Dz.U. 2010 nr 122 poz. 829

Dziennik Ustaw Nr 93 — 5541 — Poz. 543

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a pkt 2 i 3 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskie go Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarzą dza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwo ju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegóło wych warunków i trybu przyznawania pomocy finan sowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rol nych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objęte go Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 48, poz. 390 oraz z 2010 r. Nr 94, poz. 60

8) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 uchyla się pkt 3;

2) w § 4: a) w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „

5) uzyskał decyzję o środowiskowych uwarun kowaniach dla planowanego zalesienia — w przypadku gdy planowane zalesienie jest przedsięwzięciem, którego realizacja wyma ga, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.3)), uzy skania takiej decyzji.”, b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) o powierzchni większej niż 0,5 ha i szeroko ści większej niż 20 m, przy czym wymagań tych nie stosuje się, jeżeli grunty graniczą z lasem, a ich powierzchnia wynosi co naj mniej 0,1 ha;”;

3) w § 5 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmie niu: „1a) uzyskał decyzję o środowiskowych uwarun kowaniach dla planowanego zalesienia — w przypadku gdy planowane zalesienie jest przedsięwzięciem, którego realizacja wyma ga, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 paź dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe czeństwa w ochronie środowiska oraz o oce nach oddziaływania na środowisko, uzyska nia takiej decyzji;”;

4) w § 6 w ust. 2 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: „

5) mapa sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe, nadane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geode zyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287), na podkładzie mapy zasadniczej lub na podkładzie ewidencyjnym, zawierająca wskazanie granic całości gruntów przeznaczo nych do zalesienia oraz określenie łącznej po wierzchni tych gruntów, a także wskazanie gra nic gruntów przeznaczonych do zalesienia: a) w poszczególnych klasach gleboznawczych i określenie powierzchni tych gruntów — w przypadku planowanego zalesienia części działki ewidencyjnej lub zalesienia gruntów innych niż rolne, b) o nachyleniu terenu powyżej 12° i określe nie powierzchni tych gruntów — w przypad ku planowanego zalesienia gruntu o nachy leniu terenu powyżej 12°;

6) kopia części mapy ewidencyjnej gruntów i bu dynków, która obejmuje grunty przeznaczone do zalesienia, z naniesionymi granicami tych gruntów, albo jej powiększenie — w przypad kach innych niż określone w pkt 5;”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie: „

§7. Pomoc na zalesianie w ramach Programu może być przyznana jednemu rolnikowi do powierzchni nie większej niż 100 ha.”;

6) w § 8: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Wysokość pomocy na zalesianie, w danym roku kalendarzowym, ustala się jako iloczyn stawek wsparcia na zalesienie, premii pielęg nacyjnej lub premii zalesieniowej na hektar gruntu i deklarowanej przez rolnika po wierzchni gruntów, po uwzględnieniu zmniej szeń lub wykluczeń wynikających ze stwier dzonych nieprawidłowości lub niezgodności, w szczególności zmniejszeń lub wykluczeń, o których mowa w art. 16 i 21 rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 543 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 963 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159. Dziennik Ustaw Nr 93 — 5542 — Poz. 543

2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadze nia procedur kontroli oraz do zasady wza jemnej zgodności w zakresie środków wspar cia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 25 z 28.01.2011, str. 8)4), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 65/2011”., b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Przy ustalaniu wysokości pomocy na zale sianie gruntów rolnych uwzględnia się de klarowaną przez rolnika powierzchnię tych gruntów nie większą jednak niż maksymal ny kwalifikowany obszar, o którym mowa w art. 6 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listo pada 2009 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wza jemnej zgodności, modulacji oraz zintegro wanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośred niego dla rolników przewidzianych w wy mienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgod ności w ramach systemu wsparcia ustano wionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 65, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1122/2009”, określony w systemie iden tyfikacji działek rolnych, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewi dencji producentów, ewidencji gospo darstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.”;

7) w § 9: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Wniosek o pomoc składa się do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 31 lipca danego roku.”, b) w ust. 5: — pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) oświadczenia rolnika zawierające wykaz działek ewidencyjnych, na których: a) jest prowadzona uprawa pszenicy, ży ta, jęczmienia i owsa, b) w obrębie działki rolnej znajdują się: — drzewa będące pomnikami przyro dy, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, — rowy, których szerokość nie przekra cza 2 m, — oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2 chyba że rolnik w danym roku kalenda rzowym ubiega się o przyznanie jednoli tej płatności obszarowej, o której mowa w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, a do wniosku o przyznanie tej płatności dołączył wymagany tymi przepisami ma teriał graficzny (materiał geograficzny) — w przypadku gdy rolnik ubiega się o po moc na zalesianie gruntów rolnych;”, — dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „

8) decyzję o środowiskowych uwarunkowa niach — jeżeli uzyskanie takiej decyzji dla planowanego zalesienia jest wymagane przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o śro dowisku i jego ochronie, udziale społe czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi sko.”;

8) w § 13 ust. 5—6a otrzymują brzmienie: „

5. Jeżeli przed dokonaniem wypłaty premii pie lęgnacyjnej lub premii zalesieniowej z tytułu zalesienia gruntów rolnych zostanie stwierdzo na okoliczność uzasadniająca dokonanie zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgod ności, w szczególności zmniejszeń lub wyklu czeń, o których mowa w art. 16 i 21 rozporzą dzenia nr 65/2011, kierownik biura powiatowe go Agencji ustala, w drodze decyzji, wysokość tych premii za rok kalendarzowy, w którym stwierdzono te okoliczności, dokonując odpo wiednich zmniejszeń lub wykluczeń, a jeżeli jest konieczne dokonanie wykluczenia, o któ rym mowa w art. 16 ust. 5 akapit trzeci i ust. 6 akapit drugi rozporządzenia nr 65/2011, to w tej decyzji ustala również kwotę podlegającą odli czeniu na podstawie art. 16 ust. 7 rozporządze nia nr 65/2011.

6. Wniosek o wypłatę składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o pomoc, w terminie określo nym do składania wniosków o przyznanie płat ności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Do wniosku o wypłatę przepi sy § 9 ust. 3 pkt 1—3, 5 i 8 stosuje się odpo wiednio. 6a. W przypadku pomocy na zalesianie gruntów rolnych do wniosku o wypłatę rolnik dołącza materiał geograficzny, o którym mowa w art. 12 ust. 3 rozporządzenia nr 1122/2009, w którym zaznacza:

4) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania roz porządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajem nej zgodności w zakresie środków wsparcia rozwoju ob szarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 25 z 28.01.2011, str.

8) za stąpiło, z dniem 29 stycznia 2011 r., rozporządzenie Komi sji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiają ce szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 74, z późn. zm.). Dziennik Ustaw Nr 93 — 5543 — Poz. 5431) obszar uprawy pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa,

2) znajdujące się w obrębie działki rolnej: a) drzewa będące pomnikami przyrody, ob jęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro nie przyrody, b) rowy, których szerokość nie przekracza 2 m, c) oczka wodne o łącznej powierzchni mniej szej niż 100 m2 — chyba że w danym roku kalendarzowym ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, o której mowa w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, a do wniosku o przyznanie tej płatności dołączył wymagany tymi przepisami materiał graficzny (materiał geograficzny).”;

9) § 16 otrzymuje brzmienie: „§ 1

6.

1. W przypadku gdy rolnik, który złożył wnio sek o pomoc obejmujący grunty stano wiące jego własność lub współwłasność, zmarł przed doręczeniem decyzji w spra wie przyznania pomocy na zalesianie, po moc przysługuje spadkobiercy rolnika, który nabył w wyniku dziedziczenia włas ność lub współwłasność wszystkich grun tów albo ich części objętych tym wnios kiem, pod warunkiem że zobowiązał się do kontynuowania realizacji zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 albo § 5 ust. 1 pkt 2, złożonych przez spadko dawcę.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, spadkobierca wstępuje do toczącego się postępowania w miejsce spadkodawcy, na wniosek złożony do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o pomoc przez spadko dawcę, w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku.

3. Spadkobierca podaje we wniosku, o któ rym mowa w ust. 2, numer identyfikacyj ny albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o przyznanie takiego numeru.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca dołącza dokumenty okreś lone w § 9 ust. 5 pkt 3—5 oraz:

1) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo

2) w przypadku gdy nie zostało zakończo ne postępowanie sądowe o stwierdze nie nabycia spadku: a) zaświadczenie sądu o zarejestrowa niu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo b) kopię wniosku o stwierdzenie naby cia spadku: — potwierdzoną za zgodność z ory ginałem przez sąd albo — poświadczoną za zgodność z ory ginałem przez notariusza albo po twierdzoną za zgodność z orygi nałem przez upoważnionego pra cownika Agencji, wraz z potwier dzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upo ważnionego pracownika Agencji, albo

3) zarejestrowany akt poświadczenia dzie dziczenia sporządzony przez notariu sza.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, spadkobierca składa odpis prawo mocnego postanowienia sądu o stwier dzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego posta nowienia.

