Dz.U. 2010 nr 130 poz. 871

Dziennik Ustaw Nr 18 — 1332 — Poz. 95

Na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierp nia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182, poz. 1228 i Nr 230, poz. 151

1) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie opłat za czynności wykony wane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności (Dz. U. Nr 78, poz. 65

6) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 3;

2) w § 5 w ust. 1: a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmie nie: „Stawki opłat za wykonanie czynności, o któ rych mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, dotyczą cych jednego środka spożywczego lub materia łu i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żyw nością wynoszą:”, b) uchyla się pkt 5;

3) w § 7: a) uchyla się pkt 7, b) dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „

8) sporządzenie wspólnotowego dokumentu wejścia (CED — Common Entry Dokument) — 30 zł.”;

4) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporzą dzenia.

§2. Do postępowań w sprawie wysokości opłat, o których mowa w rozporządzeniu wymienionym w § 1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostatecz ną przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, sto suje się przepisy dotychczasowe.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: E. Kopacz 95 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607). Dziennik Ustaw Nr 18 — 1333 — Poz. 95

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. (poz. 95) STAWKI OPŁAT ZA WYKONANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH POBRANYCH PRÓBEK ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH LUB MATERIAŁÓW I WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ W RAMACH URZĘDOWEJ KONTROLI ŻYWNOŚCI I . Badania f izykochemiczne Lp. Rodzaj oznaczenia Stawka w zł 1 2 3 1 Alkohol etylowy:

1) metoda piknometryczna bez destylacji

2) metoda piknometryczna z destylacją

3) metoda areometryczna

4) metoda GC 51 73 8 63 2 Alkohol etylowy — fuzle: metoda kolorymetryczna z odczytem wizualnym: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii 94 45 3 Alkohol etylowy w occie: metoda miareczkowa 100 4 Alkohol metylowy z destylacją: metoda kolorymetryczna: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii 123 60 5 Alkohol metylowy bez destylacji: metoda kolorymetryczna: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii 110 30 6 Alkohol metylowy:

1) oznaczanie zawartości metodą GC: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

2) destylacja próbki 45 25 20 7 Aldehyd epihydrynowy (próba Kreisa): metoda wizualna 12 8 Azotany i azotyny:

1) metoda spektrofotometryczna: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

2) metoda enzymatyczna w przetworach mięsnych: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii 205 69 305 205 9 Barwa oleju: skala jodowa 38 10 Barwniki:

1) wykrywanie

2) identyfikacja — metoda chromatografii cienkowarstwowej

3) oznaczanie ilościowe jednego barwnika w próbce — metoda spektrofotometryczna 24 72 200 11 Barwniki: metoda chromatograficzna HPLC:

1) w napojach: a) pierwszy barwnik b) każdy następny barwnik w próbce

2) w innych środkach spożywczych: a) pierwszy barwnik b) każdy następny barwnik w próbce 214 139 247 139 12 Barwniki: Sudan I—IV i/lub biksyna i/lub para-Red metoda chromatograficzna HPLC: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii 222 146 Dziennik Ustaw Nr 18 — 1334 — Poz. 95

1 2 3 13 Białko: metoda Kjeldahla 80 14 Chlorki:

1) metoda Mohra: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

2) metoda Volharda: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii 40 17 37 29 15 Cukier: przed i po inwersji — metoda Lane-Eynona: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii 93 64 16 Ciężar właściwy:

1) metoda areometryczna

2) metoda piknometryczna 8 30 17 Cyjanowodór: metoda spektrofotometryczna: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii 70 20 18 Dwutlenek węgla: nasycenie 5 19 Ekstrakt:

1) metoda piknometryczna

2) metoda refraktometryczna 40 30 20 Gluten: metoda wagowa 38 21 Glutaminian sodu: metoda spektrofotometryczna 325 22 Jodek potasu: metoda kolorymetryczna 140 23 Histamina:

1) metoda spektrofotometryczna

2) metoda chromatograficzna HPLC: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii 250 252 100 24 Kofeina:

