Dz.U. 2010 nr 110 poz. 728

Dziennik Ustaw Nr 64 — 4054 — Poz. 332

Art.

1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podat ku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) terytorium kraju — rozumie się przez to tery torium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrze żeniem art. 2a;”, b) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: „

4) terytorium państwa członkowskiego — rozu mie się przez to terytorium państwa wcho dzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a;

5) terytorium państwa trzeciego — rozumie się przez to terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z za strzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3;”;

2) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu: „Art. 2a.

1. W przypadku umów zawartych między Rzecząpospolitą Polską a państwem członkowskim lub państwem trzecim w sprawie budowy lub utrzymania mostów transgranicznych, za teryto rium kraju uznaje się most i miejsce jego budowy, położone poza teryto rium kraju, za które, zgodnie z umową, jest odpowiedzialna Rzeczpospolita Polska, jeżeli w odniesieniu do tej umowy została wydana decyzja Rady upoważniająca do stosowania środ ków stanowiących odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od war tości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwa nej dalej „dyrektywą 2006/112/WE”.

2. W przypadku umów zawartych między Rzecząpospolitą Polską a państwem członkowskim w sprawie budowy lub utrzymania mostów transgranicznych, za terytorium tego państwa członkow skiego uznaje się most i miejsce jego budowy, położone na terytorium kraju, za które, zgodnie z umową, jest odpo wiedzialne to państwo członkowskie, jeżeli w odniesieniu do tej umowy zo stała wydana decyzja Rady upoważnia jąca do stosowania środków stanowią cych odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE.

3. W przypadku umów zawartych między Rzecząpospolitą Polską a państwem trzecim w sprawie budowy lub utrzy mania mostów transgranicznych, za terytorium państwa trzeciego uznaje się most i miejsce jego budowy, poło żone na terytorium kraju, za które, zgodnie z umową, jest odpowiedzialne to państwo trzecie, jeżeli w odniesieniu do tej umowy została wydana decyzja Rady upoważniająca do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE.”;

3) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należą cych do jego przedsiębiorstwa, w szczególno ści:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spół dzielni i ich domowników, członków orga nów stanowiących osób prawnych, człon ków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny — jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podat ku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.”;

4) w art. 8: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

1) użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów in nych niż działalność gospodarcza podat nika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowni ków, w tym byłych pracowników, wspól ników, udziałowców, akcjonariuszy, człon ków spółdzielni i ich domowników, człon ków organów stanowiących osób praw nych, członków stowarzyszenia, jeżeli po datnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty po datku należnego o kwotę podatku naliczo nego przy nabyciu tych towarów; 332 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy — Prawo o miarach

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1320, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 116, poz. 979, Nr 195, poz. 1504, Nr 201, poz. 1540 i Nr 215, poz. 1666 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 357, Nr 75, poz. 473, Nr 107, poz. 679, Nr 226, poz. 1476, Nr 238, poz. 1578, Nr 247, poz. 1652 i Nr 257, poz. 1726. Dziennik Ustaw Nr 64 — 4055 — Poz. 3322) nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowni ków, w tym byłych pracowników, wspól ników, udziałowców, akcjonariuszy, człon ków spółdzielni i ich domowników, człon ków organów stanowiących osób praw nych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trze ciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzy mał i wyświadczył te usługi.”;

5) w art. 13 w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) towary mają być przedmiotem eksportu towa rów przez tego podatnika, pod warunkiem że podatnik posiada dokument celny potwierdza jący objęcie tych towarów procedurą wywo zu;”;

6) w art. 15: a) ust. 8 otrzymuje brzmienie: „

8. Przedstawicielem podatkowym może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, posiadają ca siedzibę na terytorium kraju, lub osoba fizyczna posiadająca stałe miejsce zamiesz kania na terytorium kraju, jeżeli łącznie speł nia następujące warunki:

1) jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny;

2) przez ostatnie 24 miesiące nie zalegała z wpłatami poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczającymi odrębnie w każdym po datku odpowiednio 3% kwoty należnych zobowiązań podatkowych w poszczegól nych podatkach; udział zaległości w kwo cie podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozlicze niowy, którego dotyczy zaległość;

3) przez ostatnie 24 miesiące osoba fizyczna będąca podatnikiem, a w przypadku po datników niebędących osobami fizyczny mi — osoba będąca wspólnikiem spółki cywilnej lub handlowej niemającej oso bowości prawnej, członkiem władz zarzą dzających, głównym księgowym — nie została prawomocnie skazana na podsta wie ustawy z dnia 10 września 1999 r. — Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, z późn. zm.2)) za popeł nienie przestępstwa skarbowego;

4) jest uprawniona do zawodowego wyko nywania doradztwa podatkowego zgod nie z przepisami o doradztwie podatko wym lub do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisa mi o rachunkowości.”, b) po ust. 8 dodaje się ust. 8a i 8b w brzmieniu: „8a. Warunku, o którym mowa w ust. 8 pkt 4, nie stosuje się do agencji celnej, jeżeli po datnik ustanawiający ten podmiot przed stawicielem podatkowym dokonuje na te rytorium kraju wyłącznie importu towarów, których miejscem przeznaczenia jest tery torium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju i wywóz z terytorium kraju jest dokonywany przez importera tych to warów w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. 8b. Agencja celna będąca przedstawicielem podatkowym, o którym mowa w ust. 8a, może wykonywać czynności w zakresie prowadzenia, w imieniu i na rzecz podatni ków, dla których pełni funkcję przedstawi ciela podatkowego, dokumentacji i ewi dencji na potrzeby podatku oraz sporządza nia, w imieniu i na rzecz tych podatników, deklaracji podatkowych i informacji podsu mowujących na potrzeby podatku.”, c) w ust. 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) określi tryb ustanawiania przedstawiciela podatkowego, a także czynności, jakie może on wykonywać,”;

7) w art. 17: a) w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu: „

7) nabywające złom, jeżeli dokonującym jego dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, niekorzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, a dosta wa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2;

