Dz.U. 2010 nr 115 poz. 774

Dziennik Ustaw Nr 142 — 8678 — Poz. 835

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa nych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 

1. Rozporządzenie określa sposób wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilita cję uzdrowiskową przez lekarza ubezpieczenia zdrowot nego, tryb potwierdzania oraz wzór tego skierowania. § 2. 

1. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilita cję uzdrowiskową, zwane dalej „skierowaniem”, biorąc pod uwagę:

1) wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowi skowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej określo ne w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochro ny uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z późn. zm.3));

2) w przypadku dorosłych — zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego albo reha bilitacji uzdrowiskowej, nie częściej niż raz na 18 miesięcy.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do leczenia uzdrowiskowego w szpitalu uzdrowiskowym i leczenia uzdrowiskowego w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym oraz w uzdrowiskowym leczeniu ambulatoryjnym.

3. Wzór skierowania określa załącznik do rozporzą dzenia.

4. W skierowaniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego może określić, po uwzględnieniu czynników, o których mowa w ust. 1, miejsce i rodzaj leczenia uzdrowisko wego albo rehabilitacji uzdrowiskowej. Wybór miejsca i rodzaju leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej dokonany przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego nie jest wiążący dla oddziału wojewódz kiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

5. Lekarz wystawiający skierowanie jest obowiąza ny do prawidłowego i czytelnego wypełnienia skiero wania.

6. Skierowanie przesyła się do oddziału wojewódz kiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „SKIEROWANIE NA LE CZENIE UZDROWISKOWE” albo „SKIEROWANIE NA REHABILITACJĘ UZDROWISKOWĄ”. Skierowanie mo że być przesłane przez świadczeniobiorcę wskazanego w skierowaniu. § 3. 

1. Po otrzymaniu skierowania przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia komórka organizacyjna właściwa w zakresie lecznictwa uzdro wiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej dokonuje jego rejestracji poprzez wpis na listę skierowań oraz oznacza skierowanie numerem wpisu, pod którym skierowanie zostało wpisane na listę skierowań.

2. Po dokonaniu rejestracji skierowania w sposób określony w ust. 1 lekarz specjalista w dziedzinie bal neologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycz nej, zwany dalej „lekarzem specjalistą”, zatrudniony w komórce organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, dokonuje aprobaty skierowania pod względem celo wości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdro wiskowej.

3. Lekarz specjalista może zażądać od lekarza ubez pieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie, dostarczenia w wyznaczonym terminie dokumentacji medycznej niezbędnej do ustalenia rodzaju i zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowi skowej, uzupełnienia lub aktualizacji tej dokumentacji oraz przeprowadzenia dodatkowych badań. § 4. 

1. Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdza skierowanie, jeżeli:

1) lekarz specjalista aprobował celowość skierowania;

2) w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowisko wego albo rehabilitacji uzdrowiskowej są wolne miejsca, przewidziane w umowach z tymi zakładami.

2. Potwierdzając skierowanie, oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia określa:

1) rodzaj leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej oraz ich tryb;

2) odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej; 835 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szcze gółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696 i Nr 138, poz. 808.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921, z 2009 r. Nr 62, poz. 504 oraz z 2011 r. Nr 73, poz. 390 i Nr 112, poz. 654. Dziennik Ustaw Nr 142 — 8679 — Poz. 8353) datę rozpoczęcia leczenia albo rehabilitacji uzdro wiskowej; w przypadku leczenia uzdrowiskowego w warunkach stacjonarnych — czas trwania;

4) okres leczenia, w przypadku leczenia uzdrowisko wego w warunkach ambulatoryjnych albo rehabi litacji uzdrowiskowej.

3. W przypadku skierowania na leczenie uzdrowi skowe w warunkach ambulatoryjnych, potwierdzonego przez właściwy oddział wojewódzki Narodowego Fun duszu Zdrowia, świadczeniobiorca uzgadnia termin rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego z zakładem lecz nictwa uzdrowiskowego, do którego otrzymał skiero wanie, nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia leczenia.

4. Zakład lecznictwa uzdrowiskowego potwierdza świadczeniobiorcy uzgodniony termin rozpoczęcia le czenia uzdrowiskowego w warunkach ambulatoryjnych w formie pisemnej lub elektronicznej.

5. Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdro wia doręcza świadczeniobiorcy potwierdzone skiero wanie nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia leczenia.

6. Doręczając skierowanie na leczenie w sanatorium uzdrowiskowym, oddział wojewódzki Narodowego Fun duszu Zdrowia informuje o zasadach odpłatności za pobyt w sanatorium, w tym, jeżeli dotyczy, o całkowi tych kosztach za pobyt opiekuna.

7. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, po uzgodnieniu ze świadczeniobiorcą, może mu zostać doręczone potwierdzone skierowanie, za zgodą świad czeniodawcy, wyrażoną w formie pisemnej lub elektro nicznej, w terminie innym niż określony w ust. 3, jednak nie krótszym niż 3 dni przed dniem rozpoczęcia leczenia.

