Dz.U. 2010 nr 147 poz. 983

Dziennik Ustaw Nr 38 — 2694 — Poz. 195

195 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym1) Art.

1. W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. W rozumieniu ustawy amunicją są naboje prze znaczone do strzelania z broni palnej.”;

2) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Istotnymi częściami broni palnej i pneumatycz nej są: szkielet broni, baskila, lufa z komorą na bojową, zamek, komora zamkowa oraz bęben nabojowy.”;

3) w art. 7: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. W rozumieniu ustawy bronią palną jest każ da przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. W rozumieniu ustawy za dający się przy stosować do miotania jednego lub więk szej liczby pocisków lub substancji w wyni ku działania materiału miotającego uznaje się przedmiot, który ze względu na swoją budowę lub materiał, z którego jest wyko nany, może być łatwo przerobiony w celu miotania.”;

4) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu: „Art. 7a. W rozumieniu ustawy Europejska karta broni palnej jest imiennym dokumentem potwierdzającym uprawnienie do posia dania broni palnej, wydanym przez właś ciwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, umożliwiającym legalne posiadanie i używanie broni palnej w in nym państwie członkowskim Unii Euro pejskiej.”;

5) w art. 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. Pozwolenie na broń palną bojową wydane w celach, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 i 2, stanowi jednocześnie pozwolenie na broń gazową i alarmową.”;

6) art. 10 otrzymuje brzmienie: „Art.

10.

1. Właściwy organ Policji wydaje pozwo lenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicz nego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.

2. Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach:

1) ochrony osobistej;

2) ochrony osób i mienia;

3) łowieckich;

4) sportowych;

5) rekonstrukcji historycznych;

6) kolekcjonerskich;

7) pamiątkowych;

8) szkoleniowych.

3. Za ważną przyczynę, o której mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:

1) stałe, realne i ponadprzeciętne za grożenie życia, zdrowia lub mienia — dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia;

2) posiadanie uprawnień do wykony wania polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów — dla pozwolenia na broń do celów ło wieckich;

3) udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b, oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego — dla pozwolenia na broń do celów sportowych;

4) udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statuto wym celem jest organizowanie re konstrukcji historycznych oraz za świadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej — dla pozwolenia na broń do celów re konstrukcji historycznych;

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. WE L 256 z 13.09.199

1) zmienionej dyrektywą Par lamentu Europejskiego i Rady 2008/51/WE z dnia 21 maja 2008 r. (Dz. Urz. UE L 179.5 z 08.07.2008).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 195, poz. 1199, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 164, poz. 1108. Dziennik Ustaw Nr 38 — 2695 — Poz. 1955) udokumentowane członkowstwo w stowarzyszeniu o charakterze ko lekcjonerskim — dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich;

6) udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wy różnienia — dla pozwolenia na broń do celów pamiątkowych;

7) posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowa dzenia szkoleń o charakterze strzelec kim oraz udokumentowane zareje strowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich — dla pozwolenia na broń do celów szkoleniowych.

4. Pozwolenie na broń, wydane w celach, o których mowa w ust. 2, uprawnia do posiadania następujących rodzajów broni i amunicji do niej:

1) do celów ochrony osobistej: a) broni palnej: bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego za płonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm, b) przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie prze kraczającej 10 mA, c) miotaczy gazu obezwładniającego;

2) do celów ochrony osób lub mienia: a) broni, o której mowa w pkt 1, b) pistoletów sygnałowych, c) pistoletów maszynowych o kali brze od 6 mm do 12 mm, d) strzelb powtarzalnych o kalibrze wagomiarowym 12, e) karabinków samoczynnych o kali brze od 5,45 mm do 7,62 mm;

3) do celów łowieckich — broni do puszczonej do wykonywania polo wań na podstawie odrębnych prze pisów;

4) do celów sportowych — broni pal nej: a) bocznego zapłonu z lufami gwin towanymi, o kalibrze do 6 mm, b) centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm, c) gładkolufowej, d) przystosowanej do strzelania wy łącznie przy pomocy prochu czar nego (dymnego);

5) do celów szkoleniowych — broni, o której mowa w pkt 1—4;

6) do celów rekonstrukcji historycz nych — broni alarmowej albo innej broni palnej, konstrukcyjnie prze znaczonej do strzelania wyłącznie amunicją ślepą, w tym samoczynnej;

7) do celów kolekcjonerskich lub pa miątkowych — broni, o której mowa w pkt 1—6.

5. Pozwolenie na broń, o którym mowa w ust. 1, nie może być wydane, z za strzeżeniem art. 29 ust. 2, na broń szczególnie niebezpieczną w postaci:

1) samoczynnej broni palnej, zdolnej do rażenia celów na odległość;

2) broni palnej wytworzonej lub prze robionej w sposób pozwalający na zatajenie jej przeznaczenia, a także broni imitującej inne przedmioty;

3) broni palnej wyposażonej w tłumik huku lub przystosowanej do strzela nia z użyciem tłumika huku;

4) broni palnej, której nie można wy kryć przy pomocy urządzeń przezna czonych do kontroli osób i bagażu.

6. Zabronione jest posiadanie amunicji szczególnie niebezpiecznej w postaci:

1) amunicji z pociskami wypełnionymi materiałami wybuchowymi, zapala jącymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdrowiu oraz pocisków do takiej amunicji;

2) amunicji z pociskami pełnopłaszczo wymi zawierającymi rdzeń wykona ny z materiału twardszego niż stop ołowiu;

3) amunicji z pociskami podkalibrowy mi, z płaszczem lub elementem wio dącym wykonanym z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem amunicji przeznaczonej do strzelania z broni gładkolufowej;

4) amunicji wytworzonej niefabrycznie, w tym także takiej, do której wytwo rzenia wykorzystywane są fabrycz nie nowe elementy amunicji, z wy łączeniem amunicji wytwarzanej na własny użytek przez osoby posiada jące pozwolenie na broń myśliwską, sportową lub kolekcjonerską.

7. Właściwy organ Policji może w pozwo leniu na broń ograniczyć lub wykluczyć możliwość jej noszenia, co potwierdza się w legitymacji posiadacza broni.

8. Zabrania się noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celów ko lekcjonerskich lub pamiątkowych bez zgody właściwego organu Policji.

9. W rozumieniu ustawy noszenie broni oznacza każdy sposób przemieszczania załadowanej broni przez osobę posia dającą broń.”; Dziennik Ustaw Nr 38 — 2696 — Poz. 1957) w art. 10a: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Na wniosek osoby posiadającej broń palną zgodnie z wymogami prawa polskiego lub podmiotów, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4, 5 i 7, osobom wskazanym przez te podmioty oraz posiadającym dopuszczenie do posiadania broni właściwy organ Policji wydaje Europejską kartę broni palnej.”, b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: „

4. Europejska karta broni palnej traci ważność i podlega zwrotowi organowi, który ją wy dał, w przypadku cofnięcia pozwolenia na broń lub cofnięcia dopuszczenia do posia dania tego rodzaju broni.

