Dz.U. 2010 nr 105 poz. 667

Dziennik Ustaw Nr 167 — 12396 — Poz. 1131

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1. Ustawa określa:

1) osoby uprawnione lub obowiązane do posiadania dowodu osobistego;

2) zakres danych zawartych w dowodzie osobistym;

3) zasady funkcjonowania warstwy elektronicznej dowodu osobistego;

4) zasady wydawania dowodu osobistego;

5) zasady wymiany i unieważniania dowodu osobi stego;

6) zakres danych gromadzonych w Rejestrze Dowo dów Osobistych oraz zasady prowadzenia tego re jestru;

7) zasady postępowania z dokumentacją związaną z dowodami osobistymi;

8) zasady udostępniania danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych;

9) kompetencje ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wojewodów, organów gmin oraz konsulów Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wy dawania dowodów osobistych. Art.

2.

1. Użyte w niniejszej ustawie określenia oznaczają:

1) certyfikat dowodu osobistego — elektroniczne za świadczenie przyporządkowujące dane do weryfi kacji informacji uwierzytelniającej do dowodu osobistego;

2) certyfikat ograniczonej identyfikacji — elektronicz ne zaświadczenie nieujawniające tożsamości po siadacza dowodu osobistego, ale gwarantujące, że uwierzytelnienia dokonano za pomocą dowodu osobistego;

3) certyfikat podpisu osobistego — elektroniczne za świadczenie przyporządkowujące dane do weryfi kacji podpisu osobistego do posiadacza dowodu osobistego;

4) data wydania dowodu osobistego — datę per sonalizacji dowodu osobistego;

5) dokumentacja związana z dowodami osobistymi — ogół dokumentów w postaci papierowej lub elektronicznej sporządzanych w związku z wyda waniem dowodów osobistych zarówno przez wnioskodawców, jak i organy administracji publicznej;

6) identyfikator urzędnika — ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikują cy osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie teleinformatycznym, nie będący numerem Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwanego dalej „PESEL”;

7) informacja uwierzytelniająca — dane pozwalające na weryfikację autentyczności dowodu osobistego;

8) ograniczona identyfikacja — uwierzytelnienie do konane za pomocą dowodu osobistego, które nie ujawnia tożsamości posiadacza dowodu osobiste go oraz gwarantuje, że uwierzytelnienia dokonano za pomocą dowodu osobistego;

9) personalizacja dowodu osobistego — wprowadze nie danych przyszłego posiadacza dowodu osobi stego do warstwy graficznej i elektronicznej blan kietu dowodu osobistego;

10) podmioty publiczne — podmioty w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2)); 1

1) podpis osobisty — dane w postaci elektronicznej złożone za pomocą danych służących do składania podpisu osobistego zawartych w ważnym dowo dzie osobistym, które: a) wraz z innymi danymi, do których zostały dołą czone lub z którymi są logicznie powiązane, po zwalają na identyfikację posiadacza dowodu osobistego, b) są przyporządkowane wyłącznie do posiadacza dowodu osobistego, c) są powiązane z danymi, do których się odnoszą, w taki sposób, że każda późniejsza zmiana tych danych jest wykrywalna, d) są uzupełnione przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych danymi pozwalającymi na określenie czasu złożenia tego podpisu; 1131 USTAWA z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych1)

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyj nego, ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji lud ności i dowodach osobistych, ustawę z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarza niu i przekazywaniu informacji kryminalnych, ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności pod miotów realizujących zadania publiczne oraz ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230. Dziennik Ustaw Nr 167 — 12397 — Poz. 1131

1

2) polityki certyfikacji — rozwiązania techniczne i or ganizacyjne uwzględniające sposób, zakres i wa runki bezpieczeństwa tworzenia i stosowania cer tyfikatów dowodu osobistego, certyfikatów ogra niczonej identyfikacji i certyfikatów podpisu osobi stego; 1

3) uszkodzenie dowodu osobistego — naruszenie warstwy graficznej lub elektronicznej dowodu osobistego, które podważa jego wiarygodność lub utrudnia identyfikację jego posiadacza, lub unie możliwia korzystanie z funkcji zaimplementowa nych w warstwie elektronicznej; 1

4) utrata dowodu osobistego — brak fizycznej kon troli nad dowodem osobistym przez jego posiada cza, który nastąpił w wyniku przestępstwa, zagu bienia lub innego zdarzenia losowego; 1

5) wnioskodawca — osobę ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego lub osobę składającą wniosek na jej rzecz na zasadach określonych w niniejszej ustawie; 1

6) wydanie dowodu osobistego — czynności mate rialno-techniczne organu gminy mające na celu wystawienie dowodu osobistego na rzecz osoby obowiązanej lub uprawnionej do jego posiadania oraz przekazanie go tej osobie.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o organie gminy, należy przez to rozumieć wójta, burmistrza lub prezy denta miasta. Art.

3. Do podpisu osobistego uregulowanego w niniejszej ustawie nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3)). Art.

4.

1. Dowód osobisty jest dokumentem stwier dzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Eu ropejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących strona mi umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody prze pływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

2. Dowód osobisty uprawnia do przekraczania gra nic państw, o których mowa w ust. 1. Art.

5.

1. Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany po siadać dowód osobisty. Art.

6.

1. Dowód osobisty wydaje się obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej może posia dać jeden ważny dowód osobisty.

3. Dowód osobisty nie zawiera danych osób trze cich. Art.

7.

1. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.

2. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończy ła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego. Art.

8.

1. Dowody osobiste wydają organy gmin.

2. Wydawanie, wymiana i unieważnianie dowo dów osobistych są zadaniami zleconymi z zakresu ad ministracji rządowej. Art.

9. Właściwi miejscowo wojewodowie:

1) sprawują nadzór nad organami gmin w zakresie zadań związanych z wydawaniem, wymianą i unie ważnianiem dowodów osobistych;

2) są organami odwoławczymi od decyzji wydawa nych przez organy gmin. Rozdział 2 Zakres danych zawartych w dowodzie osobistym oraz funkcje jego warstwy elektronicznej Art.

10. Minister właściwy do spraw wewnętrznych personalizuje dowody osobiste. Art. 1

1.

1. Dowód osobisty posiada warstwę gra ficzną oraz warstwę elektroniczną.

2. Dowód osobisty potwierdza prawdziwość da nych zawartych w warstwie graficznej, w tym przez zapewnienie dostępu do tych danych zamieszczonych w warstwie elektronicznej. Dostęp do danych nastę puje na żądanie uprawnionych organów lub w sposób zapewniający kontrolę obywatela nad dostępem do danych zapisanych w warstwie elektronicznej dowo du osobistego.

3. Dowód osobisty umożliwia uwierzytelnienie go w systemach teleinformatycznych podmiotów publicznych, uwierzytelnienie jego posiadacza w systemach teleinformatycznych podmiotów publicznych oraz przy dostępie do rejestrów publicz nych z użyciem systemów teleinformatycznych, jak również ograniczoną identyfikację posiadacza dowo du osobistego w systemach teleinformatycznych pod miotów publicznych. Art. 1

2. Warstwa graficzna dowodu osobistego za wiera:

1) dane dotyczące osoby: a) nazwisko, b) imię (imiona),

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230. Dziennik Ustaw Nr 167 — 12398 — Poz. 1131

c) nazwisko rodowe, d) imiona rodziców, e) datę i miejsce urodzenia, f) płeć, g) wizerunek twarzy, h) numer PESEL, i) obywatelstwo;

2) dane dotyczące dowodu osobistego: a) serię i numer dowodu osobistego, b) datę wydania, c) datę ważności, d) oznaczenie organu wydającego dowód osobi sty. Art. 1

3.

