Dz.U. 2010 nr 139 poz. 939

Dziennik Ustaw Nr 86 — 5312 — Poz. 478

Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) wymagania, jakim powinna odpowiadać woda w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do ką pieli;

2) zakres badania wody w kąpielisku i miejscu wyko rzystywanym do kąpieli;

3) metody referencyjne badania wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli;

4) sposób pobierania, przechowywania i transportu przed analizą próbek wody z kąpieliska i miejsca wykorzystywanego do kąpieli;

5) sposób klasyfikacji jakości wody w kąpielisku;

6) sposób oceny jakości wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli;

7) szczegółowy sposób dokumentowania kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 163 ust. 4 usta wy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne;

8) szczegółowy sposób oceny kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 163 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne.

§2. Wymagania, jakim powinna odpowiadać wo da w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpie li, oraz metody referencyjne badań wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§3. Woda w kąpielisku i miejscu wykorzystywa nym do kąpieli nie powinna zawierać zanieczyszczeń w postaci obecności:

1) skażenia mikrobiologicznego w ilościach przekra czających wymagania, o których mowa w załącz niku nr 1 do rozporządzenia,

2) innych organizmów, w tym zakwitu sinic przybie rającego postać kożucha, smugi lub piany, a także rozmnożenia się makroalg lub fitoplanktonu mor skiego, lub

3) materiałów smolistych powstających wskutek rafi nacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki piroli tycznej w szczególności pozostałości podestylacyj nych, lub szkła, tworzyw sztucznych, gumy oraz innych odpadów — stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób kąpiących się.

§4. Właściwy państwowy inspektor sanitarny w odniesieniu do każdego kąpieliska wyznacza punkty pobierania próbek wody w obrębie kąpieliska, gdzie:

1) spodziewana jest większość osób kąpiących się lub

2) spodziewane jest największe ryzyko zanieczyszcze nia, zgodnie z profilem wody w kąpielisku.

§5.

1. Parametry charakteryzujące jakość wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w czę ści A w tabeli I.

2. Sposób pobierania, przechowywania i transpor tu przed analizą próbek wody z kąpieliska i miejsca wykorzystywanego do kąpieli określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§6.

1. Właściwy państwowy inspektor sanitarny dokonuje oceny jakości wody w kąpielisku:

1) bieżącej — na podstawie sprawozdań z badań ja kości wody wykonywanych, zgodnie z metodami referencyjnymi, w ramach kontroli wewnętrznej i urzędowej, określonych w załączniku nr 1 do roz porządzenia w części A w celu określenia przydat ności wody do kąpieli;

2) sezonowej — na podstawie sprawozdań z badań jakości wody wykonywanych, zgodnie z metoda mi referencyjnymi, w ramach kontroli wewnętrz nej i urzędowej w odniesieniu do parametrów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części B w tabeli I w kolumnie A;

3) czteroletniej — przeprowadzonej na podstawie co najmniej 16 próbek, zgodnie ze sposobem klasyfi kacji jakości wody w kąpielisku określonym w za łączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. Przygotowanie oceny sezonowej polega na krót kim opisowym podsumowaniu wszelkich środków za rządzania podejmowanych przez organizatora, organy gminy, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz inne zainteresowane podmioty. 478 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli2)

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regu lacji częściowego wdrożenia dyrektywy 2006/7/WE Parla mentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. doty czącej zarządzania jakością wody w kąpielisku i uchylającej dyrektywę 76/160/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 04.03.2006, str. 37).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159. Dziennik Ustaw Nr 86 — 5313 — Poz. 4783. Przez środki zarządzania rozumie się następują ce działania podjęte w odniesieniu do wód w kąpieli skach:

1) określenie i regularną aktualizację profilu wody w kąpielisku;

2) określenie harmonogramu pobrania próbek;

3) kontrolę wody w kąpielisku;

4) ocenę jakości wody w kąpielisku;

5) klasyfikację wody w kąpielisku;

6) określenie oraz ocenę przyczyn zanieczyszczenia, które mogłoby mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz niekorzystnie wpływać na zdrowie osób ką piących się;

7) informowanie społeczeństwa;

8) podejmowanie czynności mających na celu zapo bieganie narażeniu osób kąpiących się na działa nie zanieczyszczeń oraz obniżenie ryzyka zanie czyszczenia.

§7. Właściwy państwowy inspektor sanitarny, na podstawie sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody i przedstawionych wyników, przekaza nych przez organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpieli, i badań przeprowadzonych w ramach kon troli urzędowej, o której mowa w art. 34d ust. 6 usta wy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne, oraz wy magań określonych w załączniku nr 1 do rozporządze nia w części A, przeprowadza bieżącą ocenę jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli w celu określenia przydatności wody do kąpieli.