1) metoda chromatograficzna HPLC: a) w napojach: — pierwsza próbka — następna próbka w serii b) w pozostałych środkach spożywczych: — pierwsza próbka — następna próbka w serii

2) metoda Prange-Waltera 127 82 150 105 70 25 Kwasowość:

1) metoda miareczkowa — w środowisku wodnym

2) metoda miareczkowa — w środowisku etanolowo-wodnym

3) metoda miareczkowa — kwasowość lotna

4) metoda potencjometryczna 24 50 55 18 26 Konserwanty: kwas benzoesowy

1) metoda spektrofotometryczna

2) metoda kolorymetryczna 141 178 Dziennik Ustaw Nr 18 — 1335 — Poz. 95

1 2 3 27 Konserwanty: kwas benzoesowy metoda chromatograficzna HPLC:

1) w napojach: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

2) w pozostałych środkach spożywczych: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii 229 149 264 184 28 Konserwanty: kwas sorbowy metoda spektrofotometryczna 140 29 Konserwanty: kwas sorbowy metoda chromatograficzna HPLC:

1) w napojach: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

2) w pozostałych środkach spożywczych: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii 229 149 264 184 30 Konserwanty: kwas sorbowy+kwas benzoesowy metoda chromatograficzna HPLC:

1) w napojach: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

2) w pozostałych środkach spożywczych: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii 260 180 295 215 31 Konserwanty: SO2

1) metoda destylacyjna i miareczkowanie

2) metoda miareczkowa bezpośrednia 73 53 32 Konserwanty: Glutaminian sodu metoda chromatograficzna HPLC: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

270 106 33 Kwas erukowy: metoda chromatografii gazowej: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

161 66 34 Liczba kwasowa w tłuszczach: metoda miareczkowa

57 35 Liczba nadtlenkowa w tłuszczach: metoda miareczkowa

108 36 Liczba jodowa w tłuszczach: metoda wizualna i miareczkowa

47 37 Metale: Pb, Cd mineralizacja sucha — odczyt metodą ASA: a) pierwsza próbka za każdy pierwiastek b) następna próbka w serii

160 120 38 Metale: Fe, Ni metoda ASA

141 (za jeden metal) 39 Metale: Cu, Zn mineralizacja sucha — odczyt metodą ASA: a) pierwsza próbka za każdy pierwiastek b) następna próbka w serii

103 81 40 Metale: Hg

1) mineralizacja mokra — odczyt metodą ASA: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

2) oznaczanie metodą ASA techniką amalgamatową

150 140 50 Dziennik Ustaw Nr 18 — 1336 — Poz. 95

1 2 3 41 Metale: As

1) mineralizacja mikrofalowa — odczyt metodą ASA: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

2) mineralizacja sucha — odczyt metodą ASA: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

113 103

138 79 42 Metale: Sn

1) mineralizacja mikrofalowa — odczyt metodą ASA: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

2) mineralizacja sucha — odczyt metodą ASA: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

3) metoda ekstrakcyjna — odczyt metodą ASA: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

4) metoda spektrofotometryczna

113 68

100 51

92 43 200 43 Mikroelementy: Ca, Mg metoda ASA 70 (za jeden metal) 44 5-hydroksymetylofurfurol w miodzie: metoda spektrofotometryczna

35 45 Obecność dekstryn skrobiowych w miodzie: metoda wizualna

35 46 Obecność melasy w miodzie: metoda wizualna

28 47 Obecność skrobi w miodzie: metoda wizualna

20 48 Liczba diastazowa w miodzie: metoda miareczkowa

56 49 Mikotoksyny — ochratoksyna A:

1) metoda immunoenzymatyczna ELISA: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

2) metoda immunoenzymatyczna ELISA ze wstępnym oczyszczaniem na kolumien kach ekstrakcyjnych: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

3) metoda chromatograficzna HPLC: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

850 98

900 350

299 147 50 Mikotoksyny — aflatoksyna B1:

1) metoda chromatograficzna HPLC: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

