działaniu narkomanii.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1982 r. Nr 11, poz. 80, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1353. ———————

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 149, poz. 1452 i Nr 211, poz. 2049, z 2004 r. Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678 i Nr 281, poz. 2780, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 oraz z 2008 r. Nr 219, poz. 1408.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 20, poz. 106. Dziennik Ustaw Nr 92 — 7043 — Poz. 753 nego Inspektora Sanitarnego wy mianą tych informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej — biorąc pod uwagę Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne Âwiatowej Orga nizacji Zdrowia oraz przepisy prawa Unii Europejskiej, a także zapewnienie jednolitej oceny ryzyka sanitarnego oraz ochronę słusznych interesów podmiotów kontrolowanych.

3. Główny Inspektor Sanitarny może w przypadku zagrożenia bezpieczeń stwa sanitarnego wydawać organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej pole cenia dotyczące podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kon trolnych oraz żądać od nich informacji w tym zakresie. O wydaniu takiego po lecenia Główny Inspektor Sanitarny zawiadamia właściwego wojewodę lub starostę.”;

2) w art. 10: a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2) państwowy wojewódzki inspektor sanitar ny, jako organ rządowej administracji ze spolonej w województwie;

3) państwowy powiatowy inspektor sanitarny, jako organ rządowej administracji zespolo nej w powiecie;”, b) uchyla się ust. 3, c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: „4a. Uprawnienia organu założycielskiego w ro zumieniu przepisów o zakładach opieki zdrowotnej w stosunku do wojewódzkiej i powiatowej stacji sanitarno-epidemiolo gicznej posiada wojewoda. 4b. Uprawnienia organu założycielskiego w ro zumieniu przepisów o zakładach opieki zdrowotnej w stosunku do granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej posiada Głów ny Inspektor Sanitarny.”, d) uchyla się ust. 6;

3) art. 11 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

1.

1. Państwowego wojewódzkiego inspek tora sanitarnego i jego zastępcę powo łuje i odwołuje wojewoda za zgodą Głównego Inspektora Sanitarnego.

2. Państwowego granicznego inspektora sanitarnego i jego zastępcę powołuje i odwołuje Główny Inspektor Sanitar ny za zgodą wojewody właściwego ze względu na siedzibę państwowego granicznego inspektora sanitarnego.

3. Państwowego powiatowego inspekto ra sanitarnego i jego zastępcę powołu je i odwołuje starosta za zgodą pań stwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

4. Jeżeli obszar działania państwowego powiatowego inspektora sanitarnego obejmuje dwa lub więcej powiaty, pań stwowego powiatowego inspektora sa nitarnego i jego zastępcę powołuje i odwołuje, za zgodą państwowego wo jewódzkiego inspektora sanitarnego, starosta powiatu, w którym państwowy powiatowy inspektor sanitarny ma sie dzibę, po zasięgnięciu opinii pozosta łych zainteresowanych starostów.

5. Powołanie na stanowisko państwowe go inspektora sanitarnego następuje na okres 5 lat.

6. Wojewoda na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego i starosta na wniosek Głównego Inspektora Sani tarnego lub państwowego wojewódz kiego inspektora sanitarnego mogą w każdym czasie odwołać, odpowied nio, państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego albo państwo wego powiatowego inspektora sani tarnego, jeżeli przemawia za tym inte res służby, a w szczególności jeżeli działalność tego państwowego inspek tora sanitarnego lub podległej mu jed nostki może zagrozić prawidłowemu wykonywaniu zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a zwłaszcza naru szyć bezpieczeństwo sanitarne na tere nie właściwości danej jednostki.”;

4) w art. 12 ust. 1a otrzymuje brzmienie: „1a. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny jest:

1) organem właściwym w stosunku do pod miotów, dla których powiat jest organem założycielskim lub organem prowadzącym, lub w których powiat jest podmiotem do minującym,

2) organem właściwym w zakresie higieny ra diacyjnej.”;

5) w art. 12a: a) ust. 1—3 otrzymują brzmienie: „

1. Główny Inspektor Sanitarny w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego w zakresie należącym do właściwości Pań stwowej Inspekcji Sanitarnej ustala szczegó łowe zasady postępowania państwowych inspektorów sanitarnych.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przy sługują państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu w stosunku do państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych.

3. Właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny oraz państwowy wojewódzki inspektor sanitarny przedstawiają przynaj mniej raz w roku odpowiednio radzie powia tu albo sejmikowi województwa informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powia tu albo województwa.”, Dziennik Ustaw Nr 92 — 7044 — Poz. 753 b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: „3a. W związku z przedłożoną informacją, o któ rej mowa w ust. 3, radzie powiatu i sejmi kowi województwa służy prawo występo wania, w drodze uchwały, z wnioskami o podjęcie działań przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu za pewnienia należytego stanu bezpieczeń stwa sanitarnego. 3b. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w przy padkach bezpośredniego zagrożenia bez pieczeństwa sanitarnego na terenie gminy, a w szczególności zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, może wystąpić do właściwe go państwowego powiatowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o podjęcie dzia łań zmierzających do usunięcia tego zagro żenia.”;