§8.

1. Sposób klasyfikacji jakości wody w kąpieli sku określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie oceny jakości wody w kąpielisku, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3, klasyfikuje wodę w kąpielisku zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

3. Właściwy państwowy inspektor sanitarny może przeprowadzić klasyfikację jakości wody w kąpielisku na podstawie zestawu danych obejmującego mniej niż wymagane cztery sezony kąpielowe, jeżeli:

1) kąpielisko zostało niedawno wyznaczone;

2) wystąpiły zmiany, które mogą mieć wpływ na kla syfikację wody w kąpielisku.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, uwzględnia się wyłącznie wyniki próbek pobranych od momentu wystąpienia tych zmian.

5. Przy klasyfikacji wody w kąpielisku nie należy brać pod uwagę próbek pobranych:

1) podczas występowania krótkotrwałego zanieczysz czenia wywołanego skażeniem mikrobiologicz nym, którego przyczyny można zidentyfikować i nie przewiduje się, że będzie ono miało nieko rzystny wpływ na jakość wody w kąpielisku przez okres dłuższy niż 72 godziny od pierwszego naru szenia jakości wody w kąpielisku, oraz w związku z wystąpieniem którego podejmowane są działa nia, o których mowa w załączniku nr 3 do rozpo rządzenia, oraz

2) w celu potwierdzenia ustąpienia zanieczyszczenia, o którym mowa w pkt 1.

6. Niewzięte pod uwagę próbki, o których mowa w ust. 5, zastępuje się dodatkową próbką pobraną 7 dni po ustąpieniu krótkotrwałego zanieczyszczenia.

§9.

1. Kontrolę wewnętrzną jakości wody w kąpie lisku, prowadzoną przez organizatora kąpieliska, do kumentuje się, podając:

1) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za syste matyczne wizualne nadzorowanie wody w kąpieli sku i wody zasilającej kąpielisko;

2) datę pobrania planowanych próbek wody w kąpie lisku, które nie powinno mieć miejsca później niż cztery dni po terminie wyznaczonym w harmono gramie pobrania próbek;

3) datę pobrania dodatkowych próbek wody, o któ rych mowa w art. 163 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne;

4) informację o zanieczyszczeniu wody stwierdzo nym w wyniku wizualnego nadzorowania lub ba dania wody;

5) informację o wystąpieniu sytuacji wyjątkowej bę dącej wydarzeniem lub splotem wydarzeń mają cych wpływ na jakość wody w kąpielisku w danej lokalizacji, którego występowania nie przewiduje się przeciętnie częściej niż raz na cztery lata, oraz informację o zawieszeniu harmonogramu pobra nia próbek;

6) datę i godzinę poinformowania właściwego pań stwowego inspektora sanitarnego o wystąpieniu zmian, które mogłyby mieć wpływ na pogorszenie jakości wody w kąpielisku, oraz o każdym zawie szeniu harmonogramu pobrania próbek wody z kąpieliska i jego przyczynach;

7) datę i godzinę zamknięcia kąpieliska.

2. Organizator kąpieliska zapewnia podjęcie szyb kich i właściwych środków zarządzania, w przypadku uzyskania informacji o niespodziewanej sytuacji, któ ra wywarła lub zgodnie z uzasadnionymi przypuszcze niami może wywrzeć niekorzystny wpływ na jakość wody w kąpielisku oraz na zdrowie osób kąpiących się.

3. Organizator kąpieliska przeprowadza odpowied nie kontrole, w przypadku gdy profil wody w kąpieli sku wskazuje na możliwość zakwitu sinic, w celu szyb kiego wykrycia zagrożenia zdrowia osób kąpiących się.

4. Organizator kąpieliska przeprowadza odpowied nie kontrole, w przypadku gdy profil wody w kąpieli sku wskazuje na tendencje do rozmnażania się makro alg lub fitoplanktonu morskiego, w celu stwierdzenia ich obecności na akceptowalnym poziomie oraz za grożenia dla zdrowia osób kąpiących się. Dziennik Ustaw Nr 86 — 5314 — Poz. 4785. Organizator kąpieliska nadzoruje wizualnie wo dę w kąpielisku pod kątem występowania zanieczysz czeń, takich jak pozostałości smoliste, szkło, tworzywa sztuczne, guma lub inne odpady.

6. W sytuacjach, o których mowa w ust. 3—5, organizator kąpieliska podejmuje właściwe środki za rządzania w celu zapobieżenia tym niebezpieczeń stwom, a w przypadku oszacowania potencjalnego zagrożenia zdrowotnego podejmuje odpowiednie środki w celu poinformowania ludności.

