Dz.U. 2010 nr 116 poz. 781

Dziennik Ustaw Nr 60 — 3888 — Poz. 303

Na podstawie art. 20 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 lip ca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 106, poz. 1161, z późn. zm.2)) wprowadza się nastę pujące zmiany:

1) w § 2: a) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) w Sądzie Okręgowym w Gdańsku: a) Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu prawa pracy i ubez pieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych: Gdańsk -Południe w Gdańsku, Gdańsk-Północ w Gdańsku, w Kościerzynie, w Kwidzynie, w Malborku, w Starogardzie Gdańskim i w Tczewie, z wyłączeniem spraw doty czących odwołań od decyzji Wojskowego Biura Emerytalnego w Gdańsku oraz Ka sy Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne go — Oddziałów Regionalnych w Gdań sku i Sztumie, b) Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu prawa pracy i ubez pieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gdyni, Kartuzach, Sopocie i Wejherowie, wraz ze sprawami dotyczącymi odwołań od decy zji Wojskowego Biura Emerytalnego w Gdańsku oraz Kasy Rolniczego Ubez pieczenia Społecznego — Oddziałów Re gionalnych w Gdańsku i Sztumie;”, b) pkt 21 otrzymuje brzmienie: „2

1) w Sądzie Okręgowym w Olsztynie — Wy dział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych — do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpie czeń społecznych, obejmujący obszar właś ciwości tego Sądu;”;

2) w § 3 w ust. 2: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku: — w Sądzie Rejonowym w Białymstoku — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecz nych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Białymstoku, Bielsku Podlaskim i So kółce;”, b) pkt 4—6 otrzymują brzmienie: „

4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Częstochowie: — w Sądzie Rejonowym w Częstochowie — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecz nych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Częstochowie i Lublińcu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń spo łecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Częstochowie, Lublińcu, Myszkowie i Zawierciu;

5) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Elblągu: a) w Sądzie Rejonowym w Elblągu — Wy dział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmu jący obszar właściwości Sądów Rejono wych w Braniewie i Elblągu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Braniewie, Działdowie, Elblągu, Iławie, Nowym Mieście Lubaw skim i Ostródzie, b) w Sądzie Rejonowym w Ostródzie — Wy dział Pracy, do spraw z zakresu prawa pra cy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Działdowie, Iławie, No wym Mieście Lubawskim i Ostródzie; 303 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 84, poz. 762 i Nr 194, poz. 1639, z 2003 r. Nr 110, poz. 1054 i Nr 219, poz. 2166, z 2004 r. Nr 127, poz. 1331, Nr 231, poz. 2325 i Nr 281, poz. 2797, z 2005 r. Nr 62, poz. 556, Nr 112, poz. 948 i Nr 240, poz. 2026, z 2006 r. Nr 135, poz. 959 i Nr 241, poz. 1754, z 2007 r. Nr 50, poz. 339, Nr 155, poz. 1091 i Nr 243, poz. 1796, z 2008 r. Nr 182, poz. 1132 i Nr 234, poz. 1583, z 2009 r. Nr 102, poz. 852 oraz z 2010 r. Nr 49, poz. 294, Nr 116, poz. 781 i Nr 245, poz. 1648. Dziennik Ustaw Nr 60 — 3889 — Poz. 3036) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku: a) w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku — Wydział Pracy i Ubezpie czeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właści wości Sądów Rejonowych: Gdańsk-Połu dnie w Gdańsku, Gdańsk-Północ w Gdań sku i w Sopocie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący ob szar właściwości Sądów Rejonowych: Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk-Pół noc w Gdańsku, w Gdyni, Kartuzach, Koś cierzynie, Kwidzynie, Malborku, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Tczewie i Wejhe rowie, b) w Sądzie Rejonowym w Gdyni — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Gdyni i Wejherowie, c) w Sądzie Rejonowym w Kartuzach — Wy dział Pracy, do spraw z zakresu prawa pra cy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Kartuzach i Kościerzynie, d) w Sądzie Rejonowym w Malborku — Wy dział Pracy, do spraw z zakresu prawa pra cy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Kwidzynie, Mal borku, Starogardzie Gdańskim i Tczewie;”, c) w pkt 7 po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu: „d) w Sądzie Rejonowym w Zabrzu — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Re jonowych w Rudzie Śląskiej i Zabrzu;”, d) pkt 8 i 8a otrzymują brzmienie: „

8) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim: a) w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielko polskim — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gorzowie Wielko polskim, Międzyrzeczu i Strzelcach Kra jeńskich, oraz do spraw z zakresu ubezpie czeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Go rzowie Wielkopolskim, Międzyrzeczu, Słu bicach, Strzelcach Krajeńskich i Sulęcinie, b) w Sądzie Rejonowym w Słubicach — Wy dział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Słubicach i Sulęci nie; 8a) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze: a) w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmu jący obszar właściwości Sądów Rejono wych w Jeleniej Górze i Kamiennej Górze, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń spo łecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Bolesławcu, Jele niej Górze, Kamiennej Górze, Lubaniu, Lwówku Śląskim i Zgorzelcu, b) w Sądzie Rejonowym w Lubaniu — Wy dział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Lubaniu i Lwówku Śląskim;”, e) w pkt 9: — lit. a otrzymuje brzmienie: „a) w Sądzie Rejonowym w Kaliszu — Wy dział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmu jący obszar właściwości Sądów Rejono wych w: Jarocinie, Kaliszu i Pleszewie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń spo łecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Jarocinie, Kaliszu, Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopol skim, Ostrzeszowie i Pleszewie,”, — uchyla się lit. b, — po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu: „d) w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielko polskim — Wydział Pracy, do spraw z za kresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Kro toszynie i Ostrowie Wielkopolskim;”, f) w pkt 10 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach — Wydział Pracy i Ubezpie czeń Społecznych, do spraw z zakresu pra wa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych: Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowi cach i w Siemianowicach Śląskich, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Re jonowych: Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach, w Mysło wicach i Siemianowicach Śląskich,”, g) pkt 11—12 otrzymują brzmienie: „1

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach: a) w Sądzie Rejonowym w Kielcach — Wy dział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obej mujący obszar właściwości Sądów Rejo nowych w Kielcach i Końskich, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecz nych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Busku-Zdroju, Jędrzejowie, Kazimierzy Wielkiej, Kiel cach, Końskich, Opatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Pińczowie, Sandomie rzu, Skarżysku-Kamiennej, Starachowi cach, Staszowie i Włoszczowie, b) w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie — Wydział Pracy, do spraw z zakresu pra wa pracy, obejmujący obszar właściwo ści Sądów Rejonowych w: Busku-Zdroju, Jędrzejowie, Kazimierzy Wielkiej, Piń czowie i Włoszczowie, Dziennik Ustaw Nr 60 — 3890 — Poz. 303

c) w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Opatowie, San domierzu i Staszowie; 11a) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Koninie: — w Sądzie Rejonowym w Koninie — Wy dział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubez pieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Ko le, Koninie, Słupcy i Turku; 1

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie: a) w Sądzie Rejonowym w Białogardzie — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Białogardzie i Drawsku Pomorskim, b) w Sądzie Rejonowym w Koszalinie — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecz nych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Koszalinie i Sławnie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecz nych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Białogardzie, Drawsku Pomorskim, Kołobrzegu, Ko szalinie, Sławnie, Szczecinku i Wałczu, c) w Sądzie Rejonowym w Szczecinku — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Szczecinku i Wał czu;”, h) pkt 14 i 15 otrzymują brzmienie: „1

4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krośnie: a) w Sądzie Rejonowym w Krośnie — Wy dział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obej mujący obszar właściwości Sądów Rejo nowych w Jaśle i Krośnie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obej mujący obszar właściwości Sądów Rejo nowych w: Brzozowie, Jaśle, Krośnie, Lesku i Sanoku, b) w Sądzie Rejonowym w Sanoku — Wy dział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Brzozowie, Lesku i Sanoku; 1

5) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Legnicy: — w Sądzie Rejonowym w Legnicy — Wy dział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obej mujący obszar właściwości Sądów Rejo nowych w: Jaworze, Legnicy i Złotoryi, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właści wości Sądów Rejonowych w: Głogowie, Jaworze, Legnicy, Lubinie i Złotoryi;”, i) w pkt 17: — lit. a otrzymuje brzmienie: „a) w Sądzie Rejonowym w Łomży — Wy dział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubez pieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gra jewie, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie,”, — uchyla się lit. b, j) pkt 18 i 19 otrzymują brzmienie: „1

8) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi: a) w Sądzie Rejonowym w Kutnie — Wy dział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Kutnie i Łęczycy, b) w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śród mieścia w Łodzi — Sądy Pracy i Ubez pieczeń Społecznych jako dwa wydziały: — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecz nych, do spraw z zakresu prawa pra cy, obejmujący część miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic: Górna, Śródmieście i Wi dzew oraz gmin: Andrespol, Brójce i Nowosolna, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejono wych w: Brzezinach, Kutnie, Łęczycy, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Skier niewicach, — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecz nych, do spraw z zakresu prawa pra cy, obejmujący część miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Bałuty i Polesie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecz nych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych: dla Łodzi-Śród mieścia w Łodzi, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Pabianicach i Zgierzu, c) w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właści wości Sądów Rejonowych w: Brzezinach, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Skiernie wicach; 1

9) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Nowym Sączu: a) w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecz nych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Limanowej, Muszynie i Nowym Sączu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gorlicach, Limanowej, Muszynie, No wym Sączu, Nowym Targu i Zakopa nem, Dziennik Ustaw Nr 60 — 3891 — Poz. 303

b) w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właści wości Sądów Rejonowych w Nowym Targu i Zakopanem;”, k) w pkt 20: — uchyla się lit. c, — lit. d i e otrzymują brzmienie: „d) w Sądzie Rejonowym w Olsztynie — Wy dział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmu jący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecz nych, obejmujący obszar właściwości Są dów Rejonowych w: Bartoszycach, Bisku pcu, Giżycku, Kętrzynie, Lidzbarku War mińskim, Mrągowie, Nidzicy, Olsztynie, Piszu i Szczytnie, e) w Sądzie Rejonowym w Szczytnie — Wy dział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Nidzicy, Piszu i Szczytnie;”, l) pkt 21 otrzymuje brzmienie: „2

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Opolu: a) w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie -Koźlu — Wydział Pracy, do spraw z za kresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Głub czycach i Kędzierzynie-Koźlu, b) w Sądzie Rejonowym w Nysie — Wy dział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Nysie i Prudni ku, c) w Sądzie Rejonowym w Opolu — Wy dział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obej mujący obszar właściwości Sądów Rejo nowych w: Brzegu, Kluczborku, Oleśnie, Opolu i Strzelcach Opolskich, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecz nych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Brzegu, Głubczy cach, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Nysie, Oleśnie, Opolu, Prudniku i Strzel cach Opolskich;”, m) w pkt 22: — lit. a otrzymuje brzmienie: „a) w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce — Wy dział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubez pieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Ostro łęce, Ostrowi Mazowieckiej, Przasnyszu, Pułtusku i Wyszkowie,”, — uchyla się lit. b, n) pkt 23 otrzymuje brzmienie: „2

3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim: a) w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Try bunalskim — Wydział Pracy i Ubezpie czeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właści wości tego Sądu, oraz do spraw z zakre su ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Bełchatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim, b) w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmują cy obszar właściwości Sądów Rejono wych w Opocznie i Tomaszowie Mazo wieckim;”, o) pkt 25 otrzymuje brzmienie: „2

5) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu: a) w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie — Wy dział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Gnieźnie i Wą growcu, b) w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wiel kopolskim — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący ob szar właściwości Sądów Rejonowych w: Grodzisku Wielkopolskim, Nowym To myślu i Wolsztynie, c) w Sądzie Rejonowym w Lesznie — Wy dział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubez pieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gos tyniu, Kościanie, Lesznie i Rawiczu, d) w Sądzie Rejonowym w Pile — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Chodzieży, Pile, Trzcian ce i Złotowie, e) w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu — Sąd Pracy i Sąd Ubezpieczeń Społecznych: — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właś ciwości Sądów Rejonowych: Poznań -Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Po znań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu i Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, — Wydział Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu ubezpieczeń społecz nych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Chodzieży, Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Obornikach, Pile, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Pozna niu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda Dziennik Ustaw Nr 60 — 3892 — Poz. 303

w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej, Trzciance, Wągrowcu, Wolsztynie, Wrześni i Zło towie, f) w Sądzie Rejonowym w Szamotułach — Wydział Pracy, do spraw z zakresu pra wa pracy, obejmujący obszar właściwo ści Sądów Rejonowych w Obornikach i Szamotułach, g) w Sądzie Rejonowym w Środzie Wielko polskiej — Wydział Pracy, do spraw z za kresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Śre mie, Środzie Wielkopolskiej i Wrześni;”, p) w pkt 26: — uchyla się lit. a i b, — lit. c otrzymuje brzmienie: „c) w Sądzie Rejonowym w Radomiu — Wy dział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubez pieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Grój cu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Rado miu, Szydłowcu i Zwoleniu;”, q) w pkt 27: — uchyla się lit. a i b, — lit. c otrzymuje brzmienie: „c) w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie — Wy dział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubez pieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Dębi cy, Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach, Rzeszowie i Strzyżowie;”, r) pkt 28a—31 otrzymują brzmienie: „28a) w obszarze właściwości Sądu Okręgowe go w Sieradzu: a) w Sądzie Rejonowym w Sieradzu — Wy dział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obej mujący obszar właściwości tego Sądu, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właści wości Sądów Rejonowych w: Łasku, Sieradzu, Wieluniu i Zduńskiej Woli, b) w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właś ciwości Sądów Rejonowych w Łasku i Zduńskiej Woli; 2

9) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Słupsku: a) w Sądzie Rejonowym w Człuchowie — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Bytowie, Chojni cach, Człuchowie i Miastku, b) w Sądzie Rejonowym w Słupsku — Wy dział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmu jący obszar właściwości Sądów Rejono wych w Lęborku i Słupsku, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obej mujący obszar właściwości Sądów Rejo nowych w: Bytowie, Chojnicach, Człucho wie, Lęborku, Miastku i Słupsku; 30) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach: a) w Sądzie Rejonowym w Ełku — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Ełku i Olecku, b) w Sądzie Rejonowym w Suwałkach — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmu jący obszar właściwości Sądów Rejono wych w: Augustowie, Sejnach i Suwał kach, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właści wości Sądów Rejonowych w: Augusto wie, Ełku, Olecku, Sejnach i Suwałkach; 3

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie: a) w Sądzie Rejonowym w Choszcznie — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w Choszcznie i Myśliborzu, b) w Sądzie Rejonowym w Goleniowie — Wydział Pracy, do spraw z zakresu pra wa pracy, obejmujący obszar właściwo ści Sądów Rejonowych w: Goleniowie, Gryficach, Kamieniu Pomorskim i Świno ujściu, c) w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim — Wydział Pracy, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący ob szar właściwości Sądów Rejonowych w Łobzie i Stargardzie Szczecińskim, d) w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie — Wydział Pracy i Ubezpie czeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właści wości Sądów Rejonowych w: Gryfinie, Szczecin-Centrum w Szczecinie i Szcze cin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń spo łecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Choszcznie, Gole niowie, Gryficach, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Łobzie, Myśliborzu, Stargar dzie Szczecińskim, Szczecin-Centrum w Szczecinie, Szczecin-Prawobrzeże i Za chód w Szczecinie i Świnoujściu;”, s) w pkt 35: — uchyla się lit. a, — lit. c otrzymuje brzmienie: „c) w Sądzie Rejonowym w Toruniu — Wy dział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmu Dziennik Ustaw Nr 60 — 3893 — Poz. 303

jący obszar właściwości Sądów Rejono wych w: Brodnicy, Golubiu-Dobrzyniu, Toruniu i Wąbrzeźnie, oraz do spraw z za kresu ubezpieczeń społecznych, obejmu jący obszar właściwości Sądów Rejono wych w: Brodnicy, Chełmnie, Golubiu -Dobrzyniu, Grudziądzu, Toruniu i Wą brzeźnie;”, t) w pkt 36: — lit. c otrzymuje brzmienie: „c) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoli borza w Warszawie — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń spo łecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych: w Grodzisku Mazo wieckim, Pruszkowie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie;”, — uchyla się lit. d, u) w pkt 38: — uchyla się lit. a, — lit. b otrzymuje brzmienie: „b) w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia -Śródmieścia we Wrocławiu — Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jako dwa wy działy: — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecz nych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejono wych: w Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy, Wołowie, dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia-Śródmieś cia we Wrocławiu, w których nazwiska (nazwy) powodów lub ubezpieczonych zaczynają się na litery od A do Ł, — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecz nych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejono wych: w Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Trzebnicy, Wołowie, dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu i dla Wrocławia-Śródmieś cia we Wrocławiu, w których nazwiska (nazwy) powodów lub ubezpieczonych zaczynają się na litery od M do Ż;”, v) pkt 39 otrzymuje brzmienie: „3

9) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zamościu: — w Sądzie Rejonowym w Zamościu — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecz nych, do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lu belskim, Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu;”, w) w pkt 40 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze — Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, do spraw z zakresu prawa pracy, obejmują cy obszar właściwości Sądów Rejonowych w Krośnie Odrzańskim i Zielonej Górze, oraz do spraw z zakresu ubezpieczeń społecz nych, obejmujący obszar właściwości Są dów Rejonowych w: Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, Świebodzinie, Wschowie, Zielo nej Górze, Żaganiu i Żarach.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011 r. Minister Sprawiedliwości: wz. S. Chmielewski

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2010-06-30
Data wydania: 2010-06-29
Data wejścia w życie: 2010-07-01
Data obowiązywania: 2010-07-01
Data uchylenia: 2013-01-01
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 116 poz. 781