Dz.U. 2010 nr 135 poz. 905

Monitor Polski Nr 19 — 971 — Poz. 202

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z późn. zm.2)) ogłasza się, że od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. rejon działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Organizacji Traktatu Północno atlantyckiego w Republice Iraku znajduje się w strefie działań wojennych. Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski 202 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Iraku za strefę działań wojennych

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 220, poz. 1725).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2009 r. Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz. 1278 oraz z 2010 r. Nr 240, poz. 1601.

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2010-07-26
Data wydania: 2010-07-06
Data wejścia w życie: 2010-07-26
Data obowiązywania: 2010-07-26
Data uchylenia: 2012-07-19
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 135 poz. 905