Dz.U. 2009 nr 99 poz. 826

Dziennik Ustaw Nr 99 — 7348 — Poz. 826 Art.

1. W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmia nie niektórych ustaw w związku ze zmianami w orga nizacji i podziale zadań administracji publicznej w wo jewództwie (Dz. U. Nr 92, poz. 75

3) wprowadza się na stępujące zmiany:

1) art. 27 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

7. Postępowania wszczęte i niezakończone przed wojewodą od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy toczą się przed orga nem, który przejął jego zadania i kompe tencje.”;

2) w art. 28: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Należności związane z zadaniami i kompe tencjami przekazywanymi jednostkom sa morządu terytorialnego stają się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ich należ nościami.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Prawa i obowiązki wynikające z umów i po rozumień związanych z przekazywanymi za daniami i kompetencjami, zawartych przez organy wykonujące zadania przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stają się od tego dnia prawami i obowiązkami jed nostki samorządu terytorialnego.”;

3) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pra cownicy urzędów wojewódzkich, wykonujący do tego dnia zadania i kompetencje podlegają ce przekazaniu samorządowi województwa, stają się pracownikami urzędu marszałkow skiego, z wyjątkiem pracowników, którzy nie wyrazili zgody na zmiany w zakresie ich sto sunku pracy, w trybie określonym w ust. 3.”;

4) w art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Pracownicy parków krajobrazowych utworzo nych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wykonujący zadania i kompetencje wojewody przejmowane przez jednostki samo rządu województwa, z tym dniem stają się pra cownikami parków krajobrazowych zarządza nych przez samorząd województwa.”;

5) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy mie nie Skarbu Państwa niezbędne do wykonywa nia zadań przekazywanych niniejszą ustawą staje się z mocy prawa mieniem właściwej jed nostki samorządu terytorialnego.”;

6) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa dotacje na realizację przej mowanych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zadań własnych, które dotychczas były realizowane przez:

1) jednostki administracji rządowej;

2) jednostki samorządu terytorialnego jako za dania z zakresu administracji rządowej.”;

7) art. 39 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 45 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 29 ust. 2, art. 30 ust. 3, art. 31 ust. 2, art. 35 ust. 2 oraz art. 37, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, oraz art. 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.”. Art.

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński 826 USTAWA z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2009-06-26
Data wydania: 2009-06-18
Data wejścia w życie: 2009-07-01
Data obowiązywania: 2009-07-01
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2009 nr 99 poz. 826