1. Warstwa elektroniczna dowodu osobi stego zawiera:

1) dane zamieszczone w warstwie graficznej dowodu osobistego zapisane w formie elektronicznej wraz z danymi je uwierzytelniającymi;

2) dane służące do składania informacji uwierzytel niającej weryfikowane za pomocą certyfikatu do wodu osobistego, dane służące do składania pod pisu osobistego weryfikowane za pomocą certyfi katu podpisu osobistego oraz dane służące do do konania ograniczonej identyfikacji weryfikowane za pomocą certyfikatu ograniczonej identyfikacji;

3) przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie certyfika tu kwalifikowanego wraz z danymi służącymi do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego na podstawie ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym;

4) przestrzeń na zamieszczenie danych służących do wykorzystania dowodu osobistego jako karty ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz nych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.4)).

2. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukoń czyła 5 roku życia, nie zawiera danych służących do składania podpisu osobistego opatrzonego certyfika tem podpisu osobistego oraz danych służących do do konania ograniczonej identyfikacji opatrzonych certy fikatem ograniczonej identyfikacji. Art. 1

4.

1. Warstwa elektroniczna dowodu osobi stego posiada właściwości uniemożliwiające utworze nie funkcjonującej kopii warstwy elektronicznej dowo du osobistego przy zastosowaniu technologii dostęp nych w momencie personalizacji dowodu osobistego.

2. Dane posiadacza zapisane w warstwie elektro nicznej dowodu osobistego są zabezpieczone w spo sób umożliwiający stwierdzenie, że ich treść została utworzona w trakcie personalizacji dowodu osobiste go. Art. 1

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania tech niczne dla warstwy elektronicznej dowodu osobistego oraz protokołu komunikacji elektronicznej z dowoda mi osobistymi, kierując się potrzebą zapewnienia bez pieczeństwa funkcjonowania dowodów osobistych oraz zapewnienia ochrony interesów posiadaczy do wodów osobistych. Art. 1

6.

1. Opatrzenie podpisem osobistym weryfi kowanym za pomocą certyfikatu podpisu osobistego dokumentu w postaci elektronicznej wywołuje dla podmiotu publicznego skutek prawny równoznaczny ze złożeniem własnoręcznego podpisu pod dokumen tem w postaci papierowej.

2. Skutek, o którym mowa w ust. 1, wywołuje opa trzenie podpisem osobistym weryfikowanym za po mocą certyfikatu podpisu osobistego dokumentu w postaci elektronicznej dla podmiotu innego niż pod miot publiczny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę. Art. 1

7.

1. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych świadczy na potrzeby dowodów osobistych usługi certyfikacyjne, z wyłączeniem usług związanych z wydawaniem kwalifikowanych certyfikatów na pod stawie ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, a także uzupełnia podpisy osobiste danymi pozwalającymi na określenie czasu złożenia podpisu osobistego.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, polityki certyfikacji, w tym wymagania organizacyjne i techniczne, dla cer tyfikatu dowodu osobistego, certyfikatu podpisu oso bistego, certyfikatu ograniczonej identyfikacji, a także zasady centralnego zarządzania dowodami osobisty mi i ich funkcjami elektronicznymi, uwzględniając za kres zastosowania tych certyfikatów oraz konieczność zapewnienia współdziałania różnych urządzeń do skła dania i weryfikacji podpisu osobistego i ograniczonej identyfikacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego. Art. 1

8.

1. Certyfikat dowodu osobistego zawiera:

1) niepowtarzalny identyfikator;

2) informację, że dane są stosowane zgodnie z okreś lonymi politykami certyfikacji;

3) informację, że podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne jest minister właściwy do spraw wewnętrznych;

4) serię i numer dowodu osobistego;

5) dane służące do weryfikacji informacji uwierzytel niającej;

6) oznaczenie początku i końca okresu ważności cer tyfikatu.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857 i Nr 165, poz. 1116. Dziennik Ustaw Nr 167 — 12399 — Poz. 11312. Aktywacja certyfikatu dowodu osobistego jest obowiązkowa.

3. Aktywacji certyfikatu dowodu osobistego doko nuje organ gminy podczas odbioru dowodu osobiste go przez posiadacza dowodu osobistego.

4. Ważność certyfikatu dowodu osobistego jest tożsama z ważnością dowodu osobistego, z zastrzeże niem art. 22.

5. Ważności certyfikatu dowodu osobistego nie można zawiesić. Art. 1

9.

1. Certyfikat podpisu osobistego zawiera:

1) niepowtarzalny identyfikator;

2) informację, że dane są stosowane zgodnie z okreś lonymi politykami certyfikacji;

3) informację, że podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne jest minister właściwy do spraw wewnętrznych;

4) imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL osoby składającej podpis osobisty;

5) dane służące do weryfikacji podpisu osobistego;

6) oznaczenie początku i końca okresu ważności cer tyfikatu.

2. Aktywacja certyfikatu podpisu osobistego jest dobrowolna i następuje na wniosek posiadacza dowo du osobistego.

3. Osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo prawomocnym orzeczeniem sądu oraz małoletni nieposiadający zdolności do czynności prawnych nie korzystają z podpisu osobistego.

4. Ważność certyfikatu podpisu osobistego jest tożsama z ważnością dowodu osobistego, z zastrzeże niem art. 22.

5. Certyfikat podpisu osobistego można zawiesić, a następnie wznowić, na wniosek posiadacza dowodu osobistego.

6. Zawieszenie certyfikatu podpisu osobistego nie wpływa na ważność dowodu osobistego.

7. Podpis osobisty złożony w okresie zawieszenia certyfikatu podpisu osobistego nie wywołuje skutków prawnych.

8. Korzystanie z podpisu osobistego jest dobro wolne.

9. Złożenie podpisu osobistego jest realizowane w sposób zapewniający kontrolę posiadacza dowodu osobistego nad tym procesem. Art.

20.

1. Certyfikat ograniczonej identyfikacji za wiera:

1) niepowtarzalny identyfikator;

2) informację, że dane są stosowane zgodnie z okreś lonymi politykami certyfikacji;

3) informację, że podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne jest minister właściwy do spraw wewnętrznych;

4) dane służące do weryfikacji ograniczonej identyfi kacji;

5) oznaczenie początku i końca okresu ważności cer tyfikatu.

2. Aktywacja certyfikatu ograniczonej identyfikacji jest dobrowolna i następuje na wniosek posiadacza dowodu osobistego.

3. Aktywacja certyfikatu ograniczonej identyfikacji może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli przepisy innych ustaw zezwalają na użycie certyfikatu ograni czonej identyfikacji.

4. Ważność certyfikatu ograniczonej identyfikacji jest tożsama z ważnością dowodu osobistego, z za strzeżeniem art. 22.

5. Certyfikat ograniczonej identyfikacji można za wiesić, a następnie wznowić, na wniosek posiadacza dowodu osobistego.

6. Zawieszenie certyfikatu ograniczonej identyfika cji nie wpływa na ważność dowodu osobistego.

7. Dokonanie ograniczonej identyfikacji w okresie zawieszenia certyfikatu ograniczonej identyfikacji nie wywołuje skutków prawnych.

8. Korzystanie z certyfikatu ograniczonej identyfi kacji jest dobrowolne.

9. Dokonanie ograniczonej identyfikacji jest reali zowane w sposób zapewniający kontrolę posiadacza dowodu osobistego nad tym procesem. Art. 2

1.