2) metoda immunoenzymatyczna ELISA: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

3) metoda immunoenzymatyczna ELISA ze wstępnym oczyszczaniem na kolumien kach ekstrakcyjnych: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

299 147 497 130 700 282 51 Mikotoksyny — aflatoksyna M1:

1) metoda chromatograficzna HPLC: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

2) metoda immunoenzymatyczna ELISA

299 147 299 Dziennik Ustaw Nr 18 — 1337 — Poz. 95

1 2 3 52 Mikotoksyny — suma aflatoksyn B1, B2, G1, G2:

1) metoda chromatograficzna HPLC: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

2) metoda immunoenzymatyczna ELISA: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

3) metoda immunoenzymatyczna ELISA ze wstępnym oczyszczaniem na kolumien kach ekstrakcyjnych: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

497 140

335 130

700 282 53 Mikotoksyny — zawartość ZEA:

1) metoda immunoenzymatyczna ELISA: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

2) metoda chromatograficzna HPLC: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

590 75

299 147 54 Mikotoksyny — zawartość fumonizyny:

1) metoda immunoenzymatyczna ELISA: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

2) metoda chromatograficzna HPLC: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

590 75

299 147 55 Mikotoksyny — zawartość DON:

1) metoda immunoenzymatyczna ELISA: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

2) metoda chromatograficzna HPLC: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

590 75

299 147 56 Mikotoksyny — patulina: metoda chromatograficzna HPLC: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

320 230 57 Mikotoksyny — przygotowanie próbki przed oznaczaniem: a) próbki od 1—5 kg b) próbki od 5—10 kg c) próbki od 10—20 kg d) próbki od 20—30 kg

12 23 47 70 58 3-MCPD (3-monochloropropan-1,2-diol): metoda GC/MS

1250 59 pH: metoda potencjometryczna

50 60 Popiół:

1) całkowity — metoda wagowa

2) nierozpuszczalny w kwasie solnym — metoda wagowa

85 120 61 Polifosforany dodane (bez białka): metoda wagowa: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

99 70 62 Żelazocyjanek potasu (w soli): metoda fotokolorymetryczna

90 63 Pestycydy fosforoorganiczne (owoce, warzywa i ich przetwory): metoda chromatograficzna GC: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

358 196 Dziennik Ustaw Nr 18 — 1338 — Poz. 95

1 2 3 64 Pestycydy z grupy syntetycznych pyretroidów i innych grup chemicznych (owoce, warzywa i ich przetwory): metoda chromatograficzna GC: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

218 93 65 Pestycydy z grupy dwutiokarbaminianów:

1) metoda spektrofotometryczna UV- VIS

2) technika GC

150 150 66 Pestycydy — z grupy benomylu lub tiabendazol: metoda chromatograficzna HPLC: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

445 340 67 Pestycydy chloroorganiczne: metoda chromatograficzna GC: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

358 216 68 Pestycydy — karbaminiany: metoda chromatograficzna HPLC: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

356 182 69 Pestycydy — bromek metylu: metoda chromatograficzna GC: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

186 94 70 Pestycydy — amitraz: metoda chromatograficzna GC/MS: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

222 179 71 Pestycydy — różne grupy chemiczne:

1) metoda multi z wykorzystaniem GC/MS i LC/MS/MS: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

2) metoda multi z wykorzystaniem GC/ECD/NPD/MS+LC/MS/MS: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

3) metoda multi z wykorzystaniem GC/ECD/NPD/MS: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

583 346

593 311 319 174 72 Pestycydy — oksamyl, metomyl: metoda LC/MS/MS: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii 239 185 73 Potwierdzenie techniką GC- MS 90 74 Substancje słodzące: aspartam, acesulfam K, sacharyniany: metoda chromatograficzna HPLC: a) w napojach b) w pozostałych środkach spożywczych 200 264 — za każdą substancję słodzącą 75 Substancje dodatkowe inne niż substancje słodzące i barwniki:

