Dz.U. 2010 nr 148 poz. 994

Dziennik Ustaw Nr 32 — 2478 — Poz. 159

Art.

1. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „

5. Gospodarowanie wodami jest oparte na zasa dzie zwrotu kosztów usług wodnych, uwzględ niających koszty środowiskowe i koszty zaso bowe.”;

2) w art. 2 uchyla się ust. 5—7;

3) w art. 4 ust. 3a otrzymuje brzmienie: „3a. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w sprawach, o których mowa w art. 72 ust. 3, art. 74b ust. 1 i 4, art. 74c, art. 88n ust. 3, art. 88o ust. 1 oraz art. 164 ust. 9.”;

4) w art. 5: a) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) jednolite części wód powierzchniowych, z wyodrębnieniem jednolitych części: a) wód przejściowych lub przybrzeżnych, b) wód sztucznych lub silnie zmienionych;”, b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu: „5a. Wody przejściowe oznaczają wody po wierzchniowe znajdujące się w ujściach rzek lub w pobliżu ujść rzek, które z uwagi na bliskość wód słonych wykazują częścio we zasolenie, pozostając w zasięgu znaczą cych wpływów wód słodkich, oraz morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. 5b. Wody przybrzeżne obejmują pas wód mor skich o szerokości jednej mili morskiej li czonej od linii podstawowej morza teryto rialnego, z wyłączeniem morskich wód we wnętrznych Zatoki Gdańskiej oraz przyleg łych do nich wód morza terytorialnego. W przypadku gdy zasięg wód przejścio wych jest większy niż jedna mila morska, zewnętrzna granica tego zasięgu stanowi zewnętrzną granicę wód przybrzeżnych.”;

5) w art. 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Przepisy ustawy mają zastosowanie do wód śródlądowych oraz morskich wód wewnętrz nych.

2. Przepisy ustawy mają zastosowanie również do wód morza terytorialnego w zakresie plano wania w gospodarowaniu wodami, ochrony przed zanieczyszczeniem ze źródeł lądowych oraz przed powodzią, a w pozostałym zakresie — w przypadkach w niej określonych.”;

6) w art. 9: a) w ust. 1: — uchyla się pkt 1, — po pkt 1 dodaje się pkt 1a—1c w brzmieniu: „1a) budowlach przeciwpowodziowych — ro zumie się przez to kanały ulgi, kierowni ce w ujściach rzek do morza, poldery przeciwpowodziowe, zbiorniki retencyj ne posiadające rezerwę powodziową, suche zbiorniki przeciwpowodziowe, wały przeciwpowodziowe wraz z obiek tami związanymi z nimi funkcjonalnie oraz wrota przeciwpowodziowe i prze ciwsztormowe; 1b) celach zarządzania ryzykiem powodzio wym — rozumie się przez to ogranicze nie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środo wiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej; 1c) ciekach naturalnych — rozumie się przez to rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy, naturalnymi lub uregulowa nymi korytami;”, 159 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw1), 2)

1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i admini stracji morskiej, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo bu dowlane, ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska, ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o pla nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę z dnia 3 paź dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

2) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy 2000/60/WE Parlamen tu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzi nie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275), dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w spra wie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. Urz. UE L 288 z 06.11.2007, str. 2

7) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jako ści w dziedzinie polityki wodnej, zmieniającej i w na stępstwie uchylającej dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europej skiego i Rady (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 84).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228. Dziennik Ustaw Nr 32 — 2479 — Poz. 159