6) w art. 13: a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) posiada następujące kwalifikacje: a) jest lekarzem i uzyskała, w trybie przewi dzianym w odrębnych przepisach, spe cjalizację przewidzianą w wykazie specja lizacji określonym na podstawie art. 8 ust. 7, b) posiada tytuł zawodowy magistra i uzy skała dodatkowe kwalifikacje mające za stosowanie w realizacji zadań Państwo wej Inspekcji Sanitarnej, które określi, w drodze rozporządzenia, minister wła ściwy do spraw zdrowia mając na wzglę dzie zadania i zakres działania Państwo wej Inspekcji Sanitarnej;”, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Oświadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy wymienionej w ust. 3, składają od powiednio:

1) państwowi powiatowi inspektorzy sani tarni oraz ich zastępcy — starostom,

2) państwowi wojewódzcy inspektorzy sani tarni i ich zastępcy — wojewodom,

3) państwowi graniczni inspektorzy sanitar ni i ich zastępcy — Głównemu Inspekto rowi Sanitarnemu.”;

7) w art. 15: a) uchyla się ust. 1a i 1b, b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) kwalifikacje wymagane na poszczególne stanowiska pracy w stacji sanitarno -epidemiologicznej, uwzględniając kwalifi kacje zawodowe, wykształcenie, specjaliza cje, szkolenia oraz wymagany staż pracy;

2) wzór legitymacji służbowej pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej.

3. Stacja sanitarno-epidemiologiczna jest pro wadzona w formie jednostki budżetowej.”;

8) art. 15a otrzymuje brzmienie: „Art. 15a.

1. Stacje sanitarno-epidemiologiczne określone w wykazach, o których mo wa w ust. 2, wykonują badania labo ratoryjne w zakresie nadzoru sanitar nego, działając w zintegrowanym systemie badań laboratoryjnych i po miarów. Przez zintegrowany system badań laboratoryjnych i pomiarów rozumie się jednolity sposób wyko nywania badań laboratoryjnych i po miarów.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wy kazy stacji sanitarno-epidemiologicz nych wykonujących badania labora toryjne i pomiary ze wskazaniem ob szaru, dla którego dana stacja wyko nuje nieodpłatnie badania laborato ryjne i pomiary, mając na względzie zapewnienie dostępności badań la boratoryjnych i pomiarów przez sta cje sanitarno-epidemiologiczne wy konujące nadzór sanitarny.

3. Państwowy inspektor sanitarny kieru jący stacją sanitarno-epidemiologicz ną wykonującą badania laboratoryjne i pomiary w zintegrowanym systemie badań laboratoryjnych i pomiarów nie może odmówić wykonania badań na rzecz innej stacji sanitarno-epide miologicznej działającej na tym sa mym obszarze określonym w przepi sach, o których mowa w ust. 2.”;

9) w art. 25 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Państwowy inspektor sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo:”;

10) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Państwowy inspektor sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny ma prawo wstępu do mieszkań w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej, zagrożenia zdrowia czynni kami środowiskowymi, a także jeżeli w miesz kaniu jest lub ma być prowadzona działalność produkcyjna lub usługowa.”; 1

1) art. 31a otrzymuje brzmienie: „Art. 31a.

1. Główny Inspektor Sanitarny może podejmować wszelkie czynności na leżące do zakresu działania państwo wego inspektora sanitarnego, jeżeli przemawiają za tym względy bezpie czeństwa sanitarnego. W tych przy padkach Główny Inspektor Sanitarny staje się organem pierwszej instancji. O podjęciu czynności Główny Inspek tor Sanitarny zawiadamia właściwe go wojewodę lub starostę.

2. Państwowy wojewódzki inspektor sa nitarny może podejmować wszelkie Dziennik Ustaw Nr 92 — 7045 — Poz. 753 czynności należące do zakresu działa nia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, jeżeli jest to wskazane ze względu na szczególną wagę lub zawiłość sprawy. W tych przypadkach państwowy inspektor sanitarny wyższego stopnia staje się organem pierwszej instancji. O podję ciu czynności państwowy wojewódzki inspektor sanitarny zawiadamia wła ściwego wojewodę lub starostę.”; 1

2) w art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Państwowy inspektor sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny może upoważnić odpo wiednio pracowników podległej mu stacji sanitarno-epidemiologicznych lub pracowni ków Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania w jego imieniu określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji na zasadach i w trybie określonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia w drodze rozpo rządzenia. Rozporządzenie w szczególności ustali zakres uprawnień oraz rodzaj czynności kontrolnych, do wykonywania których został dany pracownik upoważniony.”. Art.

6. W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o ry bactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1a otrzymuje brzmienie: „Art. 1a. Zadania samorządu województwa, o któ rych mowa w art. 6 ust. 2a, 2b i 3, art. 15 ust. 2 i 2b, art. 17 ust. 1, 3 i 6, art. 18, art. 20 ust. 3b, art. 27b ust. 2, są zadania mi z zakresu administracji rządowej.”;

2) w art. 6 ust. 2a—3 otrzymują brzmienie: „2a. Właściwy marszałek województwa, co naj mniej raz na trzy lata, dokonuje na podstawie operatu rybackiego i dokumentacji, o której mowa w ust. 4, oceny wypełnienia przez uprawnionego do rybactwa obowiązku pro wadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej. 2b. O wynikach oceny, o której mowa w ust. 2a, marszałek województwa powiadamia właści ciela wody.

