Dz.U. 2010 nr 112 poz. 740

Dziennik Ustaw Nr 4 — 314 — Poz. 7

7 PROTOKÓŁ fakultatywny do Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu współdziałającego, sporządzony w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 8 grudnia 2005 r. został sporządzony w Nowym Jorku Protokół fakultatywny do Konwencji o bezpie czeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu współdziałającego, w następującym brzmieniu: Przekład Dziennik Ustaw Nr 4 — 315 — Poz. 7 Dziennik Ustaw Nr 4 — 316 — Poz. 7 Dziennik Ustaw Nr 4 — 317 — Poz. 7 Dziennik Ustaw Nr 4 — 318 — Poz. 7 Dziennik Ustaw Nr 4 — 319 — Poz. 7 Po zaznajomieniu się z powyższym Protokołem fakultatywnym, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświad czam, że: — został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych, — Rzeczpospolita Polska postanawia ratyfikować ten Protokół fakultatywny, — postanowienia Protokołu fakultatywnego są przyjęte, potwierdzone i będą niezmiennie zachowywane. Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. Dano w Warszawie dnia 11 października 2010 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski L.S. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-06-24
Data wydania: 2010-03-22
Data wejścia w życie: 2010-05-08
Data obowiązywania: 2010-05-08
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 112 poz. 740