Dz.U. 2010 nr 114 poz. 763

Dziennik Ustaw Nr 78 — 4845 — Poz. 429

429 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2011 r. Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 51

3) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Wprowadza się program wykrywania wy stępowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na 2011 r., który jest określony w załączniku do rozporządzenia.

2. Program, o którym mowa w ust. 1, stanowi pro gram monitorowania choroby niebieskiego języka i program nadzoru nad tą chorobą w rozumieniu art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1266/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przepisów wyko nawczych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt nale żących do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka (Dz. Urz. UE L 283 z 27.10.2007, str. 37, z późn. zm.).

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 2011 r. (poz. 429) PROGRAM WYKRYWANIA WYSTĘPOWANIA ZAKAŻEŃ WIRUSEM CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA NA 2011 R.

1. Identyfikacja Programu Państwo członkowskie: Rzeczpospolita Polska Choroba: choroba niebieskiego języka (Bluetongue)

2. Dane historyczne dotyczące rozwoju epidemiologicznego choroby niebieskiego języka Z uwagi na brak stwierdzanych ognisk choroby niebieskiego języka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dotychczasowe ujemne wyniki uzyskane w programie wykrywania występowania zakażeń wirusem choro by niebieskiego języka w 2009 r. oraz na podstawie prowadzonego biernego nadzoru klinicznego w kierunku choroby niebieskiego języka u zwierząt pochodzących z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadza nych zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1266/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie chorobą nie bieskiego języka (Dz. Urz. UE L 283 z 27.10.2007, str. 37, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1266/2007”, należy uznać, że choroba ta nie występuje endemicznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie z uwagi na właściwości wirusa, zachodzące zmiany klimatyczne oraz występowanie choroby w państwach graniczących z Rzeczpospolitą Polską nie należy wykluczać takiego zagrożenia w najbliższej przy szłości. Tabela I przedstawia wyniki badań laboratoryjnych bydła, natomiast tabela II wyniki badań laboratoryjnych owiec, przeprowadzonych w 2009 r. Tabela I. Wyniki badań laboratoryjnych bydła przeprowadzonych w 2009 r. Liczba zwierząt podlegających badaniom laboratoryjnym w ramach programu Wynik testu ELISA RT-PCR (+) (–) (+) (–) 15 594 10 15 584 0 15 Dziennik Ustaw Nr 78 — 4846 — Poz. 429

Tabela II. Wyniki badań laboratoryjnych owiec, przeprowadzonych w 2009 r. Liczba zwierząt podlegających badaniom laboratoryjnym w ramach programu Wynik testu ELISA RT-PCR (+) (–) (+) (–) 13 151 58 13 093 0 119 Od dnia wejścia w życie rozporządzenia Komisji nr 1266/2007, tj. od dnia 2 listopada 2007 r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały wprowadzone z państw członkowskich Unii Europejskiej liczne sztuki bydła, u których wykryto przeciwciała dla wirusa choroby niebieskiego języka oraz materiał genetyczny wirusa tej choroby. Wszystkie sztuki bydła, u których potwierdzono w badaniach laboratoryjnych (wirusologicznych) me todą RT-PCR obecność materiału genetycznego wirusa, zostały zabite. W związku z występowaniem w państwach sąsiednich, w pobliżu zachodniej i południowej granicy Rzeczy pospolitej Polskiej, choroby wywołanej przez serotyp BTV-8 oraz ze względu na wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bydła, u którego uzyskano dodatni wynik badania laboratoryjnego (serologicznego oraz wirusologicznego) w kierunku choroby niebieskiego języka, należy przyjąć, że choroba ta może pojawić się w każdej chwili na tych obszarach kraju, na których zostało wprowadzone bydło przywiezione w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego. W dniu 16 maja 2008 r. Rzeczpospolita Polska wprowadziła, zgodnie z art. 9a rozporządzenia nr 1266/2007, warunki przejściowe dla zwierząt objętych zwolnieniem przewidzianym w art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia. Ko misja Europejska stoi na stanowisku, że warunki przejściowe powinny być stosowane jedynie w przypadku uzasadnionego ryzyka przeniesienia choroby. Stąd też, zgodnie z tymi warunkami przejściowymi, bydło wpro wadzane z państw członkowskich Unii Europejskiej, w których choroba występuje powszechnie, musi być przed wysyłką na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaszczepione lub poddane dwóm badaniom laboratoryjnym (serologicznym) w celu wykrycia przeciwciał, w których to badaniach uzyskano wynik dodatni. W dniu 15 kwietnia 2009 r. na obszarze stref zamkniętych znajdowały się niektóre powiaty położone w wo jewództwach: dolnośląskim, lubuskim, opolskim i zachodniopomorskim. Wyznaczenie stref zamkniętych na te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynika z wystąpienia ognisk choroby niebieskiego języka na terytorium Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Czeskiej. Od dnia 1 czerwca 2010 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały zniesione strefy zamknięte. W związku z tym od dnia 1 czerwca 2010 r. terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest strefą wolną od choroby niebieskiego języka i przemieszczanie zwierząt podatnych na chorobę niebieskiego języka nie podlega ograni czeniom.

3. Opis programu 3.

1. Cel programu Obowiązek realizacji programu wynika z art. 4 rozporządzenia nr 1266/200

7. Jest on prowadzony na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Program obejmuje badania laboratoryjne (serologiczne i wirusologiczne), prowadzone zgodnie z ust. 1.1.2.2 załącznika I do rozporządzenia nr 1266/2007. Program badań ma na celu:

1) stwierdzenie wystąpienia określonego serotypu wirusa (BTV-

8) lub wykrycie wprowadzenia innych seroty pów;

2) wykrycie dowodów transmisji wirusa przez losowe badania laboratoryjne (serologiczne) prowadzone na terytorium całego kraju. Badania laboratoryjne (serologiczne) zostały zaplanowane w taki sposób, aby umożliwić wykrycie serokon wersji z 95% prawdopodobieństwem, przy założeniu, że odsetek seroreagentów w populacji gatunków podat nych na zakażenie na obszarze danego powiatu wynosi 20% w skali rocznej. Badane będą bydło i owce w wieku powyżej 3 miesięcy. Za bydło uważa się zwierzęta z gatunków: bydło domowe (Bos taurus) i bawoły (Bubalus bubalus). Dzikie zwierzęta żyjące na wolności oraz zwierzęta w ogro dach zoologicznych nie będą badane. Powiatowy lekarz weterynarii na podstawie analizy ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem warunków śro dowiskowych sprzyjających występowaniu muchówek z rodzaju Culicoides (tereny podmokłe, bliskość zbiorni ków wodnych), określa, w jakich stadach będą pobierane próbki do badań laboratoryjnych. Dziennik Ustaw Nr 78 — 4847 — Poz. 429

Przyjmuje się, że na potrzeby programu geograficzną jednostką odniesienia jest powiat jako jednostka administracyjna. Badania laboratoryjne (serologiczne) będą przeprowadzone trzykrotnie, w odstępach 2 miesięcy, w okresie największej aktywności wektora choroby — muchówek z rodzaju Culicoides — od dnia 1 maja do dnia 15 wrześ nia 2011 r. Pierwsze próbkobranie odbędzie się w maju, drugie w lipcu, a trzecie — w pierwszej połowie wrześ nia. Pobrane próbki będą badane techniką immunoenzymatyczną ELISA. W przypadku uzyskania dodatniego wyniku w badaniu laboratoryjnym (serologicznym) od zwierząt, u któ rych wykryto przeciwciała przeciwko wirusowi, zostaną ponownie pobrane próbki krwi do badań laboratoryj nych (wirusologicznych — test PCR) w celu wykrycia materiału genetycznego wirusa choroby niebieskiego ję zyka. Przy realizacji programu będą uwzględniane wyniki badań laboratoryjnych bydła utrzymywanego w sta dach, do których wprowadzono zwierzęta w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego, wykonane w ramach zadania „Ocena występowania choroby niebieskiego języka na terenie kraju” realizowanego przez Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, wchodzącego w skład programu wielo letniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”. 3.

2. Przewidywane korzyści wynikające z wprowadzenia programu Dzięki wprowadzeniu programu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie można uzyskać i przeanali zować informacje dotyczące sytuacji epidemiologicznej na terytorium kraju. Jeżeli zostaną stwierdzone przypadki wystąpienia choroby na terytorium kraju, badania prowadzone w ra mach programu pozwolą na ich wczesne wykrycie, co umożliwi niezwłoczne zastosowanie środków admini stracyjnych w celu likwidacji ognisk choroby. Pozwoli to na ograniczenie strat wynikających ze zmniejszenia produkcji zwierzęcej oraz strat związanych z wykonaniem nakazów i zakazów administracyjnych nałożonych przy zwalczaniu choroby niebieskiego języka (np. nakaz zabicia zwierząt, ograniczenia w przemieszczaniu zwie rząt), ponoszonych przez hodowców i producentów bydła i owiec lub podmioty zajmujące się obrotem zwierzę tami. 3.