3. Marszałek województwa w wyjątkowo uza sadnionych przypadkach, a zwłaszcza w razie zanieczyszczenia wód uniemożliwiającego chów lub hodowlę ryb albo masowego wy stąpienia chorób ryb, może, w drodze decyzji administracyjnej wydanej po zasięgnięciu opinii właściwego dyrektora regionalnego za rządu gospodarki wodnej, zwolnić od obo wiązku, o którym mowa w ust. 1, lub uznać zbiornik wodny za nieprzydatny do prowadze nia racjonalnej gospodarki rybackiej na czas określony.”;

3) w art. 15: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Obręby ochronne ustanawia lub znosi za rząd województwa, w drodze uchwały, z urzędu albo na wniosek uprawnionego do rybactwa lub właściwego dyrektora regio nalnego zarządu gospodarki wodnej. Obręb ochronny ustanawia się na czas nieokreślo ny albo na czas określony.”, b) ust. 2b otrzymuje brzmienie: „2b. Obręb hodowlany ustanawia marszałek województwa, w drodze decyzji admini stracyjnej, na wniosek uprawnionego do rybactwa, który prowadzi działalność w za kresie chowu i hodowli zwierząt akwakul tury oraz rozrodu ryb, w rozumieniu prze pisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.”, c) po ust. 2b dodaje się ust. 2c i 2d w brzmieniu: „2c. Obręb hodowlany znosi marszałek woje wództwa, w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek uprawnionego do rybactwa albo z urzędu, jeżeli uprawniony do rybactwa, o którym mowa w ust. 2b, trwale zaprzestał prowadzenia w obrębie hodowlanym dzia łalności w zakresie chowu lub hodowli zwie rząt akwakultury oraz rozrodu ryb. 2d. Uchwałę zarządu województwa podjętą w sprawie, o której mowa w ust. 2, ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w wojewódzkim dzienniku urzędowym.”;

4) art. 17 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

7.

1. W szczególnie uzasadnionych przy padkach, a zwłaszcza do celów zary bieniowych, hodowli, ochrony zdrowia ryb oraz do celów naukowo-badaw czych, marszałek województwa może, w drodze decyzji administracyjnej, ze zwalać na odstępstwo od zakazów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2—7 i ust. 2 oraz w art. 10 ust. 1, a także na dokonywanie połowu ryb w obrębach ochronnych.

2. Minister właściwy do spraw środowi ska w przypadkach, o których mowa w ust. 1, może, w drodze decyzji admi nistracyjnej, zezwalać na odstępstwo od zakazu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1.

3. W szczególnie uzasadnionych przy padkach, w celu ochrony ryb i zapew nienia rybom możliwości odbycia tar ła:

1) marszałek województwa może, w drodze decyzji administracyjnej, zobowiązać: a) użytkownika wód do umożliwie nia swobodnego przepływu ryb, jeżeli przepływ taki nie jest możli wy z przyczyn zależnych od tego użytkownika, ———————

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229, z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125. Dziennik Ustaw Nr 92 — 7046 — Poz. 753 b) uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim do zawie szenia połowu ryb niektórych ga tunków, z użyciem wybranych ry backich narzędzi i urządzeń poło wowych — w określonych wodach i na czas niezbędny do zapewnienia rybom ochrony i możliwości odbycia tarła,

2) zarząd województwa może, w dro dze uchwały, wskazać miejsce i czas, w którym obowiązuje całko wity albo częściowy zakaz uprawia nia amatorskiego połowu ryb.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 3 pkt 1, podlega natychmiastowemu wykona niu.

5. W przypadku uchylania się zobowiąza nych od wykonania ciążących na nich obowiązków określonych w decyzji, o której mowa w ust. 3 pkt 1, zarząd województwa wszczyna postępowanie egzekucyjne dotyczące obowiązków o charakterze niepieniężnym.

6. Uchwałę, o której mowa w ust. 3 pkt 2, ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w wojewódzkim dzienni ku urzędowym.

7. Zabrania się uprawiania amatorskiego połowu ryb w miejscu i w czasie wska zanym w uchwale, o której mowa w ust. 3 pkt 2.”;

5) art. 18 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

8.

1. W obwodach rybackich, przez które przebiega granica województw, w sprawach dotyczących rybactwa właściwy jest marszałek wojewódz twa, na którego terenie znajduje się większa część powierzchni obwodu ry backiego.

2. W obwodach rybackich, przez które przebiega granica powiatów, w spra wach dotyczących rybactwa właściwy jest starosta powiatu, na którego tere nie znajduje się większa część po wierzchni obwodu rybackiego.”;

6) w art. 20 ust. 3b otrzymuje brzmienie: „3b. Sejmik województwa ustala, w drodze uchwały, trzyliterowe oznaczenie powiatu, o którym mowa w ust. 3a.”;

7) w art. 27 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) dokonując amatorskiego połowu ryb, narusza zakazy określone w art. 8 ust. 1 pkt 1—4 i pkt 11—13 oraz w art. 17 ust. 7,”;

8) w art. 27b ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 następuje w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykro czenia, na podstawie wniosku o ukaranie zło żonego przez marszałka województwa.”. Art.

