Dz.U. 2010 nr 113 poz. 745

Dziennik Ustaw Nr 253 — 17450 — Poz. 1699

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierp nia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan sowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę puje:

§1. Ustala się wykaz chorób dla świadczeniobior ców chorujących na choroby zakaźne lub psychiczne oraz upośledzonych umysłowo, a także chorujących na następujące choroby przewlekłe, wrodzone lub na byte:

1) akromegalię,

2) aktywną postać reumatoidalnego zapalenia sta wów,

3) astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli,

4) chorobę afektywną dwubiegunową,

5) chorobę Alzheimera,

6) chorobę i zespół Parkinsona,

7) chorobę Leśniowskiego-Crohna,

8) choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe,

9) ciężką postać przewlekłej obturacyjnej choroby płuc z udokumentowanym badaniem spiro metrycznym z wartością wskaźnika FEV1 mniejszą niż 50 % oraz ujemną próbą rozkurczową,

10) cukrzycę, 1

1) epidermolysis bullosa, 1

2) fenyloketonurię, 1

3) gruźlicę, w tym również gruźlicę wielolekooporną i inne mykobakteriozy, 1

4) hipercholesterolemię LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymującą się pomimo terapii statynami w przy padku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub ampu tacji obwodowej z powodu choroby miażdżyco wej, hipercholesterolemii rodzinnej, 1

5) jaskrę, 1

6) leczenie bólu przebijającego u dorosłych pacjen tów z chorobą nowotworową, którzy w ramach le czenia przewlekłego bólu nowotworowego pod dawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciw wskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono nieskutecz ność tych leków, 1

7) miastenię, 1

8) miażdżycę objawową naczyń wieńcowych leczoną stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwal niającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji sten tu) w celu zapobiegania zakrzepom, 1

9) moczówkę prostą przysadkową,

20) mukowiscydozę, 2

1) neuralgię popółpaścową przewlekłą, 2

2) niedoczynność tarczycy, 2

3) nowotwory złośliwe, w tym również: a) neutropenię w chorobach nowotworowych, b) przerzuty osteolityczne w chorobach nowo tworowych, c) raka piersi i raka trzonu macicy, d) raka piersi w II rzucie hormonoterapii, e) raka prostaty, 2

4) osteoporozę, 2

5) padaczkę, 2

6) padaczkę oporną na leczenie, 2

7) pierwotną dyskinezę rzęsek, 2

8) przerost gruczołu krokowego, 2

9) przewlekłe owrzodzenia, 30) schizofrenię, 3

1) schizofrenię w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego uporczywego bra ku współpracy chorego, 1699 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465 i Nr 238, poz. 1578. Dziennik Ustaw Nr 253 — 17451 — Poz. 1699

3

2) stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku, 3

3) stan po resekcji trzustki, 3

4) stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST, do 12 miesięcy stosowania, 3

5) stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, do 30 dni stosowania, 3

6) stwardnienie rozsiane, 3

7) stwardnienie zanikowe boczne, 3

8) udokumentowaną niewydolność serca w klasach NYHA II — NYHA IV, 3

9) udokumentowaną niewydolność serca w klasach NYHA III — NYHA IV po udokumentowanym nie powodzeniu leczenia furosemidem, 40) wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I — odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II — kauzalgia, 4

1) wrzodziejące zapalenie jelita grubego, 4

2) zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów pod dawanych przeszczepom narządów miąższowych — profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji zwią zanej z transplantacją do 1

10. dnia po prze szczepie, 4

3) zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe, biegunki przewlekłe, 4

4) zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficy tem uwagi wyłącznie jako element kompleksowe go (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej

6. roku życia, 4

5) zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym, 4

6) żylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u doros łych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30. dnia po prze bytej alloplastyce) lub kolanowego (do 1

4. dnia po przebytej alloplastyce) — prewencja pierwotna — dla których leki i wyroby medyczne przepisuje się bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową od płatnością.

§2. Ustala się wykaz leków i wyrobów medycz nych przepisywanych bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością, ze względu na choroby wymienione w § 1:

1) wydawanych bezpłatnie, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wydawanych po wniesieniu opłaty ryczałtowej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wydawanych po wniesieniu opłaty w wysokości 30 % ceny leku albo wyrobu medycznego, stano wiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) wydawanych po wniesieniu opłaty w wysokości 50 % ceny leku albo wyrobu medycznego, stano wiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§3. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze wzglę du na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opła tą ryczałtową lub za częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 212, poz. 1647).

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2010 r. Minister Zdrowia: w z. J. Szulc Dziennik Ustaw Nr 253 — 17452 — Poz. 1699

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. (poz. 1699) Załącznik nr 1 WYKAZ LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH, WYDAWANYCH BEZPŁATNIE, ZE WZGLĘDU NA CHOROBY, O KTÓRYCH MOWA W § 1 ROZPORZĄDZENIA Dziennik Ustaw Nr 253 — 17453 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17454 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17455 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17456 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17457 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17458 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17459 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17460 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17461 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17462 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17463 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17464 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17465 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17466 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17467 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17468 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17469 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17470 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17471 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17472 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17473 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17474 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17475 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17476 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17477 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17478 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17479 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17480 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17481 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17482 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17483 — Poz. 1699 * Kod EAN 13 opakowania — Kod EAN jest to kombinacja cyfr identyfikująca w sposób jednoznaczny dany produkt leczniczy lub wyrób medyczny, zgodna z międzynarodowym systemem EAN UCC (EAN International-Uniform Code Council). Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) kod EAN UCC jest elementem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Objaśnienia skrótów użytych w załączniku:

1) amp. — ampułka (w odpowiedniej liczbie i przypadku);