6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdze niu nabycia spadku albo z zarejestrowane go aktu poświadczenia dziedziczenia spo rządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest wię cej niż jeden spadkobierca, spadkobierca wstępujący do postępowania w sprawie przyznania pomocy na zalesianie:

1) dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo

2) składa wraz z odpisem postanowienia sądu, o którym mowa w ust. 5 — oświadczenia pozostałych spadkobier ców o wyrażeniu zgody na wstąpienie te go spadkobiercy na miejsce spadkodaw cy i przyznanie mu pomocy na zalesia nie.

7. Zgoda, o której mowa w ust. 6, nie jest wymagana, jeżeli miałaby pochodzić od małoletniego spadkobiercy, a wniosko dawcą jest przedstawiciel ustawowy tego małoletniego.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, decyzja w sprawie przyznania po mocy na zalesianie jest wydawana po złożeniu przez spadkobiercę odpisu pra womocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

9. Płatność z tytułu premii zalesieniowej przysługuje spadkobiercy jedynie w przy padku, gdy uzyskuje on co najmniej 25% dochodów z rolnictwa.

10. Przepisy ust. 1—4 i 9 stosuje się odpo wiednio w przypadku śmierci rolnika, któ ry złożył wniosek o pomoc obejmujący grunty stanowiące własność jego mał żonka, przy czym:

1) pomoc przysługuje właścicielowi tych gruntów; Dziennik Ustaw Nr 93 — 5544 — Poz. 5432) do wniosku, o którym mowa w ust. 2, zamiast dokumentów wymienionych w ust. 4 pkt 1, 2 albo 3, dołącza się od pis skrócony aktu zgonu rolnika, który złożył wniosek o pomoc obejmujący grunty stanowiące własność jego mał żonka. 1

1. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie pod lega przywróceniu.”;

10) po § 16 dodaje się § 16a—16c w brzmieniu: „§ 16a.

1. W przypadku gdy rolnik, który złożył wniosek o pomoc obejmujący grunty stanowiące jego własność lub współ własność, zmarł po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania pomocy na zale sianie, pomoc tę przyznaje się spadko biercy rolnika, który nabył w wyniku dziedziczenia własność lub współwłas ność wszystkich gruntów albo ich części objętych tym wnioskiem, jeżeli są speł nione warunki określone w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspie raniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Fun duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza rów Wiejskich, zwanej dalej „ustawą”, w szczególności gdy spadkobierca zo bowiązał się do kontynuowania realiza cji zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 albo § 5 ust. 1 pkt 2, złożo nych przez spadkodawcę.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, spadkobierca składa wniosek o pomoc w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku.

3. Spadkobierca podaje we wniosku, o któ rym mowa w ust. 2, numer identyfikacyj ny albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o przyznanie takiego numeru.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca dołącza dokumenty okreś lone w § 9 ust. 5 pkt 3—5 oraz:

1) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo

2) w przypadku gdy nie zostało zakoń czone postępowanie sądowe o stwier dzenie nabycia spadku: a) zaświadczenie sądu o zarejestro waniu wniosku o stwierdzenie na bycia spadku albo b) kopię wniosku o stwierdzenie na bycia spadku: — potwierdzoną za zgodność z ory ginałem przez sąd albo — poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnio nego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publiczne go albo kopią tego potwierdze nia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnio nego pracownika Agencji, albo

3) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez nota riusza.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, spadkobierca składa odpis prawo mocnego postanowienia sądu o stwier dzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego po stanowienia.

6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwier dzeniu nabycia spadku albo z zarejestro wanego aktu poświadczenia dziedzicze nia sporządzonego przez notariusza wy nika, że uprawnionych do nabycia spad ku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca ubiegający się o przyzna nie pomocy na zalesianie:

1) dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo

2) składa wraz z odpisem postanowienia sądu, o którym mowa w ust. 5 — oświadczenia pozostałych spadko bierców o wyrażeniu zgody na przyzna nie temu spadkobiercy pomocy na zale sianie.

