Dz.U. 2010 nr 147 poz. 984

Dziennik Ustaw Nr 233 — 16030 — Poz. 1532

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwiet nia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 i Nr 182, poz. 122

8) zarządza się, co następuje:

§1. Uzbrojenie Służby Więziennej obejmuje:

1) broń: a) palną: karabiny, karabinki, pistolety maszyno we, pistolety i rewolwery, pistolety sygnałowe, strzelby powtarzalne i granatniki, b) specjalną: pistolety i rewolwery gazowe oraz wyrzutnie granatów i pocisków: chemicznych, łzawiących, gumowych z tworzywa sztucznego, hukowych, olśniewających oraz siatek obez władniających, c) szkoleniową: sportową i pneumatyczną, szkol ną, treningową;

2) amunicję do broni palnej, pistoletów i rewolwe rów gazowych, siatki obezwładniające oraz grana ty i pociski: gumowe, z tworzywa sztucznego, dymne, chemiczne, łzawiące, hukowe, olśniewają ce, miotane ręcznie albo z broni palnej lub wyrzut ni;

3) miotacze gazu obezwładniającego;

4) przedmioty i urządzenia służące do obezwładnia nia za pomocą ładunku elektrycznego.

§2. W czasie pełnienia obowiązków służbowych funkcjonariuszy Służby Więziennej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, można wyposażyć w środki ochrony, w postaci:

1) kajdanek: jednorazowych, szczękowych i specjal nych do zakładania na ręce i nogi oraz prowadnic;

2) pasów obezwładniających i kaftanów bezpieczeń stwa;

3) pałek służbowych: zwykłych, szturmowych, wielo funkcyjnych, teleskopowych, obezwładniających;

4) osłon balistycznych: tarcz, kamizelek i hełmów kuloodpornych;

5) tarcz, kasków, kamizelek i rękawic ochronnych, na golenników, naramienników oraz innych ochra niaczy wrażliwych części ciała;

6) masek przeciwgazowych oraz odzieży ochronnej przed skażeniami;

7) sprzętu optycznego i noktowizyjnego: celowników, lornetek, lunet, peryskopów i noktowizorów.

§3.

1. Funkcjonariuszy wykonujących obowiązki służbowe w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa osobistego, zwłaszcza narażonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, dodatko wo wyposaża się w:

1) bezprzewodowe radiotelefony, sygnalizatory na padu, wykrywacze telefonów komórkowych, ze stawy słuchawkowo-mikrofonowe;

2) ręczne wykrywacze metalu;

3) l atarki i reflektory olśniewające;

4) okulary ochronne, w tym strzeleckie, oraz aktywne ochronniki słuchu.

2. Jeżeli charakter wykonywanych obowiązków służbowych powoduje intensywne brudzenie albo wymaga zachowania szczególnych wymogów sani tarnohigienicznych, funkcjonariusza wyposaża się po nadto w przedmioty i środki służące zachowaniu higieny i zdrowia, w szczególności: dodatkową odzież ochronną, kombinezony ochronne oraz przedmioty umożliwiające prowadzenie bezpiecznej kontroli osób i rzeczy.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1) Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie uzbrojenia Służby Więziennej (Dz. U. Nr 198, poz. 1931), które traci moc z dniem wejścia w życie niniej szego rozporządzenia na podstawie art. 272 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 i Nr 182, poz. 1228). 1532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie uzbrojenia Służby Więziennej oraz rodzajów broni i środków ochrony stosowanych przez jej funkcjonariuszy w czasie pełnienia obowiązków służbowych ww w. l.g v. pl

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-08-12
Data wydania: 2010-08-04
Data wejścia w życie: 2010-08-13
Data obowiązywania: 2010-08-13
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 147 poz. 984