Dz.U. 2010 nr 125 poz. 851

Dziennik Ustaw Nr 235 — 16096 — Poz. 1547

Na podstawie art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.3)) zarządza się, co nastę puje:

§1. Rozporządzenie określa wykaz substancji ak tywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione, stanowiący załącznik do rozpo rządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. K. Plocke

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione (Dz. U. Nr 130, poz. 1391 i Nr 254, poz. 2553, z 2005 r. Nr 139, poz. 1169 i Nr 230, poz. 1959, z 2006 r. Nr 127, poz. 891, Nr 135, poz. 956 i Nr 227, poz. 1662, z 2007 r. Nr 144, poz. 1009 oraz z 2008 r. Nr 95, poz. 605 i Nr 218, poz. 1398), które utraciło moc z dniem 10 lipca 2010 r. na podstawie art. 36 pkt 11 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wyda wania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 98, poz. 817). 1547 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione2)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa da 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mi nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowie nia dyrektywy Rady 79/117/EWG z dnia 21 grudnia 1978 r. zakazującej wprowadzania do obrotu i stosowania środ ków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne (Dz. Urz. WE L 33 z 08.02.1979, str. 36, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 4, str. 33, z późn. zm.).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278. Dziennik Ustaw Nr 235 — 16097 — Poz. 1547

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2010 r. (poz. 1547) SUBSTANCJE AKTYWNE, KTÓRYCH STOSOWANIE W ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN JEST ZABRONIONE Dziennik Ustaw Nr 235 — 16098 — Poz. 1547 Dziennik Ustaw Nr 235 — 16099 — Poz. 1547

1) Nazwa chemiczna substancji jest tłumaczeniem nazwy figurującej w EINECS (European lnventory of Existing Chemical Substances), Elincs (European List of Notified Chemical Substances) lub w publikacji „No-longer polymers” (Office for Official Publications of the European Communities, 1997, ISBN 92-827-8995-0), dostosowanym do wymogów języka pol skiego wg zaleceń Komisji Nomenklaturowej Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Substancje niefigurujące w tych spi sach mają nazwy chemiczne zgodne z terminologią międzynarodową (ISO lub IUPAC) albo Polskimi Normami. W niektó rych przypadkach zastosowano dodatkowo synonimy, w tym nazwy zwyczajowe substancji. Synonimy tej samej substan cji są oddzielane średnikami.

2) Numer CAS oznacza numer przypisany substancji przez Chemical Abstract Service (CAS), pozwalający na identyfikację substancji.

Status prawny: nieobowiązujący – uchylona podstawa prawna
Data ogłoszenia: 2010-07-13
Data wydania: 2010-06-16
Data wejścia w życie: 2010-07-28
Data obowiązywania: 2010-07-28
Data uchylenia: 2012-04-09
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 125 poz. 851