7. W ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kom batantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.7)) w art. 73 ust. 2—4 otrzymują brzmienie: „

2. Zadaniem z zakresu administracji rządowej realizo wanym przez samorząd województwa jest wyko nywanie działań zmierzających do integracji śro dowisk kombatanckich i koordynacji ich działań.

3. Samorząd powiatowy oraz samorząd wojewódz twa współdziałają przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 2, z organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami kombatantów i osób re presjonowanych.

4. Do realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 i 3, za rząd województwa może w porozumieniu z Kie rownikiem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych powołać pełnomocnika.”. Art.

8. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obsza rach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administra cji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.8)) uchyla się art. 48a. Art.

9. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o la sach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.9)) w art. 5 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. W lasach, przez które przebiega granica powia tów, nadzór nad gospodarką leśną sprawuje starosta, na którego terenie znajduje się więk sza część obszaru lasu.

3. Starosta może, w drodze porozumienia, po wierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w tym wydawanie decyzji administracyj nych w pierwszej instancji, nadleśniczemu Lasów Państwowych, zwanemu dalej „nadleś niczym”.”;

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Nadleśniczy prowadzi powierzone przez staro stę sprawy, o których mowa w ust. 2 i 3, po za pewnieniu przez powierzającego środków finansowych na te cele.”. ———————

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. Nr 72, poz. 658, z 2004 r. Nr 46, poz. 444 i Nr 281, poz. 2779, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 99, poz. 658 i Nr 166, poz. 1172 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1055.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460 i 1462, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 59, poz. 405, Nr 64, poz. 427 i Nr 181, poz. 1286, z 2008 r. Nr 163, poz. 1011 i Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 340 i Nr 69, poz. 595. Dziennik Ustaw Nr 92 — 7047 — Poz. 753 Art.

10. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. — Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.

10) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 10 otrzymuje brzmienie: „Art.

10.

1. Hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wyma ga zezwolenia starosty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia ich hodowli lub utrzymywania, wydawa nego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymy wać takiego psa.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właści wym do spraw środowiska, po zasięg nięciu opinii Związku Kynologicznego w Polsce oraz Polskiego Związku ¸o wieckiego, określi, w drodze rozporzą dzenia, warunki i sposób hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców, biorąc pod uwa gę konieczność zapewnienia bezpie czeństwa ludzi oraz, w odpowiednim zakresie, bezpieczeństwa zwierząt.

3. W przypadku niespełnienia wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2 starosta odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do cofnięcia zezwolenia, o którym mo wa w ust. 1.

5. Organem właściwym w sprawie cof nięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest starosta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia ho dowli lub utrzymywania chartów raso wych lub ich mieszańców.

6. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wygasa w razie zmiany miejsca pro wadzenia hodowli lub utrzymywania chartów rasowych lub ich mieszań ców.

7. Rozstrzygnięcia w sprawie wydania zezwolenia oraz cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, są podejmo wane w formie decyzji administracyj nej.”;

2) w art. 18 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) blokadzie środków finansowych na rachunku bankowym, na rzecz właściwego samorządu województwa, w wysokości 4 % rocznego przychodu z tytułu wykonywania przez przed siębiorcę działalności gospodarczej, o której mowa w art. 17 ust. 1, uzyskanego w roku ob rotowym poprzedzającym rok zawarcia umo wy, jednak nie mniej niż równowartość w zło tych 20 000 euro obliczoną według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Naro dowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym została dokonana blokada środków.”;

3) w art. 43 w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmie nie: „a) konieczność zapewnienia w składzie komisji egzaminacyjnej przedstawicieli Polskiego Związku ¸owieckiego, samorządu wojewódz twa, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Policji,”;

4) w art. 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Sejmik województwa jest uprawniony w uza sadnionych przypadkach do skracania, w dro dze uchwały, okresów polowań na terenie wo jewództwa, po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku ¸owieckiego i dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.”;

5) w art. 48 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) posiadaczom uszkodzonych upraw lub pło dów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego przez sejmik województwa w dro dze uchwały;”;

6) w art. 50: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Skarb Państwa odpowiada za szkody, o któ rych mowa w art. 46 ust. 1, wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.”, b) dodaje się ust. 1b w brzmieniu: „1b. Skarb Państwa odpowiada za szkody wy rządzone przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, na obszarach niewchodzących w skład obwodów ło wieckich.”, c) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: „

3. Za szkody, o których mowa w ust. 1b, od szkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa.

4. Oględzin i szacowania szkód, o których mo wa w ust. 1 i 1b, dokonują przedstawiciele podmiotów właściwych do wypłaty odszko dowania.”. Art. 1

1. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.11)) w art. 7 ust. 3 i 3a otrzymują brzmienie: „

3. Rada gminy określi, w drodze uchwały, wymaga nia, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubie gający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mo wa w ust. 1 pkt 3 i 4. ———————

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 201, poz. 1237. ——————— 1

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 79, poz. 666. Dziennik Ustaw Nr 92 — 7048 — Poz. 753 3a. Rada gminy określi, w drodze uchwały, wyma gania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uwzględniając:

1) opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań;

2) w przypadku zezwolenia na odbieranie odpa dów komunalnych od właścicieli nieruchomo ści — również wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunal nych, do których odpady mają być przekazy wane.”. Art. 1

2. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra wo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.12)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 116 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Sejmik województwa tworzy, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na ob szarze województwa.”;

2) w art. 120 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Sejmik województwa nadaje ośrodkowi sta tut.”. Art. 1

3. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.13)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga ze zwolenia wydanego przez wójta (burmi strza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadze nia hodowli lub utrzymywania psa na wnio sek osoby zamierzającej prowadzić taką ho dowlę lub utrzymywać takiego psa.