3. Przewidywana liczba próbek do badań Zgodnie z informacjami przesłanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa liczba stad, w których są utrzymywane bydło i owce, oraz pogłowie zwierząt, na dzień 1 stycznia 2010 r. (raport z dnia 21 stycznia 2010 r.) przedstawia się ogółem następująco: Liczba stad bydła: 679 507 Liczba zwierząt: 6 162 981 Przewidywana liczba próbek do badań laboratoryjnych (trzykrotne badanie) 5 234 × 3 = 15 702 Liczba stad owiec: 7 830 Liczba zwierząt: 242 364 Przewidywana liczba próbek do badań laboratoryjnych (trzykrotne badanie) 4 556 × 3 = 13 668 Liczba próbek, które należy pobrać do badań laboratoryjnych (serologicznych) podczas każdego z trzech próbkobrań, została obliczona według programu kalkulacyjnego WIN EPISCOPE 2.0: improved epidemiological software for veterinary medicine. Veterinary Record (200

1) i wynosi, łącznie dla bydła i owiec, 9 790 próbek. Szczegółowe dane dotyczące liczby pobieranych próbek w poszczególnych powiatach: w stadach bydła za wiera tabela 1, a w stadach owiec tabela 2. Dziennik Ustaw Nr 78 — 4848 — Poz. 429

Ta be la 1 . L ic zb a pr ób ek d o po br an ia w k aż dy m z tr ze ch p ró bk ob ra ń w s ta da ch b yd ła W oj ew ód zt w o Po w ia t Li cz ba b yd ła Li cz ba s ie dz ib s ta d W ym ag an a lic zb a pr ób ek w p ow ie ci e W ym ag an a lic zb a pr ób ek

w w oj ew ód zt w ie 1 2 3 4 5 6 do ln oś lą sk ie bo le sł aw ie ck i 2 07 1 5 11 14 40 2 do ln oś lą sk ie dz ie rż on io w sk i 3 29 9 3 21 14 do ln oś lą sk ie gł og ow sk i 3 70 8 1 15 14 do ln oś lą sk ie gó ro w sk i 9 22 2 4 86 14 do ln oś lą sk ie ja w or sk i 4 26 5 5 16 14 do ln oś lą sk ie je le ni og ór sk i 4 06 4 3 80 14 do ln oś lą sk ie ka m ie nn og ór sk i 4 87 0 5 14 14 do ln oś lą sk ie kł od zk i 8 95 5 1 53 5 14 do ln oś lą sk ie le gn ic ki 5 57 6 5 34 14 do ln oś lą sk ie lu ba ńs ki 3 35 3 4 56 14 do ln oś lą sk ie lu bi ńs ki 1 51 9 2 37 14 do ln oś lą sk ie lw ów ec ki 5 52 8 6 41 14 do ln oś lą sk ie m . J el en ia G ór a 4 22

3 9 14 do ln oś lą sk ie m . L eg ni ca

14

5 10 do ln oś lą sk ie m . W ro cł aw 4 19

43 14 do ln oś lą sk ie m ili ck i 5 65 0 5 08 14 do ln oś lą sk ie ol eś ni ck i 7 86 4 7 37 14 do ln oś lą sk ie oł aw sk i 1 09 3 1 85 14 do ln oś lą sk ie po lk ow ic ki 2 72 5 3 44 14 do ln oś lą sk ie st rz el iń sk i 4 17 6 4 66 14 do ln oś lą sk ie śr ed zk i 3 13 8 2 81 14 do ln oś lą sk ie św id ni ck i 6 09 1 5 18 14 do ln oś lą sk ie tr ze bn ic ki 7 54 0 6 84 14 do ln oś lą sk ie w ał br zy sk i 5 07 0 3 92 14 do ln oś lą sk ie w oł ow sk i 3 58 9 3 08 14 do ln oś lą sk ie w ro cł aw sk i 2 87 7 5 20 14 do ln oś lą sk ie zą bk ow ic ki 6 90 5 6 45 14 do ln oś lą sk ie zg or ze le ck i 1 55 2 2 88 14 do ln oś lą sk ie zł ot or yj sk i 3 83 2 4 37 14 Dziennik Ustaw Nr 78 — 4849 — Poz. 429

1 2 3 4 5 6 ku ja w sk o po m or sk ie al ek sa nd ro w sk i 17 9 51 1 29 5 14 31 8 ku ja w sk o po m or sk ie br od ni ck i 37 2 38 2 35 4 14 ku ja w sk o po m or sk ie by dg os ki 15 4 80

96 7 14 ku ja w sk o po m or sk ie ch eł m iń sk i 12 9 56 1 03 6 14 ku ja w sk o po m or sk ie go lu bs ko -d ob rz yń sk i 24 0 70 1 61 3 14 ku ja w sk o po m or sk ie gr ud zi ąd zk i 17 0 01 1 28 4 14 ku ja w sk o po m or sk ie in ow ro cł aw sk i 33 2 22 1 73 9 14 ku ja w sk o po m or sk ie lip no w sk i 34 0 63 3 03 1 14 ku ja w sk o po m or sk ie m . B yd go sz cz

59

1 0 13 ku ja w sk o po m or sk ie m . G ru dz ią dz

1 44

1 5 13 ku ja w sk o po m or sk ie m . T or uń

1 36

1 6 13 ku ja w sk o po m or sk ie m . W ło cł aw ek

64

2 2 13 ku ja w sk o po m or sk ie m og ile ńs ki 17 2 42

9 51 14 ku ja w sk o po m or sk ie na ki el sk i 31 1 73 1 33 8 14 ku ja w sk o po m or sk ie ra dz ie jo w sk i 38 0 47 2 25 1 14 ku ja w sk o po m or sk ie ry pi ńs ki 33 1 93 2 25 0 14 ku ja w sk o po m or sk ie sę po le ńs ki 17 9 11 1 04 8 14 ku ja w sk o po m or sk ie św ie ck i 20 2 72 1 66 9 14 ku ja w sk o po m or sk ie to ru ńs ki 29 0 22 1 77 3 14 ku ja w sk o po m or sk ie tu ch ol sk i 16 4 72 1 23 2 14 ku ja w sk o po m or sk ie w ąb rz es ki 16 8 68 1 19 1 14 ku ja w sk o po m or sk ie w ło cł aw sk i 36 9 38 3 67 3 14 ku ja w sk o po m or sk ie żn iń sk i 26 6 23 1 30 3 14 lu be ls ki e bi al sk i 49 1 18 6 42 2 14 33 2 lu be ls ki e bi łg or aj sk i 17 9 61 5 79 9 14 lu be ls ki e ch eł m sk i 21 8 38 4 33 3 14 lu be ls ki e hr ub ie sz ow sk i 25 4 42 3 93 3 14 lu be ls ki e ja no w sk i 13 5 38 4 12 0 14 lu be ls ki e kr as no st aw sk i 17 8 78 3 74 3 14 lu be ls ki e kr aś ni ck i 12 9 07 3 91 4 14 lu be ls ki e lu ba rt ow sk i 25 1 70 5 29 7 14 lu be ls ki e lu be ls ki 34 9 48 6 63 0 14 Dziennik Ustaw Nr 78 — 4850 — Poz. 429

1 2 3 4 5 6 lu be ls ki e łę cz yń sk i 9 1 82 1 83 1 14 lu be ls ki e łu ko w sk i 57 3 50 6 86 5 14 lu be ls ki e m . B ia ła P od la sk a

1 57

3 8 13 lu be ls ki e m . C he łm

29

1 4 11 lu be ls ki e m . L ub lin

4 67

9 4 14 lu be ls ki e m . Z am oś ć

5 9

1 9 13 lu be ls ki e op ol sk i 3 6 53 1 76 7 14 lu be ls ki e pa rc ze w sk i 14 7 94 1 72 3 14 lu be ls ki e pu ła w sk i 10 3 95 2 47 0 14 lu be ls ki e ra dz yń sk i 27 9 42 3 39 6 14 lu be ls ki e ry ck i 18 3 30 2 79 3 14 lu be ls ki e św id ni ck i 6 3 75 1 33 7 14 lu be ls ki e to m as zo w sk i 17 7 23 3 87 3 14 lu be ls ki e w ło da w sk i 17 0 47

1 81 9 14 lu be ls ki e za m oj sk i 31 7 91 7 27 1 14 lu bu sk ie go rz ow sk i 10 3 64

67 7 14 19 2 lu bu sk ie kr oś ni eń sk i 4 5 46

31 1 14 lu bu sk ie m . G or zó w W ie lk op ol sk i

3 05

3 0 14 lu bu sk ie m . Z ie lo na G ór a

18

1 10 lu bu sk ie m ię dz yr ze ck i 5 2 09

34 0 14 lu bu sk ie no w os ol sk i 2 5 55

26 6 14 lu bu sk ie sł ub ic ki 3 5 07

13 1 14 lu bu sk ie st rz el ec ko -d re zd en ec ki 7 7 20

55 8 14 lu bu sk ie su lę ci ńs ki 9 0 46

48 0 14 lu bu sk ie św ie bo dz iń sk i 4 2 41

18 0 14 lu bu sk ie w sc ho w sk i 10 7 28

38 6 14 lu bu sk ie zi el on og ór sk i 9 9 53

47 6 14 lu bu sk ie ża ga ńs ki 3 4 19

55 6 14 lu bu sk ie ża rs ki 7 9 33

50 5 14 łó dz ki e be łc ha to w sk i 13 1 94 2 38 6 14 33 5 łó dz ki e br ze zi ńs ki 6 1 95

90 2 14 łó dz ki e ku tn ow sk i 40 0 83 2 69 9 14 Dziennik Ustaw Nr 78 — 4851 — Poz. 429

1 2 3 4 5 6 łó dz ki e ła sk i 15 5 90 1 90 8 14 łó dz ki e łę cz yc ki 40 6 35 3 59 5 14 łó dz ki e ło w ic ki 71 8 19 5 09 3 14 łó dz ki e łó dz ki w sc ho dn i 7 5 76 1 16 0 14 łó dz ki e m . Ł ód ź 1 4 95

26 3 14 łó dz ki e m . P io tr kó w T ry bu na ls ki

5 98

7 9 14 łó dz ki e m . S ki er ni ew ic e

1 03

3 0 13 łó dz ki e op oc zy ńs ki 23 3 44 5 50 8 14 łó dz ki e pa bi an ic ki 11 0 61 1 25 9 14 łó dz ki e pa ję cz ań sk i 12 3 55 2 52 0 14 łó dz ki e pi ot rk ow sk i 28 9 75 5 05 3 14 łó dz ki e po dd ęb ic ki 36 5 78 3 64 3 14 łó dz ki e ra do m sz cz ań sk i 22 6 97 4 28 1 14 łó dz ki e ra w sk i 7 8 32 2 08 4 14 łó dz ki e si er ad zk i 57 4 14 5 71 5 14 łó dz ki e sk ie rn ie w ic ki 18 5 04 2 88 1 14 łó dz ki e to m as zo w sk i 24 8 37 3 74 6 14 łó dz ki e w ie lu ńs ki 15 3 48 2 54 3 14 łó dz ki e w ie ru sz ow sk i 8 8 29 1 28 9 14 łó dz ki e zd uń sk ow ol sk i 6 2 81 1 07 2 14 łó dz ki e zg ie rs ki 28 3 71 2 50 8 14 m ał op ol sk ie bo ch eń sk i 9 7 79 3 46 8 14 30 8 m ał op ol sk ie br ze sk i 9 2 56 2 86 6 14 m ał op ol sk ie ch rz an ow sk i