1. Dane służące do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, o których mowa w usta wie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicz nym, są zamieszczane w dowodzie osobistym przez podmiot świadczący usługi certyfikacyjne, niepod legający ministrowi właściwemu do spraw wewnętrz nych, na koszt posiadacza dowodu osobistego.

2. Zamieszczenie w dowodzie osobistym danych, o których mowa w ust. 1, odbywa się na ryzyko posia dacza dowodu osobistego oraz podmiotu kwalifiko wanego.

3. Korzystanie z danych, o których mowa w ust. 1, zamieszczonych w dowodzie osobistym odbywa się na ryzyko posiadacza dowodu osobistego.

4. W przypadku uszkodzenia dowodu osobistego skutkującego niemożnością korzystania z danych, o których mowa w ust. 1, Skarb Państwa nie ponosi kosztów związanych z zakupem nowego certyfikatu kwalifikowanego.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wymagania tech niczne oraz procedury zamieszczania danych, o któ rych mowa w ust. 1, w dowodzie osobistym, mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości funkcjonowania warstwy elektronicz nej dowodu osobistego. Dziennik Ustaw Nr 167 — 12400 — Poz. 1131

Art. 2

2.

1. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych w uzasadnionym przypadku możliwego narusze nia praw obywateli wyłącza możliwość wykorzystania części lub całości funkcji elektronicznych przy zacho waniu ważności warstwy graficznej dowodu osobiste go.

2. Wyłączenie może dotyczyć możliwości korzysta nia z elektronicznych funkcji przez wszystkich posiada czy dowodów osobistych lub grupy posiadaczy dowo dów osobistych o tych samych cechach zabezpie czeń.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędo wym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, in formację o dowodach osobistych, w których wyłączo no możliwość wykorzystania części lub całości elek tronicznych funkcji.

4. Dowody osobiste określone w obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 3, podlegają wymianie. Rozdział 3 Zasady wydawania dowodu osobistego Art. 2

3. Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie. Art. 2

4.

1. Dowód osobisty wydaje się na wniosek.

2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej.

3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elek tronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności pod miotów realizujących zadania publiczne.

4. Wydanie dowodu osobistego następuje nie póź niej niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić wnioskodawcę. Art. 2

5.

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czyn ności prawnych.

2. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wy danie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

3. Osoba obowiązana do posiadania dowodu oso bistego może złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin. Przepi su ust. 2 nie stosuje się. Art. 2

6.

1. O niemożności złożenia wniosku o wy danie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

2. W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w trybie określonym w ust. 1 oka że się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz po ucza się go o konieczności złożenia wniosku w formie, o której mowa w art. 24 ust. 3. Art. 2

7. Złożenie w siedzibie organu gminy wnios ku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiada jącej zdolności do czynności prawnych lub posiadają cej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wy maga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia. Art. 2

8. Wniosek o wydanie dowodu osobistego zawiera:

1) numer PESEL;

2) nazwisko i imię (imiona);

3) nazwisko rodowe;

4) imię ojca;

5) imię i nazwisko rodowe matki;

6) datę i miejsce urodzenia;

7) płeć;

8) obywatelstwo;

9) powód ubiegania się o wydanie dowodu osobiste go;

10) adres do korespondencji, opcjonalnie adres pocz ty elektronicznej lub numer telefonu; 1

1) własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy, a w przypadku wniosku złożonego w formie doku mentu elektronicznego — podpis uwierzytelniony w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności pod miotów realizujących zadania publiczne; 1

2) pouczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie danych. Art. 2

9.

1. Do wniosku o wydanie dowodu osobi stego dołącza się aktualną fotografię odzwierciedlają cą, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie do wodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia gło wy i okularów z ciemnymi szkłami.

2. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami na rządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia niu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.5)).

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1463, Nr 227, poz. 1505 i Nr 237, poz. 1652, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz. 802, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 40, poz. 223. Dziennik Ustaw Nr 167 — 12401 — Poz. 11313. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasa dami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przy padku do wniosku załącza się zaświadczenie o przyna leżności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami. Art. 30.

1. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

2. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie orga nu gminy albo nie ukończyła 5 roku życia.

4. W przypadku gdy wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art. 26 ust. 1, od bioru dowodu osobistego może dokonać pełnomoc nik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru. Art. 3

1.

1. Odbiór dowodu osobistego potwierdza się na formularzu odbioru dowodu osobistego.

2. Formularz odbioru dowodu osobistego zawiera:

1) oznaczenie organu wydającego dowód osobisty;

2) numer wniosku o wydanie dowodu osobistego;

3) serię i numer dowodu osobistego;

4) numer PESEL osoby, której wydano dowód osobi sty;

5) nazwisko i imię (imiona) osoby, której wydano do wód osobisty;

6) nazwisko i imię (imiona) wnioskodawcy;

7) datę odbioru dowodu osobistego;

8) własnoręczny czytelny podpis osoby, której wyda no dowód osobisty;

9) własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy. Art. 3

2.

1. Odmawia się wydania dowodu osobi stego, w przypadku gdy fotografia załączona do wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 29, lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z narusze niem innych przepisów niniejszej ustawy.

2. Odmowa wydania dowodu osobistego następu je w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

3. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 2, rozpatruje się w terminie 14 dni od daty jego złożenia. Rozdział 4 Aktywacja, zawieszanie i wznawianie certyfikatów podpisu osobistego oraz ograniczonej identyfikacji Art. 3

3.

1. Wniosek o aktywację, zawieszenie lub wznowienie certyfikatu podpisu osobistego lub certy fikatu ograniczonej identyfikacji składa osoba posia dająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. W odniesieniu do małoletniego posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych przepis art. 25 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Art. 3

4.

1. Wniosek o aktywację certyfikatu pod pisu osobistego lub certyfikatu ograniczonej identyfi kacji można złożyć równocześnie z wnioskiem o wy danie dowodu osobistego lub w terminie późniejszym, nie później jednak niż 3 miesiące przed upływem ter minu ważności dowodu osobistego.

2. Wniosek o aktywację certyfikatu podpisu osobi stego lub certyfikatu ograniczonej identyfikacji składa ny w terminie późniejszym niż wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się do organu dowolnej gminy.

3. Wniosek o aktywację certyfikatu podpisu osobi stego lub certyfikatu ograniczonej identyfikacji składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elek tronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności pod miotów realizujących zadania publiczne. Art. 3

5. Wniosek o aktywację certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu ograniczonej identyfikacji zawiera:

1) imię (imiona) i nazwisko osoby ubiegającej się o aktywację certyfikatu;

2) numer PESEL osoby ubiegającej się o aktywację certyfikatu;

3) adres, na który przesyła się dane służące do akty wacji certyfikatu;

4) własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy, a w przypadku wniosku złożonego w formie doku mentu elektronicznego — podpis uwierzytelniony w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności pod miotów realizujących zadania publiczne. Art. 3

6. Zawieszenie certyfikatu podpisu osobiste go lub certyfikatu ograniczonej identyfikacji następuje na wniosek posiadacza dowodu osobistego lub na skutek prawomocnego orzeczenia sądu o ubezwłasno wolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza do wodu osobistego. Art. 3

7. Wniosek o zawieszenie certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu ograniczonej identyfikacji posiadacz dowodu osobistego może złożyć w okresie ważności dowodu osobistego, o ile certyfikat został aktywowany. Dziennik Ustaw Nr 167 — 12402 — Poz. 1131

Art. 3

8. Wniosek o zawieszenie certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu ograniczonej identyfikacji składa się:

1) osobiście, w formie pisemnej lub w formie doku mentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne — do organu dowolnej gminy;

2) telefonicznie — do ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Art. 3

9. Wniosek o zawieszenie certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu ograniczonej identyfikacji zawiera:

1) imię (imiona);

2) nazwisko;

3) nazwisko rodowe;

4) datę urodzenia;

5) miejsce urodzenia;

6) imiona rodziców;

7) nazwisko rodowe matki;

8) wskazanie terminu, do którego certyfikat będzie zawieszony. Art. 40.