— po pkt 5b dodaje się pkt 5ba i 5bb w brzmie niu: „5ba) kosztach środowiskowych — rozumie się przez to wartość materialną strat w środowisku powodowanych korzy staniem z wód; 5bb) kosztach zasobowych — rozumie się przez to wartość utraconych korzyści, które mogłyby być osiągnięte, gdyby zasoby wodne i ich zdolność do samo odtwarzania nie były zmniejszane przez podmioty aktualnie je użytkujące;”, — po pkt 6 dodaje się pkt 6a—6d w brzmieniu: „6a) obszarze dorzecza — rozumie się przez to obszar lądu i morza, składający się z jednego lub wielu sąsiadujących ze so bą dorzeczy wraz ze związanymi z nimi wodami podziemnymi, morskimi woda mi wewnętrznymi, wodami przejściowy mi i wodami przybrzeżnymi, będący główną jednostką przestrzenną gospo darowania wodami; 6b) obszarach narażonych na niebezpieczeń stwo powodzi — rozumie się przez to określone we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego obszary, na których ist nieje znaczące ryzyko powodzi lub jest prawdopodobne wystąpienie znaczące go ryzyka powodzi; 6c) obszarach szczególnego zagrożenia po wodzią — rozumie się przez to: a) obszary, na których prawdopodobień stwo wystąpienia powodzi jest śred nie i wynosi raz na 100 lat, b) obszary, na których prawdopodobień stwo wystąpienia powodzi jest wyso kie i wynosi raz na 10 lat, c) obszary, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudo wano trasę wału przeciwpowodziowe go, a także wyspy i przymuliska, o któ rych mowa w art. 18, stanowiące działki ewidencyjne, d) pas techniczny w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o ob szarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej; 6d) ograniczaniu emisji do wód — rozumie się przez to działania mające na celu ograniczenie emisji bezpośrednio do wód lub do ziemi, w szczególności przez nieprzekraczanie dopuszczalnych warto ści emisji, a także ograniczenia i warunki odnoszące się do sposobu oddziaływa nia, istoty lub innych niż istota cech emi sji oraz do ustanowionych na potrzeby działalności zakładów norm, mających wpływ na wielkość emisji do wód lub do ziemi;”, — uchyla się pkt 7, — pkt 10 otrzymuje brzmienie: „

10) powodzi — rozumie się przez to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w nor malnych warunkach nie jest pokryty wo dą, powstałe na skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wod nych, kanałach oraz od strony morza, powodujące zagrożenie dla życia i zdro wia ludzi, środowiska, dziedzictwa kultu rowego oraz działalności gospodar czej;”, — uchyla się pkt 13a i 13b, — po pkt 13b dodaje się pkt 13c—13f w brzmie niu: „13c) ryzyku powodziowym — rozumie się przez to kombinację prawdopodobień stwa wystąpienia powodzi i potencjal nych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działal ności gospodarczej; 13d) silnie zmienionej jednolitej części wód powierzchniowych — rozumie się przez to jednolitą część wód powierzchnio wych, której charakter został w znacz nym stopniu zmieniony w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących wy nikiem działalności człowieka; 13e) substancjach szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego — rozumie się przez to substancje niebezpieczne albo grupy substancji niebezpiecznych, które charakteryzuje toksyczność, trwa łość oraz zdolność do bioakumulacji, a także inne substancje oraz grupy sub stancji, które należy równoważnie trak tować; 13f) sztucznej jednolitej części wód po wierzchniowych — rozumie się przez to jednolitą część wód powierzchniowych powstałą w wyniku działalności czło wieka;”, — w pkt 19 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) budowle: piętrzące, upustowe, przeciw powodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy,”, — uchyla się pkt 23, — po pkt 25 dodaje się pkt 25a w brzmieniu: „25a) zanieczyszczeniu — rozumie się przez to emisję, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, powodować szkodę w dobrach mate rialnych, pogarszać walory estetyczne środowiska lub kolidować z uzasadnio nymi sposobami korzystania ze środo wiska, a w szczególności powodować zanieczyszczenie wód: a) związkami chloroorganicznymi lub substancjami, które mogą tworzyć takie związki w środowisku wod nym, Dziennik Ustaw Nr 32 — 2480 — Poz. 159

b) związkami fosforoorganicznymi, c) związkami cynoorganicznymi, d) substancjami lub preparatami, lub produktami ich rozkładu, o udowod nionych właściwościach rakotwór czych lub mutagennych lub właści wościach mogących zakłócać w śro dowisku wodnym lub przez to śro dowisko funkcje: produkcji sterydów, tarczycy, reprodukcyjne lub inne związane z hormonami, e) trwałymi węglowodorami oraz trwa łymi i bioakumulującymi się toksycz nymi substancjami organicznymi, f) cyjankami, g) metalami lub ich związkami, h) arsenem lub jego związkami, i) biocydami lub środkami ochrony roś lin, j) substancjami w zawiesinie, k) substancjami, które przyczyniają się do eutrofizacji, przede wszystkim azotanami i fosforanami, l) substancjami wywierającymi nieko rzystny wpływ na bilans tlenu, któ rych pomiaru można dokonać przy użyciu takich wskaźników jak: pięcio dniowe biochemiczne zapotrzebo wanie tlenu (BZT

