Dz.U. 2010 nr 128 poz. 862

Dziennik Ustaw Nr 169 — 13134 — Poz. 1135

Art.

1. W ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o Fun duszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz. U. Nr 223, poz. 221

8) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Art.

1. Ustawa określa zasady wspierania rozwo ju regionalnego przez udzielanie preferen cyjnych kredytów na przygotowanie przez gminy, związki gmin, powiaty i związki po wiatów, zwane dalej „inwestorami”, doku mentacji niezbędnej do przygotowania projektów inwestycji komunalnych prze widzianych do współfinansowania z fun duszy Unii Europejskiej, środków pocho dzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009—2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, zwanej dalej „do kumentacją”.”;

2) w art. 4: a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) udzielanie preferencyjnych kredytów prze znaczonych na pokrycie kosztów przygoto wania dokumentacji;

2) pokrywanie kosztów oceny wniosku o prefe rencyjny kredyt przeznaczony na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji, zwa ny dalej „wnioskiem”;”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Do kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zalicza się koszty:

1) przygotowania: a) studium wykonalności inwestycji, b) analizy kosztów i korzyści, ekspertyz, studiów, map lub szkiców lokalnych sytuujących inwestycję, c) dokumentacji: — projektowej, — przetargowej, — związanej z ocenami oddziaływania na środowisko, — przyrodniczej, d) biznesplanu, e) pozostałej dokumentacji niezbędnej do przygotowania inwestycji;

2) związane z poniesionymi opłatami wyni kającymi z konieczności uzyskania nie zbędnych rozstrzygnięć administracyj nych.”;

3) w art. 7 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Bank Gospodarstwa Krajowego ocenia wnio sek w szczególności co do możliwości współ finansowania projektów inwestycji komunal nych z funduszy i środków, o których mowa w art. 1.

3. Warunkiem przyznania preferencyjnego kredy tu przeznaczonego na pokrycie kosztów przy gotowania dokumentacji jest pozytywna ocena wniosku.”;

4) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Bank Gospodarstwa Krajowego udziela prefe rencyjnych kredytów w wysokości nieprzekra czającej 80 % zaplanowanych kosztów netto przygotowania dokumentacji, bez uwzględnie nia podatku od towarów i usług, jednak nie więcej niż 1 000 000 zł.”;

5) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu: „Art. 9a. Zysk netto osiągnięty z działalności Fun duszu przeznacza się w:

1) 80 % na uzupełnienie Funduszu;

2) 20 % na dokapitalizowanie Banku Gospodarstwa Krajowego.”;

6) art. 10 otrzymuje brzmienie: „Art.

10. Minister właściwy do spraw rozwoju re gionalnego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicz nych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania preferencyjnych kredytów, w tym:

1) wykaz dokumentów składanych przez inwestorów ubiegających się o prefe rencyjne kredyty, uwzględniając za pewnienie pełnej oceny wniosku;

2) kryteria oceny wniosków oraz tryb ich rozpatrywania, uwzględniając możli wość współfinansowania projektów inwestycji komunalnych z funduszy Unii Europejskiej, ze środków pocho dzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarcze go 2009—2014 oraz Szwajcarsko-Pol skiego Programu Współpracy, a także zapewnienie sprawnej i prawidłowej weryfikacji złożonych wniosków;

3) warunki, na jakich Bank Gospodarstwa Krajowego będzie udzielał preferencyj nych kredytów, uwzględniając okres kredytowania i warunki spłaty.”. 1135 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych Dziennik Ustaw Nr 169 — 13135 — Poz. 1135

Art.

2.

1. Do umów o udzielenie preferencyjnego kredytu na pokrycie kosztów przygotowania projek tów inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania z funduszy Unii Europejskiej za wartych przed dniem wejścia w życie niniejszej usta wy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Na wniosek gminy lub związku gmin umowy za warte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy mogą być zmieniane w celu dostosowania ich posta nowień do przepisów niniejszej ustawy. Art.

3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy dane na podstawie art. 10 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 usta wy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej szą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art.

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-07-16
Data wydania: 2010-07-05
Data wejścia w życie: 2010-07-31
Data obowiązywania: 2010-07-31
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 128 poz. 862