1. Wznowienie certyfikatu podpisu osobi stego lub certyfikatu ograniczonej identyfikacji nastę puje na skutek upływu terminu wskazanego we wnios ku o zawieszenie certyfikatu lub na wniosek.

2. Wniosek o wznowienie certyfikatu podpisu oso bistego lub certyfikatu ograniczonej identyfikacji skła da się osobiście w organie dowolnej gminy. Art. 4

1. Wnioski, o których mowa w art. 40 ust. 2, zawierają:

1) dane, o których mowa w art. 39 pkt 1—7;

2) numer PESEL;

3) własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy. Art. 4

2.

1. Kurator lub opiekun prawny posiadacza dowodu osobistego powiadamia organ dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częś ciowym posiadacza dowodu osobistego, na podsta wie prawomocnego orzeczenia sądu.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, kurator lub opiekun prawny składa osobiście. Art. 4

3.

1. Zawiadomienie o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym zawiera:

1) dane posiadacza dowodu osobistego: a) imię (imiona), b) nazwisko, c) numer PESEL;

2) dane dotyczące ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego: a) oznaczenie orzeczenia sądu, b) datę wydania orzeczenia, c) oznaczenie sądu, który wydał orzeczenie;

3) dane opiekuna prawnego (kuratora): a) imię (imiona), b) nazwisko, c) własnoręczny czytelny podpis.

2. Do zawiadomienia dołącza się odpis prawomoc nego orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całko witym lub częściowym. Art. 4

4.

1. Zawieszenie certyfikatu podpisu osobi stego lub certyfikatu ograniczonej identyfikacji na sku tek ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowe go posiadacza dowodu osobistego, na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, następuje w drodze decyzji administracyjnej.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

3. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1, jest bez terminowe. Art. 4

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb akty wacji certyfikatu dowodu osobistego, aktywacji certy fikatu podpisu osobistego oraz aktywacji certyfikatu ograniczonej identyfikacji oraz zawieszania i wznawia nia certyfikatu podpisu osobistego i certyfikatu ogra niczonej identyfikacji, a także wzory formularzy w tych sprawach i sposób ich wypełniania, uwzględniając ko nieczność zapewnienia właściwego poziomu bezpie czeństwa przetwarzanych danych, nienaruszalności i poufności danych w trakcie aktywacji oraz prawidło wości wypełniania formularzy. Rozdział 5 Wymiana i unieważnianie dowodu osobistego Art. 4

6.

1. Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:

1) upływu terminu ważności dowodu osobistego;

2) zmiany danych zawartych w warstwie graficznej dowodu osobistego, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;

3) zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu oso bistego w stosunku do wizerunku twarzy zamiesz czonego w dowodzie osobistym w stopniu utrud niającym lub uniemożliwiającym identyfikację je go posiadacza;

4) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego;

5) przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego; Dziennik Ustaw Nr 167 — 12403 — Poz. 11316) wyłączenia możliwości korzystania z elektronicz nych funkcji, o których mowa w art. 22;

7) żądania obywatela — w przypadku wymiany do wodu osobistego wydanego na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.6)) na dowód osobisty wydany na podstawie niniejszej ustawy.

2. Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobi stego występuje się:

1) co najmniej 30 dni przed upływem terminu waż ności dowodu osobistego;

2) niezwłocznie — w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2—4 i 6.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych mo że określić, w drodze rozporządzenia, dłuższy termin, w którym występuje się o wydanie nowego dowodu osobistego w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, uwzględniając możliwości organizacyjno-tech niczne organów administracji publicznej oraz biorąc pod uwagę, że powyższy termin powinien uwzględ niać liczbę dowodów osobistych, w których została wyłączona możliwość wykorzystania części lub cało ści funkcji elektronicznych. Art. 4

7.

1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgła sza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowol nej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przeby wający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Pol skiej.

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, można do konać w formie dokumentu elektronicznego, na zasa dach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał do wód osobisty.

3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu oso bistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Pol skiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

4. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu oso bistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadają cego zdolności do czynności prawnych lub posiadają cego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

5. Posiadaczowi dowodu osobistego, który doko nał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub pla cówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się za świadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobi stego.

6. Posiadaczowi dowodu osobistego, który doko nał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobi stego w formie dokumentu elektronicznego, oraz po siadaczowi dowodu osobistego przebywającemu po za granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

7. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowo du osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 mie siące.

8. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowo du osobistego jest wydawane nieodpłatnie. Art. 4

8.

1. Utratę lub uszkodzenie dowodu osobi stego zgłasza się na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

2. Formularz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) dane, o których mowa w art. 39 pkt 1—7;

2) własnoręczny czytelny podpis zgłaszającego, a w przypadku formularza złożonego w formie do kumentu elektronicznego — podpis uwierzytelnio ny w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działal ności podmiotów realizujących zadania publiczne. Art. 4

9.

1. Osoba, która znalazła cudzy dowód oso bisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten do kument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce kon sularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Organy te przeka zują niezwłocznie dowód osobisty organowi, który go wydał, w celu unieważnienia dokumentu.

2. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, może, bez zbędnej zwłoki, przekazać ten dokument posiadaczowi dowodu osobistego. W tym przypadku posiadacz dokumentu może również zawiadomić or gany, o których mowa w ust. 1, o utracie dowodu oso bistego, w celu jego unieważnienia.

3. Osoba posiadająca dowód osobisty, która utra ciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocz nie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub placów ki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 50.

1. W okresie ważności dowód osobisty unieważnia się w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2—7, w przypadku utraty obywatel stwa polskiego, zgonu posiadacza dowodu osobiste go oraz wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, o której mowa w art. 32, jeżeli dowód zo stał uprzednio wystawiony.

2. O konieczności unieważnienia dowodu osobi stego z przyczyn określonych w art. 46 ust. 1 pkt 2, z powodu utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego organ gminy jest za wiadamiany przez zbiór PESEL za pośrednictwem Rejestru Dowodów Osobistych.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 195, poz. 1198 i Nr 220, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 39, poz. 306, Nr 69, poz. 595 i Nr 223, poz. 1777. Dziennik Ustaw Nr 167 — 12404 — Poz. 11313. Unieważnienie dowodu osobistego następuje:

1) z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do organu dowol nej gminy lub do placówki konsularnej Rzeczy pospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezione go cudzego dowodu osobistego;

2) z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego lub wydania decy zji o odmowie wydania dowodu osobistego, o któ rej mowa w art. 32;

3) z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowo du osobistego, w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 3, 6 i 7;

4) z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowo du osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1, o ile nie upłynął termin waż ności dotychczas posiadanego dowodu osobiste go;

5) z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowo du osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2;

6) po upływie 4 miesięcy od zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, o ile wcześ niej nie nastąpiło unieważnienie dowodu osobi stego na podstawie przepisu pkt 5. Art. 5

1. Organem właściwym do unieważnienia dowodu osobistego jest:

1) organ gminy, do którego zgłoszono utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego lub do którego został przekazany znaleziony dowód osobisty;

2) organ gminy, który wystawił dowód osobisty — w przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 32, utraty obywatelstwa polskiego przez osobę ubiegającą się o wydanie dowodu osobiste go lub jej zgonu, jeżeli zdarzenia te wystąpiły przed przekazaniem dowodu osobistego tej osobie;

3) organ gminy, który wydał dowód osobisty — w przypadku utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dowodu osobistego lub jego zgonu;

4) organ gminy wydający nowy dowód osobisty — w pozostałych przypadkach. Art. 5

2.