7. Zgoda, o której mowa w ust. 6, nie jest wymagana, jeżeli miałaby pochodzić od małoletniego spadkobiercy, a wniosko dawcą jest przedstawiciel ustawowy te go małoletniego.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, decyzja w sprawie przyznania po mocy na zalesianie jest wydawana po złożeniu przez spadkobiercę odpisu pra womocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

9. Płatność z tytułu premii zalesieniowej przysługuje spadkobiercy jedynie w przy padku, gdy uzyskuje on co najmniej 25% dochodów z rolnictwa.

10. Przepisy ust. 1—4 i 9 stosuje się odpo wiednio w przypadku śmierci rolnika, który złożył wniosek o pomoc obejmują cy grunty stanowiące własność jego małżonka w dniu, w którym ta pomoc została przyznana, przy czym:

1) pomoc przysługuje właścicielowi tych gruntów;

2) do wniosku, o którym mowa w ust. 2, zamiast dokumentów wymienionych w ust. 4 pkt 1, 2 albo 3, dołącza się od pis skrócony aktu zgonu rolnika, który złożył wniosek o pomoc obejmujący grunty stanowiące własność jego mał żonka. 1

1. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu. Dziennik Ustaw Nr 93 — 5545 — Poz. 543

§ 16b.

1. W przypadku rozwiązania albo prze kształcenia rolnika lub wystąpienia in nego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mo wa w § 16 ust. 1, w okresie od dnia zło żenia wniosku o pomoc do dnia dorę czenia decyzji w sprawie przyznania po mocy na zalesianie, pomoc na zalesianie przysługuje następcy prawnemu rolni ka, który nabył w wyniku tego następ stwa własność lub współwłasność wszystkich gruntów albo ich części ob jętych tym wnioskiem, pod warunkiem że zobowiązał się do kontynuowania re alizacji zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 albo § 5 ust. 1 pkt 2, złożonych przez rolnika.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, następca prawny rolnika wstępuje do toczącego się postępowania na miejsce rolnika, na wniosek złożony do kierow nika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o pomoc przez rolnika, w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.

3. Następca prawny rolnika podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, nu mer identyfikacyjny albo dołącza do te go wniosku kopię wniosku o przyznanie takiego numeru.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, następca prawny rolnika dołącza doku ment potwierdzający zaistnienie następ stwa prawnego albo kopię tego doku mentu poświadczoną za zgodność z ory ginałem przez notariusza albo potwier dzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.

5. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu.

6. Płatność z tytułu premii zalesieniowej przysługuje następcy prawnemu rolni ka jedynie w przypadku, gdy uzyskuje on co najmniej 25% dochodów z rolni ctwa. § 16c.

1. W przypadku rozwiązania albo prze kształcenia rolnika lub wystąpienia inne go zdarzenia prawnego, w wyniku któ rych zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mo wa w § 16a ust. 1, po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania pomocy na zale sianie, następcy prawnemu rolnika, któ ry nabył w wyniku tego następstwa własność lub współwłasność wszystkich gruntów albo ich części objętych tym wnioskiem, pomoc na zalesianie przy znaje się, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 25 ust. 2 ustawy, w szczególności gdy następca prawny rolnika zobowiązał się do:

1) kontynuowania realizacji zobowiązań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 albo § 5 ust. 1 pkt 2, złożonych przez rolnika;

2) zapłaty na rzecz Agencji równowarto ści kwoty płatności na zalesianie, uzy skanych przez rolnika, jaką rolnik był by obowiązany zwrócić, jeżeli wystą piłyby okoliczności powodujące ko nieczność zwrotu płatności na zale sianie — w przypadku wystąpienia takich okoliczności.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, następca prawny rolnika składa wniosek o pomoc w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wy niku którego zaistniało następstwo prawne.

3. Następca prawny rolnika podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, nu mer identyfikacyjny albo dołącza do te go wniosku kopię wniosku o przyznanie takiego numeru.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, następca prawny rolnika dołącza:

1) dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię te go dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariu sza albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji;

2) oświadczenie złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obej mujące zobowiązanie wymienione w ust. 1 pkt 2.

5. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu.