8) nabywające usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnie niami do emisji do powietrza gazów cieplar nianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 215, poz. 1664), jeżeli usługo dawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, niekorzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku na leżnego.”, c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do świadczenia przez podmiot zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 usług, do których ma zastosowanie art. 28e.”,

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 66, poz. 410, Nr 215, poz. 1355 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 8, poz. 39, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 88, poz. 583, Nr 127, poz. 858 i Nr 151, poz. 1013 oraz z 2011 r. Nr 48, poz. 245. Dziennik Ustaw Nr 64 — 4056 — Poz. 332

d) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „

7. Przepisy ust. 1 pkt 7 i 8 stosuje się, jeżeli na bywcą lub usługobiorcą jest podatnik, o któ rym mowa w art. 15.”;

8) w art. 19: a) w ust. 13 uchyla się pkt 5, b) ust. 15 otrzymuje brzmienie: „1

5. W przypadkach określonych w ust. 10 oraz ust. 13 pkt 2—4 i 7—10 otrzymanie części zapłaty (ceny) lub części wkładu budowla nego i mieszkaniowego powoduje powsta nie obowiązku podatkowego w tej części.”, c) ust. 20 otrzymuje brzmienie: „

20. Przepisy ust. 1—4, 11, 13 pkt 1 lit. a i pkt 3 oraz ust. 16—17 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów, dla której podatni kiem jest ich nabywca.”;

9) w art. 29: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Podstawą opodatkowania jest obrót, z za strzeżeniem ust. 2—21, art. 30—32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i

5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczo nych przez podatnika, pomniejszone o kwo tę należnego podatku.”, b) ust. 17 i 18 otrzymują brzmienie: „1

7. Podstawą opodatkowania w imporcie usług jest kwota, którą usługobiorca jest obowią zany zapłacić, z wyjątkiem przypadku gdy wartość usługi została wliczona do podsta wy opodatkowania wewnątrzwspólnoto wego nabycia towarów zgodnie z art. 31 ust. 2 pkt 2 lub wartość usługi — na podsta wie odrębnych przepisów — zwiększa war tość celną importowanego towaru. 1

8. W przypadku dostaw towarów, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest nabywca tych towarów, podstawą opo datkowania jest kwota, którą nabywca jest obowiązany zapłacić, z wyjątkiem przypad ku gdy podatek od towarów, które są na terytorium kraju instalowane lub monto wane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, został w całości z tytułu ich importu pobrany od podatnika dokonującego naby cia tych towarów. W przypadku gdy kwota podatku z tytułu importu towarów jest niż sza od kwoty podatku, jaka byłaby należna z tytułu dostawy tych towarów na teryto rium kraju, podatnik dokonujący ich naby cia jest obowiązany do rozliczenia tej różni cy.”, c) po ust. 18 dodaje się ust. 18a w brzmieniu: „18a. W przypadku dostawy towarów lub świad czenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 podatnikiem jest ich nabyw ca lub usługobiorca, podstawą opodatko wania jest kwota, którą nabywca lub usłu gobiorca jest obowiązany zapłacić.”, d) uchyla się ust. 19;

10) w art. 33a: a) w ust. 2 uchyla się pkt 2, b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: „

5. W przypadku gdy objęcie towaru procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia wymienionego w ust. 1, jest dokonywane przez przedstawi ciela pośredniego w rozumieniu przepisów celnych, uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje podatnikowi, na rzecz którego jest składane zgłoszenie celne. Prze pisy ust. 2—4 stosuje się odpowiednio.

6. Podatnik jest obowiązany do przedstawienia organowi celnemu dokumentów potwier dzających rozliczenie kwoty podatku należ nego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po mie siącu, w którym powstał obowiązek podat kowy z tytułu importu towarów.”, c) dodaje się ust. 7—11 w brzmieniu: „

7. W przypadku gdy podatnik, w terminie, o którym mowa w ust. 6, nie przedstawił do kumentów, o których mowa w tym przepi sie, traci prawo do rozliczenia podatku na zasadach określonych w ust. 1, w odniesie niu do kwoty podatku należnej z tytułu im portu towarów, którą miał rozliczyć w dekla racji podatkowej. Podatnik jest obowiązany do zapłaty organowi celnemu kwoty podat ku wraz z odsetkami.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, prze pis ust. 7 stosuje się odpowiednio, z tym że obowiązek zapłaty kwoty podatku wraz z od setkami ciąży solidarnie na podatniku oraz na przedstawicielu pośrednim.

9. W przypadku gdy organ celny pobrał kwotę podatku, o której mowa w ust. 7, a podatnik rozliczył tę kwotę podatku w deklaracji po datkowej, podatnik ma prawo do dokonania korekty kwoty podatku w deklaracji podatko wej za okres rozliczeniowy, w którym kwota tego podatku została pobrana.

10. Podatnik, który nie przestrzega terminu, o którym mowa w ust. 6, może w drodze de cyzji naczelnika urzędu skarbowego utracić na okres 36 miesięcy prawo do rozliczania podatku na zasadach określonych w ust. 1, począwszy od okresu rozliczeniowego na stępującego po miesiącu, w którym dorę czono podatnikowi decyzję. 1

1. Decyzji, o której mowa w ust. 10, nie wydaje się, jeżeli nieprzestrzeganie terminu, o któ rym mowa w ust. 6, w tym częstotliwość Dziennik Ustaw Nr 64 — 4057 — Poz. 332

tego nieprzestrzegania, można uznać za nie istotne w stosunku do liczby i wielkości ope racji importowych, które podatnik rozlicza zgodnie z ust. 1, pod warunkiem że uchybie nie to było spowodowane okolicznościami niewynikającymi z jego zaniedbania lub świadomego działania.”; 1