5 36

23 9 14 m ał op ol sk ie dą br ow sk i 9 5 99 2 92 7 14 m ał op ol sk ie go rl ic ki 17 2 46 5 12 1 14 m ał op ol sk ie kr ak ow sk i 12 7 34 4 31 5 14 m ał op ol sk ie lim an ow sk i 23 7 38 8 21 1 14 m ał op ol sk ie m . K ra kó w

9 09

18 3 14 m ał op ol sk ie m . N ow y S ąc z

5 61

24 6 14 m ał op ol sk ie m . T ar nó w

2 88

4 6 14 m ał op ol sk ie m ie ch ow sk i 17 7 85 3 19 1 14 Dziennik Ustaw Nr 78 — 4852 — Poz. 429

1 2 3 4 5 6 m ał op ol sk ie m yś le ni ck i

7 98 1 4 0 69 14 m ał op ol sk ie no w os ąd ec ki 3 0 79 1 10 5 27 14 m ał op ol sk ie no w ot ar sk i 3 8 33 6 9 3 45 14 m ał op ol sk ie ol ku sk i

7 29 7 2 0 59 14 m ał op ol sk ie oś w ię ci m sk i

2 98 7

8 23 14 m ał op ol sk ie pr os zo w ic ki

6 14 6 1 9 92 14 m ał op ol sk ie su sk i

5 01 7 2 7 15 14 m ał op ol sk ie ta rn ow sk i 2 1 43 6 8 2 66 14 m ał op ol sk ie ta tr za ńs ki

7 48 9 2 6 63 14 m ał op ol sk ie w ad ow ic ki

7 45 3 2 1 46 14 m ał op ol sk ie w ie lic ki

5 24 5 1 5 96 14 m az ow ie ck ie bi ał ob rz es ki 1 1 09 9 2 3 29 14 58 4 m az ow ie ck ie ci ec ha no w sk i 4 4 44 0 3 0 62 14 m az ow ie ck ie ga rw ol iń sk i 3 5 45 7 5 4 37 14 m az ow ie ck ie go st yn iń sk i 1 6 42 5 1 8 52 14 m az ow ie ck ie gr od zi sk i

4 71 5

8 00 14 m az ow ie ck ie gr ój ec ki

6 85 4 1 7 84 14 m az ow ie ck ie ko zi en ic ki 1 1 76 4 2 6 70 14 m az ow ie ck ie le gi on ow sk i

1 89 0

3 58 14 m az ow ie ck ie lip sk i 1 3 01 1 3 1 25 14 m az ow ie ck ie ło si ck i 2 3 15 1 2 5 01 14 m az ow ie ck ie m . O st ro łę ka

18 5

45 14 m az ow ie ck ie m . P ło ck

38 7

64 14 m az ow ie ck ie m . R ad om

56 4

1 97 14 m az ow ie ck ie m . S ie dl ce

3 0

9 11 m az ow ie ck ie m .s t. W ar sz aw a

14 7

42 13 m az ow ie ck ie m ak ow sk i 5 4 47 5 3 8 05 14 m az ow ie ck ie m iń sk i 3 2 98 6 4 6 37 14 m az ow ie ck ie m ła w sk i 6 8 32 8 3 9 41 14 m az ow ie ck ie no w od w or sk i

7 36 6 1 2 02 14 m az ow ie ck ie os tr oł ęc ki 13 3 94 5 9 1 67 14 m az ow ie ck ie os tr ow sk i 7 4 22 3 5 0 88 14 Dziennik Ustaw Nr 78 — 4853 — Poz. 429

1 2 3 4 5 6 m az ow ie ck ie ot w oc ki 5 2 57 1 34 3 14 m az ow ie ck ie pi as ec zy ńs ki 3 6 74

59 7 14 m az ow ie ck ie pł oc ki 62 2 97 5 92 6 14 m az ow ie ck ie pł oń sk i 49 3 28 4 32 2 14 m az ow ie ck ie pr us zk ow sk i 1 0 09

12 5 14 m az ow ie ck ie pr za sn ys ki 71 7 02 4 14 7 14 m az ow ie ck ie pr zy su sk i 14 2 73 3 46 0 14 m az ow ie ck ie pu łtu sk i 34 4 54 3 14 2 14 m az ow ie ck ie ra do m sk i 32 5 56 6 96 0 14 m az ow ie ck ie si ed le ck i 65 5 74 5 98 8 14 m az ow ie ck ie si er pe ck i 47 6 95 2 97 4 14 m az ow ie ck ie so ch ac ze w sk i 14 1 10 2 09 8 14 m az ow ie ck ie so ko ło w sk i 56 1 87 4 02 0 14 m az ow ie ck ie sz yd ło w ie ck i 4 5 57 1 42 2 14 m az ow ie ck ie w ar sz aw sk i z ac ho dn i 3 7 93

40 3 14 m az ow ie ck ie w ęg ro w sk i 44 7 02 4 80 2 14 m az ow ie ck ie w oł om iń sk i 17 4 63 3 49 9 14 m az ow ie ck ie w ys zk ow sk i 23 5 18 3 43 3 14 m az ow ie ck ie zw ol eń sk i 15 7 13 2 61 7 14 m az ow ie ck ie żu ro m iń sk i 50 8 70 3 36 6 14 m az ow ie ck ie ży ra rd ow sk i 5 1 84 1 21 9 14 op ol sk ie br ze sk i 4 9 12

40 6 14 16 8 op ol sk ie gł ub cz yc ki 17 4 74

40 9 14 op ol sk ie kę dz ie rz yń sk o ko zi el sk i 11 7 15

68 2 14 op ol sk ie kl uc zb or sk i 11 9 38

74 2 14 op ol sk ie kr ap ko w ic ki 6 8 90

43 5 14 op ol sk ie m . O po le 1 1 74

8 4 14 op ol sk ie na m ys ło w sk i 4 9 62

57 9 14 op ol sk ie ny sk i 10 8 29

97 7 14 op ol sk ie ol es ki 17 1 70 1 67 9 14 op ol sk ie op ol sk i 12 5 00 1 11 1 14 op ol sk ie pr ud ni ck i 15 1 42

93 2 14 Dziennik Ustaw Nr 78 — 4854 — Poz. 429

1 2 3 4 5 6 op ol sk ie st rz el ec ki 15 0 76

84 9 14 po dk ar pa ck ie bi es zc za dz ki 3 7 55

65 9 14 34 7 po dk ar pa ck ie br zo zo w sk i 5 3 75 2 69 2 14 po dk ar pa ck ie dę bi ck i 10 2 98 4 46 4 14 po dk ar pa ck ie ja ro sł aw sk i 8 0 40 3 65 2 14 po dk ar pa ck ie ja si el sk i 7 3 98 3 21 5 14 po dk ar pa ck ie ko lb us zo w sk i 7 5 50 3 25 6 14 po dk ar pa ck ie kr oś ni eń sk i 6 7 33 2 49 9 14 po dk ar pa ck ie le sk i 1 7 80

59 6 14 po dk ar pa ck ie le ża js ki 5 4 97 2 09 6 14 po dk ar pa ck ie lu ba cz ow sk i 8 2 47 2 58 6 14 po dk ar pa ck ie ła ńc uc ki 3 9 69 2 23 7 14 po dk ar pa ck ie m . K ro sn o

76

4 4 13 po dk ar pa ck ie m . P rz em yś l

62

3 2 13 po dk ar pa ck ie m . R ze sz ów

1 13

7 3 13 po dk ar pa ck ie m . T ar no br ze g

3 28 1 71 14 po dk ar pa ck ie m ie le ck i 8 9 60 3 16 4 14 po dk ar pa ck ie ni ża ńs ki 4 4 51 2 14 7 14 po dk ar pa ck ie pr ze m ys ki 6 3 08 2 79 3 14 po dk ar pa ck ie pr ze w or sk i 8 7 05 3 13 5 14 po dk ar pa ck ie ro pc zy ck o sę dz is zo w sk i 8 3 09 3 77 4 14 po dk ar pa ck ie rz es zo w sk i 11 6 94 5 87 4 14 po dk ar pa ck ie sa no ck i 10 5 66 2 32 3 14 po dk ar pa ck ie st al ow ow ol sk i 2 4 47 1 21 6 14 po dk ar pa ck ie st rz yż ow sk i 4 5 37 2 63 3 14 po dk ar pa ck ie ta rn ob rz es ki 3 6 77 1 67 4 14 po dl as ki e au gu st ow sk i 61 2 97 3 37 2 14 23 8 po dl as ki e bi ał os to ck i 75 0 19 5 32 2 14 po dl as ki e bi el sk i 58 7 11 4 09 5 14 po dl as ki e gr aj ew sk i 63 0 29 2 73 1 14 po dl as ki e ha jn ow sk i 14 7 70 1 95 4 14 po dl as ki e ko ln eń sk i 75 8 83 3 59 6 14 Dziennik Ustaw Nr 78 — 4855 — Poz. 429

1 2 3 4 5 6 po dl as ki e ło m ży ńs ki 92 2 93 5 00 0 14 po dl as ki e m . B ia ły st ok

2 20

3 0 14 po dl as ki e m . Ł om ża

3 52

5 5 14 po dl as ki e m . S uw ał ki

3 79

5 8 14 po dl as ki e m on ie ck i 59 1 34 3 47 0 14 po dl as ki e se jn eń sk i 32 4 33 1 90 5 14 po dl as ki e si em ia ty ck i 48 7 62 3 45 8 14 po dl as ki e so kó ls ki 69 8 86 5 61 4 14 po dl as ki e su w al sk i 63 2 30 3 88 0 14 po dl as ki e w ys ok om az ow ie ck i 12 9 47 7 5 53 1 14 po dl as ki e za m br ow sk i 55 3 23 2 52 0 14 po m or sk ie by to w sk i 15 0 03 1 62 6 14 26 3 po m or sk ie ch oj ni ck i 24 1 00 1 55 6 14 po m or sk ie cz łu ch ow sk i 3 7 28

