Dz.U. 2009 nr 94 poz. 784

Dziennik Ustaw Nr 94 — 7151 — Poz. 784 Na podstawie art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicz nym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 66

6) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Rozporządzenie określa wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produkto wej dla sprzętu oraz sposób jego przekazywania.

2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, jest przekazywane w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia łalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 817), opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowa nym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfika tu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 wrześ nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.2)).

§3. Traci moc rozporządzenie Ministra Ârodowi ska z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wzoru roczne go sprawozdania o wysokości należnej opłaty produk towej dla sprzętu oraz sposobu jego przekazywania (Dz. U. Nr 34, poz. 241).

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2009 r. Minister Ârodowiska: M. Nowicki ———————

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97. 784 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu ———————

1) Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządo wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). Dziennik Ustaw Nr 94 — 7152 — Poz. 784 Załącznik do rozporządzenia Ministra Ârodowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. (poz. 784) WZÓR Dziennik Ustaw Nr 94 — 7153 — Poz. 784 Dziennik Ustaw Nr 94 — 7154 — Poz. 784 Dziennik Ustaw Nr 94 — 7155 — Poz. 784 Objaśnienia:

1) Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666).

2) O ile posiada.

3) Podać numer i nazwę grupy sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

4) Podać numer i nazwę rodzaju sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

5) Z dokładnością do jednego procenta. Mzi

6) Oblicza się zgodnie ze wzorem ——— x 100 %, gdzie Mzi oznacza masę zebranego zużytego sprzętu pochodzącego Mwi od użytkowników innych niż gospodarstwa domowe przekazanego do zakładu przetwarzania, Mwi oznacza masę sprzę tu innego niż przeznaczony dla gospodarstw domowych wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku wprowadzającego sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych roz poczynającego działalność w danym roku kalendarzowym masę sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kra ju w tym roku kalendarzowym, liczoną w kilogramach. Poziom zbierania należy liczyć w podziale na poszczególne gru py sprzętu, z wyjątkiem grupy 5, dla której poziom zbierania liczy się łącznie dla rodzajów 2—5, odrębnie dla rodzaju 1 oraz odrębnie dla rodzaju 6.

7) Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym za zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych uznaje się również zużyty sprzęt pochodzący z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych. Mzg

8) Oblicza się zgodnie ze wzorem ——— x 100 %, gdzie Mzg oznacza masę zebranego zużytego sprzętu pochodzącego Mwg z gospodarstw domowych przekazanego do zakładu przetwarzania, Mwg oznacza masę sprzętu przeznaczonego dla gos podarstw domowych wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypad ku wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych rozpoczynającego działalność w danym roku ka lendarzowym masę sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju w tym roku kalendarzowym, liczoną w kilo gramach. Poziom zbierania należy liczyć w podziale na poszczególne grupy sprzętu, z wyjątkiem grupy 5, dla której po ziom zbierania liczy się łącznie dla rodzajów 2—5 oraz odrębnie dla rodzaju 6.

9) Podać poziomy zbierania określone przez ministra właściwego do spraw środowiska na podstawie art. 27a ust. 4 usta wy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

10) Oblicza się zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 1

1) Podać sumę wartości z wierszy kolumny nr 6. 1

2) Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym należna opłata produk towa jest wpłacana do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy, na odrębny rachunek bankowy wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 1

3) Oblicza się zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw środowiska na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 1

4) Podać wartości zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 1

5) Podać sumę wartości z wierszy kolumny nr 7 i 8. 1

6) Podać sumę z należnych opłat produktowych za nieosiągnięcie wymaganego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu z działów II oraz III. 1

7) Dotyczy formy pisemnej sprawozdania.

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2009-06-18
Data wydania: 2009-06-08
Data wejścia w życie: 2009-06-30
Data obowiązywania: 2009-06-30
Data uchylenia: 2013-01-23
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 94 poz. 784