8. Uzgodnienie ze świadczeniobiorcą polega na uzyskaniu jego zgody w rozmowie telefonicznej, w for mie pisemnej lub elektronicznej. § 5. 

1. Skierowanie, którego oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia nie potwierdził w przy padku, gdy lekarz specjalista nie zaaprobował celowoś ci skierowania, jest zwracane lekarzowi, który je wysta wił, wraz z podaniem przyczyny odmowy potwierdzenia skierowania.

2. Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdro wia zawiadamia świadczeniobiorcę o niepotwierdzeniu skierowania wraz z podaniem przyczyny odmowy po twierdzenia skierowania, nie później niż 30 dni od dnia otrzymania skierowania.

3. Na niepotwierdzenie skierowania przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia nie przy sługuje odwołanie. § 6. 

1. Skierowanie, którego oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia nie potwierdził z po wodu braku miejsc w odpowiednich zakładach lecznic twa uzdrowiskowego, jest składane do dokumentacji prowadzonej przez ten oddział.

2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, podlega potwierdzeniu na warunkach określonych w § 8 ust. 4.

3. Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdro wia zawiadamia świadczeniobiorcę o przyczynie nie potwierdzenia, o której mowa w ust. 1, nie później niż 30 dni od otrzymania skierowania. § 7. 

1. Skierowanie powinno być rozpatrzone przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie 30 dni od dnia jego wpływu do tego oddzia łu. Termin ten może być przedłużony w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 3, nie więcej jednak niż o 14 dni.

2. Skierowanie wraz z aktualnymi wynikami badań oraz kartą informacyjną z leczenia szpitalnego, w przy padku gdy leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego, podlega weryfikacji co 18 miesię cy, licząc od dnia jego wystawienia. § 8. 

1. Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzi listę świadczeniobiorców, którzy nie uzyskali potwierdzenia skierowania z przyczyny, o któ rej mowa w § 6 ust. 1.

2. Lista świadczeniobiorców zawiera:

1) imię i nazwisko świadczeniobiorcy;

2) numer PESEL, o ile świadczeniobiorca taki numer posiada;

3) numer wpisu, o którym mowa w § 3 ust. 1;

4) profil leczenia.

3. Świadczeniobiorca powinien być poinformowany pisemnie o swojej kolejności na liście świadczeniobior ców.

4. Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdro wia potwierdza skierowanie wystawione świadczenio biorcy, który znajduje się na liście, o  której mowa w ust. 1, w pierwszej kolejności, jeżeli są miejsca w od powiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, przewidziane w umowach z tymi zakładami. § 9. 

1. W celu przeprowadzenia weryfikacji, o której mowa w § 7 ust. 2, oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przesyła skierowanie świadczenio dawcy, który je wystawił.

2. W przypadku pozytywnej weryfikacji skierowania świadczeniodawca, o którym mowa w ust. 1, przesyła je do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

3. W przypadku negatywnej weryfikacji skierowania świadczeniodawca, o którym mowa w ust. 1, zawiada mia o tym świadczeniobiorcę oraz oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, skie rowanie podlega aprobacie przez lekarza specjalistę w trybie, o którym mowa w § 3 ust. 2 i 3, w terminie Dziennik Ustaw Nr 142 — 8680 — Poz. 835

30 dni od dnia jego otrzymania przez oddział woje wódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

5. Zaaprobowane skierowanie zachowuje dotych czasowy numer na liście skierowań nadany zgodnie z § 3 ust. 1.

6. W przypadku odmowy aprobaty skierowania od dział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia za wiadamia o tym niezwłocznie świadczeniobiorcę. § 

10. Do dnia 31 grudnia 2011 r. stosuje się druki skierowania na leczenie uzdrowiskowe określone na podstawie przepisów dotychczasowych. § 1

1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia.4) Minister Zdrowia: wz. J. Szulc

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie kie rowania na leczenie uzdrowiskowe (Dz. U. Nr 139, poz. 1135 oraz z 2010 r. Nr 202, poz. 1342), które utraciło moc z dniem 7 lipca 2011 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowisko wym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 73, poz. 390 i Nr 112, poz. 654). Dziennik Ustaw Nr 142 — 8681 — Poz. 835

