Dz.U. 2010 nr 12 poz. 69

Na podstawie art. 203 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychia trycznych i zakładów leczenia odwykowego przezna czonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu fi nansowania obserwacji, a także warunków zabezpie czenia zakładów dla osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 269, poz. 2679 oraz z 2005 r. Nr 106, poz. 90

3) wprowadza się następujące zmiany: Dziennik Ustaw Nr 52 — 3239 — Poz. 351 351 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 6 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania obserwacji oraz sposobu finansowania obserwacji, a także warunków zabezpieczenia zakładów dla osób pozbawionych wolności

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli „Zakłady psychiatryczne”: a) lp. 16 otrzymuje brzmienie: „16 lubelskie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział psychiatryczny ul. dr Andrzeja Rogalińskiego 3 21-400 ¸uków” b) po lp. 107 dodaje się lp. 107a w brzmieniu: „107a cały kraj Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Naro dowej Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego ul. Szaserów 128 00-909 Warszawa”

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli po lp. 6 dodaje się lp. 7 w brzmieniu: „7 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego, ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław”

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: Z. Religa ———————

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648 oraz z 2007 r. Nr 20, poz. 116.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-01-28
Data wydania: 2010-01-28
Data wejścia w życie: 2010-01-29
Data obowiązywania: 2010-01-29
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 12 poz. 69