§10. Oceny kontroli wewnętrznej wykonywanej w ramach urzędowej kontroli jakości wody w kąpieli sku dokonuje się przez:

1) ocenę realizacji harmonogramu pobrania próbek;

2) ocenę prawidłowości pobierania próbek wody oraz postępowania z próbkami w trakcie badania wody z kąpieliska;

3) ocenę prowadzonej dokumentacji, wymaganej od organizatora kąpieliska;

4) ocenę sposobu informowania osób kąpiących się o jakości wody w kąpielisku i zaleceniach Państwo wej Inspekcji Sanitarnej. § 1

1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.4) Minister Zdrowia: E. Kopacz

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. Nr 183, poz. 1530), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2011 r. w związku z wejściem w ży cie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy — Pra wo wodne (Dz. U. Nr 44, poz. 253). Dziennik Ustaw Nr 86 — 5315 — Poz. 478

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. (poz. 478) Załącznik nr 1 WYMAGANIA, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA W KĄPIELISKU I MIEJSCU WYKORZYSTYWANYM DO KĄPIELI, ORAZ METODY REFERENCYJNE BADAŃ WODY W KĄPIELISKU I MIEJSCU WYKORZYSTYWANYM DO KĄPIELI A. Ocena bieżąca jakości wody w kąpiel isku i miejscu wykorzystywanym do kąpiel i Tabela I. Wymagania mikrobiologiczne Lp. Parametr Wartość dopuszczalna Metody referencyjne badań A B C 1 Enterokoki (jtk/100 ml lub NPL/100 ml) ≤400 PN-EN ISO 7899-1 lub PN-EN ISO 7899-2 2 Escherichia coli (jtk/100 ml lub NPL/100 ml) ≤1000 PN-EN ISO 9308-3 lub PN-EN ISO 9308-1 Tabela II. Inne wymagania Lp. Wizualne nadzorowanie wody Występowanie A B 1 Zakwit sinic (smugi, kożuch, piana) brak 2 Rozmnożenie się makroalg lub fitoplanktonu morskiego brak 3 Obecność w wodzie zanieczyszczeń, takich jak materiały smoliste powstające wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pirolitycznej w szczególno ści pozostałości podestylacyjnych, lub szkło, tworzywa sztuczne, guma oraz inne odpady (w ilości nie dającej się natychmiast usunąć) brak B. Ocena oraz klasyfikacja wody w kąpiel isku Tabela I. Wymagania mikrobiologiczne dla wód powierzchniowych Lp. Parametr Jakość doskonała Jakość dobra Jakość dostateczna Metody referencyjne badań A B C D E 1 Enterokoki (jtk/100 ml lub NPL/100 ml) 200* 400* 330** PN-EN ISO 7899-1 lub PN-EN ISO 7899-2 2 Escherichia coli (jtk/100 ml lub NPL/100 ml) 500* 1000* 900** PN-EN ISO 9308-3 lub PN-EN ISO 9308-1 * — oparte na ocenie 95-percentyla ** — oparte na ocenie 90-percentyla Tabela II. Wymagania mikrobiologiczne dla wód przybrzeżnych i przejściowych Lp. Parametr Jakość doskonała Jakość dobra Jakość dostateczna Metody referencyjne badań A B C D E 1 Enterokoki (jtk/100 ml lub NPL/100 ml) 100* 200* 185** PN-EN ISO 7899-1 lub PN-EN ISO 7899-2 2 Escherichia coli (jtk/100 ml lub NPL/100 ml) 250* 500* 500** PN-EN ISO 9308-3 lub PN-EN ISO 9308-1 * — oparte na ocenie 95-percentyla ** — oparte na ocenie 90-percentyla Dziennik Ustaw Nr 86 — 5316 — Poz. 478

Załącznik nr 2 SPOSÓB POBIERANIA, PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU PRZED ANALIZĄ PRÓBEK WODY Z KĄPIELISKA I MIEJSCA WYKORZYSTYWANEGO DO KĄPIELI

1. Miejsce pobierania próbek wody z kąpieliska i miejsca wykorzystywanego do kąpieli Tam gdzie to możliwe, próbki powinny być pobierane 30 centymetrów pod powierzchnią wody oraz w wo dzie o głębokości co najmniej 1 metra. Próbki wody do badania pobiera się:

1) jeżeli długość plaży jest mniejsza lub równa 1,5 km — co najmniej w 2 miejscach, w których występuje największe dzienne zagęszczenie osób kąpiących się;

2) jeżeli długość plaży wynosi więcej niż 1,5 km — w miejscach określonych w pkt 1 oraz dodatkowo w miej scach odległych nie więcej niż 750 m od miejsc określonych w pkt 1. W razie podejrzeń dotyczących zanieczyszczenia wody, a w szczególności w przypadku awaryjnych zrzutów ścieków lub gwałtownych zmian atmosferycznych, liczba miejsc pobierania próbek wody powinna być zwięk szona w stosunku do określonych w pkt 1.