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. (poz. 835) WZÓR ……………………………………………………….. (nr ewidencyjny skierowania nadany przez Narodowy Fundusz Zdrowia) ……………………………………………………….. (pieczątka świadczeniodawcy z numerem umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia) Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową* Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………………………. nr PESEL ……………………………… Adres zamieszkania …………………………………………………………………………. — — – — — — ……………………….. nr tel. ………………. (ulica — nr domu i mieszkania) (kod pocztowy) (miejscowość) Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) …………………………………………………………………………. — — – — — — ……………………………………………. (ulica — nr domu i  mieszkania) (kod pocztowy) (miejscowość) Dotyczy dzieci Nazwisko i imię prawnego opiekuna dziecka ………………………………………………… nr PESEL ……………………………… Rodzaj szkoły, klasa …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ========================================================================================= I. WYWIAD (główne dolegliwości, początek i przebieg choroby, dotychczasowe leczenie) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Szczepienia ochronne (dotyczy dzieci) ………………………………………………………………………………………………………….. Przebyte leczenie uzdrowiskowe/rehabilitacja uzdrowiskowa* w ciągu ostatnich 3 lat (podać rok i uzdrowisko): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. II. BADANIE PRZEDMIOTOWE Waga …………………….. Wzrost ……………………… RR ……………………../……………………… Tętno ……………………../min Skóra i węzły chłonne obwodowe ……………………………………………………………………………………………………………….. Układ oddechowy z oceną wydolności ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Układ krążenia z oceną wydolności wg NYHA (jeżeli dotyczy) ………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Układ trawienny ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Układ moczopłciowy z oceną wydolności nerek ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Układ ruchu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Zdolność do samoobsługi: TAK NIE Ocena sprawności ruchowej: samodzielnie poruszający się poruszający się przy pomocy ……………………………….…………….. (określić rodzaj niezbędnej pomocy, np. wózek inwalidzki) Dziennik Ustaw Nr 142 — 8682 — Poz. 835

Układ nerwowy, narządy zmysłu …………………………………………………………………………………………………………………. Rozpoznanie: choroba zasadnicza będąca podstawą wystawienia skierowania w języku polskim …………………………………………………………………………………………………………………………………… wg ICD-10 Choroby współistniejące: …………………………………………………………………………………………… wg ICD-10 …………………………………………………………………………………………………………………………………… wg ICD-10 Przeciwwskazania do zabiegów z udziałem naturalnych surowców leczniczych**: TAK NIE Uzasadnienie skierowania na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową* ……………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… III. AKTUALNE WYNIKI BADAŃ laboratoryjnych, diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych (W przypadku leczenia poszpitalnego dołączyć kopię karty informacyjnej ze szpitala). OB …………………………… morfologia krwi ………………………………………………………………………………………………………. badanie ogólne moczu ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. RTG klatki piersiowej ………………………………………………………………………………………………………………………………………… EKG ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. inne ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ———————————————————————————————————————————————————— IV. WSKAZANIE PROPONOWANEGO MIEJSCA I RODZAJU LECZENIA UZDROWISKOWEGO/REHABILITACJI UZDROWISKOWEJ* UZDROWISKO: NADMORSKIE NIZINNE PODGÓRSKIE GÓRSKIE RODZAJ ŚWIADCZENIA: UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE UZDROWISKOWE LECZENIE SANATORYJNE UZDROWISKOWE LECZENIE AMBULATORYJNE UZDROWISKOWA REHABILITACJA W SZPITALU UZDROWISKOWYM UZDROWISKOWA REHABILITACJA W SANATORIUM UZDROWISKOWYM data ……………………………. …………………………….…………………………….. (podpis i pieczęć lekarza ubezpieczenia zdrowotnego) ———————————————————————————————————————————————————— V. OCENA CELOWOŚCI SKIEROWANIA NA LECZENIE UZDROWISKOWE/REHABILITACJĘ UZDROWISKOWĄ* (Wypełnia lekarz specjalista balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej zatrudniony we właściwej komórce organizacyjnej oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia). Leczenie uzdrowiskowe/rehabilitacja uzdrowiskowa*: WSKAZANE PRZECIWWSKAZANE BRAK WSKAZAŃ Propozycja miejsca leczenia ……………………………………………………………………………………………………………………… Rodzaj zakładu lecznictwa uzdrowiskowego (właściwe zaznaczyć): SZPITAL UZDROWISKOWY SANATORIUM UZDROWISKOWE PRZYCHODNIA UZDROWISKOWA data ……………………………. …………………………….…………………………….. (podpis i pieczęć lekarza) VI. POTWIERDZENIE SKIEROWANIA NA LECZENIE UZDROWISKOWE/REHABILITACJĘ UZDROWISKOWĄ* (Wypełnia oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia). Rodzaj zakładu lecznictwa uzdrowiskowego: szpital uzdrowiskowy/sanatorium uzdrowiskowe/ przychodnia uzdrowiskowa* Uzdrowisko ……………………………………………………………. Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego ………………………………… Termin leczenia (dzień, miesiąc, rok) od …………………………………….. do …………………………………………….. data ……………………………. …………………………………………….. (podpis i pieczęć osoby upoważnionej) * Niepotrzebne skreślić. ** Określone w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z 2007 r. Nr 133, poz. 921, z 2009 r. Nr 62, poz. 504 oraz z 2011 r. Nr 73, poz. 390 i Nr 112, poz. 654).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-06-30
Data wydania: 2010-06-25
Data wejścia w życie: 2010-06-30
Data obowiązywania: 2010-06-30
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 115 poz. 774