43 5 14 po m or sk ie gd ań sk i 6 8 17

58 7 14 po m or sk ie ka rt us ki 23 1 73 3 33 2 14 po m or sk ie ko śc ie rs ki 20 8 91 1 85 0 14 po m or sk ie kw id zy ńs ki 10 9 76

93 2 14 po m or sk ie lę bo rs ki 7 3 50

44 6 14 po m or sk ie m . G da ńs k

4 89

8 6 14 po m or sk ie m . G dy ni a

3 18

4 7 14 po m or sk ie m . S łu ps k

30

4 11 po m or sk ie m al bo rs ki 8 2 64

31 2 14 po m or sk ie no w od w or sk i 8 8 76

47 2 14 po m or sk ie pu ck i 8 7 09

58 5 14 po m or sk ie sł up sk i 11 7 92

86 2 14 po m or sk ie st ar og ar dz ki 14 8 06 1 56 8 14 po m or sk ie sz tu m sk i 15 8 30

72 3 14 po m or sk ie tc ze w sk i 10 2 05

73 2 14 po m or sk ie w ej he ro w sk i 13 5 87 1 81 0 14 śl ąs ki e bę dz iń sk i 3 1 78

73 0 14 47 5 śl ąs ki e bi el sk i 5 2 88

88 2 14 Dziennik Ustaw Nr 78 — 4856 — Poz. 429

1 2 3 4 5 6 śl ąs ki e bi er uń sk o lę dz iń sk i 1 9 42

21 5 14 śl ąs ki e ci es zy ńs ki 11 7 65 2 22 2 14 śl ąs ki e cz ęs to ch ow sk i 17 3 82 3 06 3 14 śl ąs ki e gl iw ic ki 6 7 12

67 7 14 śl ąs ki e kł ob uc ki 7 8 27 1 65 0 14 śl ąs ki e lu bl in ie ck i 9 9 48 1 02 6 14 śl ąs ki e m . B ie ls ko -B ia ła

3 20

10 6 14 śl ąs ki e m . B yt om

45

6 12 śl ąs ki e m . C ho rz ów

13

3 9 śl ąs ki e m . C zę st oc ho w a

3 72

12 3 14 śl ąs ki e m . D ąb ro w a G ór ni cz a

3 23

10 6 14 śl ąs ki e m . G liw ic e

6 00

8 9 14 śl ąs ki e m . J as tr zę bi e Zd ró j

6 42

18 3 14 śl ąs ki e m . J aw or zn o

63

1 7 13 śl ąs ki e m . K at ow ic e

1 33

2 1 13 śl ąs ki e m . M ys ło w ic e

3 50

4 3 14 śl ąs ki e m . P ie ka ry Ś lą sk ie

31

7 12 śl ąs ki e m . R ud a Ś lą sk a

74

2 2 13 śl ąs ki e m . R yb ni k

2 92

9 2 14 śl ąs ki e m . S ie m ia no w ic e Ś lą sk ie

32

5 12 śl ąs ki e m . S os no w ie c

33

3 12 śl ąs ki e m . Ś w ię to ch ło w ic e

2

1 2 śl ąs ki e m . T yc hy

9 44

9 0 14 śl ąs ki e m . Z ab rz e

1 09

1 4 13 śl ąs ki e m . Ż or y

4 10

9 5 14 śl ąs ki e m ik oł ow sk i 3 2 06

29 9 14 śl ąs ki e m ys zk ow sk i 6 9 00 1 45 1 14 śl ąs ki e ps zc zy ńs ki 6 0 50

72 5 14 śl ąs ki e ra ci bo rs ki 14 0 90

66 0 14 śl ąs ki e ry bn ic ki

9 39

21 3 14 śl ąs ki e ta rn og ór sk i 3 9 69

40 6 14 śl ąs ki e w od zi sł aw sk i 1 7 75

32 2 14 Dziennik Ustaw Nr 78 — 4857 — Poz. 429

1 2 3 4 5 6 śl ąs ki e za w ie rc ia ńs ki 27 6 49 2 82 0 14 śl ąs ki e ży w ie ck i 4 6 53 2 20 8 14 św ię to kr zy sk ie bu sk i 22 7 31 5 74 9 14 19 6 św ię to kr zy sk ie ję dr ze jo w sk i 31 2 19 5 51 6 14 św ię to kr zy sk ie ka zi m ie rs ki 12 2 10 2 78 5 14 św ię to kr zy sk ie ki el ec ki 42 1 33 1 1 25 3 14 św ię to kr zy sk ie ko ne ck i 13 1 14 2 82 0 14 św ię to kr zy sk ie m . K ie lc e

4 11

15 4 14 św ię to kr zy sk ie op at ow sk i 26 8 65 4 05 9 14 św ię to kr zy sk ie os tr ow ie ck i 11 0 12 2 23 9 14 św ię to kr zy sk ie pi ńc zo w sk i 13 6 09 3 19 7 14 św ię to kr zy sk ie sa nd om ie rs ki

5 59 0 1 96 1 14 św ię to kr zy sk ie sk ar ży sk i 1 0 97

46 1 14 św ię to kr zy sk ie st ar ac ho w ic ki 7 9 59 2 89 3 14 św ię to kr zy sk ie st as zo w sk i 12 7 30 4 40 1 14 św ię to kr zy sk ie w ło sz cz ow sk i 19 7 76 3 24 5 14 w ar m iń sk o m az ur sk ie ba rt os zy ck i 21 6 36 1 41 2 14 29 4 w ar m iń sk o m az ur sk ie br an ie w sk i 16 6 43 1 08 9 14 w ar m iń sk o m az ur sk ie dz ia łd ow sk i 25 0 48 1 39 7 14 w ar m iń sk o m az ur sk ie el bl ąs ki 33 3 76 1 92 9 14 w ar m iń sk o m az ur sk ie eł ck i 29 3 60 1 35 8 14 w ar m iń sk o m az ur sk ie gi ży ck i 21 8 19 1 13 7 14 w ar m iń sk o m az ur sk ie go łd ap sk i 14 7 18

84 7 14 w ar m iń sk o m az ur sk ie iła w sk i 28 4 17 1 80 0 14 w ar m iń sk o m az ur sk ie kę tr zy ńs ki 20 0 11

92 5 14 w ar m iń sk o m az ur sk ie lid zb ar sk i 23 0 47 1 20 1 14 w ar m iń sk o m az ur sk ie m . E lb lą g

2 59

2 9 14 w ar m iń sk o m az ur sk ie m . O ls zt yn

5 75

1 5 14 w ar m iń sk o m az ur sk ie m rą go w sk i 28 0 48

98 4 14 w ar m iń sk o m az ur sk ie ni dz ic ki 15 6 93

88 1 14 w ar m iń sk o m az ur sk ie no w om ie js ki 16 0 21 1 22 4 14 w ar m iń sk o m az ur sk ie ol ec ki 20 9 88

93 4 14 Dziennik Ustaw Nr 78 — 4858 — Poz. 429

1 2 3 4 5 6 w ar m iń sk o m az ur sk ie ol sz ty ńs ki 34 7 45 2 03 4 14 w ar m iń sk o m az ur sk ie os tr ód zk i 25 1 26 1 50 9 14 w ar m iń sk o m az ur sk ie pi sk i 31 6 10 1 23 9 14 w ar m iń sk o m az ur sk ie sz cz yc ie ńs ki 37 6 66 2 14 3 14 w ar m iń sk o m az ur sk ie w ęg or ze w sk i 11 8 76

78 7 14 w ie lk op ol sk ie ch od zi es ki 9 8 16

44 8 14 49 0 w ie lk op ol sk ie cz ar nk ow sk o tr zc ia ne ck i 26 6 97 1 65 5 14 w ie lk op ol sk ie gn ie źn ie ńs ki 31 4 69 1 59 1 14 w ie lk op ol sk ie go st yń sk i 62 0 20 2 06 6 14 w ie lk op ol sk ie gr od zi sk i 23 8 75 1 28 8 14 w ie lk op ol sk ie ja ro ci ńs ki 23 2 47 1 28 0 14 w ie lk op ol sk ie ka lis ki 36 1 64 4 25 8 14 w ie lk op ol sk ie kę pi ńs ki 14 0 79 1 35 7 14 w ie lk op ol sk ie ko ls ki 50 1 16 4 15 9 14 w ie lk op ol sk ie ko ni ńs ki 50 9 31 4 87 0 14 w ie lk op ol sk ie ko śc ia ńs ki 42 8 48 1 56 7 14 w ie lk op ol sk ie kr ot os zy ńs ki 53 6 97 2 15 2 14 w ie lk op ol sk ie le sz cz yń sk i 29 7 47 1 33 8 14 w ie lk op ol sk ie m . K al is z

3 94

8 6 14 w ie lk op ol sk ie m . K on in

4 76

5 2 14 w ie lk op ol sk ie m . L es zn o

3 76

1 1 14 w ie lk op ol sk ie m . P oz na ń

8 50

4 4 14 w ie lk op ol sk ie m ię dz yc ho dz ki 7 0 72

47 5 14 w ie lk op ol sk ie no w ot om ys ki 14 1 65

89 9 14 w ie lk op ol sk ie ob or ni ck i 12 5 24

58 5 14 w ie lk op ol sk ie os tr ow sk i 37 1 59 2 87 4 14 w ie lk op ol sk ie os tr ze sz ow sk i 23 5 00 2 35 2 14 w ie lk op ol sk ie pi ls ki 33 1 14 1 40 0 14 w ie lk op ol sk ie pl es ze w sk i 18 7 32 1 46 7 14 w ie lk op ol sk ie po zn ań sk i 26 3 89 1 25 6 14 w ie lk op ol sk ie ra w ic ki 40 1 41 1 81 5 14 w ie lk op ol sk ie sł up ec ki 20 4 95 1 80 3 14 Dziennik Ustaw Nr 78 — 4859 — Poz. 429