6. Płatność z tytułu premii zalesieniowej przysługuje następcy prawnemu rolnika jedynie w przypadku, gdy uzyskuje on co najmniej 25% dochodów z rolni ctwa.”; 1

1) w § 18: a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Jeżeli grunt zalesiony przez rolnika nie jest gruntem o nachyleniu terenu powyżej 12°, a wsparcie na zalesianie lub premia pielęg nacyjna do tych gruntów zostały przyznane temu rolnikowi z tytułu dokonania zalesie nia na stokach o nachyleniu terenu powy żej 12°, rolnik zwraca:

1) wsparcie na zalesienie w części stano wiącej różnicę między wysokością tego wsparcia, jaką rolnik otrzymał, a wyso kością, jaką rolnik powinien otrzymać;

2) premię pielęgnacyjną w części stanowią cej różnicę między wysokością tej pre mii, jaką rolnik otrzymał, a wysokością, jaką rolnik powinien otrzymać, za cały okres jej pobierania.”, Dziennik Ustaw Nr 93 — 5546 — Poz. 543

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: „6a. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 4a, premii pielęgna cyjnej w części stanowiącej różnicę między wysokością tej premii, jaką rolnik otrzymał, a wysokością, jaką rolnik powinien otrzy mać, nie wypłaca się rolnikowi w kolejnych latach.”, c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5—6a, kierownik biura powiatowego Agencji od mawia, w drodze decyzji, wypłaty pomocy na zalesianie.”; 1

2) § 20 otrzymuje brzmienie: „

§20.

1. Wyrażona w procentach wielkość zmniej szenia pomocy na zalesianie gruntów rol nych, w zależności od dokonanej oceny wagi stwierdzonej niezgodności, jest określona w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpo średniego, przy czym w zakresie zmniej szenia pomocy na zalesianie gruntów rol nych dokonywanej w przypadku, o któ rym mowa w art. 51 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Euro pejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) — jest określona w załączniku nr 2 do rozporzą dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szcze gółowych warunków i trybu przyznawa nia pomocy finansowej w ramach działa nia „Program rolnośrodowiskowy” obję tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 33, poz. 262, z późn. zm.5)).

2. Ostateczną wielkość zmniejszenia, o któ rym mowa w ust. 1, ustala się zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 21 rozporządze nia nr 65/2011.

3. Zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w decyzji, o której mowa w § 13 ust. 5.”; 1

3) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Jeżeli rolnik zrealizował działania naprawcze, o których mowa w art. 24 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 73/2009, wskazane w rapor cie, o którym mowa w art. 31 ust. 5 ustawy, lub w raporcie, o którym mowa w art. 54 rozporzą dzenia nr 1122/2009, składa oświadczenie o zrealizowaniu tych działań, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agen cję, do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego w sprawie przyznania pomocy na zalesianie.”.

§2. Do postępowań w sprawach o przyznanie po mocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej skich na lata 2007—2013, zwanej dalej „pomocą”, wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§3.

1. Przepis § 13 ust. 6a rozporządzenia wymie nionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym roz porządzeniem stosuje się do wypłaty pomocy doko nywanej na wniosek o jej wypłatę, złożony nie wcześ niej niż w dniu 15 marca 2011 r.

2. Rolnik, który przed dniem wejścia w życie niniej szego rozporządzenia, lecz nie wcześniej niż w dniu 15 marca 2011 r., złożył wniosek o wypłatę pomocy, jest obowiązany złożyć do kierownika biura powiato wego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolni ctwa, na jego wezwanie, w terminie wskazanym w tym wezwaniu, materiał geograficzny, o którym mowa w art. 12 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiają cego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników przewidzianych w wy mienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporzą dzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasa dy wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina (Dz. Urz. UE L 316 z 02.12.2009, str. 65, z późn. zm.), spełniający wyma gania określone w § 13 ust. 6a rozporządzenia wymie nionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym roz porządzeniem.

§4. Przepisy § 13 ust. 5 i 6 oraz § 20 ust. 3 rozpo rządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się do wypłaty pomocy dokonywanej na wniosek o jej wypłatę, złożo ny nie wcześniej niż w dniu 15 marca 2012 r.

§5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 161, poz. 1286, z 2010 r. Nr 39, poz. 218 i Nr 76, poz. 500 oraz z 2011 r. Nr 55, poz. 289.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-07-07
Data wydania: 2010-07-02
Data wejścia w życie: 2010-07-15
Data obowiązywania: 2010-07-15
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 122 poz. 829