2. Sterylizacja butelek (pojemników) na próbki Butelki (pojemniki) na próbki:

1) należy poddawać sterylizacji w autoklawie przez co najmniej 15 minut w temperaturze 121oC lub

2) należy poddawać suchej sterylizacji w temperaturze pomiędzy 160oC a 170oC przez co najmniej 1 godzinę, lub

3) powinny być one napromieniowanymi pojemnikami na próbki uzyskanymi bezpośrednio od wytwórcy z aktualną datą przydatności do użycia.

3. Pobieranie próbek Pojemność butelki (pojemnika) na próbki powinna zależeć od ilości wody potrzebnej do zbadania każdego parametru. Minimalna zawartość to na ogół 250 ml. Butelki (pojemniki) na próbki powinny być wykonane z przezroczystego, bezbarwnego materiału (szkło, poli etylen lub polipropylen). Aby zapobiec przypadkowemu zanieczyszczeniu próbki, pobierający próbkę powinien wykorzystać aseptycz ną technikę w celu utrzymania sterylności butelek (pojemników) na próbki. Nie zachodzi dodatkowa potrzeba posiadania sterylnego wyposażenia (takiego jak sterylne rękawice chirurgiczne, szczypce lub pręt do pró bek), jeżeli próbka jest pobierana prawidłowo. Próbkę należy trwale i wyraźnie oznaczyć na butelce (pojemniku) oraz na formularzu pobierania próbki.

4. Przechowywanie oraz transport przed analizą próbek wody Próbki z wodą należy na każdym etapie transportu chronić przed światłem, w szczególności przed bezpośred nim światłem słonecznym. Próbkę należy zabezpieczyć w temperaturze około 4oC w pojemniku chłodniczym lub lodówce (w zależności od klimatu) aż do jej dostarczenia do laboratorium. Jeżeli przewidywany czas dowozu do laboratorium jest dłuższy niż 4 godziny, wówczas wymagany jest transport w lodówce. Czas pomiędzy pobraniem próbki a jej analizą powinien być możliwie najkrótszy. Zaleca się analizę próbek w tym samym dniu roboczym. Jeżeli nie jest to możliwe ze względów praktycznych, wówczas próbki powin ny zostać przeanalizowane w ciągu nie więcej niż 24 godzin. Próbki do czasu analizy należy przechowywać w zaciemnionym miejscu w temperaturze 4oC ± 3oC. Dziennik Ustaw Nr 86 — 5317 — Poz. 478

Załącznik nr 3 SPOSÓB KLASYFIKACJI JAKOŚCI WODY W KĄPIELISKU

1. Jakość niedostateczna — wody w kąpieliskach należy zaklasyfikować jako „niedostateczne”, jeżeli w zesta wie danych o jakości wody w kąpielisku za ostatni okres oceny

1) wartości percentyla

2) dla wyliczenia mikro biologicznego są gorsze

3) od wartości dla jakości „dostatecznej”, określonych w załączniku nr 1 do rozporzą dzenia w części B w kolumnie D.

2. Jakość dostateczna — wody w kąpielisku należy zaklasyfikować jako „dostateczne”:

1) jeżeli w zestawie danych o jakości wody w kąpielisku za ostatni okres oceny

1) wartości percentyla

2) dla wyliczenia mikrobiologicznego są równe lub lepsze

4) niż wartości „jakości dostatecznej” określone w za łączniku nr 1 do rozporządzenia w części B w kolumnie D oraz

2) jeżeli w wodzie mogą wystąpić krótkotrwałe zanieczyszczenia, pod warunkiem że: a) są podejmowane właściwe środki zarządzania, włączając nadzór, systemy wczesnego ostrzegania oraz kontrole, w celu zapobieżenia narażeniu osób kąpiących się przez ostrzeżenia lub, gdy jest to konieczne, zakaz kąpieli, b) są podejmowane właściwe środki zarządzania w celu zapobieżenia, ograniczenia oraz wyeliminowania przyczyn zanieczyszczenia, c) liczba próbek niewziętych pod uwagę, zgodnie z § 8 ust. 5, ze względu na występowanie krótkotrwałych zanieczyszczeń podczas ostatniego okresu oceny stanowiła nie więcej niż 15% całkowitej liczby próbek przewidzianych w harmonogramie pobrania próbek ustalonym na ten okres, lub nie więcej niż jedna próbka na okres kąpielowy, w zależności od tego, która z tych liczb jest większa.