1 2 3 4 5 6 w ie lk op ol sk ie sz am ot ul sk i 18 1 98

90 5 14 w ie lk op ol sk ie śr ed zk i 16 4 39

67 7 14 w ie lk op ol sk ie śr em sk i 19 4 30

83 7 14 w ie lk op ol sk ie tu re ck i 32 1 41 3 56 5 14 w ie lk op ol sk ie w ąg ro w ie ck i 21 2 15 1 07 3 14 w ie lk op ol sk ie w ol sz ty ńs ki 20 3 78 1 31 2 14 w ie lk op ol sk ie w rz es iń sk i 19 5 31 1 03 8 14 w ie lk op ol sk ie zł ot ow sk i 15 8 84

86 6 14 za ch od ni op om or sk ie bi ał og ar dz ki 3 7 78

26 4 14 29 2 za ch od ni op om or sk ie ch os zc ze ńs ki 5 8 47

33 8 14 za ch od ni op om or sk ie dr aw sk i 3 8 41

42 2 14 za ch od ni op om or sk ie go le ni ow sk i 7 0 09

55 1 14 za ch od ni op om or sk ie gr yf ic ki 7 7 27

47 9 14 za ch od ni op om or sk ie gr yf iń sk i 5 0 74

33 6 14 za ch od ni op om or sk ie ka m ie ńs ki 7 7 37

26 7 14 za ch od ni op om or sk ie ko ło br ze sk i 4 5 26

44 8 14 za ch od ni op om or sk ie ko sz al iń sk i 9 2 35

67 3 14 za ch od ni op om or sk ie ło be sk i 2 5 39

22 1 14 za ch od ni op om or sk ie m . K os za lin

2 60

9 14 za ch od ni op om or sk ie m . S zc ze ci n

1 13

1 5 13 za ch od ni op om or sk ie m . Ś w in ou jś ci e

1 32

7 13 za ch od ni op om or sk ie m yś lib or sk i 3 2 28

33 1 14 za ch od ni op om or sk ie po lic ki 1 8 25

8 1 14 za ch od ni op om or sk ie py rz yc ki 4 0 46

32 1 14 za ch od ni op om or sk ie sł aw ie ńs ki 7 3 59

67 7 14 za ch od ni op om or sk ie st ar ga rd zk i 14 1 78

56 7 14 za ch od ni op om or sk ie sz cz ec in ec ki 7 0 82

50 8 14 za ch od ni op om or sk ie św id w iń sk i 7 1 08

43 3 14 za ch od ni op om or sk ie w ał ec ki 1 1 79

17 6 14 R az em

6 16 2 98 1 67 9 50 7 5 23 4 5 23 4 Dziennik Ustaw Nr 78 — 4860 — Poz. 429

Ta be la 2 . L ic zb a pr ób ek d o po br an ia w k aż dy m z tr ze ch p ró bk ob ra ń w s ta da ch o w ie c W oj ew ód zt w o Po w ia t Li cz ba o w ie c Li cz ba s ie dz ib s ta d W ym ag an a lic zb a pr ób ek w p ow ie ci e W ym ag an a lic zb a pr ób ek

w w oj ew ód zt w ie 1 2 3 4 5 6 do ln oś lą sk ie bo le sł aw ie ck i 15 3 22 14 36 6 do ln oś lą sk ie dz ie rż on io w sk i 23 0 21 14 do ln oś lą sk ie gł og ow sk i 16 1 10 14 do ln oś lą sk ie gó ro w sk i 21 5 11 do ln oś lą sk ie ja w or sk i 73 4 18 14 do ln oś lą sk ie je le ni og ór sk i 71 4 21 14 do ln oś lą sk ie ka m ie nn og ór sk i 90 5 24 14 do ln oś lą sk ie kł od zk i 1 35 8 72 14 do ln oś lą sk ie le gn ic ki 10 0 20 13 do ln oś lą sk ie lu ba ńs ki 34 7 12 do ln oś lą sk ie lu bi ńs ki 30 6 20 14 do ln oś lą sk ie lw ów ec ki 63 9 29 14 do ln oś lą sk ie m . J el en ia G ór a 6 1 6 do ln oś lą sk ie m . W ro cł aw 72 6 13 14 do ln oś lą sk ie m ili ck i 63 8 13 do ln oś lą sk ie ol eś ni ck i 31 4 20 14 do ln oś lą sk ie oł aw sk i 36 3 12 do ln oś lą sk ie po lk ow ic ki 27 8 14 14 do ln oś lą sk ie st rz el iń sk i 10 3 9 do ln oś lą sk ie śr ed zk i 36 0 8 14 do ln oś lą sk ie św id ni ck i 1 40 3 21 14 do ln oś lą sk ie tr ze bn ic ki 74 7 13 do ln oś lą sk ie w ał br zy sk i 25 4 23 14 do ln oś lą sk ie w oł ow sk i 46 5 21 14 do ln oś lą sk ie w ro cł aw sk i 30 6 11 do ln oś lą sk ie zą bk ow ic ki 90 6 13 14 do ln oś lą sk ie zg or ze le ck i 26 1 23 14 do ln oś lą sk ie zł ot or yj sk i 74 5 21 14 Dziennik Ustaw Nr 78 — 4861 — Poz. 429

1 2 3 4 5 6 ku ja w sk o po m or sk ie al ek sa nd ro w sk i 68 8 10 14 25 5 ku ja w sk o po m or sk ie br od ni ck i 52 8 12 14 ku ja w sk o po m or sk ie by dg os ki 1 08 6 24 14 ku ja w sk o po m or sk ie ch eł m iń sk i 71 2 11 14 ku ja w sk o po m or sk ie go lu bs ko -d ob rz yń sk i 88 8 9 14 ku ja w sk o po m or sk ie gr ud zi ąd zk i 54 8 13 ku ja w sk o po m or sk ie in ow ro cł aw sk i 2 67 0 14 14 ku ja w sk o po m or sk ie lip no w sk i 1 02 7 10 14 ku ja w sk o po m or sk ie m . B yd go sz cz 9 2 9 ku ja w sk o po m or sk ie m og ile ńs ki 36 0 7 14 ku ja w sk o po m or sk ie na ki el sk i 6 07 3 68 14 ku ja w sk o po m or sk ie ra dz ie jo w sk i 61 6 11 14 ku ja w sk o po m or sk ie sę po le ńs ki 34 9 11 14 ku ja w sk o po m or sk ie św ie ck i 59 6 17 14 ku ja w sk o po m or sk ie to ru ńs ki 37 3 14 14 ku ja w sk o po m or sk ie tu ch ol sk i 13 2 9 ku ja w sk o po m or sk ie w ąb rz es ki 51 3 5 14 ku ja w sk o po m or sk ie w ło cł aw sk i 76 3 17 14 ku ja w sk o po m or sk ie żn iń sk i 1 35 6 18 14 lu be ls ki e bi al sk i 4 39 8 13 5 14 31 1 lu be ls ki e bi łg or aj sk i 52 8 16 14 lu be ls ki e ch eł m sk i 1 15 3 36 14 lu be ls ki e hr ub ie sz ow sk i 12 7 13 13 lu be ls ki e ja no w sk i 53 1 13 lu be ls ki e kr as no st aw sk i 64 4 25 14 lu be ls ki e kr aś ni ck i 26 2 13 14 lu be ls ki e lu ba rt ow sk i 26 5 17 14 lu be ls ki e lu be ls ki 22 6 17 14 lu be ls ki e łę cz yń sk i 22 8 14 14 lu be ls ki e łu ko w sk i 23 8 14 14 lu be ls ki e m . B ia ła P od la sk a 18 1 10 lu be ls ki e m . C he łm 12 2 1 13 Dziennik Ustaw Nr 78 — 4862 — Poz. 429

1 2 3 4 5 6 lu be ls ki e m . L ub lin 26 1 11 lu be ls ki e op ol sk i 14 6 6 13 lu be ls ki e pa rc ze w sk i 69 2 20 14 lu be ls ki e pu ła w sk i 62 0 26 14 lu be ls ki e ra dz yń sk i 2 65 5 55 14 lu be ls ki e ry ck i 30 7 11 14 lu be ls ki e św id ni ck i 29 3 6 14 lu be ls ki e to m as zo w sk i 18 0 13 14 lu be ls ki e w ło da w sk i 2 59 3 74 14 lu be ls ki e za m oj sk i 63 7 18 14 lu bu sk ie go rz ow sk i 14 7 13 13 16 3 lu bu sk ie kr oś ni eń sk i 34 3 19 14 lu bu sk ie m ię dz yr ze ck i 72 9 11 14 lu bu sk ie no w os ol sk i 15 2 15 14 lu bu sk ie sł ub ic ki 33 7 13 14 lu bu sk ie st rz el ec ko -d re zd en ec ki 78 8 13 lu bu sk ie su lę ci ńs ki 84 10 13 lu bu sk ie św ie bo dz iń sk i 64 6 7 14 lu bu sk ie w sc ho w sk i 11 0 6 13 lu bu sk ie zi el on og ór sk i 23 2 17 14 lu bu sk ie ża ga ńs ki 72 13 13 lu bu sk ie ża rs ki 1 29 3 20 14 łó dz ki e be łc ha to w sk i 66 4 53 14 31 9 łó dz ki e br ze zi ńs ki 30 9 14 14 łó dz ki e ku tn ow sk i 14 7 5 13 łó dz ki e ła sk i 1 70 3 35 14 łó dz ki e łę cz yc ki 88 4 13 łó dz ki e ło w ic ki 14 0 3 13 łó dz ki e łó dz ki w sc ho dn i 57 6 20 14 łó dz ki e m . Ł ód ź 14 4 4 13 łó dz ki e m . P io tr kó w T ry bu na ls ki 36 3 12 łó dz ki e m . S ki er ni ew ic e 3 1 3 Dziennik Ustaw Nr 78 — 4863 — Poz. 429

