Dz.U. 2010 nr 118 poz. 795

Dziennik Ustaw Nr 6 — 494 — Poz. 27

Na podstawie art. 88 ust. 6 ustawy z dnia 19 listo pada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 85

7) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań, o któ rych mowa w art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, zwanej dalej „ustawą”, tryb składania wniosków oraz przekazywania środ ków.

§2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) Fundusz — Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy;

2) minister — ministra właściwego do spraw zdro wia;

3) programy — programy ogłaszane przez ministra obejmujące realizację zadań;

4) środki — wpływy z dopłat, o których mowa w art. 80 ust. 1 ustawy, przekazane na wyodręb niony rachunek Funduszu;

5) wnioskodawca — podmiot ubiegający się o do finansowanie, realizowanych w ramach poszcze gólnych programów, zadań ze środków Fundu szu;

6) zadania — zadania określone w art. 88 ust. 4 usta wy.

§3. Środki przeznacza się na dofinansowanie rea lizacji zadań wykonywanych w ramach realizacji pro gramów uwzględniających priorytety społeczne i ciąg łość realizowanych zadań.

§4.

1. Dofinansowanie realizacji zadań następuje, po złożeniu wniosku, zwanego dalej „wnioskiem o udzielenie dofinansowania”, do ministra albo z za stosowaniem procedur wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13).

2. Wnioski o udzielenie dofinansowania składa się w terminach do dnia:

1) 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania;

2) 31 marca roku, w którym dofinansowanie ma być udzielone.

3. Minister, uwzględniając wysokość środków Fun duszu, może ogłosić dodatkowy termin składania wniosków o udzielenie dofinansowania.

4. Wnioski o udzielenie dofinansowania rozpatry wane są w terminie 2 miesięcy od dnia upływu termi nu składania wniosków, o którym mowa odpowiednio w ust. 2 i 3.

5. W przypadku gdy wniosek o udzielenie dofinan sowania nie spełnia wymagań, o których mowa w § 7, minister wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwa nia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpo znania.

§5.

1. Minister może upoważnić dyrektora podleg łej lub nadzorowanej jednostki organizacyjnej, zwane go dalej „podmiotem upoważnionym”, do dokonywa nia wszelkich czynności związanych z zarządzaniem programem, w tym do zawierania umów, o których mowa w § 8 ust. 1, przekazywania środków, rozlicza nia, weryfikacji realizacji umowy i prawidłowości wy datkowanych środków oraz monitorowania realizacji programu.

2. Podmiot upoważniony jest wskazywany w ogło szeniu programu.

3. Jednostka organizacyjna, której dyrektor jest podmiotem upoważnionym, nie może być wniosko dawcą ubiegającym się o udzielenie dofinansowania realizacji zadań w ramach programu, którego dotyczy upoważnienie.

§6.

1. Ogłoszenie programu zawiera w szczegól ności informację o:

1) nazwie programu i rodzaju zadań realizowanych w ramach programu;

2) wysokości środków przeznaczonych na realizację programu i ich przewidywanym podziale pomię dzy poszczególne zadania;

3) terminie i warunkach realizacji poszczególnych za dań;

4) terminie i miejscu składania wniosków o udziele nie dofinansowania;

5) kryteriach wyboru wniosków o udzielenie dofinan sowania;

6) wymaganych załącznikach do wniosków o udzie lenie dofinansowania;

7) wymaganiach, jakie spełniać muszą podmioty rea lizujące poszczególne zadania. 27 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607). Dziennik Ustaw Nr 6 — 495 — Poz. 272. Ogłoszenie programu następuje przez jego umieszczenie na stronie internetowej urzędu obsługu jącego ministra lub jednostki organizacyjnej, której dyrektor jest podmiotem upoważnionym.

§7.