1) oznaczanie kwasowości/alkaliczności benzoesanu sodu — metoda miareczkowa

2) oznaczanie chlorowanych związków organicznych — metoda nefelometryczna 60 110 76 Szkodniki żywnościowe:

1) obecność — metoda makroskopowa

2) obecność — metoda mikroskopowa

10 36 Dziennik Ustaw Nr 18 — 1339 — Poz. 95

1 2 3 77 Tłuszcz:

1) metoda Gerbera

2) metoda Soxhleta

3) metoda Soxhleta z hydrolizą

4) metoda Szmidt-Bondzyńskiego

5) metoda Grossfelda

46 80 140 70 82 78 Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA: metoda chromatograficzna HPLC:

1) w olejach: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

2) w pozostałych środkach spożywczych: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

370 215

620 300 79 Witamina C:

1) w próbkach bezbarwnych — metoda miareczkowa

2) w próbkach zabarwionych — metoda spektrofotometryczna

3) metoda HPLC

47 55 311 80 Zanieczyszczenia:

1) organiczne — wykrywanie

2) organiczne — oznaczenie metodą wagową

3) mechaniczne — makroskopowe badanie na obecność szkła i innych zanieczysz czeń

4) ferromagnetyczne — wykrywanie

5) ferromagnetyczne — oznaczenie metodą wagową

12 60 12 12 60 81 Oznaczanie jakościowe DNA soi Roundup Ready: metoda PCR

337 82 Oznaczanie ilościowe DNA soi Roundup Ready: metoda PCR

549 83 Oznaczanie jakościowe DNA kukurydzy (jedna odmiana): metoda PCR

338 84 Oznaczanie jakościowe DNA kukurydzy (wszystkie odmiany): metoda PCR

393 85 Oznaczanie jakościowe DNA (na wykrycie promotora 35S lub terminatora NOS): metoda PCR

346 86 Oznaczanie ilościowe DNA kukurydzy (jedna odmiana): metoda PCR

549 87 Oznaczanie zawartości pierwiastków promieniotwórczych Cs- 137 w żywności: metoda spektrometrii gamma

150 88 Oznaczanie zawartości pierwiastków promieniotwórczych Stront — 90 w żywności: metoda radiochemiczna

380 89 Wykrywanie napromieniania żywności:

1) metoda spektrometrii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR)

2) metoda luminescencji stymulowanej światłem (OSL) screening

3) metoda termoluminescencji (TL)

4) metoda analizy węglowodorów techniką chromatografii gazowej

256 118 557 330 90 Jakościowe próby chemiczne 25 91 Oznaczanie liczby formolowej 25 92 Ocena organoleptyczna:

1) bezpośrednia

2) po sporządzeniu potrawy

17 25 93 Ocena sensoryczna 50 94 Oznaczanie oleju mineralnego w oleju słonecznikowym: metoda chromatograficzna GC

464 95 Oznaczanie wilgotności i suchej masy 25 Dziennik Ustaw Nr 18 — 1340 — Poz. 95

1 2 3 96 Ocena organoleptyczna materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żyw nością (wg PN-87/O-791 14) 60 (za każdą substancję wzorcową) 97 Migracja globalna dla wyrobów jednorazowego użytku:

1) do wody destylowanej

2) do 3 % kwasu octowego

3) do 10 % alkoholu etylowego

4) do 50 % alkoholu etylowego

5) do izooktanu

6) do 95 % alkoholu etylowego

97 99 114 159 198 258 98 Migracja globalna dla wyrobów wielokrotnego użytku:

1) do wody destylowanej

2) do 3 % kwasu octowego

3) do 10 % alkoholu etylowego

4) do 50 % alkoholu etylowego

5) do izooktanu

6) do 95 % alkoholu etylowego

194 198 228 280 395 515 99 Migracja bisfenolu A: metoda chromatograficzna HPLC:

1) do 50 % etanolu: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

2) do wody lub 3 % kwasu octowego: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

1120 910

826 739 100 Migracja pierwszorzędowych amin aromatycznych: metoda chromatograficzna HPLC: do 3 % kwasu octowego lub wody a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

