Dz.U. 2010 nr 107 poz. 680

Dziennik Ustaw Nr 235 — 16088 — Poz. 1542

Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 i Nr 182, poz. 122

8) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa wysokość i warunki przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeń stwa Wewnętrznego, zwanemu dalej „funkcjonariu szem”, równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie, zwanego dalej „równoważnikiem”, kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego oraz termin wypłaty równoważnika.

§2.

1. Funkcjonariuszowi, któremu nie wydano umundurowania, przyznaje się równoważnik albo kwotę na zakup ubrania typu cywilnego.

2. Wysokość równoważnika określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wysokość kwoty na zakup ubrania typu cywil nego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§3.

1. Równoważnik oraz kwota przeznaczona na zakup ubrania typu cywilnego są przyznawane jedno razowo za okres od dnia 1 kwietnia danego roku ka lendarzowego do dnia 31 marca następnego roku, zwanego dalej „rokiem zaopatrzeniowym”.

2. Funkcjonariuszowi za dany rok zaopatrzeniowy przyznaje się tylko jedno ze świadczeń, o których mo wa w ust. 1.

§4.

1. W przypadku funkcjonariusza przyjętego do służby w trakcie roku zaopatrzeniowego, któremu nie wydano umundurowania, przyznaje się równoważnik proporcjonalnie za okres od pierwszego miesiąca służby do końca roku zaopatrzeniowego.

2. Funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1, od delegowanemu do wykonywania zadań służbowych poza Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwaną dalej „ABW”, przyznaje się kwotę na zakup ubrania ty pu cywilnego proporcjonalnie za okres ustalony w ust. 1.

3. W celu ustalenia wysokości równoważnika albo kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego jako pierwszy miesiąc służby albo oddelegowania przyjmuje się:

1) do 1

5. dnia miesiąca — ten miesiąc;

2) po 1

5. dniu miesiąca — miesiąc następny.

§5.

1. Funkcjonariuszowi przyjętemu do służby, który otrzymał po raz pierwszy umundurowanie, rów noważnik przyznaje się po upływie 12 miesięcy od dnia otrzymania umundurowania, w wysokości odpo wiadającej pełnym miesiącom pozostającym do koń ca roku zaopatrzeniowego.

2. Funkcjonariuszowi pozostającemu w służbie, który otrzymał po raz pierwszy umundurowanie, nie przyznaje się równoważnika za następny rok zaopa trzeniowy.

3. Funkcjonariuszowi pozostającemu w służbie, który otrzymał po raz kolejny umundurowanie, przy znaje się równoważnik pomniejszony o koszt całkowi ty wydanego składnika umundurowania.

§6. Funkcjonariuszowi, któremu wydano umun durowanie ćwiczebne i reprezentacyjne, przyznaje się równoważnik w pełnej wysokości.

§7. Funkcjonariuszowi mianowanemu na wyższy stopień służbowy w roku zaopatrzeniowym przyznaje się dodatkowo, z dniem mianowania, równoważnik z tytułu uzupełnienia umundurowania i oznak służbo wych, którego wysokość określa załącznik nr 3 do roz porządzenia.

§8.

1. Funkcjonariuszowi, który korzysta z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego, nie przysługuje równoważnik albo kwota przeznaczona na zakup ubra nia typu cywilnego za okres odpowiadający pełnym miesiącom trwania tego urlopu.

2. W przypadku wypłaty jednego ze świadczeń, o których mowa w ust. 1, przed wykorzystaniem urlo pu wychowawczego lub bezpłatnego, ich nadpłaconą część zalicza się na poczet należności przy wypłacie następnego równoważnika albo kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego, odliczając liczbę miesięcy, za które nastąpiła nadpłata.

§9.

1. Funkcjonariuszowi zawieszonemu w czyn nościach służbowych lub tymczasowo aresztowane mu nie przyznaje się równoważnika albo kwoty prze znaczonej na zakup ubrania typu cywilnego za okres pełnych miesięcy trwania zawieszenia w czynnościach służbowych lub tymczasowego aresztowania. Przepis § 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się równoważnik albo kwotę przeznaczoną na zakup ubrania typu cywilnego w pełnej wysokości w przypadku:

1) uchylenia zawieszenia funkcjonariusza w czynnoś ciach służbowych;

2) umorzenia postępowania karnego wszczętego przeciwko funkcjonariuszowi, nawet gdy umorze nie nastąpiło po zwolnieniu funkcjonariusza ze służby;

3) uniewinnienia funkcjonariusza prawomocnym wy rokiem sądu, nawet gdy uniewinnienie nastąpiło po zwolnieniu funkcjonariusza ze służby. 1542 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie przyznawania funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie Dziennik Ustaw Nr 235 — 16089 — Poz. 1542§10. Świadczenia, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, wypłacają jednostka organizacyjna lub komórki organizacyjne ABW właściwe w sprawach finansowych, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego, na podstawie imiennych wyka zów sporządzonych przez jednostkę organizacyjną lub komórki organizacyjne ABW właściwe w sprawach administracyjno-gospodarczych. § 1

1. Funkcjonariuszom, którym za okres od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r. wypłacono równoważnik, równoważnik pieniężny z tytułu uzupeł nienia umundurowania i oznak służbowych albo kwo tę przeznaczoną na zakup ubrania typu cywilnego w wysokości określonej w przepisach dotychczaso wych, wypłaca się wyrównanie do wysokości określo nej w niniejszym rozporządzeniu. § 1

2. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Mini strów z dnia 19 września 2003 r. w sprawie przyzna wania funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa We wnętrznego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz kwoty przeznaczonej na zakup ubrania typu cywilnego (Dz. U. Nr 174, poz. 1685 oraz z 2005 r. Nr 36, poz. 317). § 1

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2010 r. (poz. 1542) Załącznik nr 1 WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO W ZAMIAN ZA UMUNDUROWANIE Lp. Wyszczególnienie Wysokość równoważnika w złotych kobieta mężczyzna 1 Generał 2 799,45 2 843,45 2 Oficer 2 529,58 2 552,91 3 Chorąży 2 487,09 2 541,09 4 Podoficer, szeregowy 2 486,66 2 535,66 Załącznik nr 2 WYSOKOŚĆ KWOTY PRZEZNACZONEJ NA ZAKUP UBRANIA TYPU CYWILNEGO Lp. Wyszczególnienie Wysokość kwoty w złotych kobieta mężczyzna 1 Ubranie typu cywilnego 2 406,25 2 450,25 Załącznik nr 3 WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA Z TYTUŁU UZUPEŁNIENIA UMUNDUROWANIA I OZNAK SŁUŻBOWYCH Lp. Wyszczególnienie Wartość w złotych 1 Oficerom na stopień generała 3 345,00 2 Kapitanom na stopień majora 201,00 3 Chorążym, podoficerom i szeregowym na pierwszy stopień w korpusie oficerów 201,00 4 Podoficerom i szeregowym na pierwszy stopień w korpusie chorążych 192,00

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-06-17
Data wydania: 2010-05-26
Data wejścia w życie: 2010-07-02
Data obowiązywania: 2010-07-02
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 107 poz. 680