2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies bę dzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a—2c w brzmieniu: „2a. Organem właściwym w sprawie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właści wy ze względu na miejsce prowadzenia ho dowli lub utrzymywania psa. 2b. W razie zmiany miejsca prowadzenia ho dowli lub utrzymywania psa właściwy or gan dokonuje zmiany zezwolenia, o którym mowa w ust. 1. 2c. Rozstrzygnięcia w sprawie wydania zezwo lenia oraz cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, są podejmowane w formie decyzji administracyjnej.”;

2) w art. 33a ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii regionalnej rady ochrony przyrody, organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz Polskiego Związku ¸owieckiego, określi, w drodze uchwały, miej sce, warunki, czas i sposoby ograniczenia po pulacji zwierząt, o których mowa w ust. 1.”. Art. 1

4. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.14)) w art. 3 w ust. 5 po pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „

3) przywróceniem statusu miasta na prawach po wiatu miastu, które w trybie ust. 4 zostało połą czone z powiatem mającym siedzibę władz w tym mieście.”. Art. 1

5. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o bez pieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.15)) w art. 36 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Dyrektor właściwego urzędu morskiego, jeżeli wymagają tego warunki bezpieczeństwa mor skiego, wprowadza, w drodze zarządzenia, pilo taż obowiązkowy, określając warunki korzystania z usług pilota i zwolnienia z pilotażu obowiązko wego.”. Art. 1

6. W ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawo dzie psychologa i samorządzie zawodowym psycho logów (Dz. U. Nr 73, poz. 763 i Nr 154, poz. 1798 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 1

20) użyty w art. 18 ust. 2 i 3 i w art. 55 ust. 3 pkt 6 w różnym przypadku wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „marszałek województwa”. ——————— 1

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573 i 1574 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663 i Nr 91, poz. 739. 1

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 79, poz. 668. ——————— 1

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458. 1

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 oraz z 2009 r. Nr 63, poz. 519. Dziennik Ustaw Nr 92 — 7049 — Poz. 753 Art. 1

7. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.16)) w art. 94 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie określa, w drodze uchwały, ra da powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (bur mistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu po wiatu i samorządu aptekarskiego.”. Art. 1

8. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środ ków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273, z późn. zm.17)) w art. 9 w ust. 1 wyrazy „Ośrodki doradztwa rolniczego” zastępuje się wyrazami „Wojewódzkie ośrodki doradztwa rol niczego”. Art. 1

9. W ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o rybo łówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. zm.18)) art. 55 otrzymuje brzmienie: „Art. 5

5.

1. W zakresie nieuregulowanym w niniej szej ustawie, jeżeli jest to niezbędne do ochrony żywych zasobów morza i zacho wania porządku przy połowach, okręgo wi inspektorzy rybołówstwa morskiego mogą wydawać zarządzenia porządkowe, zawierające zakazy lub nakazy okreś lonego zachowania.

2. Zarządzenia porządkowe mogą przewi dywać, za naruszenie ich przepisów, kary grzywny wymierzane na zasadach i w trybie określonych w prawie o wykro czeniach.”. Art.

20. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomo cy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.19)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17 w ust. 1 po pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 i 20 w brzmieniu: „1

9) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowot ne określonych w przepisach o świadcze niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.”;

2) w art. 18 w ust. 1 uchyla się pkt 1 i 2. Art. 2

1. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.

20) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 16 ust. 3—5 otrzymują brzmienie: „

3. Utworzenie parku krajobrazowego lub powięk szenie jego obszaru następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, która określa jego nazwę, obszar, przebieg granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, szczególne cele ochrony oraz zakazy właściwe dla danego par ku krajobrazowego lub jego części, wybrane spośród zakazów, o których mowa w art. 17 ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony. Li kwidacja lub zmniejszenie obszaru parku krajo brazowego następuje w drodze uchwały sej miku województwa, po uzgodnieniu z właści wymi miejscowo radami gmin, z powodu bez powrotnej utraty wartości przyrodniczych, hi storycznych i kulturowych oraz walorów krajo brazowych na obszarach projektowanych do wyłączenia spod ochrony.

4. Projekt uchwały sejmiku województwa w spra wie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku krajobrazowego wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy oraz właści wym regionalnym dyrektorem ochrony środo wiska.

