Dz.U. 2009 nr 96 poz. 796

Dziennik Ustaw Nr 96 — 7190 — Poz. 796 796 POROZUMIENIE między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o utworzeniu i zasadach działania wspólnych placówek w Kudowie Słonem i Chotěbuz, zawarte dnia 2 lutego 2009 r. Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie Nr 524/2008-Var. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie prze syła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicz nych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt zapropo nować na podstawie artykułu 10 ustęp 4 Umowy mię dzy Republiką Czeską a Rzecząpospolitą Polską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 21 czerwca 2006 r., zwanej dalej „Umową”, zawarcie Porozumienia między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o utworzeniu i zasadach działania wspólnych placówek w Chotěbuz i Kudowie Słonem o następującej treści: „Artykuł 1 Utworzenie wspólnych placówek Rząd Republiki Czeskiej i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, ustanawiają wspólne placówki usytuowane na: a) terytorium Republiki Czeskiej w pomieszczeniach obiektu użytkowanego przez Policję Republiki Czeskiej w Chotěbuz, b) terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w pomiesz czeniach placówki Straży Granicznej w Kudowie Słonem, zwane dalej „placówkami”. Artykuł 2 Zadania placówek Do głównych zadań placówek należy w szczegól ności: a) gromadzenie i wymiana informacji istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicz nego oraz zwalczania przestępczości na terenach przygranicznych, w tym korzystanie z dostępnych baz danych; b) udział w koordynacji działań związanych z poszu kiwaniem osób i rzeczy; Velvyslanectví České republiky ve Varšavě Č.j. 524/2008-Var. Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky Velvyslanectví České republiky ve Varšavě proje vuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Polské repu bliky a má čest navrhnout na základě článku 10 odst. 4 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republi kou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech, podepsané ve Varšavě dne 2

1. června 2006 (dále jen „Smlouva”), sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o zřízení a zásadách činnosti spo lečných pracovišť Chotěbuz a Kudowa Słone v násle dujícím znění: „Článek 1 Zřízení společných pracovišť Vláda České republiky a vláda Polské republiky (dále jen „smluvní strany”) zřizují společná pracoviště umístěná: a) na území České republiky v prostorách objektu užívaného Policií České republiky v Chotěbuzi, b) na území Polské republiky v prostorách pracoviště Pohraniční stráže v Kudowě Słone (dále jen „pracoviště”). Článek 2 Úkoly pracovišť K hlavním úkolům pracovišť patří zejména: a) shromažďování a výměna informací podstatných pro zajištění veřejné bezpečnosti a pořádku, jakož i boje s trestnou činností v příhraničních obla stech, včetně využívání dostupných databází; b) podíl na koordinaci činností souvisejících s pátráním po osobách a věcech; Dziennik Ustaw Nr 96 — 7191 — Poz. 796 c) pośredniczenie w przekazywaniu wniosków doty czących wzajemnej pomocy zgodnie z Umową, w tym wniosków związanych z weryfikacją danych daktyloskopijnych; d) udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów między właściwymi organami obu państw; e) udział w opracowywaniu analiz, statystyk i ocen na podstawie informacji uzyskanych w wyniku działania placówki; f) współdziałanie przy organizowaniu i wdrażaniu wspólnych szkoleń oraz udział w przygotowywa niu propozycji rozwoju transgranicznej współpra cy policyjnej; g) udział w koordynacji działań w zakresie zapobie gania i zwalczania przestępczości na terenach przygranicznych, w tym koordynacja działań wspólnych patroli; h) udział w koordynacji działań związanych z pości giem transgranicznym i ewentualna pomoc w ko ordynacji działań związanych z obserwacją trans graniczną; i) udział w koordynacji czynności związanych z przy gotowaniem i realizacją przekazywania oraz przyj mowania osób; j) udział w organizowaniu grup roboczych, wysyła niu konsultantów i odbywaniu spotkań roboczych dotyczących konkretnych przypadków działalności przestępczej. Artykuł 3 Zasady działania placówki Ustanawia się następujące zasady działania placó wek: a) obsadę placówek stanowią funkcjonariusze:

1) ze Strony polskiej: Policji i Straży Granicznej, a w razie potrzeby — Służby Celnej;

2) ze Strony czeskiej: Policji Republiki Czeskiej, a w razie potrzeby — Zarządu Celnego Republi ki Czeskiej; b) organizację oraz szczegółowe zasady działania placówek określą w regulaminie Prezydium Policji Republiki Czeskiej, Komendant Główny Policji i Komendant Główny Straży Granicznej, po zasię gnięciu opinii organów administracji celnej, w ter minie 14 dni od daty wejścia w życie niniejszego porozumienia; c) wymiana informacji w placówkach odbywa się:

1) w formie pisemnej lub elektronicznej, a w przy padkach niecierpiących zwłoki wymiana infor macji może odbywać się ustnie; w takim przy padku wymaga się niezwłocznego pisemnego potwierdzenia przekazanej informacji;

2) w języku czeskim lub polskim. c) zprostředkování předávání žádostí o vzájemnou pomoc podle Smlouvy, včetně žádostí o po rovnání daktyloskopických údajů; d) poskytování pomoci při navazování kontaktů me zi příslušnými orgány obou států; e) účast při vypracování analýz, statistik a hodnocení na základě informací získaných v důsledku činno sti pracoviště; f) součinnost na organizování a implementaci spo lečných školení, jakož i podíl na přípravě návrhů na rozvoj přeshraniční policejní spolupráce; g) podíl na koordinaci činností v oblasti prevence a boje proti trestné činnosti v příhraničních obla stech, včetně koordinace činností společných hlídek; h) podíl na koordinaci činností spojených s přeshra ničním pronásledováním a případná pomoc při koordinaci činností spojených s přeshra ničním sledováním; i) účast při koordinaci činností souvisejících s přípravou a realizací předávání a přebírání osob; j) podíl na vytváření pracovních skupin, na vysílání konzultantů a uskutečňování pracovních setkání týkajících se konkrétních případů trestné činnosti. Článek 3 Zásady činnosti pracoviště Stanovují se následující zásady činnosti pracovišť: a) personál pracovišť tvoří pracovníci:

1. z polské strany: Policie a Pohraniční stráže a v případě potřeby Celní služby;

2. z české strany: Policie České republiky a v případě potřeby Celní správy České republi ky; b) organizaci a podrobná pravidla týkající se činnosti pracovišť stanoví Policejní prezidium České repu bliky, hlavní velitel Policie a hlavní velitel Pohra niční stráže v jednacím řádu po konzultaci s příslušnými celními správami v termínu do 14 dnů od data vstupu v platnost tohoto Ujednání; c) výměna informací na pracovištích se provádí:

1. v písemné nebo elektronické podobě a v přípa dech, které nesnesou odkladu, může výměna in formací probíhat ústně; v takovém případě je vyžadováno bezodkladné písemné potvrzení o předání informace;

2. v českém nebo polském jazyce. Dziennik Ustaw Nr 96 — 7192 — Poz. 796 Artykuł 4 Koszty utworzenia i utrzymania placówek oraz wyposażenie placówek

1. Każda z Umawiających się Stron ponosi koszty związane z utworzeniem i utrzymaniem placówki znaj dującej się na terytorium jej państwa, a w szczegól ności zapewnia nieodpłatnie: a) pomieszczenia służbowe i socjalne odpowiadają ce liczbie funkcjonariuszy pełniących w nich służ bę w placówce; b) zabezpieczenie techniczne placówki; c) wyposażenie pomieszczeń w niezbędny sprzęt kwaterunkowo-biurowy; d) instalacje potrzebne do wykonywania połączeń telefonicznych, faksowych i korzystania z sieci in formatycznej.

2. Umawiające się Strony we własnym zakresie i na własny koszt zapewniają na potrzeby swoich funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach wy posażenie w sprzęt teleinformatyczny i techniczny, niezbędny do wykonywania czynności służbowych.