1. Stwierdza się nieważność dowodu oso bistego wydanego osobie, która we wniosku o jego wydanie podała nieprawdziwe dane.

2. Stwierdzenie nieważności dowodu osobistego, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze decyzji administracyjnej.

3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

4. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 3, rozpatruje się w terminie 14 dni od daty jego złoże nia. Art. 5

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi w formie elektronicznej wykaz unieważnio nych dowodów osobistych zawierający serie i numery unieważnionych dokumentów oraz serie i numery błędnie spersonalizowanych lub utraconych blankie tów dowodów osobistych. Art. 5

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór dowodu osobistego,

2) sposób i tryb składania wniosku o wydanie dowo du osobistego,

3) wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego w zależności od formy jego złożenia,

4) szczegółowe wymogi dotyczące formatu oraz roz miaru załączników dołączanych do wniosku skła danego drogą elektroniczną,

5) szczegółowe wymogi techniczne dotyczące foto grafii załączanej do wniosku,

6) sposób i tryb postępowania w sprawach utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu dowodu oso bistego,

7) sposób przekazywania spersonalizowanych doku mentów do organów wydających dowód osobi sty,

8) sposób i tryb odbioru dowodu osobistego przez wnioskodawcę,

9) wzór formularza odbioru dowodu osobistego,

10) wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu do wodu osobistego, 1

1) wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w zależności od formy jego złożenia, 1

2) sposób i tryb unieważniania dowodów osobi stych, 1

3) tryb przekazywania przez konsula Rzeczypospoli tej Polskiej do organu gminy, który wydał dowód osobisty, zawiadomienia o konieczności unieważ nienia dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia lub przekazania przez osobę trze cią znalezionego cudzego dowodu osobistego, 1

4) zakres danych zawartych w zawiadomieniu o ko nieczności unieważnienia dowodu osobistego, 1

5) wzór zawiadomienia o konieczności unieważnie nia dowodu osobistego — uwzględniając konieczność zapewnienia spraw ności, prawidłowości i bezpieczeństwa wydawania, wymiany i unieważniania dowodów osobistych przy wykorzystaniu danych, o których mowa w ustawie, oraz mając na uwadze zapewnienie szerokiej dostęp ności wzorów dokumentów przy zachowaniu odpo wiedniego poziomu bezpieczeństwa. Rozdział 6 Rejestr Dowodów Osobistych Art. 5

5.

1. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych prowadzi Rejestr Dowodów Osobistych. Dziennik Ustaw Nr 167 — 12405 — Poz. 11312. Rejestr Dowodów Osobistych jest rejestrem centralnym prowadzonym w formie elektronicznej. Art. 5

6. W Rejestrze Dowodów Osobistych groma dzi się:

1) dane, o których mowa w art. 28 pkt 1—7;

2) fotografię, o której mowa w art. 29;

3) dane dotyczące wniosku o wydanie dowodu oso bistego: a) numer wniosku, b) datę złożenia wniosku, c) oznaczenie organu wydającego dowód osobi sty, d) status wniosku, e) dane o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania: datę pozostawienia wniosku bez rozpoznania, oznaczenie organu pozostawiającego wniosek bez rozpoznania oraz przyczynę pozostawienia wniosku bez rozpoznania;

4) dane dotyczące dowodu osobistego: a) serię i numer dowodu osobistego, b) datę ważności, c) oznaczenie organu wydającego dowód osobi sty, d) status dowodu osobistego: — datę wydania, — datę przekazania do organu gminy, — datę przyjęcia w organie gminy, — datę odbioru przez obywatela, — datę unieważnienia, — przyczynę unieważnienia, — oznaczenie organu unieważniającego, — datę przekazania danych o unieważnieniu do Systemu Informacyjnego Schengen, e) przyczynę wydania dowodu osobistego, f) numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 32, oraz oznaczenie organu wydającego decyzję, g) numer i datę wydania decyzji, o której mowa w art. 52, oraz oznaczenie organu wydającego decyzję;

5) dane dotyczące certyfikatu dowodu osobistego, certyfikatu podpisu osobistego oraz certyfikatu ograniczonej identyfikacji: a) numer certyfikatu, b) oznaczenie centrum certyfikacji, c) dane zawarte w certyfikacie, d) datę aktywacji certyfikatu, e) dane umożliwiające aktywację, f) identyfikator urzędnika, który dokonał aktywa cji, g) dane pozwalające odblokować elektroniczne funkcje dowodu osobistego, h) informacje o zawieszeniu i wznowieniu certyfi katu podpisu osobistego oraz certyfikatu ogra niczonej identyfikacji — daty i przyczyny;

6) dane dotyczące utraconych i błędnie spersonalizo wanych blankietów dowodów osobistych: a) serię i numer blankietu, b) przyczynę wybrakowania blankietu, c) datę wybrakowania blankietu, d) przyczynę utraty blankietu, e) datę utraty blankietu, f) datę zgłoszenia do Systemu Informacyjnego Schengen;

7) dane zawarte w ogólnokrajowej ewidencji wyda nych i unieważnionych dowodów osobistych do tyczące dowodów osobistych wydanych na pod stawie wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.;

8) dane o dowodach osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r., zawarte dotychczas w zbiorze PESEL. Art. 5

7.

1. Organ gminy ma bezpośredni dostęp do danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobi stych, z wyłączeniem danych określonych w art. 56 pkt 5 lit. a—c, e oraz g.

2. Organ gminy wprowadza dane bezpośrednio, w czasie rzeczywistym, do Rejestru Dowodów Osobi stych. Art. 5

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz organy gmin wydające dowody osobiste prze twarzają dane gromadzone w Rejestrze Dowodów Osobistych bez zawiadamiania osób, których te dane dotyczą, jeżeli dane te służą do realizacji zadań okreś lonych ustawą. Art. 5

9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób prowadzenia Rejestru Dowodów Osobi stych,

2) tryb przekazywania danych między Rejestrem Dowodów Osobistych a innymi rejestrami central nymi — uwzględniając konieczność zapewnienia bezpie czeństwa danych wprowadzanych do rejestrów za pomocą obsługujących je systemów teleinforma tycznych i weryfikację przekazywanych danych, a tak że zapewnienie właściwego poziomu technicznego systemów służących do przesyłania tych danych oraz konieczność zachowania danych historycznych. Rozdział 7 Postępowanie z dokumentacją związaną z dowodami osobistymi Art. 60. Organy gmin oraz konsulowie Rzeczy pospolitej Polskiej gromadzą i przechowują dokumen tację związaną z dowodami osobistymi. Dziennik Ustaw Nr 167 — 12406 — Poz. 1131

Art. 6

1.

1. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi przechowuje się przez 10 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zgonu posiadacza dowodu osobistego.