5. Statut parku krajobrazowego lub zespołu par ków krajobrazowych określający strukturę or ganizacyjną parku lub zespołu parków nadaje sejmik województwa w drodze uchwały.”;

2) w art. 19: a) ust. 6a otrzymuje brzmienie: „6a. Sejmik województwa ustanawia, w drodze uchwały, plan ochrony dla parku krajobra zowego w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania projektu planu albo odmawia jego ustanowienia, jeżeli projekt planu jest niezgodny z celami ochrony przyrody. Plan ochrony może być zmieniony, jeżeli wynika to z potrzeb ochrony przyrody.”, b) dodaje się ust. 6b w brzmieniu: „6b. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 6a, wymaga uzgodnienia z właściwym regio nalnym dyrektorem ochrony środowiska.”, c) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „

8. Plan ochrony dla parku krajobrazowego poło żonego na terenie kilku województw ustana wia sejmik województwa właściwy ze wzglę du na siedzibę dyrekcji parku, w porozumie niu z pozostałymi sejmikami województw.”;

3) w art. 23: a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Wyznaczenie obszaru chronionego krajo brazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, która określa jego nazwę, ——————— 1

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206. 1

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, Nr 148, poz. 1551 i Nr 162, poz. 1709, z 2005 r. Nr 10, poz. 64, z 2007 r. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 237, poz. 1655. 1

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 807, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97. 1

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1431 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 65, poz. 554 i Nr 69, poz. 590. ———————

20) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286, z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97. Dziennik Ustaw Nr 92 — 7050 — Poz. 753 położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony eko systemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego części, wybrane spośród zakazów wymie nionych w art. 24 ust. 1, wynikające z po trzeb jego ochrony. Likwidacja lub zmiana granic obszaru chronionego krajobrazu na stępuje w drodze uchwały sejmiku woje wództwa, po zaopiniowaniu przez właściwe miejscowo rady gmin, z powodu bezpow rotnej utraty wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach i możliwo ści zaspokajania potrzeb związanych z tury styką i wypoczynkiem.

3. Projekty uchwał sejmiku województwa, o których mowa w ust. 2, wymagają uzgod nienia z właściwym regionalnym dyrekto rem ochrony środowiska.”, b) uchyla się ust. 4;

4) w art. 44: a) ust. 1—3 otrzymują brzmienie: „

1. Ustanowienie pomnika przyrody, stanowi ska dokumentacyjnego, użytku ekologicz nego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazo wego następuje w drodze uchwały rady gminy.

2. Uchwała rady gminy, o której mowa w ust. 1, określa nazwę danego obiektu lub obszaru, jego położenie, sprawującego nadzór, szcze gólne cele ochrony, w razie potrzeby ustale nia dotyczące jego czynnej ochrony oraz za kazy właściwe dla tego obiektu, obszaru lub jego części, wybrane spośród zakazów wy mienionych w art. 45 ust. 1.

3. Zniesienia formy ochrony przyrody, o której mowa w ust. 1, dokonuje rada gminy w dro dze uchwały.”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 1 i 3, wymagają uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środo wiska.”;

5) w art. 99: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Członków rady parku krajobrazowego lub rady zespołu parków krajobrazowych w licz bie od 10 do 20 na kadencję trwającą 5 lat powołuje zarząd województwa spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli właści wych miejscowo jednostek samorządu wo jewództwa, samorządu gminnego i organi zacji gospodarczych.

2. Członków rady parku krajobrazowego lub rady zespołu parków krajobrazowych poło żonych na terenie kilku województw powo łuje zarząd województwa, na którego obsza rze znajduje się największa część parku lub zespołu parków, w porozumieniu z pozosta łymi zarządami województw.”, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Wydatki związane z działalnością rady parku krajobrazowego lub rady zespołu parków krajobrazowych są pokrywane z budżetu właściwego województwa.”;

6) w art. 105: a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Dyrektora parku krajobrazowego powołuje zarząd województwa, po zasięgnięciu opinii regionalnej rady ochrony przyrody.

3. Dyrektora parku krajobrazowego położone go na terenie kilku województw powołuje zarząd województwa właściwy ze względu na siedzibę parku, w porozumieniu z pozo stałymi zarządami województw.”, b) w ust. 4 uchyla się pkt 3;

7) w art. 107 uchyla się ust. 3. Art. 2

2. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.21)) w art. 75 w ust. 9a pkt 11 otrzymuje brzmienie: „1

1) wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego,”. Art. 2

3. W ustawie z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507, z późn. zm.22)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Jednostkami doradztwa rolniczego są:

1) Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, zwane dalej „Centrum Do radztwa”;

2) 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego, zwanych dalej „ośrodkami wojewódzkimi”.

2. Centrum Doradztwa jest państwową jed nostką organizacyjną posiadającą osobo wość prawną.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: „2a. Ośrodki wojewódzkie są samorządowymi wojewódzkimi osobami prawnymi. 2b. Zadaniem Centrum Doradztwa i ośrodków wojewódzkich jest prowadzenie doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakre sie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu docho dów rolniczych oraz podnoszenie konkuren cyjności rynkowej gospodarstw rolnych, ——————— 2

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157 i Nr 38, poz. 299. 2

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 123, poz. 847 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505. Dziennik Ustaw Nr 92 — 7051 — Poz. 753 wspieranie zrównoważonego rozwoju ob szarów wiejskich, a także podnoszenie po ziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.”, c) uchyla się ust. 3;

2) art. 3 otrzymuje brzmienie: „Art.