5) i chemiczne za potrzebowanie tlenu (ChZT);”, — pkt 26 otrzymuje brzmienie: „2

6) zasobach wodnych dorzecza — rozumie się przez to wody śródlądowe powierzch niowe i podziemne, morskie wody we wnętrzne oraz wody przejściowe i przy brzeżne znajdujące się na obszarze do rzecza;”, b) w ust. 2: — w pkt 1: — — lit. c otrzymuje brzmienie: „c) obiektów budowlanych oraz robót wykonywanych na obszarach szcze gólnego zagrożenia powodzią,”, — — dodaje się lit. d w brzmieniu: „d) robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziem nych;”, — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) wykonania urządzeń wodnych — stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudo wy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót zwią zanych z utrzymywaniem urządzeń wod nych w celu zachowania ich funkcji;”;

7) w art. 15 w ust. 3 w pkt 2 wprowadzenie do wyli czenia otrzymuje brzmienie: „mapę inwentaryzacji powykonawczej budowli re gulacyjnych lub zaktualizowaną kopię mapy za sadniczej, w skali, w jakiej jest sporządzony projekt regulacji wód śródlądowych, lub w skali 1:500, 1:1.000, 1:2.000 albo 1:5.000, z wykazaniem:”;

8) art. 18 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

8. Wyspy oraz przymuliska powstałe w spo sób naturalny na gruntach pokrytych wo dami powierzchniowymi stanowią włas ność właściciela tych gruntów.”;

9) w art. 22: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Utrzymywanie śródlądowych wód po wierzchniowych oraz morskich wód we wnętrznych polega na zachowaniu lub od tworzeniu stanu ich dna lub brzegów oraz na konserwacji lub remoncie istniejących budowli regulacyjnych w celu zapewnienia swobodnego spływu wód oraz lodów, a tak że właściwych warunków korzystania z wód.”, b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, w drodze decyzji, stwier dza wygaśnięcie decyzji, o której mowa w ust. 2, jeżeli stwierdzi trwałe ustanie przy czyny wzrostu kosztów utrzymania wód.”;

10) art. 23 i 24 otrzymują brzmienie: „Art. 2

3. Utrzymywanie brzegu morskiego polega na budowie, utrzymywaniu i ochronie umocnień brzegowych w obrębie pasa technicznego ustanowionego przepisami ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obsza rach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Art. 2

4. Utrzymywanie śródlądowych wód po wierzchniowych oraz morskich wód we wnętrznych i brzegu morskiego nie może naruszać istniejącego dobrego stanu tych wód oraz warunków wynikających z ochrony wód.”; 1

1) w art. 27 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji, zwolnić z za kazu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli jest to nie zbędne dla obronności państwa lub bezpie czeństwa publicznego.”; 1

2) w art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Korzystanie z wód nie może powodować po gorszenia stanu wód i ekosystemów od nich zależnych, w szczególności ustaleń planu gos podarowania wodami na obszarze dorzecza, a także marnotrawstwa wody, marnotrawstwa energii wody, ani wyrządzać szkód.”; Dziennik Ustaw Nr 32 — 2481 — Poz. 159

1

3) w dziale III tytuł rozdziału 1 otrzymuje brzmienie: „Cele środowiskowe i zasady ochrony wód”; 1

4) w art. 38: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Celem ochrony wód jest utrzymywanie lub poprawa jakości wód oraz biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na tere nach podmokłych.”, b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Realizując cel, o którym mowa w ust. 2, należy zapewnić, żeby wody, w zależności od potrzeb, nadawały się do:”, c) uchyla się ust. 4 i 5; 1

5) w art. 38a: a) w ust. 3 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie: „d) stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych i środowiskowe normy jakości dla substancji priorytetowych okreś lonych w przepisach wydanych na podsta wie art. 38d ust. 4 oraz dla innych zanie czyszczeń, służące klasyfikacji tego stanu;”, b) uchyla się ust. 6; 1

6) po art. 38a dodaje się art. 38b—38k w brzmieniu: „Art. 38b.

