Dz.U. 2010 nr 145 poz. 971

Dziennik Ustaw Nr 236 — 16129 — Poz. 1563

Na podstawie art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listo pada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej (Dz. U. Nr 118, poz. 99

4) § 3 i 4 otrzy mują brzmienie: „

§3.

1. W skład formacji wchodzi 5 osób, w tym ko mendant formacji oraz członkowie formacji — osoby powoływane spośród pracowników urzędu.

2. W formacji tworzy się:

1) drużynę porządkowo-ochronną;

2) drużynę ratownictwa ogólnego.

§4. Komendanta formacji oraz członków formacji powołuje dyrektor generalny urzędu.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sportu i Turystyki: A. Giersz 1563 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1) z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej — kultura fizyczna i sport oraz turystyka, na pod stawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegóło wego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602 oraz z 2008 r. Nr 24, poz. 146).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 217, poz. 1427.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-08-11
Data wydania: 2010-07-22
Data wejścia w życie: 2010-08-26
Data obowiązywania: 2010-08-26
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 145 poz. 971