1538 1346 101 Wykrywanie i identyfikacja przeciwutleniaczy w PP: metoda chromatografii cienkowarstwowej 53 102 Wykrywanie zmiękczaczy w wyrobach PVC oraz stabilizatorów cynoorganicznych: metoda chromatografii cienkowarstwowej

74 103 Oznaczanie e-kaprolaktamu: metoda chromatografii gazowej GC: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

208 127 104 Wykrywanie w wyrobach z gumy pozostałości przyspieszaczy z grupy tiuramów i karbaminianów: metoda chromatografii cienkowarstwowej

72 105 Formaldehyd:

1) w papierze — metoda spektrofotometryczna

2) w tworzywach sztucznych — w melaminie (do 1 płynu modelowego) — metoda spektrofotometryczna

300 300 106 Oznaczanie uwalnianego Pb i Cd z powierzchni naczyń ceramicznych i innych niż ce ramiczne: metoda ekstrakcyjna — odczyt metodą ASA: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

78 (każdy metal) 48 (każdy metal) 107 Metale: Sb, As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se (tworzywa sztuczne): metoda ekstrakcyjna — odczyt metodą ASA: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

78 (każdy metal) 48 (każdy metal) Dziennik Ustaw Nr 18 — 1341 — Poz. 95

1 2 3 108 Metale: Sb, As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se (papier, ceramika): metoda ekstrakcyjna — odczyt metodą ASA: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

78 48 109 Oznaczanie:

1) odporności nadruku farbami

2) sprawdzenie przyczepności nadruku

23 6 110 Oznaczanie zawartości związków fenolowych w papierze: metoda kolorymetryczna: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

146 117 111 Związki lotne w wyrobach z silikonu: metoda wagowa

30 112 Próba nieobecności baru w gumie: metoda wizualna

32 113 Zawartość cynku w gumie: metoda miareczkowa

142 114 Badanie gumy:

1) chemiczne zapotrzebowanie tlenu

2) siarczki

3) metale w przeliczeniu na ołów

4) organoleptyka bezpośrednia

5) organoleptyka bezpośrednia z innymi substancjami

6) sucha pozostałość

7) migracja globalna do wody destylowanej

41 35 54 9 35 (za każdą substancję modelową) 35 35 115 Gramatura w papierze: metoda wagowa

23 116 Badanie papieru:

1) chlorki

2) wilgotność

40 35 117 Ocena organoleptyczna papieru (wg normy PN-EN 1230-1,2:200

4) 200 118 Oznaczenie styrenu: metoda chromatografii gazowej GC: a) pierwsza próbka b) następna próbka w serii

210 125 119 Papier i tworzywa: trwałość nadruku

40 I I . Badania mikrobiologiczne Lp. Rodzaj oznaczenia Stawka w zł 1 2 3 1 Wykrywanie obecności pałeczek z rodzaju Salmonella:

1) wykrywanie obecności — metoda klasyczna

2) identyfikacja — metoda klasyczna

3) wykrywanie obecności — metoda testowa Mini Vidas

4) wykrywanie obecności — metoda Real-Time PCR

62 150 85 90 2 Badanie w kierunku bakterii z grupy coli:

1) oznaczanie liczby — metoda płytkowa — potwierdzenie 1 kolonii

2) oznaczanie liczby — metoda NPL — potwierdzenie 1 probówki

3) wykrywanie obecności

40 3 60 3 30 Dziennik Ustaw Nr 18 — 1342 — Poz. 95

1 2 3 3 Badanie w kierunku Escherichia coli:

1) wykrywanie obecności

2) oznaczanie liczby — metoda płytkowa

3) oznaczanie liczby — metoda NPL — potwierdzenie 1 probówki 30 40 60 3 4 Badanie w kierunku Escherichia coli O157:

1) wykrywanie obecności metodą Real-Time PCR

2) metoda testowa Mini Vidas

3) wykrywanie obecności metodą z użyciem separatora wg PN ISO

4) potwierdzenie kolonii

137 120 105 80 5 Badanie w kierunku Enterobacteriaceae:

1) oznaczanie liczby — metoda płytkowa

2) oznaczanie liczby — metoda NPL

3) wykrywanie obecności — metoda Real-Time PCR

4) wykrywanie obecności

5) identyfikacja 1 kolonii

40 60 104 30 5 6 Badanie w kierunku Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii)

1) wykrywanie obecności — metoda Real-Time PCR

2) wykrywanie obecności — metoda klasyczna

3) identyfikacja

104 32 30 7 Badanie w kierunku Bacillus cereus:

1) oznaczanie liczby — metoda płytkowa

2) identyfikacja

55 25 8 Badanie w kierunku gronkowców koagulazo-dodatnich:

1) wykrywanie obecności

2) oznaczanie liczby — metoda płytkowa

3) oznaczanie liczby — metoda NPL — potwierdzenie 1 probówki

4) identyfikacja 1 kolonii

30 53 55 6 6 9 Badanie w kierunku enterotoksyny gronkowcowej:

1) metoda testowa Mini Vidas bez zagęszczenia

2) metoda testowa Mini Vidas z zagęszczeniem

110 160 10 Badanie w kierunku Listeria monocytogenes:

1) wykrywanie obecności w 25 g

2) wykrywanie obecności w 1 g

3) oznaczanie liczby — metoda płytkowa

4) metoda testowa Mini Vidas

5) identyfikacja

80 54 77 110 200 11 Badanie w kierunku Yersinia enterocolitica:

1) wykrywanie obecności w 1 g

2) wykrywanie obecności w 25 g

3) identyfikacja

65 250 100 12 Badanie w kierunku Campylobacter:

1) wykrywanie obecności metodą testową Mini Vidas

2) wykrywanie obecności metodą referencyjną (wg ISO)

3) identyfikacja

120 100 92 13 Pleśnie i drożdże — oznaczanie liczby metodą płytkową 60 14 Drobnoustroje tlenowe mezofilne — oznaczanie liczby metodą płytkową 50 15 Badanie w kierunku bakterii beztlenowych przetrwalnikujących:

1) wykrywanie obecności

2) wykrywanie obecności beztlenowców redukujących siarczany

3) oznaczanie liczby — metoda płytkowa

4) identyfikacja

5) wykrywanie najbardziej prawdopodobnej liczby przetrwalników bakterii beztleno wych redukujących siarczany — metoda NPL

21 21 70 65 90 Dziennik Ustaw Nr 18 — 1343 — Poz. 95

1 2 3 16 Badanie naturalnej wody mineralnej, wody źródlanej i wody stołowej:

1) ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22±2 °C — metoda płytkowa

2) ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 36±2 °C — metoda płytkowa

3) badanie bakterii grupy coli: a) oznaczanie liczby metodą filtracji membranowej b) potwierdzenie 1 kolonii

4) badanie Escherichia coli: a) oznaczanie liczby metodą filtracji membranowej b) potwierdzenie 1 kolonii

5) badanie enterokoków kałowych: a) oznaczanie liczby metodą filtracji membranowej b) potwierdzenie 1 płytki

6) badanie Pseudomonas aeruginosa: a) oznaczanie liczby metodą filtracji membranowej b) potwierdzenie 1 kolonii — pierwszy etap c) potwierdzenie 1 kolonii — drugi etap

7) badanie przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny: oznaczanie liczby metodą filtracji membranowej

8) badanie Clostridium perfringens (łącznie ze sporami): oznaczanie liczby metodą filtracji membranowej

36 36

35 9 35 13

35 9 35 10 27

54

50 17 Wykonanie próby szczelności: metoda wizualna

10 18 Wykonanie próby termostatowej: metoda wizualna

10 19 Badanie bakterioskopowe 15 20 Przygotowanie próbki:

1) proste

2) złożone

5 10

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-07-20
Data wydania: 2010-06-25
Data wejścia w życie: 2010-10-21
Data obowiązywania: 2010-10-21
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 130 poz. 871