1) w art. 37: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: „1a. W przypadku gdy kwota podatku należne go z tytułu importu towarów została okreś lona w decyzjach, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34, naczelnik urzędu celnego pobiera od niepobranej kwoty po datku odsetki z uwzględnieniem wysokości i zasad obowiązujących dla poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, z tym że ich wysokość jest liczona od dnia nastę pującego po dniu powstania obowiązku podatkowego do dnia powiadomienia o wysokości należności podatkowych. Od setek nie pobiera się, jeżeli podatnik udo wodni, że wykazana w zgłoszeniu celnym nieprawidłowa kwota podatku była spowo dowana okolicznościami niewynikającymi z jego zaniedbania lub świadomego działa nia. 1b. Od kwoty podatku wynikającego z decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34, niezapłaconej w terminie, pobie ra się odsetki za zwłokę zgodnie z przepisa mi Ordynacji podatkowej.”, b) uchyla się ust. 2, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Przepisy ust. 1—1b stosuje się odpowiednio do decyzji dyrektora izby celnej.”; 1

2) w art. 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Jeżeli, zgodnie z przepisami celnymi, powiado mienie dłużnika o wysokości długu celnego nie może nastąpić z uwagi na przedawnienie, a nie upłynęło 5 lat, licząc od końca roku kalendarzo wego, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, i istnieje podstawa do obliczenia lub zweryfikowania należności podat kowych, naczelnik urzędu celnego może określić elementy kalkulacyjne według zasad określonych w przepisach celnych na potrzeby prawidłowego określenia należnego podatku z tytułu importu towarów.”; 1

3) w art. 43: a) w ust. 1: — po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu: „18a) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, rato waniu, przywracaniu i poprawie zdro wia oraz dostawę towarów i świadcze nie usług ściśle z tymi usługami zwią zane, świadczone na rzecz zakładów opieki zdrowotnej na ich terenie;”, — pkt 19 otrzymuje brzmienie: „1

9) usługi w zakresie opieki medycznej, słu żące profilaktyce, zachowaniu, ratowa niu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania za wodów: a) lekarza i lekarza dentysty, b) pielęgniarki i położnej, c) medycznych, o których mowa w art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.3)), d) psychologa;”, — po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu: „19a) świadczenie usług, o których mowa w pkt 18 i 19, jeżeli usługi te zostały na byte przez podatnika we własnym imie niu ale na rzecz osoby trzeciej od pod miotów, o których mowa w pkt 18 i 19;”, — w pkt 22 zdanie wstępne otrzymuje brzmie nie: „usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usługi określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dostawę towa rów i świadczenie usług ściśle z tymi usługa mi związane, na rzecz beneficjenta tej pomo cy, wykonywane przez:”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy pro duktów rolnych lub świadczący usługi rolni cze, które są zwolnione od podatku na pod stawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgło szenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2.”, c) uchyla się ust. 4, d) ust. 17 otrzymuje brzmienie: „1

7. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22—24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle zwią zanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1) nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22—24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub

2) ich głównym celem jest osiągnięcie do datkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnie nia.”,

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1707, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 107, poz. 679 i Nr 230, poz. 1507 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235. Dziennik Ustaw Nr 64 — 4058 — Poz. 332

e) po ust. 17 dodaje się ust. 17a w brzmieniu: „17a. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają za stosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywa nych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.”; 1

4) w art. 56 po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmie niu: „10a. Przez pracownika zatrudnionego w strefie nadgranicznej, o którym mowa w ust. 9 i 10, rozumie się każdą osobę, której zwykła dzia łalność zawodowa wymaga przekroczenia granicy w jej dniach pracy.”; 1

5) w art. 83: a) w ust. 1: — pkt 5—9a otrzymują brzmienie: „

5) importu środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich i wypo sażenia pokładowego przez przewoźni ków lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodo wym;

6) dostaw środków transportu lotniczego oraz części zamiennych do nich i wypo sażenia pokładowego dla przewoźników lotniczych wykonujących głównie prze wozy w transporcie międzynarodowym;

7) usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczonych na rzecz prze woźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie między narodowym;

8) usług związanych z obsługą startu, lądo wania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym cha rakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie między narodowym;

9) usług świadczonych na obszarze portów morskich polegających na obsłudze środ ków transportu morskiego lub służących bezpośrednim potrzebom ich ładunków; 9a) usług świadczonych na obszarze portów morskich, związanych z transportem mię dzynarodowym, polegających na obsłu dze środków transportu lądowego oraz żeglugi śródlądowej lub służących bez pośrednim potrzebom ich ładunków;”, — pkt 13 otrzymuje brzmienie: „1

3) usług najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru środków transportu lotniczego oraz najmu, dzierżawy, leasingu lub czarteru wyposażenia tych środków wykorzystywanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie prze wozy w transporcie międzynarodo wym;”, — pkt 16—18 otrzymują brzmienie: „1

6) usług polegających na remoncie, prze budowie lub konserwacji środków transportu lotniczego oraz ich wyposa żenia i sprzętu zainstalowanego na nich, używanych przez przewoźników lotni czych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym; 1

7) pozostałych usług świadczonych na rzecz armatorów morskich lub innych podmiotów wykonujących przewozy środkami transportu morskiego służą cych bezpośrednim potrzebom środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych mor skich, o których mowa w pkt 1, lub ich ładunków; 1

8) dostaw towarów służących zaopatrzeniu środków transportu lotniczego używa nych przez przewoźników lotniczych wy konujących głównie przewozy w trans porcie międzynarodowym;”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a—1f w brzmieniu: „1a. Przez przewoźników lotniczych wykonują cych głównie przewozy w transporcie mię dzynarodowym, o których mowa w ust. 1 pkt 5—8, 13, 16 i 18, rozumie się przewoźni ków lotniczych, u których udział:

1) przychodów z działalności w transporcie międzynarodowym w przewozach ogó łem,

2) zrealizowanej liczby lotów w transporcie międzynarodowym w przewozach ogó łem,