1 2 3 4 5 6 łó dz ki e op oc zy ńs ki 1 15 4 62 14 łó dz ki e pa bi an ic ki 22 2 10 14 łó dz ki e pa ję cz ań sk i 97 5 46 14 łó dz ki e pi ot rk ow sk i 78 6 54 14 łó dz ki e po dd ęb ic ki 71 1 12 14 łó dz ki e ra do m sz cz ań sk i 1 72 2 52 14 łó dz ki e ra w sk i 53 4 16 14 łó dz ki e si er ad zk i 91 9 36 14 łó dz ki e sk ie rn ie w ic ki 1 64 9 16 14 łó dz ki e to m as zo w sk i 1 24 3 36 14 łó dz ki e w ie lu ńs ki 1 19 0 47 14 łó dz ki e w ie ru sz ow sk i 24 7 7 14 łó dz ki e zd uń sk ow ol sk i 20 3 10 14 łó dz ki e zg ie rs ki 20 9 9 14 m ał op ol sk ie bo ch eń sk i 16 9 32 14 27 0 m ał op ol sk ie br ze sk i 21 4 43 14 m ał op ol sk ie ch rz an ow sk i 8 2 8 m ał op ol sk ie dą br ow sk i 27 6 11 m ał op ol sk ie go rl ic ki 1 56 2 63 14 m ał op ol sk ie kr ak ow sk i 58 3 31 14 m ał op ol sk ie lim an ow sk i 3 94 4 17 9 14 m ał op ol sk ie m . K ra kó w 19 1 4 14 m ał op ol sk ie m . N ow y S ąc z 6 1 6 m ał op ol sk ie m . T ar nó w 2 1 2 m ał op ol sk ie m ie ch ow sk i 14 9 6 13 m ał op ol sk ie m yś le ni ck i 44 9 40 14 m ał op ol sk ie no w os ąd ec ki 3 97 1 13 6 14 m ał op ol sk ie no w ot ar sk i 24 5 35 66 5 14 m ał op ol sk ie ol ku sk i 16 0 13 14 m ał op ol sk ie oś w ię ci m sk i 28 5 11 m ał op ol sk ie pr os zo w ic ki 11 2 9 m ał op ol sk ie su sk i 20 2 19 14 Dziennik Ustaw Nr 78 — 4864 — Poz. 429

1 2 3 4 5 6 m ał op ol sk ie ta rn ow sk i 42 0 67 14 m ał op ol sk ie ta tr za ńs ki 20 6 99 69 5 14 m ał op ol sk ie w ad ow ic ki 18 2 29 14 m ał op ol sk ie w ie lic ki 31 2 18 14 m az ow ie ck ie bi ał ob rz es ki 54 6 13 48 9 m az ow ie ck ie ci ec ha no w sk i 29 7 5 14 m az ow ie ck ie ga rw ol iń sk i 90 8 30 14 m az ow ie ck ie go st yn iń sk i 11 4 8 13 m az ow ie ck ie gr od zi sk i 25 2 11 m az ow ie ck ie gr ój ec ki 55 1 13 14 m az ow ie ck ie ko zi en ic ki 14 8 8 13 m az ow ie ck ie le gi on ow sk i 59 2 13 m az ow ie ck ie lip sk i 80 9 13 m az ow ie ck ie ło si ck i 52 2 28 14 m az ow ie ck ie m . P ło ck 1 1 1 m az ow ie ck ie m .s t. W ar sz aw a 1 81 6 4 14 m az ow ie ck ie m ak ow sk i 25 4 3 14 m az ow ie ck ie m iń sk i 53 0 11 14 m az ow ie ck ie m ła w sk i 12 3 9 m az ow ie ck ie no w od w or sk i 62 6 13 m az ow ie ck ie os tr oł ęc ki 68 4 13 m az ow ie ck ie os tr ow sk i 33 7 12 m az ow ie ck ie ot w oc ki 73 5 13 m az ow ie ck ie pi as ec zy ńs ki 44 7 6 14 m az ow ie ck ie pł oc ki 90 2 16 14 m az ow ie ck ie pł oń sk i 29 5 8 14 m az ow ie ck ie pr us zk ow sk i 13 1 9 m az ow ie ck ie pr za sn ys ki 13 7 9 13 m az ow ie ck ie pr zy su sk i 45 1 19 14 m az ow ie ck ie pu łtu sk i 76 4 13 m az ow ie ck ie ra do m sk i 30 2 13 14 m az ow ie ck ie si ed le ck i 81 9 24 14 Dziennik Ustaw Nr 78 — 4865 — Poz. 429

1 2 3 4 5 6 m az ow ie ck ie si er pe ck i 9 1 9 m az ow ie ck ie so ch ac ze w sk i 12 7 5 13 m az ow ie ck ie so ko ło w sk i 16 2 19 14 m az ow ie ck ie sz yd ło w ie ck i 24 6 11 m az ow ie ck ie w ar sz aw sk i z ac ho dn i 42 2 12 m az ow ie ck ie w ęg ro w sk i 31 2 14 14 m az ow ie ck ie w oł om iń sk i 39 2 12 m az ow ie ck ie w ys zk ow sk i 82 6 13 m az ow ie ck ie zw ol eń sk i 40 6 12 m az ow ie ck ie żu ro m iń sk i 12 0 3 13 m az ow ie ck ie ży ra rd ow sk i 55 5 12 op ol sk ie br ze sk i 41 9 12 15 5 op ol sk ie gł ub cz yc ki 68 1 13 op ol sk ie kę dz ie rz yń sk o ko zi el sk i 71 15 13 op ol sk ie kl uc zb or sk i 33 7 20 14 op ol sk ie kr ap ko w ic ki 15 4 9 op ol sk ie m . O po le 40 7 5 14 op ol sk ie na m ys ło w sk i 84 10 13 op ol sk ie ny sk i 75 3 22 14 op ol sk ie ol es ki 39 4 18 14 op ol sk ie op ol sk i 20 0 11 14 op ol sk ie pr ud ni ck i 42 6 12 op ol sk ie st rz el ec ki 85 18 13 po dk ar pa ck ie bi es zc za dz ki 1 55 6 49 14 27 9 po dk ar pa ck ie br zo zo w sk i 32 8 23 14 po dk ar pa ck ie dę bi ck i 32 12 12 po dk ar pa ck ie ja ro sł aw sk i 35 9 21 14 po dk ar pa ck ie ja si el sk i 1 27 8 62 14 po dk ar pa ck ie ko lb us zo w sk i 61 10 13 po dk ar pa ck ie kr oś ni eń sk i 76 4 32 14 po dk ar pa ck ie le sk i 2 14 5 67 14 po dk ar pa ck ie le ża js ki 81 11 13 Dziennik Ustaw Nr 78 — 4866 — Poz. 429

1 2 3 4 5 6 po dk ar pa ck ie lu ba cz ow sk i 1 82 6 87 14 po dk ar pa ck ie ła ńc uc ki 15 9 18 14 po dk ar pa ck ie m . K ro sn o 1 1 1 po dk ar pa ck ie m . P rz em yś l 19 1 10 po dk ar pa ck ie m ie le ck i 40 10 12 po dk ar pa ck ie ni ża ńs ki 88 8 13 po dk ar pa ck ie pr ze m ys ki 1 48 5 25 14 po dk ar pa ck ie pr ze w or sk i 33 6 20 14 po dk ar pa ck ie ro pc zy ck o sę dz is zo w sk i 24 8 11 po dk ar pa ck ie rz es zo w sk i 55 0 44 14 po dk ar pa ck ie sa no ck i 2 88 9 86 14 po dk ar pa ck ie st al ow ow ol sk i 3 2 3 po dk ar pa ck ie st rz yż ow sk i 49 1 33 14 po dk ar pa ck ie ta rn ob rz es ki 14 5 9 po dl as ki e au gu st ow sk i 83 0 14 14 21 2 po dl as ki e bi ał os to ck i 1 69 9 66 14 po dl as ki e bi el sk i 3 21 5 10 6 14 po dl as ki e gr aj ew sk i 72 0 10 14 po dl as ki e ha jn ow sk i 2 43 9 13 7 14 po dl as ki e ko ln eń sk i 58 4 13 po dl as ki e ło m ży ńs ki 12 7 11 13 po dl as ki e m . B ia ły st ok 35 5 12 po dl as ki e m . S uw ał ki 17 1 10 po dl as ki e m on ie ck i 80 2 18 14 po dl as ki e se jn eń sk i 19 6 9 13 po dl as ki e si em ia ty ck i 1 01 7 33 14 po dl as ki e so kó ls ki 7 66 2 13 1 14 po dl as ki e su w al sk i 43 9 24 14 po dl as ki e w ys ok om az ow ie ck i 62 1 19 14 po dl as ki e za m br ow sk i 20 6 10 po m or sk ie by to w sk i 2 78 1 71 14 23 0 po m or sk ie ch oj ni ck i 56 9 14 14 Dziennik Ustaw Nr 78 — 4867 — Poz. 429