5. W Europejskiej karcie broni palnej zamiesz cza się informacje o:

1) tożsamości osoby: a) posiadającej broń palną, w tym: — nazwisko i imię, — datę i miejsce urodzenia, — adres miejsca stałego pobytu, b) dopuszczonej do posiadania broni, w tym: — nazwisko i imię, — datę i miejsce urodzenia, — nazwę, siedzibę i adres podmiotu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4, 5 i 7;

2) danych identyfikacyjnych broni palnej wraz ze wskazaniem kategorii broni pal nej, określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 8 pkt 1;

3) okresie ważności Europejskiej karty broni palnej;

4) celu lub warunkach pozwolenia, o których mowa w art. 10 ust. 2 i 4;

5) utracie lub zbyciu broni palnej;

6) państwach członkowskich Unii Europej skiej, na których terytorium posiadanie broni palnej, określone w Europejskiej karcie broni palnej, jest zakazane albo możliwe na podstawie pozwolenia;

7) wpisach innych państw członkowskich Unii Europejskiej obejmujących w szcze gólności pozwolenia na wwóz broni na ich terytorium;

8) oświadczeniach, o których mowa w załącz niku II lit. f dyrektywy Rady nr 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kon troli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. UE L 256 z 13.09.1991, str. 51; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 11, str. 3), w brzmieniu nadanym dyrek tywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/51/WE z dnia 21 maja 2008 r. (Dz. Urz. UE L 179 z 08.07.2008, str. 5).”;

8) art. 11 i 12 otrzymują brzmienie: „Art. 1

1. Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:

1) gromadzenia broni w zbiorach muze alnych na podstawie odrębnych prze pisów;

2) używania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie ze zwolenia właściwego organu;

3) używania broni palnej sygnałowej i alarmowej do celów wzywania po mocy, ratowniczych, poszukiwaw czych oraz przez osoby uprawnione do sygnalizacji zawodnikom rozpo częcia konkurencji sportowej w trak cie zawodów sportowych, jeżeli wy maga ona takiej sygnalizacji;

4) dysponowania bronią przez przedsię biorców dokonujących obrotu bronią i amunicją na podstawie koncesji lub świadczących usługi rusznikarskie na podstawie odrębnych przepisów, o ile jest to związane bezpośrednio z pro wadzeniem działalności gospodarczej;

5) dysponowania bronią przekazaną w celu pozbawienia lub potwierdze nia pozbawienia cech użytkowych;

6) posiadania broni palnej pozbawionej cech użytkowych;

7) posiadania przedmiotów przeznaczo nych do obezwładniania osób za po mocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nieprze kraczającej 10 mA;

8) posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego;

9) posiadania broni pneumatycznej;

10) posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed ro kiem 1885 oraz replik tej broni; 1

1) posiadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm. Art. 1

2.

1. Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się cel, w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni.

2. Na wniosek osoby posiadającej pozwo lenie na broń wydaje się zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwole niem i amunicji do tej broni.

3. Za wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, pobiera się opłatę skar bową w wysokości określonej w odręb nych przepisach.”; Dziennik Ustaw Nr 38 — 2697 — Poz. 1959) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu: „Art. 12a.

1. Dopuszcza się nabywanie broni lub amunicji przy użyciu środków porozu miewania się na odległość.

2. Nabywając broń, na której posiadanie wymagane jest pozwolenie, lub amu nicję do tej broni w sposób, o którym mowa w ust. 1, przed wydaniem bro ni lub amunicji nabywca dostarcza zbywcy mającemu miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 2 — w przypadku gdy nabywca posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) uprzednią zgodę przewozową — w przypadku gdy nabywca posiada miejsce stałego pobytu lub siedzi bę na terytorium innego niż Rzecz pospolita Polska państwa człon kowskiego Unii Europejskiej, a transakcja dotyczy broni palnej lub amunicji;

3) upoważnienie władz swojego pań stwa do nabycia danego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni lub sztuk amunicji, zalegalizowane przez właściwego konsula Rzeczy pospolitej Polskiej lub opatrzone poświadczeniem podpisu umiesz czonego na dokumencie upraw nień osoby umieszczającej podpis oraz prawdziwości pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest do kument (apostille), jeżeli upoważ nienie wydane jest przez władze państwa będącego stroną Konwen cji znoszącej wymóg legalizacji za granicznych dokumentów urzędo wych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 93

9) — w przypadku gdy nabywca posiada miejsce stałego pobytu lub siedzi bę na terytorium innego państwa niż określone w pkt 1 i 2;

4) upoważnienie władz swojego pań stwa do nabycia danego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni, in nej niż broń palna, zalegalizowane przez właściwego konsula Rzeczy pospolitej Polskiej lub opatrzone poświadczeniem podpisu umiesz czonego na dokumencie upraw nień osoby umieszczającej podpis oraz prawdziwości pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest do kument (apostille), jeżeli upoważ nienie wydane jest przez władze państwa będącego stroną Konwen cji znoszącej wymóg legalizacji za granicznych dokumentów urzędo wych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. — w przy padku gdy nabywca posiada miej sce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospo lita Polska państwa członkowskie go Unii Europejskiej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zbywca wypełnia zgodę prze wozową i przedkłada ją do poświad czenia organowi, o którym mowa w art. 43 ust. 6.”;

10) w art. 15: a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) stanowiącym zagrożenie dla siebie, porząd ku lub bezpieczeństwa publicznego: a) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyśl ne przestępstwo skarbowe, b) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo: — przeciwko życiu i zdrowiu, — przeciwko bezpieczeństwu w komuni kacji popełnione w stanie nietrzeźwo ści lub pod wpływem środka odurzają cego albo gdy sprawca zbiegł z miej sca zdarzenia.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Osoba posiadająca pozwolenie na broń wy dane w celu określonym w art. 10 ust. 2 pkt 1 i 2 obowiązana jest raz na pięć lat przedstawić właściwemu organowi Policji aktualne orzeczenia lekarskie i psychologicz ne, o których mowa w ust.

3. W przypadku wydania negatywnego orzeczenia lekarz lub psycholog zobowiązany jest zawiadomić o tym właściwy organ Policji.”; 1

1) w art. 17 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) warunki określone w pozwoleniu na broń, o których mowa w art. 10 ust. 7;”; 1

2) w art. 18: a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) nie przestrzega warunków określonych w po zwoleniu na broń, o których mowa w art. 10 ust. 7;”, b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „

8. Osoba, której cofnięto pozwolenie na broń, dopuszczenie do posiadania broni lub której unieważniono kartę rejestracyjną broni, jest zobowiązana — w terminie 7 dni od dnia otrzymania ostatecznej decyzji o cofnięciu pozwolenia na broń, dopuszczenia do posia dania broni lub unieważnienia karty — zwró cić dokumenty potwierdzające legalność posiadania broni i amunicji do właściwego organu Policji.”; Dziennik Ustaw Nr 38 — 2698 — Poz. 195

1

3) w art. 19: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Policja, a w przypadku żołnierzy zawodo wych Żandarmeria Wojskowa, może za po kwitowaniem odebrać broń i amunicję oraz dokumenty potwierdzające legalność po siadania broni osobie posiadającej broń zgodnie z przepisami, przeciwko której to czy się postępowanie karne o przestępstwa określone w art. 15 ust. 1 pkt 6, do czasu prawomocnego zakończenia tego postępo wania, na okres nie dłuższy niż 3 lata.”, b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Broń oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1 oraz 1a, niezwłocznie przekazuje się do depozytu właściwemu organowi Policji albo Żandarmerii Wojskowej.