3) liczby pasażerów lub ilości przewożo nych towarów, lub ilości przewożonych przesyłek w transporcie międzynarodo wym w przewozach ogółem — wynosił w każdej z tych trzech kategorii w poprzednim roku podatkowym co naj mniej 60%. 1b. W przypadku przewoźników lotniczych roz poczynających w trakcie danego roku po datkowego działalność polegającą na mię dzynarodowych przewozach lotniczych określenie udziału w każdej z trzech katego rii, o których mowa w ust. 1a, jest dokony wane na podstawie danych prognozowa nych na dany rok podatkowy. 1c. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogła sza do dnia 31 marca danego roku podat kowego, w drodze obwieszczenia, w Dzien niku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywil nego, listę przewoźników lotniczych wyko nujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, na okres od dnia 1 kwietnia danego roku podatkowego do dnia 31 marca następnego roku podatko wego, na podstawie danych uzyskanych od przewoźników lotniczych. 1d. Przewoźnicy lotniczy przekazują Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego dane potwier dzające spełnienie kryteriów, o których Dziennik Ustaw Nr 64 — 4059 — Poz. 332

mowa w ust. 1a, najpóźniej do dnia 20 lute go danego roku podatkowego. 1e. Na wniosek przewoźnika rozpoczynającego działalność w trakcie danego roku podatko wego, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego uwzględnia tego przewoźnika na liście przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzyna rodowym, jeżeli spełnia kryteria, o których mowa w ust. 1a, na podstawie prognozo wanych danych uzyskanych od tego prze woźnika. Wpis na listę jest dokonywany na okres od pierwszego dnia miesiąca nastę pującego po dniu ogłoszenia obwieszcze nia w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotni ctwa Cywilnego do dnia 31 marca następ nego roku podatkowego. 1f. Przez przewoźników lotniczych wykonują cych głównie przewozy w transporcie mię dzynarodowym, o których mowa w ust. 1 pkt 5—8, 13, 16 i 18, rozumie się również przewoźników lotniczych nieposiadających siedziby, stałego miejsca prowadzenia dzia łalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju, uznanych w państwie swojej siedziby za wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodo wym.”, c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Do usług służących bezpośrednim potrze bom ładunków, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 9a i 17, zalicza się załadunek, wyładu nek, przeładunek oraz inne usługi wykony wane na tych ładunkach niezbędne do wy konania usługi transportu tych ładunków, z wyjątkiem usług składowania tych ładun ków, z tym że usługi składowania ładun ków, które stanowią część załadunku, wyła dunku lub przeładunku, w części wykony wanej w okresie nieprzekraczającym:

1) 20 dni dla ładunków przewożonych w kontenerach,

2) 60 dni dla pozostałych ładunków — zalicza się do usług służących bezpo średnim potrzebom ładunków.”; 1

6) w art. 86: a) w ust. 2: — pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) kwota podatku należnego z tytułu: a) świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca, b) dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich nabywca, c) wewnątrzwspólnotowego nabycia to warów;”, — w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i do daje się pkt 6 w brzmieniu: „

6) różnica podatku, o której mowa w art. 29 ust. 18 i art. 37.”, b) w ust. 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 — w rozliczeniu za okres, w którym po wstał obowiązek podatkowy w podatku na leżnym u nabywcy lub usługobiorcy odpo wiednio od świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest usługobiorca, od we wnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca;”; 1

7) w art. 87 w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego po datnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich na bywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji”; 1

8) w art. 88: a) w ust. 1 uchyla się pkt 1, b) w ust. 3a w pkt 6 kropkę zastępuje się średni kiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „

7) wystawiono faktury, w których została wy kazana kwota podatku w stosunku do czyn ności opodatkowanych, dla których nie wy kazuje się kwoty podatku na fakturze — w części dotyczącej tych czynności.”; 1

9) w art. 89 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) podmiotów nieposiadających siedziby, stałego miejsca zamieszkania, stałego miejsca prowa dzenia działalności, zwykłego miejsca prowa dzenia działalności lub miejsca zwykłego po bytu na terytorium kraju, niedokonujących sprzedaży na terytorium kraju”;

20) w art. 90: a) ust. 10 otrzymuje brzmienie: „

10. W przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2—8:

1) przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł — podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;

2) nie przekroczyła 2% — podatnik ma pra wo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.”, b) dodaje się ust. 12 w brzmieniu: „1

2. Minister właściwy do spraw finansów pub licznych może określić, w drodze rozporzą dzenia, przypadki, w których podatnik ma prawo uznać, że proporcja określona zgod nie z ust. 2—8, która przekroczyła 98%, a kwota podatku naliczonego niepodlega jąca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była równa lub większa niż 500 zł, wynosi 100%, oraz wa runki ich stosowania, uwzględniając uwa runkowania obrotu gospodarczego oraz specyfikę wykonywanych czynności.”; Dziennik Ustaw Nr 64 — 4060 — Poz. 332

2

1) w art. 91 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty po datku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obo wiązany dokonać korekty kwoty podatku odli czonego zgodnie z art. 90 ust. 2—10, z uwzględ nieniem proporcji obliczonej w sposób okreś lony w art. 90 ust. 2—6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.”; 2

2) w art. 99: a) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatni ków zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 oraz podmiotów wykonujących wy łącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, chyba że przysługuje im zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego zgodnie z art. 87 lub przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 albo są obo wiązani do dokonania korekty podatku od liczonego, o której mowa w art. 90a lub art. 91.”, b) w ust. 7b uchyla się pkt 1, c) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „

9. W przypadku gdy podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8 nie mają obo wiązku składania deklaracji podatkowej, o którym mowa w ust. 1—3 lub 8, deklarację podatkową składa się w terminie do 2

5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któ rym powstał obowiązek podatkowy.”; 2

3) w art. 103 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. W przypadku, o którym mowa w art. 99 ust. 10, podatnicy są obowiązani, bez wezwania na czelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachu nek urzędu skarbowego.”; 2

4) w art. 106: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obo wiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeże niem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. W przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, w fakturze nie wykazuje się danych dotyczących stawki i kwoty po datku.”, c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. W przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspól notowego nabycia towarów, dostawy towa rów, dla której podatnikiem jest ich nabyw ca, oraz świadczenia usług, dla którego po datnikiem jest ich usługobiorca, są wysta wiane faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jed ną fakturę dokumentującą te czynności do konane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.”; 2