2) j.Ph.Eur. — jednostka Farmakopei Europejskiej (w odpowiedniej liczbie i przypadku);

3) j.m. — jednostka międzynarodowa (w odpowiedniej liczbie i przypadku);

4) kaps. — kapsułka (w odpowiedniej liczbie i przypadku);

5) szt. — sztuka (w odpowiedniej liczbie i przypadku);

6) tabl. — tabletka (w odpowiedniej liczbie i przypadku);

7) tabl. powl. — tabletka powlekana (w odpowiedniej liczbie i przypadku). Dziennik Ustaw Nr 253 — 17484 — Poz. 1699 Załącznik nr 2 WYKAZ LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH, WYDAWANYCH PO WNIESIENIU OPŁATY RYCZAŁTOWEJ, ZE WZGLĘDU NA CHOROBY, O KTÓRYCH MOWA W § 1 ROZPORZĄDZENIA Dziennik Ustaw Nr 253 — 17485 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17486 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17487 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17488 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17489 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17490 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17491 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17492 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17493 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17494 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17495 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17496 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17497 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17498 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17499 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17500 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17501 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17502 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17503 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17504 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17505 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17506 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17507 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17508 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17509 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17510 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17511 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17512 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17513 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17514 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17515 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17516 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17517 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17518 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17519 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17520 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17521 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17522 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17523 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17524 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17525 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17526 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17527 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17528 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17529 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17530 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17531 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17532 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17533 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17534 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17535 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17536 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17537 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17538 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17539 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17540 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17541 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17542 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17543 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17544 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17545 — Poz. 1699 * Kod EAN 13 opakowania — Kod EAN jest to kombinacja cyfr identyfikująca w sposób jednoznaczny dany produkt leczniczy lub wyrób medyczny, zgodna z międzynarodowym systemem EAN UCC (EAN Interna tional-Uniform Code Council). Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) kod EAN UCC jest elementem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Objaśnienia skrótów użytych w załączniku:

1) amp. — ampułka (w odpowiedniej liczbie i przypadku);

2) amp.-strz. — ampułko-strzykawka (w odpowiedniej liczbie i przypadku);

3) j.m. — jednostka międzynarodowa (w odpowiedniej liczbie i przypadku);

4) kaps. — kapsułka (w odpowiedniej liczbie i przypadku);

5) tabl. — tabletka (w odpowiedniej liczbie i przypadku);

6) tabl. powl. — tabletka powlekana (w odpowiedniej liczbie i przypadku);

7) strz. — strzykawka (w odpowiedniej liczbie i przypadku);

8) szt. — sztuka (w odpowiedniej liczbie i przypadku);

9) wkł. — wkład (w odpowiedniej liczbie i przypadku). Dziennik Ustaw Nr 253 — 17546 — Poz. 1699 Załącznik nr 3 WYKAZ LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH, WYDAWANYCH PO WNIESIENIU OPŁATY W WYSOKOŚCI 30 % CENY LEKU ALBO WYROBU MEDYCZNEGO, ZE WZGLĘDU NA CHOROBY, O KTÓRYCH MOWA W § 1 ROZPORZĄDZENIA Dziennik Ustaw Nr 253 — 17547 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17548 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17549 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17550 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17551 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17552 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17553 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17554 — Poz. 1699 * Kod EAN 13 opakowania — Kod EAN jest to kombinacja cyfr identyfikująca w sposób jednoznaczny dany produkt leczniczy lub wyrób medyczny, zgodna z międzynarodowym systemem EAN UCC (EAN International-Uniform Code Council). Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) kod EAN UCC jest elementem po zwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Objaśnienia skrótów użytych w załączniku:

1) amp. — ampułka (w odpowiedniej liczbie i przypadku);

2) j.m. — jednostka międzynarodowa (w odpowiedniej liczbie i przypadku);

3) kaps. — kapsułka (w odpowiedniej liczbie i przypadku);

4) tabl. — tabletka (w odpowiedniej liczbie i przypadku);

5) tabl. powl. — tabletka powlekana (w odpowiedniej liczbie i przypadku). Dziennik Ustaw Nr 253 — 17555 — Poz. 1699 Załącznik nr 4 WYKAZ LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH, WYDAWANYCH PO WNIESIENIU OPŁATY W WYSOKOŚCI 50 % CENY LEKU ALBO WYROBU MEDYCZNEGO, ZE WZGLĘDU NA CHOROBY, O KTÓRYCH MOWA W § 1 ROZPORZĄDZENIA Dziennik Ustaw Nr 253 — 17556 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17557 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17558 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17559 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17560 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17561 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17562 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17563 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17564 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17565 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17566 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17567 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17568 — Poz. 1699 Dziennik Ustaw Nr 253 — 17569 — Poz. 1699 * Kod EAN 13 opakowania — Kod EAN jest to kombinacja cyfr identyfikująca w sposób jednoznaczny dany produkt leczniczy lub wyrób medyczny, zgodna z międzynarodowym systemem EAN UCC (EAN International-Uniform Code Council). Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) kod EAN UCC jest elementem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Objaśnienia skrótów użytych w załączniku:

1) kaps. — kapsułka (w odpowiedniej liczbie i przypadku);

2) MCT — średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe (w odpowiedniej liczbie i przypadku);

3) szt. — sztuka (w odpowiedniej liczbie i przypadku);

4) tabl. — tabletka (w odpowiedniej liczbie i przypadku);

5) tabl. powl. — tabletka powlekana (w odpowiedniej liczbie i przypadku)

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-06-25
Data wydania: 2010-06-10
Data wejścia w życie: 2010-06-25
Data obowiązywania: 2010-06-25
Uwagi: art. 12 wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2010 r.
Organ wydający: SEJM
Organ zobowiązany: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 113 poz. 745