3. Uprawnienia i obowiązki, o których mowa w ust. 1, 1a oraz 2, realizuje także Straż Gra niczna na obszarze przejścia granicznego i w strefie nadgranicznej.”; 1

4) w art. 23 w ust. 1: a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) Policja lub Żandarmeria Wojskowa — w przypadku przejęcia jej do depozytu, w trybie określonym w art. 19 ust. 1, 1a oraz ust. 3 lub art. 36 ust. 2, oraz przekazania do depozytu przez znalazcę;”, b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) osoba deponująca ją w trybie, o którym mo wa w art. 41 ust. 2, art. 42 ust. 5, art. 43 ust. 5 oraz w art. 54.”; 1

5) w art. 29 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Świadectwo broni na broń szczególnie niebez pieczną, o której mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1, może być wydane wyłącznie podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz organi zatorom kursów, kształcącym w zawodzie pra cownika ochrony.

3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, po uzyska niu świadectwa broni mogą nabywać broń i amunicję na zasadach określonych w art. 12 ust. 2 i art. 14 albo wynajmować broń od Policji lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.”; 1

6) w art. 30 po ust. 1 dodaje się ust. 1a oraz 1b w brzmieniu: „1a. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób posiadających licencję za wodnika, trenera lub sędziego strzelectwa sportowego, nadaną przez polski związek sportowy w rozumieniu odrębnych przepi sów, ubiegających się o dopuszczenie do po siadania broni podczas uczestnictwa, organi zacji lub przeprowadzania strzeleckich zawo dów sportowych. 1b. Osoby, o których mowa w ust. 1a, są zwolnio ne z egzaminu w zakresie broni sportowej określonego w art. 16 ust. 1, jeśli zdały taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów.”; 1

7) art. 36 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

6.

1. Dopuszcza się przesyłanie broni lub amunicji za pośrednictwem operato rów świadczących usługi pocztowe, o ile świadczą oni tego rodzaju usługi.

2. Przesyłanie broni lub amunicji za po średnictwem innych podmiotów niż określone w ust. 1 jest zakazane.

3. Organy celne, a także przewożące prze syłki podmioty, inne niż określone w ust. 1, w razie stwierdzenia narusze nia zakazu, o którym mowa w ust. 2, zatrzymują przesyłkę, zawiadamiając o tym najbliższy organ Policji, który niezwłocznie protokolarnie przejmuje broń lub amunicję do depozytu.

4. Operator świadczący usługi pocztowe, któremu zlecono przesłanie broni pal nej lub amunicji:

1) z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rze czypospolitej Polskiej,

2) z terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej do innego państwa członkow skiego Unii Europejskiej,

3) przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach transakcji realizo wanej na obszarze Unii Europejskiej — jest obowiązany posiadać zgodę przewozową oraz kopię uprzedniej zgo dy przewozowej.

5. W przypadkach innych niż określone w ust. 4 operator świadczący usługi pocztowe, któremu zlecono przesłanie broni lub amunicji, jest obowiązany posiadać kopie dokumentów potwier dzających legalność posiadania broni lub amunicji przez zbywcę i nabywcę, o ile dokumenty takie są wymagane.

6. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności oraz ministrem właściwym do spraw finan sów publicznych określi, w drodze roz porządzenia, szczegółowy tryb i warun ki przesyłania broni lub amunicji za po średnictwem operatorów świadczących usługi pocztowe, z uwzględnieniem:

1) zapewnienia możliwości zlokalizo wania przesyłanej broni lub amunicji przez organ Policji;

2) poddania tej broni odprawie celnej.”; 1

8) w art. 37a ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Osobom deklarującym zakup broni palnej lub amunicji w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej właściwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji, na ich wniosek, poświad cza uprzednią zgodę przewozową. Dziennik Ustaw Nr 38 — 2699 — Poz. 1952. Uprzednia zgoda przewozowa powinna zawie rać w szczególności:

1) wskazanie państwa początkowego i docelo wego transakcji;

2) nazwę lub imię i nazwisko zbywcy i nabyw cy broni palnej lub amunicji;

3) siedzibę i adres lub miejsce zamieszkania i adres zbywcy i nabywcy broni palnej lub amunicji;

4) adres, na który broń palna lub amunicja ma być dostarczona;

5) dane techniczne pozwalające na jednoznacz ną identyfikację broni palnej lub amunicji;

6) liczbę egzemplarzy broni palnej lub sztuk amunicji.”; 1

9) w art. 42: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Cudzoziemcy przybywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wzięcia udziału w imprezach sportowych, których regulamin wymaga użycia broni lub w celu wzięcia udziału w rekonstrukcji historycznej, a także w przygotowaniach do takich im prez, mogą przywozić i wywozić broń odpo wiadającą celom sportowym lub rekonstruk cji historycznej oraz amunicję do tej broni w ilościach określonych w zaproszeniu or ganizatorów imprez sportowych lub rekon strukcji historycznych.”, b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b—2d w brzmieniu: „2b. Organizator polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej z udziałem cudzoziemców przekazuje — co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem po lowania, imprezy sportowej lub rekon strukcji historycznej — komendantowi wo jewódzkiemu Policji właściwemu ze wzglę du na miejsce polowania, imprezy sporto wej lub rekonstrukcji historycznej, pisemną informację o planowanej dacie i miejscu polowania, imprezy sportowej lub rekon strukcji historycznej oraz przybliżonej licz bie uczestników. 2c. Cudzoziemiec będący obywatelem pań stwa członkowskiego Unii Europejskiej, za mieszkujący na terytorium Rzeczypospoli tej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium, może posiadać broń odpowiadającą celom łowieckim lub sportowym, a także amuni cję do niej na podstawie Europejskiej karty broni palnej, wydanej przez właściwe wła dze tych państw, jeżeli broń ta jest wpisana do Europejskiej karty broni palnej i jej po siadanie nie jest zabronione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2d. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 2c, w terminie 14 dni od chwili wjazdu na tery torium Rzeczypospolitej Polskiej informuje o przywozie broni palnej na podstawie Europejskiej karty broni palnej właściwego ze względu na miejsce pobytu komendanta wojewódzkiego Policji.”, c) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu: „3b. Przywóz i wywóz broni palnej odpowiada jącej innym celom niż te, o których mowa w ust. 1 i 2, lub amunicji przez cudzoziem ców będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej może nastąpić na podstawie wpisu w Europej skiej karcie broni palnej, dokonanego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Pol skiej. Wpis w Europejskiej karcie broni pal nej zastępuje zaświadczenie, o którym mo wa w ust. 3.”, d) ust. 4a otrzymuje brzmienie: „4a. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a, Europejska karta broni palnej uprawnia jej posiadacza do nabycia lub wywozu amuni cji do broni określonej w tej karcie.”;

20) art. 43 otrzymuje brzmienie: „Art. 4

3.