5) w art. 111: a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a—3d w brzmieniu: „3a. Podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowa niu kas rejestrujących są obowiązani:

1) dokonywać wydruku paragonu fiskal nego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać oryginał wydrukowane go dokumentu nabywcy;

2) dokonywać niezwłocznego zgłoszenia właściwemu podmiotowi prowadzące mu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy;

3) udostępniać kasy rejestrujące do kon troli stanu ich nienaruszalności i pra widłowości pracy na każde żądanie właściwych organów;

4) zgłaszać kasy rejestrujące do obowiąz kowego przeglądu technicznego właś ciwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących;

5) używać kas rejestrujących zgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 1;

6) przechowywać kopie dokumentów kasowych przez okres wymagany w art. 112, zgodnie z warunkami okreś lonymi w ustawie z dnia 29 wrześ nia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278);

7) stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3b;

8) dokonywać wydruku emitowanych przez kasę rejestrującą dokumentów i ich kopii na nośniku papierowym;

9) prowadzić i przechowywać dokumenta cję o przebiegu eksploatacji kasy reje strującej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie ust. 7a i ust. 9 pkt 1;

10) dokonać zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w ce lu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy; Dziennik Ustaw Nr 64 — 4061 — Poz. 332

1

1) poddać obowiązkowemu przeglądowi technicznemu kasy rejestrujące, które zostały przez podatnika utracone, a na stępnie odzyskane, przed ich ponow nym zastosowaniem do prowadzenia ewidencji. 3b. Podatnicy prowadzący ewidencję przy za stosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota pro wizji lub inna postać wynagrodzenia za wy konywane usługi w ramach umowy agen cyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo mar ża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników. 3c. Podatnicy mogą stosować do ewidencji ob rotu i kwot podatku należnego wyłącznie kasy rejestrujące, które nabyli w okresie, kiedy kasy te były objęte potwierdzeniem Prezesa Głównego Urzędu Miar, o którym mowa w ust. 6b, z uwzględnieniem ust. 3d. 3d. W przypadku gdy dla danego rodzaju czyn ności, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 7a pkt 1, są przewidziane kasy rejestrujące o zastosowaniu specjal nym — podatnik jest obowiązany stosować te kasy.”, b) ust. 6a—6c otrzymują brzmienie: „6a. Kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, musi za pewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawie ranych transakcji, w tym wysokości uzyski wanego przez podatnika obrotu i kwot po datku należnego, oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych. Pa mięć fiskalna kasy rejestrującej powinna posiadać numer unikatowy, nadawany w ramach czynności materialno-technicz nych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 6b. Producenci krajowi i podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia lub im portu kas rejestrujących w celu wprowa dzenia ich na terytorium kraju do obrotu są obowiązani do uzyskania dla danego typu kas rejestrujących, służących do prowadze nia ewidencji, o której mowa w ust. 1, potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, że kasy te spełniają funkcje wymie nione w ust. 6a oraz kryteria i warunki tech niczne, którym muszą odpowiadać. 6c. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6b, wydaje się na czas określony i może być ono cofnięte w przypadku wprowadzenia do obrotu kas rejestrujących niespełniają cych funkcji, kryteriów i warunków tech nicznych, które muszą spełniać kasy reje strujące, oraz złożonymi dokumentami, w tym wzorcem kasy, o których mowa w ust. 9 pkt 2.”, c) po ust. 6c dodaje się ust. 6d—6l w brzmieniu: „6d. Prezes Głównego Urzędu Miar:

1) w drodze decyzji wydaje, odmawia wy dania lub cofa potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6b;

2) ogłasza w Dzienniku Urzędowym Głów nego Urzędu Miar wykaz typów kas reje strujących: a) które otrzymały potwierdzenie, o któ rym mowa w ust. 6b, wraz z określe niem numeru i daty potwierdzenia, terminu jego obowiązywania oraz na zwy producenta krajowego, podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnoto wego nabycia lub importu kas reje strujących, b) na które cofnięto potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6b, wraz z określeniem numeru i daty potwier dzenia, daty jego cofnięcia oraz na zwy producenta krajowego, podmio tu, który dokonał wewnątrzwspólno towego nabycia lub importu kas reje strujących. 6e. Spełnienie funkcji oraz kryteriów i warun ków technicznych przez kasy rejestrujące stwierdza się na podstawie wyników ba dań wykonywanych przez Prezesa Główne go Urzędu Miar, potwierdzonych sprawo zdaniem. 6f. W przypadku stwierdzenia na podstawie badań, że dany typ kas rejestrujących nie spełnia określonych funkcji, kryteriów i wa runków technicznych, Prezes Głównego Urzędu Miar odmawia wydania potwier dzenia, o którym mowa w ust. 6b. 6g. Producenci krajowi i podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia lub im portu kas rejestrujących, którzy uzyskali potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6b, są obowiązani do:

1) zorganizowania serwisu kas rejestrują cych dokonującego przeglądów tech nicznych kas;

2) zamieszczania w dokumentach obowiąz kowo dołączanych do kasy przy wpro wadzaniu jej do obrotu deklaracji, we dług wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 9 pkt 1, o spełnieniu przez dostarczaną kasę wy maganych funkcji, kryteriów i warunków technicznych oraz zgodności z egzem plarzem wzorcowym kasy, która była podstawą do wydania potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6b. 6h. Podmiot dokonujący sprzedaży kasy reje strującej jej użytkownikowi jest obowiąza ny przekazać aktualny wykaz uprawnio nych podmiotów, które prowadzą serwis, o którym mowa w ust. 6g pkt 1, wraz z adresami punktów, w których są wykony wane usługi serwisowe (w tym przeglądy techniczne kas) w zakresie danego typu ka sy. Dziennik Ustaw Nr 64 — 4062 — Poz. 332