3. Jakość dobra — wody w kąpielisku należy zaklasyfikować jako „dobre”:

1) jeżeli w zestawie danych o jakości wody w kąpielisku za ostatni okres oceny1), wartości percentyla

2) dla wyliczenia mikrobiologicznego są równe lub lepsze

4) niż wartości „jakości dobrej”, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części B w kolumnie C;

2) jeżeli w wodzie mogą wystąpić krótkotrwałe zanieczyszczenia, pod warunkiem że: a) są podejmowane właściwe środki zarządzania, włączając nadzór, systemy wczesnego ostrzegania oraz kontrole, w celu zapobieżenia narażeniu osób kąpiących się przez ostrzeżenia lub, gdy jest to konieczne, zakaz kąpieli, b) są podejmowane właściwe środki zarządzania w celu zapobieżenia, ograniczenia oraz wyeliminowania przyczyn zanieczyszczenia oraz c) liczba próbek niewziętych pod uwagę, zgodnie z § 8 ust. 5, ze względu na występowanie krótkotrwałych zanieczyszczeń podczas ostatniego okresu oceny stanowiła nie więcej niż 15% całkowitej liczby próbek przewidzianych w harmonogramie pobrania próbek ustalonym na ten okres, lub nie więcej niż jedna próbka na okres kąpielowy, w zależności od tego, która z tych liczb jest większa.

4. Jakość doskonała — wody w kąpielisku należy zaklasyfikować jako „doskonałe”:

1) jeżeli w zestawie danych o jakości wody w kąpielisku za ostatni okres oceny1), wartości percentyla

2) dla wyliczenia mikrobiologicznego są równe lub lepsze niż wartości „jakości doskonałej”, określonej w załącz niku nr 1 do rozporządzenia w części B w kolumnie B;

2) jeżeli w wodzie mogą wystąpić krótkotrwałe zanieczyszczenia, pod warunkiem, że: a) są podejmowane właściwe środki zarządzania, włączając nadzór, systemy wczesnego ostrzegania oraz kontrole, w celu zapobieżenia narażeniu osób kąpiących się przez ostrzeżenia lub, gdy jest to konieczne, zakaz kąpieli, b) są podejmowane właściwe środki zarządzania w celu zapobieżenia, ograniczenia oraz wyeliminowania przyczyn zanieczyszczenia, c) l iczba próbek niewziętych pod uwagę, zgodnie z § 8 ust. 5, ze względu na występowanie krótkotrwałych zanieczyszczeń podczas ostatniego okresu oceny stanowiła nie więcej niż 15% całkowitej liczby próbek przewidzianych w harmonogramie pobrania próbek ustalonym na ten okres, lub nie więcej niż jedna próbka na okres kąpielowy, w zależności od tego, która z tych liczb jest większa. Objaśnienia:

1) „Okres ostatniej oceny” oznacza cztery ostatnie sezony kąpielowe.

2) Na podstawie obliczenia percentyla log10 funkcji normalnej gęstości prawdopodobieństwa z danych (analiz) mikrobiolo gicznych uzyskanych z próbek wody w kąpielisku, wartość percentyla oblicza się w następujący sposób: a) obliczyć wartość log10 z każdego oznaczenia liczby bakterii w sekwencji danych podlegających obliczeniu (dla wartości liczby bakterii równej 0, do obliczenia log10 należy przyjąć wartość minimalną granicy wykrywalności użytej metody analitycznej), b) dla zbioru danych (obliczonych w lit. a wartości log

10) należy obliczyć wartość średnią μ, c) dla zbioru danych (obliczonych w lit. a wartości log

10) , z wykorzystaniem wartości średniej μ (obliczonej w lit. b) należy obliczyć wartość odchylenia standardowego δ. Górny punkt 90 percentyla należy obliczyć na podstawie równania 90 percentyl = antylogarytm (μ + 1,282 δ). Górny punkt 95 percentyla należy obliczyć na podstawie równania 95 percentyl = antylogarytm (μ + 1,65 δ).

3) „Gorsze” oznacza: o wyższej liczbie wyrażonej w jtk lub NPL/100 ml.

4) „Lepsze” oznacza: o niższej liczbie wyrażonej w jtk lub NPL/100 ml.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-08-04
Data wydania: 2010-07-29
Data wejścia w życie: 2010-08-19
Data obowiązywania: 2010-08-19
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 139 poz. 939