1. Cudzoziemcy niebędący obywatelami Unii Europejskiej lub niewymienieni w art. 39 ust. 1 mogą nabywać i wywo zić z terytorium Rzeczypospolitej Pol skiej broń lub amunicję, które zgodnie z przepisami ustawy mogą posiadać osoby fizyczne na podstawie pozwole nia na broń, jeżeli otrzymali:

1) zaświadczenie uprawniające do na bycia określonego rodzaju oraz licz by egzemplarzy broni lub sztuk amu nicji,

2) zgodę na wywóz z terytorium Rze czypospolitej Polskiej broni lub amu nicji — wydane na ich wniosek przez ko mendanta wojewódzkiego Policji, właś ciwego ze względu na miejsce nabycia broni lub amunicji.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się:

1) imię i nazwisko, obywatelstwo, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz rodzaj i numer jego dokumentu toż samości;

2) imię i nazwisko oraz adres lub na zwę, siedzibę i adres zbywcy broni lub amunicji;

3) adres, pod który broń lub amunicja ma być dostarczona;

4) informacje umożliwiające identyfika cję broni, w szczególności rodzaj i typ broni, jej markę, kaliber, numer fabryczny;

5) wskazanie sposobu wywozu z tery torium Rzeczypospolitej Polskiej na bytej broni lub amunicji oraz wska zanie państw, przez których teryto rium broń lub amunicja będzie prze wożona;

6) planowaną datę zakupu i wywozu broni lub amunicji z terytorium Rze czypospolitej Polskiej oraz przybycia z bronią do miejsca przeznaczenia za granicą. Dziennik Ustaw Nr 38 — 2700 — Poz. 1953. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1, dołącza upoważnienie władz swojego państwa do nabycia danego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni lub sztuk amunicji, poświadczone przez właści wego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Zgoda na wywóz broni lub amunicji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest waż na przez 2 dni od chwili ich nabycia.

5. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 4, broń lub amu nicję składa się niezwłocznie do depo zytu najbliższego komendanta woje wódzkiego Policji, który na podstawie dotychczasowej zgody na wywóz broni lub amunicji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje kolejną zgodę na wywóz broni lub amunicji, z terminem ważno ści 2 dni.

6. Cudzoziemcy będący obywatelami in nych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej mogą nabywać i wywozić z terytorium Rze czypospolitej Polskiej broń lub amuni cję na podstawie zgody przewozowej, poświadczonej przez właściwego ze względu na miejsce nabycia broni lub amunicji komendanta wojewódzkiego Policji.

7. Zgoda przewozowa powinna zawierać w szczególności:

1) wskazanie państwa początkowego i docelowego transakcji;

2) nazwę lub imię i nazwisko zbywcy i nabywcy broni palnej lub amunicji;

3) siedzibę i adres lub miejsce zamiesz kania i adres zbywcy i nabywcy bro ni palnej lub amunicji;

4) adres, na który broń palna lub amu nicja ma być dostarczona;

5) dane techniczne pozwalające na jed noznaczną identyfikację broni palnej lub amunicji;

6) liczbę egzemplarzy broni palnej lub sztuk amunicji;

7) sposób przewozu broni palnej lub amunicji;

8) datę rozpoczęcia i przewidywaną da tę zakończenia przewozu broni pal nej lub amunicji;

9) wskazanie uprzedniej zgody przewo zowej wydanej przez właściwe wła dze państwa docelowego transakcji.

8. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zgody przewozowej, uwzględnia jący w szczególności elementy umożli wiające jednoznaczną identyfikację broni palnej i stron transakcji oraz miej sca przeznaczone na dokonywanie wpi sów poświadczających legalność tran sakcji.

9. Jeżeli cudzoziemiec nie spełnia warun ków określonych w ustawie, broń lub amunicja podlega zatrzymaniu przez właściwy organ Straży Granicznej lub organ celny i protokolarnemu przeka zaniu organowi Policji właściwemu ze względu na miejsce przekraczania gra nicy przez cudzoziemca.

10. Właściwy organ celny niezwłocznie za wiadamia komendanta wojewódzkiego Policji, o którym mowa w ust. 1, o fak cie wywozu do państwa trzeciego in nego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej przez cudzoziemca, o któ rym mowa w ust. 1, broni lub amunicji nabytej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1

1. Komendant wojewódzki Policji nie zwłocznie zawiadamia Komendanta Głównego Policji o nabyciu broni lub amunicji przez cudzoziemca, o któ rym mowa w ust. 1, oraz przekazuje kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1—3. 1

2. Komendant Główny Policji niezwłocz nie zawiadamia właściwe władze pań stwa, które wydało cudzoziemcowi upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, oraz państwa, przez których terytorium będzie odbywać się przewóz broni lub amunicji, a w przypadku gdy takie wła dze nie zostały wskazane — konsulów tych państw, o nabyciu broni lub amu nicji przez cudzoziemca i zamiarze jej wywozu. 1

3. Komendant Główny Policji prowadzi rejestr, który może być prowadzony łącznie z rejestrem, o którym mowa w art. 27 ust. 2, zawierający:

1) dane osobowe cudzoziemców, o któ rych mowa w art. 39 ust. 1, art. 40, art. 42 ust. 1 i 2 i art. 43 ust. 1 i 6, obejmujące: a) nazwisko i imię, b) miejsce i datę urodzenia, c) adres miejsca stałego pobytu, d) obywatelstwo;

2) informacje urzędowe o terminowych pozwoleniach na broń, zaświadcze niach, zatrzymaniu broni lub amuni cji i złożeniu jej do depozytu oraz in ne informacje o przewozie przez te rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozie z zagranicy i wywozie za granicę broni palnej lub amunicji przez cudzoziemców, wraz z danymi wymienionymi w ust. 1;

3) rodzaj i numer dokumentu upraw niającego do przekroczenia granicy. 1

4. Przepisy ust. 1 oraz 9—13 stosuje się odpowiednio do obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu za granicą Rzeczypospolitej Polskiej. Dziennik Ustaw Nr 38 — 2701 — Poz. 195

1

5. Komendant Główny Policji przekazuje właściwym władzom państw człon kowskich Unii Europejskiej informacje o nabyciu broni lub amunicji przez cu dzoziemca nie później niż w chwili przewozu broni lub amunicji przez gra nicę Rzeczypospolitej Polskiej. 1

6. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych określi, w drodze rozporządzenia, tryb przekazywania przez Komendanta Głównego Policji właściwym władzom innych państw informacji związanych z nabyciem broni lub amunicji i ich przywozem na terytorium tych państw oraz przewozem broni lub amunicji przez ich terytorium, uwzględniając możliwość uzgadniania przez Komen danta Głównego Policji z właściwymi władzami innych państw warunków organizacyjnych i technicznych przeka zywania takich informacji.”; 2

1) art. 44 otrzymuje brzmienie: „Art. 4

4. Minister właściwy do spraw wewnętrz nych, w porozumieniu z ministrem właś ciwym do spraw zagranicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wzory doku mentów, o których mowa w art. 34, art. 37 ust. 1, art. 41 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 3 i 6 oraz art. 43 ust.