6i. Podmioty, które występowały z wnioskiem o wydanie potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6b, są obowiązane przed likwidacją działalności do przekazania w drodze umo wy obowiązków i uprawnień w zakresie prowadzenia serwisu, o którym mowa w ust. 6g pkt 1, innemu podmiotowi będą cemu producentem krajowym, podmiotem dokonującym wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących, wprowadzającym do obrotu kasy rejestru jące lub innym podmiotom prowadzącym serwis kas rejestrujących. O zawarciu umo wy podmioty przekazujące serwis kas reje strujących są obowiązane powiadomić właściwego dla nich naczelnika urzędu skarbowego. 6j. W przypadku gdy do obrotu wprowadzono kasy rejestrujące, które wbrew deklaracji, o której mowa w ust. 6g pkt 2, nie spełniają wymaganych funkcji, kryteriów i warun ków technicznych, lub nie załączono do ka sy takiej deklaracji, naczelnik urzędu skar bowego nakłada w drodze decyzji na pro ducenta krajowego, podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia lub im portu kas rejestrujących albo inny podmiot wprowadzający do obrotu te kasy, karę pieniężną w wysokości 5 000 zł. 6k. Podstawą do wydania decyzji, o której mo wa w ust. 6j, w zakresie wymaganych funk cji, kryteriów i warunków technicznych jest opinia Prezesa Głównego Urzędu Miar, któ ra zawiera opis braków w zakresie spełnie nia tych funkcji, kryteriów i warunków. 6l. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w ust. 6j, stanowią dochód budżetu pań stwa. Kwota wynikająca z kary pieniężnej powinna być wniesiona, bez wezwania na czelnika urzędu skarbowego, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania de cyzji, o której mowa w ust. 6j.”, d) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: „7a. Minister właściwy do spraw finansów pub licznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastoso waniu kas rejestrujących, w tym o zasto sowaniu specjalnym dla specyficznego rodzaju działalności, oraz warunki uży wania kas przez podatników, uwzględ niając potrzebę właściwego ewidencjo nowania obrotu i kwot podatku należne go przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników, o których mowa w ust. 1, oraz potrzebę przeciwdziałania nieewidencjonowaniu obrotu i kwot po datku należnego przy zastosowaniu kas przez tych podatników, jak również za pewnienia kontroli prawidłowości rozli czania podatku;

2) termin zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego, rodzaje doku mentów, które są prowadzone lub skła dane w związku z używaniem kasy reje strującej, oraz wzory tych dokumentów, uwzględniając potrzebę zapewnienia prawidłowego ewidencjonowania obro tu i kwot podatku należnego przy zasto sowaniu kas rejestrujących przez podat ników, o których mowa w ust. 1;

3) warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas rejestrujących mające zna czenie dla ewidencjonowania, w tym warunki, które powinny spełniać pod mioty prowadzące serwis kas rejestrują cych, uwzględniając potrzebę prawidło wego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu tych kas przez podatników, o których mowa w ust. 1, oraz dostępność serwisu kas;

4) terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów technicznych, o których mo wa w ust. 3a pkt 4 i 11, uwzględniając potrzebę sprawdzenia poprawnego dzia łania kasy rejestrującej w zakresie pra widłowego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, przechowy wania zarejestrowanych w niej danych, wydawania konsumentowi dowodów nabycia towarów i usług i wydawania innych dokumentów fiskalnych.”, e) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „

9. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w dro dze rozporządzenia:

1) szczegółowe kryteria i warunki technicz ne, którym muszą odpowiadać kasy reje strujące, oraz sposób oznaczania pamięci fiskalnej kas rejestrujących numerami unikatowymi, warunki ich przydzielania oraz dokumenty, które powinny być dołą czone do kasy rejestrującej przy wprowa dzaniu jej do obrotu,

2) dane, które powinien zawierać wniosek producenta krajowego albo podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących o wydanie potwierdzenia wymienionego w ust. 6b, jak również rodzaje dokumen tów, w tym oświadczeń, oraz kas rejestru jących wzorcowych do badań i innych urządzeń, które mają być przedstawione lub dostarczone wraz z wnioskiem,

3) okres, na który jest wydawane potwier dzenie, o którym mowa w ust. 6b,

4) zakres badań kas rejestrujących oraz ro dzaje danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 6e — uwzględniając potrzebę przeciwdziałania nieewidencjonowaniu lub nieprawidłowe mu ewidencjonowaniu obrotu i kwot podat ku należnego przez podatników, zabezpie czenia zaewidencjonowanych danych, ko nieczność zapewnienia konsumentowi pra Dziennik Ustaw Nr 64 — 4063 — Poz. 332

wa do otrzymania dowodu nabycia towarów i usług z uwidocznioną kwotą podatku oraz możliwość sprawdzenia przez niego prawid łowego zaewidencjonowania transakcji i wystawiania dowodu potwierdzającego jej wykonanie oraz optymalne dla danego typu obrotu rozwiązania techniczne dotyczące konstrukcji kas rejestrujących, jak również celowość systematycznej aktualizacji i wery fikacji wydanych potwierdzeń, o których mowa w ust. 6b.”; 2

6) w art. 113 w ust. 13 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosu je się do importu towarów i usług, wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, dostawy towa rów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 podatnikiem jest ich usługobiorca, oraz podatników:”; 2

7) w art. 117 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej dzia łalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku:”; 2

8) w art. 127: a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Zwrot podatku podróżnym jest dokonywany w złotych przez sprzedawcę lub przez pod mioty, których przedmiotem działalności jest dokonywanie zwrotu, o którym mowa w art. 126 ust.