2. Dokumentacja związana z dowodami osobisty mi podlega brakowaniu na zasadach i w trybie przepi sów wydanych na podstawie art. 5 ust. 2 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwal nym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.7)), przy czym dla dokumentacji przechowy wanej przez konsulów Rzeczypospolitej Polskiej dyrektorem właściwego miejscowo archiwum pań stwowego jest Naczelny Dyrektor Archiwów Państwo wych lub upoważniony przez niego dyrektor ar chiwum państwowego. Art. 6

2.

1. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi przechowuje się w formie, w jakiej została sporządzona.

2. Dokumentację związaną z dowodami osobisty mi sporządzoną w formie elektronicznej przechowuje się zgrupowaną w systemach teleinformatycznych właściwych organów w sposób uniemożliwiający jej modyfikację lub usunięcie.

3. Dokumentację związaną z dowodami osobisty mi sporządzoną w formie papierowej przechowuje się zgrupowaną w kopertach dowodowych oznaczonych imieniem i nazwiskiem osoby, imieniem ojca, datą urodzenia, numerem PESEL oraz serią i numerem do wodu osobistego.

4. W kopercie dowodowej przechowuje się w szczególności:

1) formularz odbioru dowodu osobistego;

2) nieodebrane dowody osobiste po upływie 6 mie sięcy od dnia ich wydania;

3) unieważnione dowody osobiste nieprzekazane po siadaczom lub członkom najbliższej rodziny zgła szającym zgon;

4) unieważnione dowody osobiste znalezione przez osoby trzecie. Rozdział 8 Udostępnianie danych Art. 6

3.

1. Organ gminy na wniosek zainteresowa nej osoby, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicz ne, wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis da nych, o których mowa w art. 56 pkt 1, 3, 4, 5 lit. d i h, 7 i 8, dotyczących tej osoby przetwarzanych przez ten organ w Rejestrze Dowodów Osobistych.

2. Zaświadczenie sporządza się, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w for mie dokumentu elektronicznego, na zasadach okreś lonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informaty zacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

3. Osoba, której dane są przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych, ma prawo wglądu do swoich danych, o których mowa w ust. 1, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, po uwierzytelnie niu się w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Art. 6

4. Nie udostępnia się danych dotyczących certyfikatu dowodu osobistego, certyfikatu podpisu osobistego oraz certyfikatu ograniczonej identyfikacji, z wyłączeniem:

1) daty aktywacji certyfikatu;

2) identyfikatora urzędnika, który dokonał aktywacji;

3) informacji o zawieszeniu i wznowieniu certyfikatu podpisu osobistego oraz certyfikatu ograniczonej identyfikacji — daty i przyczyny. Art. 6

5.

1. Dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają minister właściwy do spraw wewnętrz nych oraz organy gmin.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych da ne z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia:

1) w trybie pełnej teletransmisji danych;

2) w trybie ograniczonej teletransmisji danych;

3) w trybie jednostkowym w zakresie danych, o któ rych mowa w art. 56 pkt 5 lit. a—c, e oraz g.

3. Organy gmin, w zakresie posiadanego dostępu, dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym. Art. 6

6.

1. W trybie pełnej teletransmisji danych udostępnia się nieodpłatnie, za pomocą urządzeń tele transmisji danych, dane zawarte w Rejestrze Dowo dów Osobistych.

2. Udostępnianie danych w trybie pełnej teletrans misji danych odbywa się na podstawie decyzji mini stra właściwego do spraw wewnętrznych wydanej na jednorazowy wniosek złożony przez uprawniony pod miot, jeżeli uzyskanie danych jest uzasadnione zakre sem wykonywanych zadań, po spełnieniu następują cych wymogów:

1) posiadania i stosowania mechanizmów umożli wiających identyfikację i rejestrację osób uzysku jących dostęp do danych oraz rejestrujących za kres udostępnionych danych i datę udostępnienia danych;

2) posiadania i stosowania zabezpieczeń technicz nych i organizacyjnych chroniących przed uzyska niem dostępu do danych przez inne osoby i pod mioty.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 39, poz. 307 i Nr 166, poz. 1317 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 47, poz. 278. Dziennik Ustaw Nr 167 — 12407 — Poz. 11313. Do korzystania z danych udostępnianych w try bie pełnej teletransmisji danych, w zakresie niezbęd nym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych, są uprawnieni:

1) organy prokuratury;

2) organy Policji;

3) Komendant Główny Straży Granicznej;

4) Szef Służby Wywiadu Wojskowego;

5) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

6) organy Służby Celnej;

7) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;

8) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

9) Szef Agencji Wywiadu;

10) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego; 1

1) Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminal nych; 1

2) wywiad skarbowy; 1

3) minister właściwy do spraw finansów publicz nych; 1

4) organy informacji finansowej. Art. 6

7. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia udostępniania danych w trybie pełnej teletransmisji danych lub cofa zgodę na udostępnianie danych w tym trybie, jeżeli podmioty uprawnione nie spełnia ją wymogów określonych w art. 66 ust. 2. Art. 6

8.

1. Udostępniając dane w trybie ograniczo nej teletransmisji danych, porównuje się przekazywa ne przez uprawniony podmiot dane z danymi zawarty mi w Rejestrze Dowodów Osobistych. Udostępnienie danych w tym trybie potwierdza istnienie albo nieist nienie ważnego dowodu osobistego zawierającego określony zakres danych.

2. W trybie ograniczonej teletransmisji danych po równaniu podlegają:

1) imię (imiona);

2) nazwisko;

3) numer PESEL;

4) seria i numer dowodu osobistego;

5) data wydania dowodu osobistego;

6) termin ważności dowodu osobistego.

3. Udostępnianie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych odbywa się na podstawie decy zji ministra właściwego do spraw wewnętrznych wy danej na jednorazowy wniosek złożony przez upraw niony podmiot, jeżeli uzyskanie danych jest uzasad nione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności, po spełnieniu nastę pujących wymogów:

1) posiadania i stosowania mechanizmów umożli wiających identyfikację i rejestrację osób uzysku jących dostęp do danych oraz rejestrujących za kres udostępnionych danych i datę udostępnienia danych;

2) posiadania i stosowania zabezpieczeń technicz nych i organizacyjnych chroniących przed uzyska niem dostępu do danych przez inne osoby i pod mioty.

4. Do korzystania z danych udostępnianych w try bie ograniczonej teletransmisji danych są uprawnione:

1) podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3, w za kresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych;

2) inne podmioty — jeżeli wykażą w tym interes prawny.

5. Podmiotom wymienionym w ust. 4, realizują cym na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, dane w trybie ograniczonej teletransmisji danych udostępnia się nieodpłatnie.

6. Podmiotom wymienionym w ust. 4 pkt 2, nie realizującym zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych, dane w trybie ograniczonej teletrans misji danych udostępnia się odpłatnie. Art. 6

9.

1. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych może przeprowadzać kontrole podmiotów wy mienionych w art. 68 ust. 4 pkt 2 w zakresie spełniania przez te podmioty wymogów określonych w art. 68 ust. 3.

2. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie pod miotu kontrolowanego oraz w miejscach i czasie wy konywania jego zadań, a jeżeli wymaga tego dobro kontroli — również w dniach wolnych od pracy i poza godzinami pracy.

3. Kontrolę przeprowadza upoważniony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych pra cownik urzędu obsługującego tego ministra, na pod stawie imiennego upoważnienia oraz legitymacji służ bowej lub dowodu osobistego.

4. Kontrolujący może żądać od podmiotu kontrolo wanego:

1) okazania dokumentów potwierdzających upraw nienie do przetwarzania danych, które przekazał w celu weryfikacji;

2) okazania urządzeń służących do teletransmisji da nych;

3) zapewnienia warunków i środków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, w tym swobodnego do stępu do pomieszczeń.