1. Zaświadczenia i zgoda powinny zawierać opis przywożonej, przewożonej lub wywożonej broni i amu nicji, umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację, a także dane, które wraz z dokumentem paszportowym lub innym dokumentem uprawniającym do przekro czenia granicy państwa pozwolą na usta lenie tożsamości ich posiadacza.”; 2

2) art. 45 otrzymuje brzmienie: „Art. 4

5. Broń palna oraz inna broń zdolna do raże nia celów na odległość może być używa na w celach szkoleniowych i sportowych tylko na strzelnicach.”; 2

3) w art. 51 w ust. 2: a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej broń lub amunicję bez wymaganego zaświadczenia właściwego konsula Rzeczypospolitej Pol skiej lub nie dopełnia obowiązku pisemnego zgłoszenia przywozu broni lub amunicji przy przekraczaniu granicy;”, b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a—5d w brzmieniu: „5a) wywozi za granicę, do państwa niebędące go państwem członkowskim Unii Europej skiej, broń lub amunicję bez zgody właści wego organu Policji lub zaświadczenia za stępującego pozwolenie na broń oraz uprawniającego do wywozu broni; 5b) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo wywozi z terytorium Rze czypospolitej Polskiej do państwa człon kowskiego Unii Europejskiej broń palną lub amunicję, bez zgody przewozowej lub uprzedniej zgody przewozowej; 5c) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa członkowskiego Unii Europejskiej inną broń niż broń palna, bez wymaganego zaświadczenia właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej; 5d) wywozi z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa członkowskiego Unii Europejskiej inną broń niż broń palna bez zgody właściwego organu Policji;”, c) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) narusza zakaz przesyłania broni lub amuni cji za pośrednictwem podmiotów innych niż operatorzy świadczący usługi pocztowe;”, d) w pkt 12 na końcu kropkę zastępuje się średni kiem i dodaje się pkt 13 i 14 w brzmieniu: „1

3) nie dopełnił obowiązku zwrotu legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, legitymacji posiadacza broni, karty reje stracyjnej broni lub Europejskiej karty bro ni palnej; 1

4) nie przekazuje komendantowi wojewódz kiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej pisemnej infor macji o planowanej dacie i miejscu polo wania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej z udziałem cudzoziemców oraz przybliżonej liczbie uczestników biorących w nich udział.”. Art.

2. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wyko nywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwa rzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznacze niu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3: a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) obrocie — należy przez to rozumieć działal ność handlową dotyczącą materiałów wy buchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w tym pośrednictwo pole gające na negocjowaniu, doradztwie han dlowym, pomocy w zawieraniu umów oraz organizowaniu przemieszczania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyro bów i technologii o przeznaczeniu wojsko wym lub policyjnym, z wyłączeniem spedy torów, wykonywaną na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej,”,

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1203, Nr 173, poz. 1808 i Nr 222, poz. 2249, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 235, poz. 1700, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 214, poz. 1347, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 125, poz. 1036, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 155, poz. 1039 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114. Dziennik Ustaw Nr 38 — 2702 — Poz. 195

b) w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „3a) istotne części amunicji — są to pociski wy pełnione materiałami wybuchowymi, che micznymi środkami obezwładniającymi lub zapalającymi albo innymi substancjami, których działanie zagraża życiu lub zdro wiu, spłonki inicjujące spalanie materiału miotającego i materiał miotający w postaci prochu strzelniczego,”;

2) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Nie jest wymagane uzyskanie koncesji na obrót:

1) wyrobami pirotechnicznymi, o których mo wa w art. 62c ust. 1 pkt 1 lit. a—c, pkt 2 lit. a oraz pkt 3 lit. a ustawy z dnia 21 czerw ca 2002 r. o materiałach wybuchowych prze znaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn. zm.4)),

2) bronią palną pozbawioną cech użytkowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,

3) bronią inną niż broń palna oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyj nym, pozbawionymi w sposób trwały i nie odwracalny bojowych cech użytkowych, zgodnie z art. 19a.”;

3) w art. 8: a) w ust. 1 w pkt 1: — lit. g otrzymuje brzmienie: „g) nie była skazana prawomocnym orzecze niem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe,”, — po lit. g dodaje się lit. h w brzmieniu: „h) nie jest objęta toczącym się przeciwko niej postępowaniem w sprawach o umyśl ne przestępstwo lub umyślne przestęp stwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe,”, b) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) przedsiębiorcy innemu niż osoba fizyczna, jeżeli co najmniej dwie osoby będące człon kami organu zarządzającego przedsiębior stwa albo członek organu zarządzającego przedsiębiorstwa i ustanowiony przez ten organ do kierowania działalnością okreś loną w koncesji prokurent lub pełnomoc nik spełniają warunki określone w pkt 1, z tym że warunek, o którym mowa w pkt 1 lit. g i h, dotyczy także wspólników spółki, członków organu zarządzającego, prokuren tów oraz udziałowców lub akcjonariuszy po siadających co najmniej 20% udziałów lub akcji.”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Wymóg, o którym mowa w:

1) ust. 1 pkt 1 lit. c — nie dotyczy rusznikarzy,

2) ust. 2 pkt 2 — nie dotyczy przedsiębiorcy wykonującego pośrednictwo lub obrót bez prawa magazynowania.”;

4) w art. 12 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) zaświadczenia o niekaralności osób wymienio nych w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 za umyślne prze stępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe i oświad czenia tych osób, że nie są prowadzone prze ciwko nim postępowania, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. h,”;

5) w art. 15: a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz na końcu pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „

5) przekazać, po zakończeniu działalności gos podarczej, ewidencję, o której mowa w art. 23 i 29, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.”, b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „

2. Minister, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, jest obowiązany do przechowywania ewidencji przez okres nie krótszy niż 20 lat.”;

6) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu: „Art. 15a. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opi nii Szefa Agencji Bezpieczeństwa We wnętrznego, określi, w drodze rozporzą dzenia, tryb i szczegółowe warunki prze kazywania ewidencji, uwzględniając po stać przekazywanej ewidencji i termin jej przekazania.”;

7) w art. 16 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) jeżeli przedsiębiorcy cofnięto w ciągu ostatnich 10 lat koncesję, z wyjątkiem cofnięcia z przy czyn, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2,”;

8) w art. 17: a) w ust. 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) przestał spełniać warunki określone w art. 8: — w ust. 1 pkt 1 lit. g, — w ust. 1 pkt 2 — w zakresie spełniania przez osoby w nim wymienione warunku, o którym mowa w pkt 1 lit. g, oraz — w ust. 2 pkt 1,”, b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) gdy przedsiębiorca nie spełnia określonych w ustawie warunków wykonywania działal ności gospodarczej objętej koncesją, w szcze gólności przestał spełniać warunek określo ny w art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. h oraz pkt 2 w za kresie spełniania przez osoby w nim wymie nione warunku, o którym mowa w pkt 1 lit. h.”;

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2019, z 2004 r. Nr 222, poz. 2249, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 214, poz. 1347, z 2009 r. Nr 125, poz. 1036 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1039. Dziennik Ustaw Nr 38 — 2703 — Poz. 1959) po art. 17a dodaje się art. 17b w brzmieniu: „Art. 17b.