3. Umawiająca się Strona, na terytorium państwa której utworzono placówkę, umożliwi funkcjonariu szom drugiej Umawiającej się Strony: a) korzystanie ze sprzętu, o którym mowa w ustępie 2; b) pełny dostęp online do krajowych systemów in formatycznych/baz danych, do których funkcjona riusze ci posiadają dostęp zgodnie ze swoim pra wem wewnętrznym; c) połączenia telefoniczne i faksowe, w tym między narodowe; d) instalację, podłączenie i konserwację sprzętu, o którym mowa w ustępie 2.

4. Koszty związane z innym wyposażeniem, nie ujętym w niniejszym porozumieniu, są pokrywane sa modzielnie przez każdą z Umawiających się Stron. Artykuł 5 Oznakowanie i tryb pracy placówek

1. Placówki będą oznaczone urzędowymi tablica mi i symbolami państwowymi państw Umawiających się Stron zgodnie z ich prawem wewnętrznym.

2. Placówki będą funkcjonowały całodobowo w systemie zmianowym. Artykuł 6 Ocena działania placówek Realizacja niniejszego porozumienia będzie oce niana przez organy, o których mowa w artykule 7 ustęp 1 Umowy, którym podlegają funkcjonariusze stanowiący obsadę placówki, w trakcie roboczych spotkań podsumowujących funkcjonowanie placówki za każde półrocze danego roku kalendarzowego.”. Článek 4 Náklady na zřízení a provoz pracovišť a vybavení pracovišť

1) Každá ze smluvních stran nese náklady souvi sející se zřízením a provozem pracoviště nacházejícího se na území jejího státu, zejména zajistí bezplatně: a) služební místnosti a sociální zařízení, které budou odpovídat počtu pracovníků konajících službu na pracovištích; b) technické zabezpečení pracoviště; c) zařízení místností nezbytným kancelářským nábyt kem a vybavením; d) rozvody nezbytné pro telefonní a faxové spojení a využívání datových sítí.

2) Smluvní strany vlastními silami a na vlastní náklady zajišťují pro potřebu vlastních pracovníků ko najících službu na pracovištích vybavení telekomuni kačním, informačním a technickým zařízením, ne zbytným pro výkon služebních činností.

3) Smluvní strana, na území jejíhož státu bylo zřízeno pracoviště, umožní pracovníkům druhé smluvní strany: a) používat zařízení uvedené v odstavci 2; b) plný online přístup do celostátních informačních systémů/databází, ke kterým mají tito pracovníci přístup v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy; c) telefonické a faxové spojení, včetně mezinárod ního; d) instalaci, zapojení a údržbu zařízení uvedeného v odstavci 2.

4) Náklady související s dalším vybavením, které není uvedeno v tomto Ujednání, jsou hrazeny samo statně každou ze smluvních stran. Článek 5 Označení a režim práce pracovišť

1) Pracoviště budou označena úředními tabulemi a státními symboly států smluvních stran v souladu s jejich vnitrostátními právními předpisy.

2) Pracoviště budou fungovat nepřetržitě ve směnném režimu. Článek 6 Hodnocení činnosti pracovišť Provádění tohoto Ujednání bude vyhodnocováno orgány uvedenými v článku 7 odst. 1 Smlouvy, jimž jsou podřízeni pracovníci, kteří tvoří personál praco viště, formou pracovních setkání shrnujících činnost pracoviště za každé pololetí daného kalendářního ro ku.”. Dziennik Ustaw Nr 96 — 7193 — Poz. 796 Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie propo nuje, aby w przypadku wyrażenia przez Rząd Rzeczypo spolitej Polskiej zgody na tę propozycję niniejsza nota wraz z odpowiedzią Ministerstwa Spraw Zagranicz nych Rzeczypospolitej Polskiej na nią stanowiły Poro zumienie między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o utworzeniu i zasadach dzia łania wspólnych placówek w Chotěbuz i Kudowie Sło nem, które wejdzie w życie po upływie czternastu dni od dnia otrzymania noty stanowiącej odpowiedź. Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie korzy sta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagra nicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania. Warszawa, dnia 23 stycznia 2008 r. Velvyslanectví České republiky ve Varšavě navrhu je, aby v případě souhlasu vlády Polské republiky s tímto návrhem tato nóta spolu s odpovědní nótou Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky tvořily Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o zřízení a zásadách činno sti společných pracovišť Chotěbuz a Kudowa Słone, které vstoupí v platnost uplynutím čtrnácti dnů od do ručení odpovědní nóty. Velvyslanectví České republiky ve Varšavě využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahra ničních věcí Polské republiky svou hlubokou úctou. Varšava, 2

