Dz.U. 2009 nr 93 poz. 766

Dziennik Ustaw Nr 93 — 7078 — Poz. 766 Na podstawie art. 39a ust. 8 ustawy z dnia 19 paź dziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościa mi rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 42, poz. 340) zarządza się, co na stępuje:

§1.

1. W umowach zawieranych ze spółkami, o których mowa w art. 39 ust. 2 pkt 5 i ust. 3 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nie ruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zwanej da lej „ustawą”, roczny czynsz dzierżawny ustala się jako sumę czynszu należnego od poszczególnych składni ków przedmiotu dzierżawy, stosownie do art. 39a ust. 2—4 ustawy.

2. Czynsz, o którym mowa w ust. 1, ustala się, przyjmując do przeliczeń średnią krajową cenę skupu pszenicy wskazaną w obwieszczeniach Prezesa Głów nego Urzędu Statystycznego ogłaszanych w Dzienni ku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” za półrocze poprzedzające ogłoszenie wykazu nieruchomości, o którym mowa w art. 28 ust. 1 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy, zwanego dalej „wy kazem”.

§2.

1. Roczny czynsz dzierżawny wynosi od:

1) użytków rolnych, z wyjątkiem gruntów, o których mowa w pkt 3 i 4 — równowartość pieniężną ilo ści pszenicy określonej w tabelach stawek czynszu dzierżawnego od użytków rolnych stanowiących załącznik do rozporządzenia;

2) budynków i budowli, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4 — 0,6 % wartości początkowej;

3) następujących składników obiektu stawowego ty pu karpiowego: a) gruntów pod stawami — 27,5 % iloczynu śred niej wieloletniej wydajności naturalnej ustalo nej przez eksperta z zakresu rybactwa stawowe go, wyrażonej w kilogramach ryb z lustra wody i średniej ważonej ceny zbytu karpia handlowe go w roku kalendarzowym poprzedzającym rok ogłoszenia wykazu, b) budowli ziemnych — 1 % wartości początkowej, c) mnichów i zastawek — 5 % wartości księgowej netto, d) jazów, tam i innych budowli hydrotechnicznych — 2 % wartości początkowej, e) materiału obsadowego — 5 % wartości według średniej ważonej ceny zbytu tego materiału w roku kalendarzowym poprzedzającym rok ogłoszenia wykazu;

4) następujących składników obiektu stawowego ty pu pstrągowego: a) gruntów pod obiektem stawowym — równo wartość pieniężną ilości pszenicy ustalonej zgodnie z pkt 1, z tym że w razie braku klasyfi kacji gruntów stawki czynszu ustala się jak dla użytku zielonego klasy I, b) budowli stawowych — 2 % wartości początko wej, c) budowli hydrotechnicznych — 2 % wartości początkowej, d) materiału obsadowego — 5 % wartości według średniej ważonej ceny zbytu tego materiału w roku kalendarzowym poprzedzającym rok ogłoszenia wykazu;

5) rybackiego korzystania z jezior: a) 5 % iloczynu wielkości naturalnego potencjału produkcyjnego ustalonego przez eksperta z za kresu rybactwa śródlądowego i średniej ważo nej ceny zbytu poszczególnych gatunków ryb w roku kalendarzowym poprzedzającym rok ogłoszenia wykazu oraz b) 7,5 % wartości sumy opłat ponoszonych przez wędkarzy za udostępnianie jezior do amator skiego połowu ryb w roku kalendarzowym po przedzającym rok ogłoszenia wykazu;

6) plantacji wieloletnich, na które składają się: a) drzewa owocowe w wieku co najmniej 5 lat od posadzenia — równowartość pieniężną 2 kg pszenicy za jedno drzewo rocznie, b) krzewy owocowe w wieku co najmniej 3 lat od posadzenia — równowartość pieniężną 0,1 kg pszenicy za jeden krzew rocznie;

7) gruntów niebędących gruntami rolnymi w rozu mieniu Kodeksu cywilnego i lasami w rozumieniu przepisów o lasach — równowartość pieniężną 10 dt pszenicy z 1 ha.

2. Wartość początkową, o której mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lit. b i d oraz pkt 4 lit. b i c, oraz wartość księgową netto, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c, ustala się na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia wykazu. 766 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach zawieranych ze spółkami w trybie bezprzetargowym ———————

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). Dziennik Ustaw Nr 93 — 7079 — Poz. 766

§3. Od użytków rolnych położonych na obszarze, na którym zgodnie z przepisami o ochronie środowi ska i ochronie przyrody obowiązują ograniczenia w prowadzeniu produkcji rolnej, czynsz dzierżawny wynosi 50 % stawek określonych w załączniku do roz porządzenia.

§4. Nie ustala się czynszu dzierżawnego od:

1) gruntów pod ciekami wodnymi, naturalnymi lub sztucznymi, zaliczonymi do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem stawów;

2) gruntów pod wodami nieprzydatnymi do rybac kiego ich wykorzystania;

3) użytków rolnych klasy VI i Vlz oraz nieużytków rol nych;

4) gruntów zadrzewionych i zakrzewionych.

§5.

1. Czynsz z tytułu dzierżawy lasów ustala się w każdym roku odrębnie w wysokości 75 % wartości drewna pozyskanego w danym roku przez dzierżawcę zgodnie z ustaleniami uproszczonego planu urządze nia lasu lub zadaniami gospodarczymi ustalonymi przez nadleśniczego.

2. Wartość drewna, o której mowa w ust. 1, okreś la się według zasad ustalania wartości drzewostanów określonych w przepisach o ochronie gruntów rol nych i leśnych dla celów odszkodowawczych.

§6. Traci moc rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 października 1999 r. w sprawie spo sobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach zawieranych ze spółkami w trybie bez przetargowym (Dz. U. Nr 90, poz. 1012).

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki Dziennik Ustaw Nr 93 — 7080 — Poz. 766 Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2009 r. (poz. 766) TABELE STAWEK CZYNSZU DZIER˚AWNEGO OD U˚YTKÓW ROLNYCH I. Grunty orne II. Użytki zielone Objaśnienia:

1. Zaliczenie do okręgu podatkowego następuje zgodnie z przepisami o podatku rolnym.

2. Rodzaj i klasę użytków rolnych ustala się według danych z ewidencji gruntów.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-06-17
Data wydania: 2009-05-21
Data wejścia w życie: 2009-07-02
Data obowiązywania: 2009-07-02
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 93 poz. 766