1. Organ koncesyjny w decyzji o cofnię ciu koncesji, może określić obowiązki przedsiębiorcy w zakresie terminów zbycia posiadanych przez niego ma teriałów wybuchowych, broni, amu nicji, wyrobów o przeznaczeniu woj skowym lub policyjnym, dokumenta cji technologii oraz sposób zabezpie czenia dokumentacji i obiektów zwią zanych z wytwarzaniem i obrotem.

2. Po uprawomocnieniu się decyzji przedsiębiorca jest obowiązany zbyć materiały wybuchowe, broń, amuni cję oraz wyroby i dokumentację tech nologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w terminie określo nym w decyzji, o której mowa w pkt 1.

3. Termin zbycia nie może być dłuższy niż 3 miesiące od uprawomocnienia się decyzji o cofnięciu koncesji.”;

10) w art. 18: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Broń palna oraz każda odrębna, istotna część broni palnej podlegają oznakowaniu przez producenta.”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a—3c w brzmieniu: „3a. Oznakowanie, z zastrzeżeniem ust. 3b, po winno obejmować: kraj producenta, nazwę wytwórcy, numer seryjny i rok wytworze nia, jeżeli nie został zawarty w numerze se ryjnym. 3b. Oznakowanie może składać się z niepowta rzalnego i łatwego do identyfikacji kodu cyfrowego lub alfanumerycznego, zawiera jącego numer seryjny broni palnej. 3c. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór oznakowania broni palnej zawierający kod cyfrowy lub alfanumeryczny, mając na uwadze umożliwienie innym państwom łatwą identyfikację kraju wytworzenia bro ni palnej.”; 1

1) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu: „Art. 18a. Pojedyncze podstawowe opakowanie amunicji podlega oznakowaniu. Ozna kowanie powinno obejmować nazwę wytwórcy, numer identyfikacyjny partii, kaliber i typ amunicji.”; 1

2) po art. 19 dodaje się art. 19a oraz art. 19b w brzmie niu: „Art. 19a.

1. Broń inna niż broń palna oraz wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub poli cyjnym mogą zostać pozbawione w sposób trwały i nieodwracalny bo jowych cech użytkowych stanowią cych o ich przeznaczeniu przez upraw nionego przedsiębiorcę, zgodnie ze specyfikacją techniczną określającą szczegółowo sposób pozbawiania cech użytkowych danego rodzaju, ty pu i modelu broni i wyrobu, zwaną dalej „specyfikacją techniczną”, wy daną przez jednostkę uprawnioną i zatwierdzoną przez jednostkę upraw nioną do potwierdzania pozbawienia cech użytkowych.

2. Przez pozbawienie broni oraz wyro bów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w sposób trwały i nieod wracalny bojowych cech użytkowych, zwane dalej „pozbawieniem cech użytkowych”, należy rozumieć działa nie mające na celu eliminację cech użytkowych przesądzających o prze znaczeniu wojskowym lub policyjnym.

3. Do pozbawiania cech użytkowych uprawniony jest przedsiębiorca wyko nujący działalność gospodarczą w za kresie wytwarzania danego rodzaju broni lub wyrobu o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

4. Pozbawienie cech użytkowych przez przedsiębiorcę wymaga potwierdze nia. Art. 19b.

1. Pozbawianie cech użytkowych broni innej niż broń palna i wyrobów o prze znaczeniu wojskowym lub policyjnym podlega ewidencjonowaniu.

2. Minister Obrony Narodowej w poro zumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określi, w drodze roz porządzenia:

1) tryb potwierdzania pozbawienia cech użytkowych i sposób znako wania broni i wyrobów pozbawio nych cech użytkowych oraz zakres informacji umieszczanych w ewi dencji,

2) jednostki uprawnione do wydawa nia specyfikacji technicznych,

3) jednostki uprawnione do potwier dzania pozbawienia cech użytko wych i zatwierdzania specyfikacji technicznej,

4) sposób postępowania z bronią i wyrobami przekazanymi do po zbawienia cech użytkowych, opra cowania specyfikacji technicznej oraz potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych przez jednostki uprawnione do: a) wydawania specyfikacji technicz nych, b) pozbawiania cech użytkowych, c) potwierdzania pozbawienia cech użytkowych, Dziennik Ustaw Nr 38 — 2704 — Poz. 1955) stawki odpłatności za wydanie spe cyfikacji technicznej i dokonanie oceny zgodności pozbawienia bro ni oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym cech użytkowych z odpowiednią specyfi kacją techniczną — mając na względzie zastosowanie właściwej procedury przy pozbawia niu cech użytkowych, gwarantującej bezpieczeństwo nabywców broni oraz wyrobów pozbawionych cech użytko wych.”; 1

3) w art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Minister właściwy do spraw gospodarki w po rozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Naro dowej, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, określi, w dro dze rozporządzenia, sposób ewidencjonowania oraz zakres danych, jakie powinna zawierać dokumentacja wytworzonych materiałów wy buchowych, broni, amunicji, wyrobów o prze znaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz broni oznakowanej, o której mowa w art. 18 ust. 3, mając na względzie zapewnienie pełnej rejestracji wytworzonych materiałów wybu chowych, broni, amunicji, wyrobów o przezna czeniu wojskowym lub policyjnym oraz broni oznakowanej.”; 1

4) art. 25c otrzymuje brzmienie: „Art. 25c. Rada Ministrów określi, w drodze rozpo rządzenia, szczegółowe warunki oczysz czania terenów z materiałów wybucho wych i niebezpiecznych, a w szczególno ści tryb zgłaszania i zabezpieczania tych materiałów, w tym sposób i zakres udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji czynności, o których mowa w art. 25b, oraz warunki wyzna czania miejsc przeznaczonych do nisz czenia materiałów wybuchowych i nie bezpiecznych, mając na względzie ochronę życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego.”; 1

5) w art. 27: a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3. Importowana broń palna oraz odrębne, istotne części broni palnej podlegają ozna kowaniu indywidualnym numerem seryj nym, zawierającym dane, o których mowa w art. 18 ust. 3a.

4. Jeżeli importowana broń palna lub odrębna, istotna część broni palnej nie jest oznakowa na zgodnie z ust. 3, jej oznakowania może dokonać przedsiębiorca posiadający konce sję na wytwarzanie danego rodzaju broni, w sposób umożliwiający identyfikację kraju importera oraz przedsiębiorcę importują cego.”, b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „

5. Broń palna oraz każda odrębna, istotna część broni palnej, przekazywane z zapasów rządowych, podlegają oznakowaniu, o któ rym mowa w art. 18 ust. 3a lub 3b.”; 1

6) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Materiały wybuchowe, broń, amunicja, istotne części broni i amunicji oraz wyroby o przezna czeniu wojskowym lub policyjnym, przezna czone do obrotu, podlegają ewidencjonowa niu.”; 1

7) art. 30 otrzymuje brzmienie: „Art. 30.

1. Obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i tech nologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym dokonuje się na pod stawie dokumentu uprawniającego do nabycia i sprzedaży.

2. Materiały wybuchowe, broń, amunicja, wyroby oraz technologia o przeznacze niu wojskowym lub policyjnym mogą być sprzedawane wyłącznie podmio tom określonym w niniejszej ustawie, z tym że:

1) materiały wybuchowe sprzedaje się: a) przedsiębiorcy i jednostce nauko wej, którzy przedłożą: — koncesję na wykonywanie dzia łalności gospodarczej w zakre sie wytwarzania lub obrotu materiałami wybuchowymi, — koncesję na wykonywanie dzia łalności gospodarczej w zakre sie wytwarzania amunicji, — pozwolenie na nabywanie, prze chowywanie lub używanie ma teriałów wybuchowych wyda ne odpowiednio przez wojewo dę lub inny organ uprawniony do wydania takiego pozwole nia na podstawie odrębnych przepisów, b) Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wy wiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biu ru Antykorupcyjnemu, Straży Gra nicznej, Służbie Więziennej, Biuru Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej, po okazaniu do kumentu uprawniającego do ich nabycia, wystawionego przez właściwy organ, c) innym podmiotom, których do stęp do materiałów wybuchowych regulują odrębne przepisy, na wa runkach w nich określonych, Dziennik Ustaw Nr 38 — 2705 — Poz. 1952) broń oraz istotne części broni sprze daje się: a) osobom fizycznym, przedsiębior com oraz innym podmiotom, któ re przedłożą zaświadczenie wyda ne odpowiednio przez właściwy organ Policji lub organ wojskowy, uprawniające do nabycia określo nego rodzaju oraz liczby egzem plarzy broni, b) cudzoziemcom na warunkach określonych w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amu nicji, c) przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działal ności gospodarczej w zakresie ob rotu bronią, d) przedsiębiorcom, którzy przedło żą koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w za kresie wytwarzania broni — zgod nie z zakresem koncesji, e) przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działal ności gospodarczej w zakresie wytwarzania amunicji, w celu przeprowadzania prób rodzajów amunicji wytwarzanej na podsta wie koncesji, f) Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeń stwa Wewnętrznego, Centralne mu Biuru Antykorupcyjnemu, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Służbie Więziennej i Biuru Ochro ny Rządu, po okazaniu dokumen tu uprawniającego do jej nabycia, wystawionego przez właściwy organ, g) Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Ochrony Kolei, Straży Leś nej, Państwowej Straży Rybackiej, straży gminnej (miejskiej), Straży Marszałkowskiej, Straży Parko wej, kontroli skarbowej i Inspekcji Transportu Drogowego — na podstawie dokumentu wydanego przez uprawniony organ Policji, h) specjalistycznym uzbrojonym for macjom ochronnym, uprawnio nym do posiadania broni na pod stawie świadectwa broni — na podstawie zaświadczenia właści wego organu Policji, uprawnia jącego do nabycia określonego rodzaju oraz ilości egzemplarzy broni, i) innym podmiotom, których do stęp do broni regulują odrębne przepisy, na warunkach w nich określonych,

3) amunicję sprzedaje się: a) osobom fizycznym, przedsiębior com oraz innym podmiotom na podstawie: — legitymacji posiadacza broni lub świadectwa broni, — zaświadczenia wydanego od powiednio przez właściwy or gan Policji lub organ wojsko wy, uprawniającego do naby cia określonego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni wraz z amunicją do tej broni, b) cudzoziemcom, na warunkach określonych w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, c) przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działal ności gospodarczej w zakresie ob rotu amunicją, d) przedsiębiorcom, którzy przedło żą koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w za kresie obrotu bronią oraz doku ment potwierdzający nabycie bro ni — w ilości niezbędnej do od strzelenia 3 nabojów z każdej lufy egzemplarza broni palnej prze znaczonej do sprzedaży, e) Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wy wiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biu ru Antykorupcyjnemu, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Służ bie Więziennej i Biuru Ochrony Rządu, po okazaniu dokumentu uprawniającego do jej nabycia, wystawionego przez właściwy or gan, f) Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Ochrony Kolei, Straży Leś nej, Państwowej Straży Rybackiej, straży gminnej (miejskiej), Straży Marszałkowskiej, Straży Parko wej, kontroli skarbowej i Inspekcji Transportu Drogowego — na podstawie dokumentu wydanego przez uprawniony organ Policji, g) specjalistycznym uzbrojonym for macjom ochronnym na podsta wie pisemnej zgody właściwego komendanta wojewódzkiego Poli cji w celu szkolenia strzeleckiego, h) innym podmiotom, których do stęp do amunicji regulują odręb ne przepisy, na warunkach w nich określonych,

4) istotne części amunicji sprzedaje się przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działalno Dziennik Ustaw Nr 38 — 2706 — Poz. 195

ści gospodarczej w zakresie wytwa rzania amunicji, w której te części występują,

5) proch strzelniczy i spłonki sprzedaje się osobom, które okażą legitymację posiadacza broni myśliwskiej, spor towej oraz posiadaczom broni kolek cjonerskiej,

6) proch strzelniczy czarny (dymny) sprzedaje się pełnoletnim właścicie lom replik broni palnej rozdzielnego ładowania, którzy okażą dowód toż samości oraz Europejską kartę broni palnej,

7) wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym sprzedaje się: a) przedsiębiorcom posiadającym koncesję na wykonywanie działal ności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu wyroba mi o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, b) Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wy wiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biu ru Antykorupcyjnemu, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Służ bie Więziennej, Biuru Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pań stwowej, po okazaniu dokumen tu uprawniającego do ich naby cia, wystawionego przez właści wy organ, c) Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Ochrony Kolei, Straży Leś nej, Straży Rybackiej, straży gmin nej (miejskiej), Straży Marszał kowskiej, Straży Parkowej, kontro li skarbowej i Inspekcji Transportu Drogowego, po okazaniu doku mentu uprawniającego do ich na bycia, wystawionego przez właś ciwy organ, d) innym podmiotom, których do stęp do wyborów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym regu lują odrębne przepisy, na warun kach w nich określonych,

8) kamizelki kuloodporne, hełmy woj skowe i policyjne, ochraniacze twa rzy, kończyn i innych części ciała sprzedaje się także przedsiębiorcom, którzy posiadają koncesję na wyko nywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, oraz przedsiębiorcom albo jednostkom organizacyjnym, które na podstawie odrębnych przepisów powołały wewnętrzne służby ochro ny, oraz szkołom kształcącym w za wodzie pracownika ochrony fizycz nej osób i mienia, a także przedsię biorcom prowadzącym działalność szkoleniową dla osób ubiegających się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej,

9) technologie o przeznaczeniu wojsko wym lub policyjnym sprzedaje się: a) przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działal ności gospodarczej w zakresie: — obrotu określonymi technolo giami o przeznaczeniu wojsko wym lub policyjnym, — wytwarzania wyrobów o prze znaczeniu wojskowym lub poli cyjnym, których dotyczy dana technologia, b) Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wy wiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biu ru Antykorupcyjnemu, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Służ bie Więziennej i Biuru Ochrony Rządu, po okazaniu dokumentu uprawniającego do ich nabycia, wystawionego przez właściwy or gan.