3. ledna 2008 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej DPT.I 2265-5-2008/cz/25 Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo litej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie i ma zaszczyt po twierdzić otrzymanie noty nr 524/2008-Var. z dnia 23 stycznia 2008 r. w następującym brzmieniu: „Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie prze syła wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicz nych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt zapropo nować na podstawie artykułu 10 ustęp 4 Umowy między Republiką Czeską a Rzecząpospolitą Polską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 21 czerwca 2006 r., zwanej dalej „Umową”, zawarcie Porozumienia między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o utworzeniu i zasadach działania wspólnych placówek w Chotěbuz i Kudowie Słonem o następującej treści: „Artykuł 1 Utworzenie wspólnych placówek Rząd Republiki Czeskiej i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, ustanawiają wspólne placówki usytuowane na: a) terytorium Republiki Czeskiej w pomieszczeniach obiektu użytkowanego przez Policję Republiki Czeskiej w Chotěbuz, b) terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w pomiesz czeniach placówki Straży Granicznej w Kudowie Słonem, zwane dalej „placówkami”. Artykuł 2 Zadania placówek Do głównych zadań placówek należy w szczegól ności: a) gromadzenie i wymiana informacji istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicz nego oraz zwalczania przestępczości na terenach przygranicznych, w tym korzystanie z dostępnych baz danych; b) udział w koordynacji działań związanych z poszu kiwaniem osób i rzeczy; c) pośredniczenie w przekazywaniu wniosków doty czących wzajemnej pomocy zgodnie z Umową, w tym wniosków związanych z weryfikacją danych daktyloskopijnych; d) udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów między właściwymi organami obu państw; e) udział w opracowywaniu analiz, statystyk i ocen na podstawie informacji uzyskanych w wyniku działania placówki; f) współdziałanie przy organizowaniu i wdrażaniu wspólnych szkoleń oraz udział w przygotowywa niu propozycji rozwoju transgranicznej współpra cy policyjnej; g) udział w koordynacji działań w zakresie zapobie gania i zwalczania przestępczości na terenach przygranicznych, w tym koordynacja działań wspólnych patroli; Dziennik Ustaw Nr 96 — 7194 — Poz. 796 h) udział w koordynacji działań związanych z pości giem transgranicznym i ewentualna pomoc w ko ordynacji działań związanych z obserwacją trans graniczną; i) udział w koordynacji czynności związanych z przy gotowaniem i realizacją przekazywania oraz przyj mowania osób; j) udział w organizowaniu grup roboczych, wysyła niu konsultantów i odbywaniu spotkań roboczych dotyczących konkretnych przypadków działalności przestępczej. Artykuł 3 Zasady działania placówki Ustanawia się następujące zasady działania placó wek: a) obsadę placówek stanowią funkcjonariusze:

1) ze Strony polskiej: Policji i Straży Granicznej, a w razie potrzeby — Służby Celnej;

2) ze Strony czeskiej: Policji Republiki Czeskiej, a w razie potrzeby — Zarządu Celnego Republi ki Czeskiej; b) organizację oraz szczegółowe zasady działania placówek określą w regulaminie Prezydium Policji Republiki Czeskiej, Komendant Główny Policji i Komendant Główny Straży Granicznej, po zasię gnięciu opinii organów administracji celnej, w ter minie 14 dni od daty wejścia w życie niniejszego porozumienia; c) wymiana informacji w placówkach odbywa się:

1) w formie pisemnej lub elektronicznej, a w przy padkach niecierpiących zwłoki wymiana infor macji może odbywać się ustnie; w takim przy padku wymaga się niezwłocznego pisemnego potwierdzenia przekazanej informacji;

2) w języku czeskim lub polskim. Artykuł 4 Koszty utworzenia i utrzymania placówek oraz wyposażenie placówek

1. Każda z Umawiających się Stron ponosi koszty związane z utworzeniem i utrzymaniem placówki znaj dującej się na terytorium jej państwa, a w szczegól ności zapewnia nieodpłatnie: a) pomieszczenia służbowe i socjalne odpowiadają ce liczbie funkcjonariuszy pełniących w nich służ bę w placówce; b) zabezpieczenie techniczne placówki; c) wyposażenie pomieszczeń w niezbędny sprzęt kwaterunkowo-biurowy; d) instalacje potrzebne do wykonywania połączeń telefonicznych, faksowych i korzystania z sieci in formatycznej.