5. Podmiot kontrolowany w zakresie spełnienia warunków, o których mowa w art. 68 ust. 3, jest obo wiązany udostępnić dokumenty i urządzenia, o któ rych mowa w ust. 4, oraz zapewnić warunki i środki niezbędne do przeprowadzenia kontroli, w tym swo bodny dostęp do pomieszczeń. Art. 70. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadza nia kontroli korzystania z udostępniania danych w try bie ograniczonej teletransmisji danych, wzór upoważ nienia do przeprowadzania kontroli oraz wzór proto kołu kontroli, mając na względzie konieczność ustale nia istnienia interesu prawnego do uzyskania danych Dziennik Ustaw Nr 167 — 12408 — Poz. 1131

oraz konieczność wykazania przez podmioty, o któ rych mowa w art. 68 ust. 4 pkt 2, odpowiedniego po ziomu zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych oraz sprawność przeprowadzania kontroli. Art. 7

1. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia udostępniania danych w trybie ograniczonej teletrans misji danych lub cofa zgodę na udostępnianie danych w tym trybie, jeżeli podmioty nie spełniają wymogów określonych w art. 68 ust. 3. Art. 7

2.

1. W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasa dach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione:

1) w zakresie niezbędnym do realizacji zadań okreś lonych w ustawach szczególnych: a) podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1—12, b) sądy;

2) inne podmioty — jeżeli: a) wykażą w tym interes prawny, lub b) wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą. Art. 7

3.

1. Podmiotom wymienionym w art. 72 ust. 2, realizującym na podstawie ustaw szczególnych zadania publiczne, dane w trybie jednostkowym udostępnia się nieodpłatnie.

2. Podmiotom wymienionym w art. 72 ust. 2 pkt 2, nierealizującym zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych, dane w trybie jednostkowym udostępnia się odpłatnie.

3. Odmowa udostępnienia danych w trybie jed nostkowym następuje w drodze decyzji administracyj nej. Art. 7

4.

1. Każdy może uzyskać dostęp do wykazu unieważnionych dowodów osobistych, o którym mo wa w art. 53, po uwierzytelnieniu się w sposób okreś lony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, pod warunkiem wskazania serii i numeru sprawdzanego dowodu osobistego.

2. Dostęp do wykazu, o którym mowa w ust. 1, jest rejestrowany i nieodpłatny. Art. 7

5.

1. Organy gmin oraz konsulowie Rzeczy pospolitej Polskiej udostępniają dokumentację zwią zaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich po siadaniu.

2. Dokumentację związaną z dowodami osobisty mi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot.

3. Do uzyskania dostępu do dokumentacji związa nej z dowodami osobistymi są uprawnione:

1) podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1—12;

2) sądy;

3) inne podmioty — jeżeli wykażą interes prawny.

4. Podmiotom, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1—12, sądom oraz innym podmiotom realizują cym zadania publiczne w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się nieodpłatnie.

5. Podmiotom, o których mowa w ust. 3 pkt 3, nie realizującym zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych, dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się odpłatnie. Art. 7

6. Opłaty za udostępnianie danych oraz za udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi stanowią dochód budżetu państwa. Art. 7

7.

1. Rada Ministrów określi, w drodze rozpo rządzenia, wysokość oraz sposób i terminy wnoszenia opłaty za udostępnianie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych, udostępnianie danych w trybie jednostkowym, udostępnianie dokumentacji związa nej z dowodami osobistymi oraz sposób dokumento wania wniesienia opłaty.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się konieczność zróżnicowania opłat w za leżności od sposobu, trybu i zakresu udostępniania danych oraz bezpieczeństwo i prawidłowość ich udostępniania, przy czym opłata za każdorazowe udostępnienie danych w trybie ograniczonej teletrans misji nie może być wyższa niż 0,5 % przeciętnego wy nagrodzenia w gospodarce narodowej, o którym mo wa w art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo łecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 224 i Nr 134, poz. 903), zaś opłata za udostępnienie danych w trybie jednostkowym oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi nie może być wyższa niż 1 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Art. 7

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór wniosku o udostępnienie danych w trybie jednostkowym,

2) wzór wniosku o udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmisji danych,

3) wzór wniosku o udostępnianie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych,

4) wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji zwią zanej z dowodami osobistymi — uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawności i bezpieczeństwa udostępniania danych oraz doku mentacji związanej z dowodami osobistymi. Dziennik Ustaw Nr 167 — 12409 — Poz. 1131

Rozdział 9 Przepisy karne Art. 7

9. Kto:

1) uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,

2) zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty,

3) nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty oby watelstwa polskiego, podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze grzywny. Art. 80. Orzekanie w sprawach określonych w art. 79 odbywa się na zasadach i w trybie określo nym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.8)). Rozdział 10 Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 8

1. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. — Ko deks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.9)) wprowadza się nastę pujące zmiany:

1) w art. 54 § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Wezwanie powinno być zaopatrzone pod pisem pracownika organu wzywającego, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego lub, jeżeli doko nywane jest z użyciem dokumentu elektro nicznego, powinno być opatrzone bezpiecz nym podpisem elektronicznym weryfikowa nym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem osobistym.”;

2) w art. 107 § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Decyzja powinna zawierać: oznaczenie orga nu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie pod stawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z po daniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wyda nia decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, po winna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem osobistym. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu ad ministracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia po wództwa lub skargi.”;

3) w art. 124 § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Postanowienie powinno zawierać: oznacze nie organu administracji publicznej, datę je go wydania, oznaczenie strony lub stron albo innych osób biorących udział w postępowa niu, powołanie podstawy prawnej, rozstrzyg nięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu admini stracyjnego, oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego oso by upoważnionej do jego wydania lub, jeżeli postanowienie wydane zostało w formie do kumentu elektronicznego, powinno być opa trzone bezpiecznym podpisem elektronicz nym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem osobistym.”;

4) w art. 217 § 4 otrzymuje brzmienie: „

§4. Zaświadczenie wydaje się w formie doku mentu elektronicznego, opatrzonego bez piecznym podpisem elektronicznym weryfi kowanym za pomocą ważnego kwalifikowa nego certyfikatu lub podpisem osobistym, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o za świadczenie.”;

5) w art. 238 § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skar gi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z po daniem imienia, nazwiska i stanowiska służ bowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektroniczne go, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certy fikatu lub podpisem osobistym. Zawiado mienie o odmownym załatwieniu skargi po winno zawierać ponadto uzasadnienie fak tyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239.”. Art. 8

2. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.

10) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Ustawa normuje ewidencję ludności.”, b) uchyla się ust. 3;

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 195, poz. 1198 i Nr 220, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 39, poz. 306, Nr 69, poz. 595 i Nr 223, poz. 1777. Dziennik Ustaw Nr 167 — 12410 — Poz. 11312) uchyla się rozdział 8;

3) tytuł rozdziału 8a otrzymuje brzmienie: „Prowadzenie ewidencji ludności”;

4) uchyla się art. 44e i art. 44f;

5) tytuł rozdziału 8b otrzymuje brzmienie: „Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL”;

6) w art. 44g ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Organy prowadzące zbiory meldunkowe oraz zbiór PESEL, na wniosek zainteresowanej oso by złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, są zobo wiązane wydać zaświadczenie zawierające peł ny odpis przetworzonych danych dotyczących tej osoby. Zaświadczenie jest przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu wniosko wi”;

7) w art. 44h: a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Dane ze zbiorów meldunkowych oraz zbioru PESEL udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następują cym podmiotom:”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Dane ze zbiorów meldunkowych oraz zbioru PESEL udostępnia się na wniosek zaintere sowanego podmiotu złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komuni kacji elektronicznej. Dane są przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu wnios kowi.”, c) ust. 6—10 otrzymują brzmienie: „

6. Podmiotom, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1, można udostępniać za pomocą urzą dzeń teletransmisji danych, w drodze wery fikacji, dane dotyczące adresu i dowodów osobistych w oparciu o dane zawarte w zbio rze PESEL. Warunkiem udostępnienia da nych w tym trybie jest spełnienie łącznie wy magań określonych w ust. 5, złożenie jedno razowego wniosku i uzyskanie zgody, wyda nej na podstawie art. 44i ust. 4.