1 2 3 4 5 6 po m or sk ie cz łu ch ow sk i 13 6 8 13 po m or sk ie gd ań sk i 37 1 14 14 po m or sk ie ka rt us ki 1 29 3 58 14 po m or sk ie ko śc ie rs ki 1 11 2 29 14 po m or sk ie kw id zy ńs ki 27 7 8 14 po m or sk ie lę bo rs ki 1 45 1 10 14 po m or sk ie m . G da ńs k 33 1 12 po m or sk ie m . G dy ni a 18 7 2 14 po m or sk ie m al bo rs ki 71 4 13 po m or sk ie pu ck i 67 11 13 po m or sk ie sł up sk i 1 83 8 21 14 po m or sk ie st ar og ar dz ki 34 7 19 14 po m or sk ie sz tu m sk i 25 4 11 po m or sk ie tc ze w sk i 1 95 2 21 14 po m or sk ie w ej he ro w sk i 1 13 8 29 14 śl ąs ki e bę dz iń sk i 10 7 13 13 31 6 śl ąs ki e bi el sk i 1 37 8 45 14 śl ąs ki e ci es zy ńs ki 2 20 2 21 5 14 śl ąs ki e cz ęs to ch ow sk i 94 6 38 14 śl ąs ki e gl iw ic ki 89 14 13 śl ąs ki e kł ob uc ki 55 1 31 14 śl ąs ki e lu bl in ie ck i 22 9 8 14 śl ąs ki e m . B ie ls ko -B ia ła 17 3 10 śl ąs ki e m . C ho rz ów 28 1 11 śl ąs ki e m . C zę st oc ho w a 24 2 11 śl ąs ki e m . D ąb ro w a G ór ni cz a 1 1 1 śl ąs ki e m . J as tr zę bi e Zd ró j 26 7 11 śl ąs ki e m . K at ow ic e 51 5 13 śl ąs ki e m . P ie ka ry Ś lą sk ie 6 1 6 śl ąs ki e m . R ud a Ś lą sk a 2 1 2 śl ąs ki e m . R yb ni k 16 5 10 śl ąs ki e m . T yc hy 16 1 10 Dziennik Ustaw Nr 78 — 4868 — Poz. 429

1 2 3 4 5 6 śl ąs ki e m . Ż or y 55 7 13 śl ąs ki e m ik oł ow sk i 96 9 13 śl ąs ki e m ys zk ow sk i 27 8 25 14 śl ąs ki e ps zc zy ńs ki 1 37 2 17 14 śl ąs ki e ra ci bo rs ki 11 6 11 13 śl ąs ki e ry bn ic ki 16 4 14 14 śl ąs ki e ta rn og ór sk i 70 9 13 śl ąs ki e w od zi sł aw sk i 81 13 13 śl ąs ki e za w ie rc ia ńs ki 24 2 18 14 śl ąs ki e ży w ie ck i 1 56 7 93 14 św ię to kr zy sk ie bu sk i 17 3 12 14 19 0 św ię to kr zy sk ie ję dr ze jo w sk i 32 7 14 14 św ię to kr zy sk ie ka zi m ie rs ki 40 8 12 św ię to kr zy sk ie ki el ec ki 1 20 0 62 14 św ię to kr zy sk ie ko ne ck i 41 3 35 14 św ię to kr zy sk ie m . K ie lc e 17 9 6 14 św ię to kr zy sk ie op at ow sk i 42 2 17 14 św ię to kr zy sk ie os tr ow ie ck i 22 1 11 14 św ię to kr zy sk ie pi ńc zo w sk i 78 6 13 św ię to kr zy sk ie sa nd om ie rs ki 85 4 13 św ię to kr zy sk ie sk ar ży sk i 29 7 12 14 św ię to kr zy sk ie st ar ac ho w ic ki 25 8 9 14 św ię to kr zy sk ie st as zo w sk i 36 10 12 św ię to kr zy sk ie w ło sz cz ow sk i 35 1 11 14 w ar m iń sk o m az ur sk ie ba rt os zy ck i 56 6 19 14 28 6 w ar m iń sk o m az ur sk ie br an ie w sk i 1 21 8 22 14 w ar m iń sk o m az ur sk ie dz ia łd ow sk i 36 3 12 w ar m iń sk o m az ur sk ie el bl ąs ki 1 39 8 16 14 w ar m iń sk o m az ur sk ie eł ck i 69 2 17 14 w ar m iń sk o m az ur sk ie gi ży ck i 55 3 15 14 w ar m iń sk o m az ur sk ie go łd ap sk i 2 04 9 11 14 w ar m iń sk o m az ur sk ie iła w sk i 47 8 10 14 Dziennik Ustaw Nr 78 — 4869 — Poz. 429

1 2 3 4 5 6 w ar m iń sk o m az ur sk ie kę tr zy ńs ki 18 9 14 14 w ar m iń sk o m az ur sk ie lid zb ar sk i 18 0 15 14 w ar m iń sk o m az ur sk ie m . E lb lą g 16 0 1 14 w ar m iń sk o m az ur sk ie m . O ls zt yn 99 3 13 w ar m iń sk o m az ur sk ie m rą go w sk i 22 3 13 14 w ar m iń sk o m az ur sk ie ni dz ic ki 12 6 4 13 w ar m iń sk o m az ur sk ie no w om ie js ki 36 9 12 w ar m iń sk o m az ur sk ie ol ec ki 44 5 12 14 w ar m iń sk o m az ur sk ie ol sz ty ńs ki 1 48 9 46 14 w ar m iń sk o m az ur sk ie os tr ód zk i 35 5 11 14 w ar m iń sk o m az ur sk ie pi sk i 51 8 13 w ar m iń sk o m az ur sk ie sz cz yc ie ńs ki 10 4 14 13 w ar m iń sk o m az ur sk ie w ęg or ze w sk i 47 2 17 14 w ie lk op ol sk ie ch od zi es ki 21 4 11 45 2 w ie lk op ol sk ie cz ar nk ow sk o tr zc ia ne ck i 89 5 19 14 w ie lk op ol sk ie gn ie źn ie ńs ki 1 13 8 21 14 w ie lk op ol sk ie go st yń sk i 34 9 8 14 w ie lk op ol sk ie gr od zi sk i 67 3 13 w ie lk op ol sk ie ja ro ci ńs ki 71 5 13 w ie lk op ol sk ie ka lis ki 62 9 15 14 w ie lk op ol sk ie kę pi ńs ki 61 6 13 w ie lk op ol sk ie ko ls ki 90 6 13 w ie lk op ol sk ie ko ni ńs ki 94 2 17 14 w ie lk op ol sk ie ko śc ia ńs ki 2 36 5 12 14 w ie lk op ol sk ie kr ot os zy ńs ki 1 04 2 20 14 w ie lk op ol sk ie le sz cz yń sk i 1 74 5 12 14 w ie lk op ol sk ie m . K al is z 2 1 2 w ie lk op ol sk ie m . K on in 32 1 12 w ie lk op ol sk ie m . P oz na ń 23 2 11 w ie lk op ol sk ie m ię dz yc ho dz ki 1 35 1 15 14 w ie lk op ol sk ie no w ot om ys ki 3 07 0 30 14 w ie lk op ol sk ie ob or ni ck i 25 0 7 14 Dziennik Ustaw Nr 78 — 4870 — Poz. 429

1 2 3 4 5 6 w ie lk op ol sk ie os tr ow sk i 40 3 9 14 w ie lk op ol sk ie os tr ze sz ow sk i 16 8 14 14 w ie lk op ol sk ie pi ls ki 87 9 28 14 w ie lk op ol sk ie pl es ze w sk i 33 2 4 14 w ie lk op ol sk ie po zn ań sk i 96 4 16 14 w ie lk op ol sk ie ra w ic ki 45 7 6 14 w ie lk op ol sk ie sł up ec ki 1 62 4 34 14 w ie lk op ol sk ie sz am ot ul sk i 30 3 12 14 w ie lk op ol sk ie śr ed zk i 35 9 6 14 w ie lk op ol sk ie śr em sk i 2 11 9 25 14 w ie lk op ol sk ie tu re ck i 81 5 17 14 w ie lk op ol sk ie w ąg ro w ie ck i 28 0 16 14 w ie lk op ol sk ie w ol sz ty ńs ki 40 0 9 14 w ie lk op ol sk ie w rz es iń sk i 1 20 9 16 14 w ie lk op ol sk ie zł ot ow sk i 28 1 20 14 za ch od ni op om or sk ie bi ał og ar dz ki 71 9 8 14 26 3 za ch od ni op om or sk ie ch os zc ze ńs ki 1 25 0 10 14 za ch od ni op om or sk ie dr aw sk i 23 9 18 14 za ch od ni op om or sk ie go le ni ow sk i 36 9 19 14 za ch od ni op om or sk ie gr yf ic ki 11 5 4 13 za ch od ni op om or sk ie gr yf iń sk i 45 3 14 14 za ch od ni op om or sk ie ka m ie ńs ki 10 0 8 13 za ch od ni op om or sk ie ko ło br ze sk i 25 1 14 14 za ch od ni op om or sk ie ko sz al iń sk i 65 6 23 14 za ch od ni op om or sk ie ło be sk i 39 0 11 14 za ch od ni op om or sk ie m . S zc ze ci n 12 2 9 za ch od ni op om or sk ie m . Ś w in ou jś ci e 11 2 9 za ch od ni op om or sk ie m yś lib or sk i 34 9 12 za ch od ni op om or sk ie po lic ki 25 4 11 za ch od ni op om or sk ie py rz yc ki 30 7 4 14 za ch od ni op om or sk ie sł aw ie ńs ki 48 6 27 14 za ch od ni op om or sk ie st ar ga rd zk i 53 4 16 14 Dziennik Ustaw Nr 78 — 4871 — Poz. 429

1 2 3 4 5 6 za ch od ni op om or sk ie sz cz ec in ec ki 1 53 2 9 14 za ch od ni op om or sk ie św id w iń sk i 61 9 21 14 za ch od ni op om or sk ie w ał ec ki 17 3 10 14 R az em

24 2 36 4 7 83 0 4 55 6 4 55 6 Dziennik Ustaw Nr 78 — 4872 — Poz. 4294. Środki przewidziane programem 4.

1. Czas trwania programu Program będzie realizowany w 2011 r. 4.

2. Organizacja, kontrola i rola podmiotów uczestniczących we wdrażaniu programu Za realizację programu są odpowiedzialne organy Inspekcji Weterynaryjnej szczebla powiatowego i woje wódzkiego. Próbki do badań laboratoryjnych będą pobierane przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez powiatowe go lekarza weterynarii na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278). Zgodnie z art. 57 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.) realizację programu nadzoruje organ szczeb la centralnego — Główny Lekarz Weterynarii. Informacje na temat realizacji programu będą przesyłane przez powiatowych lekarzy weterynarii wojewódz kim lekarzom weterynarii, a następnie w formie raportów zbiorczych będą przekazywane Głównemu Lekarzowi Weterynarii. Próbki do badań laboratoryjnych prowadzonych w ramach programu będą przesyłane do laboratoriów, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, wyznaczonych przez Głównego Lekarza Weterynarii. 4.