2. Umawiające się Strony we własnym zakresie i na własny koszt zapewniają na potrzeby swoich funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach wy posażenie w sprzęt teleinformatyczny i techniczny, niezbędny do wykonywania czynności służbowych.

3. Umawiająca się Strona, na terytorium państwa której utworzono placówkę, umożliwi funkcjonariu szom drugiej Umawiającej się Strony: a) korzystanie ze sprzętu, o którym mowa w ustępie 2; b) pełny dostęp online do krajowych systemów in formatycznych/baz danych, do których funkcjona riusze ci posiadają dostęp zgodnie ze swoim pra wem wewnętrznym; c) połączenia telefoniczne i faksowe, w tym między narodowe; d) instalację, podłączenie i konserwację sprzętu, o którym mowa w ustępie 2.

4. Koszty związane z innym wyposażeniem, nie ujętym w niniejszym porozumieniu, są pokrywane sa modzielnie przez każdą z Umawiających się Stron. Artykuł 5 Oznakowanie i tryb pracy placówek

1. Placówki będą oznaczone urzędowymi tablica mi i symbolami państwowymi państw Umawiających się Stron zgodnie z ich prawem wewnętrznym.

2. Placówki będą funkcjonowały całodobowo w systemie zmianowym. Artykuł 6 Ocena działania placówek Realizacja niniejszego porozumienia będzie oce niana przez organy, o których mowa w artykule 7 ustęp 1 Umowy, którym podlegają funkcjonariusze stanowiący obsadę placówki, w trakcie roboczych spotkań podsumowujących funkcjonowanie placówki za każde półrocze danego roku kalendarzowego.”. Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie propo nuje, aby w przypadku wyrażenia przez Rząd Rzeczy pospolitej Polskiej zgody na te propozycję niniejsza nota wraz z odpowiedzią Ministerstwa Spraw Zagra nicznych Rzeczypospolitej Polskiej na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o utworzeniu i za sadach działania wspólnych placówek w Chotěbuz i Kudowie Słonem, które wejdzie w życie po upływie czternastu dni od dnia otrzymania noty stanowiącej odpowiedź. Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie korzy sta z okazji, aby ponowić Ministerstwu Spraw Zagra nicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego poważania.”. Dziennik Ustaw Nr 96 — 7195 — Poz. 796 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo litej Polskiej ma zaszczyt zakomunikować, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na powyższe i przyjmuje propozycję Ambasady, aby przytoczona nota i niniejsza odpowiedź na nią, przy uwzględnie niu, że zadania placówek, o których mowa w artyku le 2 porozumienia, odpowiadają zakresowi współpra cy wynikającej z Umowy między Rzecząpospolitą Pol ską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych, podpisa nej w Warszawie dnia 21 czerwca 2006 r., oraz Kon wencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gos podarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, sporzą dzonej w Schengen dnia 19 czerwca 1990 r., stanowi ły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o utworzeniu i zasadach działania wspólnych placówek w Kudowie Słonem i Chotěbuz, które wejdzie w życie po upływie czternastu dni od dnia otrzymania niniejszej noty. Jednocześnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się z uprzejmą proś bą o przekazanie informacji o dacie otrzymania niniej szej noty przez Stronę czeską w celu prawidłowego ustalenia daty wejścia w życie wymienionego porozu mienia. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospo litej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowić Ambasa dzie Republiki Czeskiej wyrazy wysokiego poważania. Warszawa, dnia 2 lutego 2009 r.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-06-22
Data wydania: 2009-02-02
Data wejścia w życie: 2009-02-18
Data obowiązywania: 2009-02-18
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 96 poz. 796