Dz.U. 2010 nr 114 poz. 765

Dziennik Ustaw Nr 19 — 1346 — Poz. 96

96 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 11 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych przekazywanych przez organy lub jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie informacji podatkowych przekazywanych przez organy lub jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwe mu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właści wemu do spraw administracji publicznej (Dz. U. Nr 33, poz. 26

6) § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3. Przekazywanie informacji następuje w sposób i na zasadach przewidzianych dla dokumentów zawierających informacje niejawne, którym na dano klauzulę „zastrzeżone” w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Finansów: w z. W. Szczuka

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2010-06-29
Data wydania: 2010-06-01
Data wejścia w życie: 2011-01-01
Data obowiązywania: 2011-01-01
Data uchylenia: 2012-01-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 114 poz. 765