3. Wyznaczenie i opis regionów geograficznych i administracyjnych, na obszarze których jest wdrażany program Program jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na terytorium tym funkcjonuje 16 orga nów Inspekcji Weterynaryjnej szczebla wojewódzkiego (wojewódzcy lekarze weterynarii) oraz 305 organów Inspekcji Weterynaryjnej szczebla powiatowego (powiatowi lekarze weterynarii).

5. Akty prawne w zakresie objętym programem 5.

1. Akty prawne dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt Stada i gospodarstwa znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, są ewidencjonowane w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych w ramach Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ), prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z poniższymi przepisami:

1) ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rol nych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, z późn. zm.);

2) ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

3) ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281 oraz z 2009 r. Nr 116, poz. 976);

4) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych (Dz. U. Nr 152, poz. 1605);

5) rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz. U. Nr 151, poz. 1268, z późn. zm.). Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bydło podlega obowiązkowi oznakowania przy użyciu pary kolczy ków oraz rejestracji w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych. Każdy kolczyk zawiera indywidualny numer rejestracyjny zwierzęcia oraz zakodowane inne dodatkowe informacje. Posiadacz bydła ma obowiązek zakolczykować nowo narodzone cielę niezwłocznie po urodzeniu i przesłać zgłoszenie o urodzeniu do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych. Na wykonanie tych czynności posiadacz zwierząt ma 7 dni. Wszystkie sztuki bydła są zaopatrzone w paszporty, które towarzyszą zwierzętom aż do ich śmierci. Wszystkie zdarzenia dotyczące tych zwierząt, w tym przemieszczenie z gospodarstwa do gospodarstwa, rzeźni, zakładu utylizacyjne go oraz ich padnięcie, powinny być zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owce są identyfikowane zgodnie z przepisami o systemie identyfi kacji i rejestracji zwierząt. Oznakowanie owiec polega na założeniu na obie małżowiny uszne kolczyków zawie rających numery identyfikacyjne owiec. W przypadku utraty kolczyka zastępuje się go duplikatem. Posiadacz owiec zgłasza fakt oznakowania zwierzęcia przed opuszczeniem przez to zwierzę siedziby stada, nie później jednak niż w terminie 180 dni od dnia urodzenia się tego zwierzęcia. Dziennik Ustaw Nr 78 — 4873 — Poz. 429

Gospodarstwa są zarejestrowane w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i każde z nich posiada indywidualny numer siedziby stada. W każdym gospodarstwie posiadacz zwierząt prowadzi księgę rejestracji odrębnie dla każdego stada i poszczególnych gatunków zwierząt. Do księgi rejestracji wpisuje się: imię i nazwi sko albo nazwę posiadacza zwierzęcia oraz adres i numer siedziby stada. Na kartkach wsadowych księgi reje stracji zamieszcza się informacje na temat zwierząt przebywających w siedzibie stada, m.in. numer identyfika cyjny zwierzęcia, datę jego urodzenia, datę przybycia do siedziby stada, dane dotyczące pochodzenia, płci i rasy zwierzęcia, numer identyfikacyjny matki zwierzęcia, datę i przyczynę ubycia zwierzęcia ze stada, dane o miej scu, do którego zwierzę przekazano, oraz adnotacje o przeprowadzonych kontrolach. Ponadto do księgi rejestracji owiec wpisuje się dane przewoźnika zwierzęcia (imię i nazwisko albo nazwę przewoźnika, numer rejestracyjny środka transportu przewożącego zwierzę, w przypadku zwierząt przewożo nych do rzeźni — numer identyfikacyjny rzeźni i datę wyjazdu), informacje o poprzednim numerze identyfika cyjnym zwierzęcia w przypadku zmiany tego numeru, rodzaj produkcji i liczbę owiec ustaloną podczas spisu przeprowadzonego przez posiadacza zwierząt. Wyżej wymienione zasady są ustanowione zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, mając na względzie identyfikację i rejestrację zwierząt oraz ochronę zdrowia zwierząt. W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt istniejący system może zostać użyty do monitorowania przemieszczenia zwierząt. 5.

2. Akt prawny dotyczący obowiązku zgłaszania chorób zakaźnych zwierząt Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 5.

3. Akty prawne dotyczące kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwie rząt należących do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka

1) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie przepisów wykonaw czych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ogra niczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebie skiego języka (Dz. Urz. UE L 283 z 27.10.2007, str. 37, z późn. zm.);

2) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie zwalczania choroby nie bieskiego języka (Dz. U. Nr 125, poz. 1315).

6. Koszty 6.

1. Ogólne koszty związane z programem Ogólne koszty związane z programem obejmują koszty związane z wykonywaniem badań laboratoryjnych:

1) serologicznych;

2) wirusologicznych. Koszty badań laboratoryjnych obejmują:

1) dojazd lekarzy weterynarii do gospodarstw, w których znajdują się zwierzęta, w celu pobrania próbek do badań laboratoryjnych;

2) koszty: a) zakupu igłostrzykawek, b) pobrania krwi do badań laboratoryjnych, c) wysyłki pobranych próbek do laboratorium, d) wykonania w laboratorium testów ELISA i RT-PCR. W przypadku uzyskania dodatniego wyniku badania laboratoryjnego (serologicznego) lekarz weterynarii pobiera próbki (na EDTA) od zwierząt, u których stwierdzono obecność przeciwciał przeciwko wirusowi choro by niebieskiego języka, i przesyła je do badań laboratoryjnych (wirusologicznych — test PCR) w celu wykrycia materiału genetycznego wirusa. Dla określenia szacunkowych kosztów przewiduje się, że liczba próbek pobranych do badań laboratoryj nych (wirusologicznych) wyniesie 100. Na potrzeby oszacowania kosztów realizacji programu przyjęto, że podczas każdego z trzech próbkobrań próbki zostaną pobrane z dwóch stad w każdym powiecie. Przyjęto, że średnia długość drogi dojazdu do gospodarstwa i powrotu z gospodarstwa wynosi 20 km. Koszt wysłania kurierem próbek z jednego powiatu do laboratorium oszacowano na 35 zł. Wszystkie wyżej wymienione wydatki ponosi Inspekcja Weterynaryjna. W ramach realizacji programu nie przewiduje się kosztów ponoszonych przez posiadaczy zwierząt. Dziennik Ustaw Nr 78 — 4874 — Poz. 429

6.

2. Szczegółowa szacunkowa analiza kosztów programu1) Koszty Liczba jednostek Koszt jednostkowy w zł Koszt całkowity w zł Koszt całkowity w euro Wniosek o współ finansowanie (tak/nie)

1. Koszty związane z badaniami laboratoryjnymi (serologicznymi) 1.

1. Dojazd lekarzy do gospo darstw 2 stada w powiecie x 305 powiatów x 3 pobrania x 20 km = 36 600 km 0,8358

2) 30 590,28 7707,30 nie 1.

2. Zakup igłostrzykawek 29 370 0,20

3) 5874,00 1479,97 nie 1.

3. Pobranie krwi do badań la boratoryjnych 29 370 7,60

4) 223 212,00 56 238,85 nie 1.

4. Wysyłka próbek do labora torium 305 powiatów x 3 pobrania = 915 35,00

5) 32 025,00 8068,78 nie 1.

5. Wykonanie testu ELISA w la boratorium 29 370 8,00

6) 234 960,00 59 198,79 tak

2. Koszty związane z badaniami laboratoryjnymi (wirusologicznymi) 2.

1. Dojazd lekarzy do gospo darstw 100 próbek x 20 km = 2000 km 0,8358

2) 1671,60 421,16 nie 2.

2. Zakup igłostrzykawek 100 0,20

3) 20,00 5,04 nie 2.

3. Pobranie krwi do badań la boratoryjnych 100 7,60

4) 760,00 191,48 nie 2.

4. Wysyłka próbek do labora torium 100 35,00

5) 3500,00 881,83 nie 2.

5. Wykonanie testu RT-PCR w laboratorium 100 143,29

7) 14329,00 3610,23 tak

3. Koszty związane z monitoringiem entomologicznym 3.

1. Zakup pułapek typu Onde stepoort 7

8) 1600,00 11 200,00 2821,87 tak SUMA 558 141,88 140 625,32

1) Szacunkowe koszty programu wyrażone w euro przeliczone zostały na złote według średniego kursu euro obowiązującego w dniu 3 lutego 2010 r., ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, który wynosił 3,9690 zł.

2) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebę dących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z późn. zm.).

3) Cena jednostkowa zakupu igłostrzykawek została obliczona na podstawie danych do programów z lat ubiegłych. Przed miotowa cena wahała się od 0,20 do 0,66.

4) Średnia arytmetyczna została obliczona na podstawie wysokości wynagrodzeń określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czyn ności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. Nr 178, poz. 1837, z późn. zm.).

5) Szacunkowy koszt jednostkowy został obliczony na podstawie średniej arytmetycznej cen dla przesyłek standardowych kilku krajowych firm kurierskich, powiększony o stopę inflacji: 33,05 zł + 33,05 × 6% (inflacja) = 35,03.

6) W cenę wchodzi: 6,04 zł (odczynniki) + 0,39 (materiały jednorazowego użycia) + 6,43 × 6% (inflacja) + zakup materiałów kontrolnych ≈ 8 zł.

7) Średnia arytmetyczna została obliczona na podstawie kosztów badań RT-PCR poniesionych na przedmiotowe badania w ramach programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka w 2009 r.

8) Wymiana wyeksploatowanych lub zniszczonych pułapek z 22 kompletów pułapek zakupionych w ramach środków refe rencyjnych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny — Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Koszt pułapki wynosi: 380 euro x 3,9690 zł = 1508,22 zł (koszt rynkowy pułapki) + 1508,22 × 6% (inflacja) = 1598,71 zł.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-06-29
Data wydania: 2010-05-28
Data wejścia w życie: 2010-07-14
Data obowiązywania: 2010-07-14
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 114 poz. 763