7. Udostępnienie danych w drodze weryfikacji, o której mowa w ust. 6, polega na porówna niu przekazanych danych z danymi ze zbioru PESEL. Wynikiem udostępnienia danych w tym trybie jest potwierdzenie zgodności przekazanych danych albo raport niezgod ności danych.

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności oraz zbioru PESEL, o którym mowa w ust. 3,

2) wzór uproszczonego wniosku o udostęp nienie danych z ewidencji ludności oraz zbioru PESEL, o którym mowa w ust. 5,

3) wzór wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności oraz zbioru PESEL, o którym mowa w ust. 6 — uwzględniając konieczność wykazania przez podmioty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, interesu prawnego w uzyskaniu da nych oraz wymagania, o których mowa w ust. 5.

9. Udostępnienie danych ze zbiorów meldun kowych oraz zbioru PESEL następuje:

1) dla podmiotów, o których mowa w ust. 1 — nieodpłatnie;

2) dla podmiotów, o których mowa w ust. 2 — odpłatnie, po dołączeniu dowodu opła ty do wniosku o udostępnienie danych.

10. Osoby i jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1, są zwolnione z opłat w przypadku udostępnienia im ze zbiorów meldunkowych oraz zbioru PESEL danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświad czenia dziedziczenia.”; d) w ust. 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) wysokość oraz sposób uiszczania opłat za jednostkowe udostępnienie danych ze zbio rów meldunkowych, zbioru PESEL oraz za udostępnienie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji, o którym mowa w ust. 6,”;

8) w art. 44i: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Dane ze zbiorów meldunkowych udostępnia organ gminy.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Dane ze zbioru PESEL udostępnia minister właściwy do spraw wewnętrznych.”;

9) uchyla się art. 45;

10) w art. 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób zgła szania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania, wzory formu larzy zgłoszeń meldunkowych oraz wzór wniosku o nadanie numeru PESEL, uwzględ niając w szczególności sposób wykonywania obowiązku meldunkowego za osobę niepełno letnią, przez cudzoziemca oraz osoby przeby wające stale lub czasowo na statku morskim lub żeglugi śródlądowej albo w innych rucho mych pomieszczeniach mieszkalnych, a także zakres danych zgłaszanych przy zameldowaniu i objętych wnioskiem o nadanie numeru PESEL oraz danych niezbędnych do ustalenia obo wiązku wojskowego.”; 1

1) uchyla się art. 55. Dziennik Ustaw Nr 167 — 12411 — Poz. 1131

Art. 8

3. W ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funk cjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823, z późn. zm.11)) w art. 23 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i do daje się pkt 6 i 7 w brzmieniu: „

6) przyjmuje zgłoszenia o utraconych lub uszkodzo nych dowodach osobistych, znalezione dowody osobiste oraz przekazuje informacje o tych zda rzeniach organom gmin;

7) gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z dowodami osobistymi oraz udostępnia ją uprawnionym podmiotom.”. Art. 8

4. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or dynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.12)) w art. 143 § 1a otrzymuje brzmienie: „§ 1a. Upoważnienie może obejmować podpisywa nie pism w formie dokumentu elektronicznego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem osobistym — z wyłączeniem wydawania zaświadczeń.”. Art. 8

5. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o groma dzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 15

3) w art. 20 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) organy administracji rządowej lub organy samo rządu terytorialnego właściwe w sprawach ewidencji ludności, Powszechnego Elektronicz nego Systemu Ewidencji Ludności, ewidencji paszportowych, Rejestru Dowodów Osobistych, ewidencji wojskowej, o której mowa w art. 49 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszech nym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.13)), centralnej ewidencji pojazdów, centralnej ewidencji kierowców, rejestracji pojazdów, reje stru cywilnych statków powietrznych, rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śród lądowej, polskiego rejestru jachtów, polskiego rejestru okrętowego, nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, administracji geodezyjnej i kartograficznej, ewidencji gruntów i budynków, rejestracji stanu cywilnego, publicznej służby za trudnienia lub pomocy społecznej;”. Art. 8

6. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o infor matyzacji działalności podmiotów realizujących zada nia publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.14)) w art. 20a ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Identyfikacja użytkownika systemów teleinforma tycznych udostępnianych przez podmioty okreś lone w art. 2 następuje przez zastosowanie kwali fikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.15)), lub certyfikatu podpisu osobistego przy zachowaniu zasad przewidzia nych w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowo dach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131), lub profilu zaufanego ePUAP.”. Art. 8

7. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.16)) w załączniku do ustawy w części II w kolum nie 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Pełny odpis przetworzonych danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz Rejestru Dowodów Osobistych.”. Rozdział 11 Przepisy przejściowe i końcowe Art. 8

8. Dowody osobiste wydane przed dniem 1 lipca 2011 r. zachowują ważność do upływu termi nów w nich określonych. Art. 8

9.

1. Adres miejsca zameldowania zamiesz czony w dowodzie osobistym wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewiden cji ludności i dowodach osobistych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie potwierdza adresu miej sca zameldowania.

2. Zmiana adresu miejsca zameldowania posiada cza dowodu osobistego wydanego na podstawie prze pisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie stanowi podsta wy do jego wymiany. Art. 90. Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych. 1

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 216, poz. 1367 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531. 1

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355 i Nr 127, poz. 858. 1

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745 i Nr 127, poz. 857. 1

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230. 1

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230. 1

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859, Nr 127, poz. 880 i Nr 128, poz. 883, z 2008 r. Nr 44, poz. 262, Nr 63, poz. 394, Nr 182, poz. 1121, Nr 195, poz. 1198, Nr 216, poz. 1367 i Nr 220, poz. 1414, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 57, poz. 466 i Nr 72, poz. 619 oraz z 2010 r. Nr 8, poz. 51, Nr 81, poz. 531 i Nr 107, poz. 679. Dziennik Ustaw Nr 167 — 12412 — Poz. 1131

Art. 9

1.

1. Z dniem 1 lipca 2011 r. likwiduje się ogólnokrajową ewidencję wydanych i unieważnio nych dowodów osobistych oraz gminne ewidencje wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

2. Dane zgromadzone w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych przekazuje się do Rejestru Dowodów Osobistych.

3. Dane zgromadzone w zbiorze PESEL, dotyczące dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycz nia 2001 r., przekazuje się do Rejestru Dowodów Oso bistych. Art. 9

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy dane na podstawie art. 44h ust. 8 i 12 oraz art. 51 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 82, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podsta wie art. 44h ust. 8 i 12 oraz art. 51 ust. 1 ustawy, o któ rej mowa w art. 82, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Art. 9

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-06-15
Data wydania: 2010-05-21
Data wejścia w życie: 2010-07-01
Data obowiązywania: 2010-07-01
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 105 poz. 667