1. Zwrot podatku jest dokony wany w formie wypłaty gotówkowej lub po lecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.”, b) w ust. 8 uchyla się pkt 4, c) ust. 11a otrzymuje brzmienie: „11a. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 8 pkt 6, minister właściwy do spraw finan sów publicznych wydaje na okres nie dłuższy niż 2 lata.”, d) ust. 11c otrzymuje brzmienie: „11c. Przepisy ust. 8—11b stosuje się odpowied nio do podmiotów, które uzyskały za świadczenie, o którym mowa w ust. 8 pkt 6, i które przed upływem okresu, na który zostało ono wydane, ponownie skła dają wniosek o wydanie zaświadczenia na następny okres, z tym że warunek, o któ rym mowa w ust. 8 pkt 3, musi być speł niony w odniesieniu do okresu od dnia wydania zaświadczenia do dnia poprze dzającego ponowne złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia.”; 2

9) w art. 128 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, na którym urząd celny potwierdził stemplem zaopatrzo nym w numerator wywóz towarów. Do doku mentu powinien być przymocowany wysta wiony przez sprzedawcę paragon z kasy reje strującej, o której mowa w art. 111 ust. 1.”; 30) w art. 129: a) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „

3) posiada dokumenty, określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwro tu kwoty tego podatku — w przypadku gdy zwrot podatku został dokonany w formie po lecenia przelewu, czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Otrzymanie przez podatnika dokumentu po twierdzającego wywóz towaru poza teryto rium Unii Europejskiej w terminie później szym niż określony w ust. 1 pkt 2, nie później jednak niż przed upływem 10 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokona no dostawy, upoważnia podatnika do doko nania korekty podatku należnego od tej do stawy w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten doku ment.”; 3

1) w art. 130: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Minister właściwy do spraw finansów pub licznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór znaku, o którym mowa w art. 127 ust. 4 pkt 3;

2) wzór stempla, o którym mowa w art. 128 ust. 2;

3) niezbędne dane, które powinien zawierać dokument, o którym mowa w art. 128 ust. 2.”, b) w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3—6 w brzmieniu: „

3) formę, w której ma być dokonany zwrot po datku;

4) konieczność prawidłowego określenia kwo ty podatku, o której zwrot może ubiegać się podróżny;

5) prawidłową identyfikację sprzedawcy i na bywcy;

6) konieczność zapewnienia prawidłowego oznaczania punktów sprzedaży znakiem in formującym podróżnych o możliwości zaku pu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku.”, c) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) minimalną łączną wartość zakupów wyni kającą z dokumentu, o którym mowa w art. 128 ust. 2, przy której można żądać zwrotu podatku,”, d) uchyla się ust. 4; Dziennik Ustaw Nr 64 — 4064 — Poz. 332

3

2) użyte w różnych liczbie i przypadku: a) w art. 2 pkt 2 i pkt 3 w zdaniu wstępnym, lit. b i c, art. 19 ust. 22, art. 23 ust. 17 pkt 3, art. 28o, art. 33 ust. 8, art. 41 ust. 16, art. 82 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 4, art. 83 ust. 16, art. 87 ust. 12 pkt 3, art. 89 ust. 4 pkt 4, ust. 5, ust. 7 pkt 5 i ust. 8 pkt 5, art. 90 ust. 11, art. 92 ust. 2 pkt 4, art. 102 ust. 1, art. 106 ust. 11, art. 121 ust. 2 oraz art. 130 ust. 3 wyrazy „Wspólnoty Europejskiej”, b) w art. 2 pkt 3 w zdaniu wstępnym, pkt 8, art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a, art. 13 ust. 4 pkt 3, art. 22 ust. 1 pkt 4 i ust. 5 pkt 1—3, art. 28i ust. 2, art. 28k, art. 28l, art. 28m, art. 29 ust. 15, art. 41 ust. 6, 9 i 11, art. 56 ust. 14, art. 71 ust. 2 pkt 3, art. 74 ust. 1 pkt 10, 11 i 13, art. 83 ust. 1 pkt 22 lit. b i pkt 25, ust. 3 pkt 1, ust. 7 pkt 1—3 i pkt 4 lit. b, ust. 8, ust. 9 pkt 1 i 3 i ust. 10, art. 119 ust. 7—9, art. 126 ust. 1, art. 128 ust. 1, 4 i 5, art. 129 ust. 1 pkt 2, dziale XII w tytule rozdziału 7, art. 131 pkt 2 i 4 oraz art. 132 ust. 1, 4 i 7 wyraz „Wspól noty” — zastępuje się wyrazami „Unii Europejskiej”; 3

3) w załączniku nr 3 do ustawy: a) poz. 14 otrzymuje brzmienie: 14 ex 01.4 Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:

1) wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych, żywych (PKWiU 01.44.10.0),

2) wełny strzyżonej, potnej z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży (PKWiU 01.45.30),

3) pozostałych ptaków żywych hodowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.12.9),

4) gadów żywych hodowlanych, włączając węże i żółwie (PKWiU 01.49.13.0),

5) pozostałych zwierząt żywych (PKWiU ex 01.49.19.0), z zastrzeżeniem poz. 15,

6) wosków owadzich i spermacetów, włączając rafinowane i barwione (PKWiU 01.49.26.0),

7) produktów zwierzęcych niejadalnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.28.0),

8) skór futerkowych surowych oraz skór i skórek surowych, gdzie indziej niesklasyfi kowanych (PKWiU 01.49.3) b) poz. 31 i 32 otrzymują brzmienie: 31 10.71.11.0 Pieczywo świeże 32 ex 10.71.12.0 Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni c) poz. 52 otrzymuje brzmienie: 52 ex 11.07.19.0 Pozostałe napoje bezalkoholowe — wyłącznie niegazowane napoje:

1) w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzyw nego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,

2) zawierające tłuszcz mlekowy d) uchyla się poz. 76 i 77; 3

4) uchyla się załącznik nr 5 do ustawy; 3

5) w załączniku nr 10: a) w poz. 1 uchyla się pkt 1, b) w poz. 23 kolumna 2 otrzymuje brzmienie: „ex 10.71.11.0”, c) poz. 31 otrzymuje brzmienie: 31 ex 11.07.19.0 Pozostałe napoje bezalkoholowe — wyłącznie niegazowane napoje:

1) w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzyw nego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,

2) zawierające tłuszcz mlekowy Dziennik Ustaw Nr 64 — 4065 — Poz. 332

Art.

2. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 24: a) w ust. 2 w pkt 11 kropkę zastępuje się średni kiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu: „1

2) wydanie albo odmowę wydania potwier dzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.5)).”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a—2c w brzmieniu: „2a. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 pkt 12, ustala Prezes w drodze decyzji, bio rąc pod uwagę zakres i czas trwania wyko nanych czynności, stawki godzinowe za czas pracy pracowników Głównego Urzędu Miar oraz koszty badań wykonywanych w celu wydania decyzji. 2b. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 pkt 12, ustala się na podstawie stawki za godzinę pracy pracowników Głównego Urzędu Miar i oblicza się według tej stawki, pomnożonej przez liczbę godzin przezna czonych na wykonanie czynności związa nych z wydaniem albo odmową wydania potwierdzenia określonego w art. 111 ust. 6b ustawy o podatku od towarów i usług. 2c. Wysokość stawki, o której mowa w ust. 2b, jest równa wysokości stawki godzinowej za czas pracy pracownika urzędu podległego organowi administracji miar, stanowiącej podstawę do ustalenia opłaty za czynności związane z wydaniem albo odmową wyda nia decyzji o zatwierdzeniu typu przyrzą dów pomiarowych, o której mowa w ust. 2 pkt 1.”, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Opłaty, o których mowa w ust. 2 pkt 1—7 i 12, uiszcza wnioskodawca.”;

2) w art. 24a w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) art. 24 ust. 2 pkt 4—6 i 12 — w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.”. Art.

3. W przypadku dostaw złomu stalowego i że liwnego, złomu metali nieżelaznych, z wyłączeniem złomu metali szlachetnych, dokonanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w stosunku do któ rych, zgodnie z art. 19 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, nie powstał obowiązek podatkowy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu do tychczasowym. Art.

4. Do importu towarów objętych przepisami art. 33a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu do tychczasowym, dla których obowiązek podatkowy po wstał przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 33a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym. Art.

5. Przepis art. 37 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ma zastosowanie do importu towarów, dla którego obo wiązek podatkowy powstał od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art.

6. W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 marca 2011 r. podatnik może stosować zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18a, 19, 19a i 22 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art.

7.

1. W roku 2011 listę przewoźników lotni czych, o której mowa w art. 83 ust. 1c ustawy zmienia nej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłosi do dnia 31 maja 2011 r., w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na okres od dnia 1 czerwca 2011 r. do dnia 31 marca 2012 r. na podstawie danych uzyskanych od przewoźników lot niczych za rok 2010.

2. Przewoźnicy lotniczy przekazują Prezesowi Urzę du Lotnictwa Cywilnego dane potwierdzające spełnie nie kryteriów, o których mowa w art. 83 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 30 kwietnia 2011 r. Art.

8. Przepis art. 91 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, sto suje się począwszy od korekt dokonywanych za rok 2011. Art.

9.

1. Potwierdzenia stwierdzające spełnienie funkcji oraz kryteriów i warunków technicznych, któ rym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, zachowują moc do dnia określonego w tych potwierdzeniach, chyba że potwierdzenie zostanie cofnięte zgodnie z przepisami ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Kasy rejestrujące nabyte przez użytkowników kas w okresie obowiązywania potwierdzeń wydanych przed dniem 1 września 2011 r. mogą być nadal stoso wane do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podat ku należnego, pod warunkiem że zapewniają prawid łowość rozliczeń podatnika.

3. Przepisy art. 111 ust. 6d i 6e ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie również do spraw wszczętych i nieza kończonych do dnia 31 sierpnia 2011 r.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 91, poz. 740 oraz z 2010 r. Nr 66, poz. 421 i Nr 107, poz. 679.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029, z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r. Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1320, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 116, poz. 979, Nr 195, poz. 1504, Nr 201, poz. 1540 i Nr 215, poz. 1666, z z 2010 r. Nr 57, poz. 357, Nr 75, poz. 473, Nr 107, poz. 679, Nr 226, poz. 1476, Nr 238, poz. 1578, Nr 247, poz. 1652 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 332. Dziennik Ustaw Nr 64 — 4066 — Poz. 3324. Prezes Głównego Urzędu Miar może cofać po twierdzenia wydane do dnia 31 sierpnia 2011 r. przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w przypadku gdy kasy rejestrujące wprowadzone do obrotu nie odpowiadają przepisom, na podstawie któ rych wydano potwierdzenia (decyzje) o spełnieniu funkcji, kryteriów i warunków technicznych, lub też nie są zgodne ze złożonym wnioskiem lub dokumen tami dostarczonymi wraz z wnioskiem albo wzorcem kasy.

5. Do spraw, o których mowa w ust. 3 i 4, stosuje się odpowiednio przepisy o kryteriach i warunkach technicznych, którym muszą odpowiadać kasy reje strujące, obowiązujące w momencie składania wnios ku o potwierdzenie spełnienia tych kryteriów.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych przekaże niezwłocznie Prezesowi Głównego Urzędu Miar akta spraw wymienionych w ust. 3.

7. Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonaw czych wydanych na podstawie art. 111 ust. 7a i 9 usta wy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej szą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art.

10. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy dane na podstawie art. 19 ust. 22, art. 23 ust. 17, art. 28o, art. 33 ust. 8, art. 41 ust. 16, art. 82 ust. 2 i ust. 3, art. 83 ust. 16, art. 87 ust. 11, art. 89 ust. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 7 i ust. 8, art. 90 ust. 11, art. 92 ust. 1, art. 102 ust. 1, art. 106 ust. 11 i art. 130 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, za chowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wy konawczych wydanych na podstawie art. 19 ust. 22, art. 23 ust. 17, art. 28o, art. 33 ust. 8, art. 41 ust. 16, art. 82 ust. 2 i ust. 3, art. 83 ust. 16, art. 87 ust. 11, art. 89 ust. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 7 i ust. 8, art. 90 ust. 11, art. 92 ust. 1, art. 102 ust. 1, art. 106 ust. 11 i art. 130 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nada nym niniejszą ustawą. Art. 1

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwiet nia 2011 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 25, art. 2 i 9, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2011 r.;

2) art. 1 pkt 33 lit. d, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-06-23
Data wydania: 2010-06-02
Data wejścia w życie: 2010-07-08
Data obowiązywania: 2010-07-08
Organ wydający: MIN. GOSPODARKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 110 poz. 728