3.

1. Centrum Doradztwa podlega ministro wi właściwemu do spraw rozwoju wsi.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi nadaje, w drodze zarządzenia, sta tut Centrum Doradztwa.

3. Ośrodek wojewódzki podlega właści wemu sejmikowi województwa.

4. Właściwy miejscowo sejmik wojewódz twa nadaje, w drodze uchwały, statut ośrodkowi wojewódzkiemu.

5. Zarząd województwa może, w drodze porozumienia, przekazać prowadzenie ośrodków wojewódzkich właściwej miejscowo izbie rolniczej.

6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, po zasięgnięciu opinii konwentu marszałków, określi, w drodze rozporzą dzenia, ramowy statut ośrodków woje wódzkich, uwzględniając w szczególno ści zapewnienie realizacji zadań jedno stek doradztwa rolniczego na teryto rium całego kraju, a także jednolitą or ganizację i sposób działania tych jedno stek.”;

3) użyte w art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 8 oraz ust. 2, w art. 5 ust. 1 oraz w art. 9 ust. 5 pkt 2, w różnej liczbie i przypadku, wyrazy „ośrodek doradztwa” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „ośrodek wojewódzki”;

4) w art. 6 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) właściwy zarząd województwa — w przypadku dyrektora ośrodka wojewódzkiego.”;

5) w art. 9: a) w ust. 5 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) 2 przedstawicieli sejmiku województwa,”, b) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) zarząd województwa — w przypadku Rady działającej przy ośrodku wojewódzkim.”;

6) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Jednostki doradztwa rolniczego otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe na wykony wanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, w tym na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie jednostek, oraz na wykonywanie zadań w za kresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1a.”. Art. 2

4. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o re cyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458, z 2007 r. Nr 176, poz. 1236 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 66

6) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyty w art. 30 ust. 2, w art. 31 ust. 1, w art. 39 ust. 1 i 7, w art. 40 ust. 1 i ust. 3—5, w art. 41 i w art. 42 ust. 1 i 3 w różnym przypadku wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi w odpowied nim przypadku wyrazami „marszałek wojewódz twa”;

2) w art. 42 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, marszałek województwa zamieszcza na stronie podmio towej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu marszałkowskiego.”. Art. 2

5. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciw działaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.23)) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyty w art. 28 ust. 2, w art. 46 ust. 1, ust. 2 pkt 1—3, ust. 4, ust. 6 pkt 2 i ust. 7 w różnym przy padku wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „marszałek województwa”;

2) w art. 46 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „

8. Sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, okreś li, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narko manią, zapotrzebowanie na surowce pocho dzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.”. Art. 2

6. Wojewoda na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, w terminie 7 dni od dnia wej ścia w życie niniejszej ustawy, przekaże organowi przejmującemu zadania i kompetencje dokumentację związaną z toczącymi się postępowaniami sądowymi i administracyjnymi. Art. 2

7. Postępowania wszczęte i niezakończone przed wojewodą od dnia 1 kwietnia 2009 r. toczą się przed organem, który przejął jego zadania i kompe tencje. Art. 2

8.

1. Należności związane z zadaniami i kom petencjami przekazywanymi jednostkom samorządu terytorialnego stają się z dniem 1 kwietnia 2009 r. ich należnościami.

2. Zobowiązania Skarbu Państwa związane z prze kazywanymi zadaniami i kompetencjami pozostają zobowiązaniami Skarbu Państwa.

3. Prawa i obowiązki wynikające z umów i porozu mień związanych z przekazywanymi zadaniami i kom petencjami, zawartych przez organy wykonujące za dania przed dniem 1 kwietnia 2009 r., stają się od te go dnia prawami i obowiązkami jednostki samorządu terytorialnego. ——————— 2

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 63, poz. 520. Dziennik Ustaw Nr 92 — 7052 — Poz. 753 Art. 2

9.

1. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. pracownicy urzędów wojewódzkich, wykonujący do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zadania i kompetencje pod legające przekazaniu samorządowi województwa, sta ją się pracownikami urzędu marszałkowskiego, z wy jątkiem pracowników, którzy nie wyrazili zgody na zmiany w zakresie ich stosunku pracy, w trybie okreś lonym w ust. 3.

2. Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej usta wy, zawiadomić na piśmie pracowników wykonują cych zadania i kompetencje podlegające przekazaniu o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosun ku pracy. Przepis art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerw ca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.24)) stosuje się odpowiednio.

3. Urzędnik służby cywilnej, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, może nie wy razić zgody na zmiany zaproponowane na podstawie ust.

2. W takim przypadku stosuje się przepisy roz działu 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505). Art. 30.

1. Dotychczasowi dyrektorzy parków krajo brazowych pełnią swoje funkcje do czasu powołania nowych dyrektorów w trybie art. 105 ust. 2 i 3 ustawy zmienianej w art. 21, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Pracownicy parków krajobrazowych utworzo nych przed dniem 1 kwietnia 2009 r., wykonujący za dania i kompetencje wojewody przejmowane przez jednostki samorządu województwa, z dniem 1 kwiet nia 2009 r. stają się pracownikami parków krajobrazo wych zarządzanych przez samorząd województwa.

3. Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej usta wy, zawiadomić na piśmie pracowników wykonują cych zadania i kompetencje podlegające przekazaniu o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosun ku pracy. Przepis art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerw ca 1974 r. — Kodeks pracy stosuje się odpowiednio. Art. 3

1.

1. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. mienie Skar bu Państwa niezbędne do wykonywania zadań przeka zywanych niniejszą ustawą staje się z mocy prawa mie niem właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

2. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy wojewodowie sporządzą wykazy mienia, o którym mowa w ust. 1.

3. Koszty uregulowania stanu prawnego mienia przekazywanego jednostkom samorządu terytorialne go ponosi Skarb Państwa. Art. 3

2.

1. Nabycie mienia, o którym mowa w art. 31 ust. 1, stwierdza wojewoda w drodze decyzji administracyjnej. Przepisu art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.25)) nie stosuje się.

2. Nabycie przez jednostkę samorządu terytorial nego mienia Skarbu Państwa niezbędnego do wyko nywania zadań przekazywanych niniejszą ustawą na stępuje wraz z ograniczonymi prawami rzeczowymi, które ujawnia się w decyzji administracyjnej o naby ciu mienia. Ich ujawnienie nie narusza praw osób trze cich.

3. Organem odwoławczym w sprawach nabycia mienia, o którym mowa w ust. 2, jest minister właści wy do spraw Skarbu Państwa.

4. Przekazanie mienia jednostce samorządu tery torialnego jest nieodpłatne oraz wolne od podatków i opłat.

5. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do zobowią zań Skarbu Państwa wynikających z działalności orga nów władających przekazywanym mieniem, powsta łych przed dniem jego przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego. Art. 3

3. Do postępowania w sprawie nabycia mie nia, w drodze decyzji administracyjnej, stosuje się od powiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.26)). Art. 3

4. Ostateczna decyzja administracyjna o przekazaniu jednostce samorządu terytorialnego praw, które są lub mogą być ujawnione w księdze wieczystej, stanowi podstawę do wpisu w księdze wieczystej. Art. 3

5.

1. Do czasu wejścia w życie aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie upoważnień zmienianych niniejszą ustawą zachowują moc dotych czasowe akty prawa miejscowego. ——————— 2

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458 i Nr 58, poz. 485. ——————— 2

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458. 2

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539. Dziennik Ustaw Nr 92 — 7053 — Poz. 753

2. Wojewodowie ogłoszą, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy, wykazy aktów pra wa miejscowego wydanych na podstawie przepisów zmienianych niniejszą ustawą. Art. 3

6. W celu wykonania przepisów niniejszej ustawy Prezes Rady Ministrów może, w drodze rozpo rządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych do chodów i wydatków budżetowych, w tym wynagro dzeń oraz limitów zatrudnienia, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowa niem przeznaczenia środków publicznych wynikające go z ustawy budżetowej. Art. 3

7. Wojewoda, w ciągu 7 dni od dnia ogłosze nia niniejszej ustawy, wyznaczy spośród członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędzie wojewódzkim pełnomocnika odpowiedzialnego za ko ordynację przekazywania mienia i spraw jednostkom samorządu terytorialnego oraz przechodzenia pra cowników urzędu wojewódzkiego, wykonujących za dania lub kompetencje podlegające przekazaniu samorządowi województwa. Art. 3

8.

1. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa dotacje na realizację przejmowanych od dnia 1 kwietnia 2009 r. zadań włas nych, które dotychczas były realizowane przez:

1) jednostki administracji rządowej;

2) jednostki samorządu terytorialnego jako zadania z zakresu administracji rządowej.

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, są ustalone zgodnie z zasadami przyjętymi w budżecie państwa do określania wydatków podobnego rodzaju.

3. W odniesieniu do zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 i 20 ustawy zmienianej w art. 20 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się art. 115 ust. 1 tej ustawy.

4. Ârodki z budżetu państwa na składki wymienio ne w art. 86 ust. 1 pkt 5, 8 i 11 ustawy z dnia 27 sierp nia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan sowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.27)) jednostki samorządu terytorialnego otrzymują jako dotacje celowe na zada nia własne. Art. 3

9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwiet nia 2009 r.28), z wyjątkiem art. 29 ust. 2, art. 30 ust. 3, art. 31 ust. 2, art. 35 ust. 2 oraz art. 37, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, oraz art. 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński ——————— 2

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157 i Nr 38, poz. 299. 2

8) Wyrokiem z dnia 13 maja 2009 r. sygn. akt Kp 2/09 (M. P. Nr 32, poz. 47

7) Trybunał Konstytucyjny uznał, iż art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektó rych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i po dziale zadań administracji publicznej w województwie jest zgodny z art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę oraz zarządził jej ogłoszenie postanowieniem z dnia 22 maja 2009 r. Zgodnie z normą zawartą w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206) ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-06-16
Data wydania: 2009-01-23
Data wejścia w życie: 2009-08-01
Data obowiązywania: 2009-08-01
Uwagi: art. 29 ust. 2, art. 30 ust. 3, art. 31 ust. 2, art. 35 ust. 2 oraz art. 37 wchodzą w życie z dniem 16 czerwca 2009 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU WSI
MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 92 poz. 753