Dz.U. 2010 nr 108 poz. 685

Dziennik Ustaw Nr 34 — 2573 — Poz. 171

Art.

1. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o ko mercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 32: a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) dokonuje lub zleca dokonanie analizy mają cej na celu oszacowanie wartości przedsię biorstwa spółki, w tym ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki w zakresie zgodnym z ust. 1a,

2) może dokonać lub zlecić dokonanie analiz w zakresie: a) ustalenia stanu i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa spółki, b) oceny realizacji obowiązków wynikają cych z wymogów ochrony środowiska, c) innym, każdorazowo określonym przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, jeżeli wymaga tego ochrona in teresu Skarbu Państwa,”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: „1a. Zakres ustalenia sytuacji prawnej majątku spółki określa każdorazowo minister właś ciwy do spraw Skarbu Państwa, uwzględ niając specyfikę spółki oraz poziom zaan gażowania kapitałowego Skarbu Państwa w spółce. 1b. Minister właściwy do spraw Skarbu Pań stwa może odstąpić od dokonania analizy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, o ile zostały spełnione warunki określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 2 pkt 4.”, c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporzą dzenia:

1) zakres analizy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem zakresu ustalenia sytuacji prawnej majątku spółki,

2) zakres analiz, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i b,

3) sposób dokonania i finansowania analiz, o których mowa w ust. 1,

4) warunki, w razie spełnienia których moż na odstąpić od dokonania analizy, o któ rej mowa w ust. 1 pkt 1 — z uwzględnieniem konieczności zabezpie czenia interesu Skarbu Państwa.”;

2) w art. 33: a) w ust. 1: — pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: „

5) aukcji ogłoszonej publicznie,

6) sprzedaży akcji w obrocie zorganizowa nym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finanso wymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384),”, — dodaje się pkt 7—9 w brzmieniu: „

7) sprzedaży na podstawie oferty publicznej akcji objętych prospektem emisyjnym lub memorandum informacyjnym w rozu mieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowa dzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, sporządzonym w związku z tą ofertą lub dopuszczeniem tych akcji do obrotu na rynku regulowa nym,

8) stabilizacji pomocniczej na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grud nia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instru mentów finansowych (Dz. Urz. UE L 336 z 23.12.2003, str. 3

3) oraz poprzez udzie lanie pożyczek akcji w celu realizacji sta bilizacji pomocniczej,

9) sprzedaży akcji, poza obrotem zorganizo wanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instru mentami finansowymi, z użyciem syste mu kojarzącego oferty kupna i sprzedaży, zorganizowanego i prowadzonego przez spółkę prowadzącą rynek regulowany.”, 171 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw1)

1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługują cych Skarbowi Państwa i ustawę z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109, z 2009 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 144, Nr 108, poz. 685, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1726. Dziennik Ustaw Nr 34 — 2574 — Poz. 171

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporzą dzenia, szczegółowy tryb zbywania akcji oraz warunki, jakie powinny spełniać: oferta zby cia akcji w trybie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zaproszenie do składania ofert nabycia akcji w przetargu publicznym, zaproszenie do negocjacji, które mogą dotyczyć zobo wiązań inwestycyjnych, zobowiązań związa nych z ochroną środowiska, a także zobo wiązań związanych z ochroną interesów pra cowników i innych osób związanych ze spół ką, zaproszenie do wzięcia udziału w aukcji ogłoszonej publicznie oraz zbycie akcji w try bie, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, uwzględ niając konieczność zapewnienia jawności i przejrzystości procesowi prywatyzacji.”;

3) w art. 56: a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, na rachunku którego gromadzi się 15% przy chodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od tych środ ków z przeznaczeniem na pomoc w celu ra towania lub restrukturyzacji przedsiębior ców, w tym przedsiębiorców publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 22 wrześ nia 2006 r. o przejrzystości stosunków finan sowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przej rzystości finansowej niektórych przedsię biorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 i Nr 245, poz. 1775), oraz na udzielanie wsparcia nie będącego pomocą publiczną,”, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa podwyższa corocznie kapitał zakładowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o kwotę stanowiącą 1/3 przychodów Funduszu, o któ rym mowa w ust. 1 pkt 2, z przeznaczeniem tych środków na udzielanie pomocy na rato wanie i restrukturyzację przedsiębiorców in nych niż przedsiębiorcy mali i średni w rozu mieniu załącznika I do rozporządzenia Komi sji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowa niu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporzą dzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3), oraz na udzielanie im wsparcia niebędącego po mocą publiczną.”, c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „

8. Środki uzyskane ze zbycia przez Skarb Pań stwa akcji w trybie określonym w art. 33 ust. 1 pkt 8 są przekazywane na rachunek przychodów z prywatyzacji następnego dnia po rozliczeniu wykonania opcji typu green shoe w ramach stabilizacji pomocniczej, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parla mentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabi lizacji instrumentów finansowych.”. Art.

2. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasa dach wykonywania uprawnień przysługujących Skar bowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 8a i 8b otrzymują brzmienie: „8a) udziela ze środków, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.4)), po mocy w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 i Nr 245, poz. 1775), oraz udziela wsparcia niebędącego pomocą publiczną, 8b) zatwierdza plany restrukturyzacji przedsię biorców, o których mowa w pkt 8a, w przy padku gdy plany te przewidują udzielenie po mocy na restrukturyzację przez ministra właś ciwego do spraw Skarbu Państwa, albo mini stra właściwego do spraw Skarbu Państwa wraz z innymi podmiotami,”;

2) art. 2b otrzymuje brzmienie: „2b. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb, warunki i formy udzielania pomocy, o której mowa w art. 2 pkt 8a, uwzględnia jąc w szczególności konieczność ukierun kowania pomocy na ratowanie, udzielanej w celu umożliwienia przedsiębiorcy funk cjonowania przez czas konieczny na przy gotowanie planu restrukturyzacji przedsię biorcy, a pomocy na restrukturyzację — na przywrócenie długookresowej zdolności do konkurowania na rynku,

2) tryb, warunki i formy udzielania wsparcia, o którym mowa w art. 2 pkt 8a, niebędące go pomocą publiczną, uwzględniając ko nieczność efektywnego udzielania wspar cia, w szczególności w celu dokonania no wych inwestycji przez przedsiębiorców.”.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 107, poz. 721, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 206, poz. 1590 oraz z 2010 r. Nr 229, poz. 1496.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109, z 2009 r. Nr 13, poz. 70 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 144, Nr 108, poz. 685, Nr 182, poz. 1228 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 171. Dziennik Ustaw Nr 34 — 2575 — Poz. 171

Art.

3. W ustawie z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmia nie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz usta wy — Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 108, poz. 68

5) art. 5 otrzymuje brzmienie: „Art.

5. Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2011 r. na rachunku Fundu szu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, o któ rym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, gromadzi się 3% przy chodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym oraz odsetki od tych środ ków z przeznaczeniem na pomoc w celu rato wania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców publicznych oraz na udzielanie wsparcia niebędącego pomocą publiczną.”. Art.

4.

1. Przepisy wykonawcze wydane na podsta wie art. 32 ust. 2 i art. 33 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie prze pisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 32 ust. 2 i art. 33 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 2b ustawy, o której mowa w art. 2, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wy danych na podstawie art. 2b ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art.

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-06-18
Data wydania: 2010-04-29
Data wejścia w życie: 2010-07-03
Data obowiązywania: 2010-07-03
Uwagi: art. 1 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS SKARBU PAŃSTWA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 108 poz. 685