3. Przedsiębiorca, który sprzedaje mate riały wybuchowe, broń, amunicję oraz wyroby i technologię o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym obowiąza ny jest poinformować o dokonanej transakcji organ, który wydał doku ment uprawniający do zakupu.

4. Dopuszcza się przeprowadzanie tran sakcji dotyczących broni i amunicji za pośrednictwem sieci teleinformatycz nej. Strony transakcji opatrują doku menty dotyczące obrotu bronią i amu nicją bezpiecznym podpisem elektro nicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Minister właściwy do spraw gospodar ki i minister właściwy do spraw we wnętrznych w porozumieniu z Mini strem Obrony Narodowej, po zasięg nięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeń stwa Wewnętrznego, określą, w drodze rozporządzenia:

1) tryb, formę i zakres przekazywania przez przedsiębiorców informacji o dokonanej transakcji, o której mo wa w ust. 3 i 4, organowi wydające mu dokument uprawniający do za kupu,

2) szczegółowe zasady i sposób udoku mentowania odstrzelenia nabojów z broni wprowadzanej do obrotu,

3) szczegółowe zasady sprzedaży doty czące obrotu materiałami wybucho wymi, bronią, amunicją oraz wyro Dziennik Ustaw Nr 38 — 2707 — Poz. 195

bami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

4) zakres i tryb kontroli przestrzegania zasad sprzedaży dotyczących mate riałów wybuchowych, broni, amuni cji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

5) szczegółowe zasady dotyczące obro tu bronią i amunicją za pośredni ctwem sieci teleinformatycznej — mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa.”; 1

8) w art. 35d ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. W przypadku przemieszczania broni palnej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa początkowego transakcji, poświad czenia zgody przewozowej dokonuje, z zastrze żeniem art. 35g ust. 1, komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na siedzibę zbyw cy broni palnej.”; 1

9) art. 35e oraz art. 35f otrzymują brzmienie: „Art. 35e.

1. Komendant wojewódzki Policji może odmówić poświadczenia zgody prze wozowej z przyczyn, o których mowa w art. 17 ust. 3.

2. Odmowa poświadczenia zgody prze wozowej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

3. Organem odwoławczym od decyzji, o której mowa w ust. 2, jest organ koncesyjny. Art. 35f.

1. Komendant wojewódzki Policji po dokonaniu czynności poświadczenia zgody przewozowej jest obowiązany do bezzwłocznego przesłania kopii tej zgody do Komendanta Głównego Po licji, który przekazuje ten dokument właściwym władzom państwa doce lowego transakcji i państw, przez któ rych terytorium będzie przemieszcza na broń palna, oraz Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.

2. Po dokonaniu czynności poświadcze nia zgody przewozowej komendant wojewódzki Policji może przeprowa dzić kontrolę zgodności informacji zawartych w zgodzie przewozowej z bronią palną przemieszczaną z tery torium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

20) w art. 35g ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Organ koncesyjny może, w drodze decyzji ad ministracyjnej, zwolnić przedsiębiorcę dokonu jącego przemieszczenia broni palnej z teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa początkowego transakcji z obowiązku każdora zowego poświadczania zgód przewozowych przez komendanta wojewódzkiego Policji, jeże li udokumentuje on stosowanie co najmniej przez 3 lata wewnętrznego systemu kontroli i zarządzania obrotem towarami strategiczny mi, o którym mowa w ustawie z dnia 29 listo pada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strate gicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97).”; 2

1) w art. 35i w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) przekazać poświadczoną przez siebie kopię zgody przewozowej komendantowi wojewódz kiemu Policji właściwemu ze względu na swoją siedzibę, nie później niż 5 dni roboczych przed wydaniem broni palnej jej nabywcy.”; 2

2) w art. 35k ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. W przypadku przemieszczania broni palnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako pań stwa docelowego transakcji, poświadczenia uprzedniej zgody przewozowej dokonuje ko mendant wojewódzki Policji, właściwy ze względu na siedzibę nabywcy broni palnej, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia jej wpływu do tego organu.”; 2

3) w art. 35l ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Komendant wojewódzki Policji może odmówić poświadczenia uprzedniej zgody przewozowej z przyczyn, o których mowa w art. 17 ust. 3.”; 2

4) art. 36 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

6.

1. Kto wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu ma teriałami wybuchowymi, bronią, amu nicją albo wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub poli cyjnym bez koncesji lub wbrew warun kom określonym w koncesji, albo nie dopełnia obowiązku oznakowania bro ni palnej lub pojedynczego, podstawo wego opakowania amunicji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

3. W razie skazania za przestępstwo okreś lone w ust. 1 lub 2, orzeka się przepa dek materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznacze niu wojskowym lub policyjnym, a tak że innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, albo pochodzących bez pośrednio lub pośrednio z przestęp stwa, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy.”; Dziennik Ustaw Nr 38 — 2708 — Poz. 195

2

5) art. 38 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

8.

1. Kto wbrew obowiązkom określonym w art. 15 ust. 1 pkt 2 lub 3 nie dokonuje zawiadomień określonych w tych prze pisach, podlega grzywnie, karze ogranicze nia wolności albo pozbawienia wol ności do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto nie wy konuje obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5.”. Art.

3. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Art.

4. Zachowują ważność dokumenty potwier dzające legalność posiadania broni, wydane do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art.

5.

1. Osoby posiadające, w dniu wejścia w ży cie niniejszej ustawy, broń palną na nabój scalony wy tworzoną przed 1850 r. lub replikę tej broni, w termi nie roku od dnia jej wejścia w życie, mogą wystąpić do właściwego organu Policji o wydanie pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich.

2. Jeżeli pozwolenie będzie dotyczyło jedynie bro ni, o której mowa w ust. 1, od wnioskodawcy nie wy maga się członkostwa w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim. Art.

6.

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 36 ust. 5, art. 43 ust. 5c, art. 43 ust. 12 oraz art. 44 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wydania przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 36 ust. 6, art. 43 ust. 8, art. 43 ust. 16 oraz art. 44 ustawy, o któ rej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 23 ust. 2 i art. 30 ustawy, o której mowa w art. 2, zachowują moc do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie art. 23 ust. 2 i art. 30 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmie niu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. Art.

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2010-08-12
Data wydania: 2010-07-27
Data wejścia w życie: 2010-08-13
Data obowiązywania: 2010-08-13
Data uchylenia: 2013-06-05
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 147 poz. 983