1. Wniosek o udzielenie dofinansowania za wiera w szczególności:

1) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) określenie adresata wniosku o udzielenie dofinan sowania;

3) nazwę programu i rodzaj zadania realizowanego w ramach programu;

4) określenie wysokości wnioskowanego dofinanso wania;

5) określenie wysokości środków własnych wniosko dawcy lub środków przeznaczonych na realizację zadania uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;

6) harmonogram realizacji zadania;

7) opis spodziewanych korzyści z realizacji zadania;

8) oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu zaso bów rzeczowych i kadrowych zapewniających pra widłowe wykonanie zadania;

9) preliminarz całkowitych kosztów realizacji zada nia.

2. Do wniosku o udzielenie dofinansowania dołą cza się dokumenty o spełnianiu wymagań, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 7, albo oświadczenie wniosko dawcy o ich spełnianiu.

§8.

1. Wniosek o udzielenie dofinansowania, zaak ceptowany przez ministra i umieszczony na liście za akceptowanych wniosków, stanowi podstawę do za warcia z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie realizacji zadania.

2. W terminie, o którym mowa w § 4 ust. 4, mini ster ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o udzie lenie dofinansowania na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra albo jednostki organizacyjnej, której dyrektor jest podmiotem upoważnionym.

3. Wnioskodawca, którego wniosek o udzielenie dofinansowania nie został zaakceptowany, może, w terminie 7 dni od ogłoszenia listy zaakceptowanych wniosków, zwrócić się do ministra o dokonanie po nownej oceny jego wniosku.

4. Minister dokonuje ponownej oceny, o której mowa w ust. 3, w terminie 21 dni od ogłoszenia listy zaakceptowanych wniosków o udzielenie dofinanso wania i ogłasza listę dodatkowo zaakceptowanych wniosków na stronie internetowej urzędu obsługują cego ministra albo jednostki organizacyjnej, której dy rektor jest podmiotem upoważnionym. Ocena ta jest ostateczna.

§9.

1. Umowa, o której mowa w § 8 ust. 1, obej muje w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania i termin jego realizacji;

2) kwotę dofinansowania oraz termin i tryb przekazy wania środków;

3) sposób weryfikacji realizacji umowy i prawidłowo ści wydatkowanych środków oraz monitorowania realizacji programu przez ministra obejmujący w szczególności: a) obowiązek udostępnienia ministrowi niezbęd nych informacji i dokumentów związanych z przedmiotem umowy, w tym dotyczących przebiegu i sposobu realizacji zadania, wykorzy stania środków z Funduszu, dokumentacji księ gowej i prawidłowości rozliczeń, b) obowiązek realizacji zaleceń ministra w termi nie 30 dni od dnia ich otrzymania, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości oraz zawiada miania ministra o wykonaniu tych zaleceń lub przyczynach ich niewykonania;

4) sposób rozliczenia środków obejmujący w szcze gólności: a) obowiązek przedstawienia ministrowi rozlicze nia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym, zgodnie z umową, w terminie 60 dni od zakończenia realizacji zadania, nie później niż do dnia 15 lutego roku następujące go po roku, w którym przekazano środki albo roku realizacji umowy, b) obowiązek przedstawiania ministrowi, na jego żądanie, częściowych rozliczeń realizacji zada nia;

5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanych środ ków obejmujące w szczególności obowiązek zwro tu niewykorzystanej kwoty w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, nie później niż do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, w którym przekazano środki albo roku realizacji umowy.

2. W przypadku stwierdzenia wykorzystania środ ków niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania środków nienależnie lub w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu państwa.

§10. Przekazywanie środków na dofinansowanie odbywa się w terminach zapewniających finansowa nie zobowiązań wynikających z realizacji umowy, o której mowa w § 8 ust. 1, lub jako refundacja ponie sionych wydatków. Środki są przekazywane na wy dzielony rachunek bankowy podmiotu, któremu zo stały przyznane środki na dofinansowanie realizacji zadania, wskazany w umowie, o której mowa w § 8 ust. 1. § 1

1. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: w z. J. Szulc

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-07-02
Data wydania: 2010-07-01
Data wejścia w życie: 2010-07-02
Data obowiązywania: 2010-07-02
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 118 poz. 795