1. Cele środowiskowe określa się dla:

1) jednolitych części wód powierzch niowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione;

2) sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzch niowych;

3) jednolitych części wód podziem nych;

4) obszarów chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 4.

2. Cele środowiskowe zawiera się w pla nie gospodarowania wodami na ob szarze dorzecza i weryfikuje co 6 lat.

3. Osiągnięciu celów środowiskowych służy realizacja działań zawartych w programie wodno-środowiskowym kraju. Art. 38c. Ochrona wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami obejmuje łącznie:

1) ograniczanie emisji do wód ze źródeł zanieczyszczeń punktowych przy za stosowaniu dopuszczalnych wartości emisji ustalanych na podstawie prze pisów ustawy lub najlepszych do stępnych technik w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowi ska;

2) ograniczanie emisji do wód ze źródeł zanieczyszczeń obszarowych, przez określanie jej warunków, z uwzględ nieniem najlepszych dostępnych praktyk w zakresie ochrony środowi ska, o których mowa w szczególności w przepisach ustawy, a także w usta wie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra wo ochrony środowiska. Art. 38d.

1. Celem środowiskowym dla jednoli tych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona, popra wa oraz przywracanie stanu jednoli tych części wód powierzchniowych, tak aby osiągnąć dobry stan tych wód.

2. Celem środowiskowym dla sztucz nych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału i stanu, tak aby osiągnąć dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych.

3. Cele, o których mowa w ust. 1 i 2, re alizuje się przez podejmowanie dzia łań zawartych w programie wodno -środowiskowym kraju, w szczegól ności działań polegających na:

1) stopniowej redukcji zanieczyszczeń powodowanych przez substancje priorytetowe oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowi ska wodnego, określone w przepi sach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1;

2) zaniechaniu lub stopniowym elimi nowaniu emisji do wód powierzch niowych substancji priorytetowych oraz substancji szczególnie szkod liwych dla środowiska wodnego, określonych w przepisach wyda nych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1.

4. Minister właściwy do spraw gospo darki wodnej w porozumieniu z mini strem właściwym do spraw środowi ska określi, w drodze rozporządzenia, wykaz substancji priorytetowych, o których mowa w ust. 3, uwzględ niając przepisy prawa Unii Europej skiej dotyczące substancji prioryteto wych w dziedzinie polityki wodnej. Art. 38e.

1. Celem środowiskowym dla jednoli tych części wód podziemnych jest:

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczysz czeń;

2) zapobieganie pogorszeniu oraz po prawa ich stanu;

3) ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a za silaniem tych wód, tak aby osiąg nąć ich dobry stan. Dziennik Ustaw Nr 32 — 2482 — Poz. 1592. Realizując cele, o których mowa w ust. 1, podejmuje się w szczegól ności działania określone w progra mie wodno-środowiskowym kraju, polegające na stopniowym reduko waniu zanieczyszczenia wód pod ziemnych poprzez odwracanie zna czących i utrzymujących się tendencji wzrostowych zanieczyszczenia po wstałego w wyniku działalności czło wieka. Art. 38f.

1. Celem środowiskowym dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 4, jest osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów szczególnych na podstawie których te obszary zostały utworzone, o ile nie zawierają one w tym zakresie od miennych postanowień.

2. Cele, o których mowa w ust. 1, za mieszcza się w planie gospodarowa nia wodami na obszarze dorzecza. Art. 38g.

1. Jeżeli dla określonej jednolitej części wód stosuje się większą liczbę celów środowiskowych, spośród wymienio nych w art. 38d—38f, realizuje się cel formułujący bardziej rygorystyczne wymagania, z zastrzeżeniem art. 114a ust. 1.

2. Informację o celu, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się w planie gos podarowania wodami na obszarze dorzecza i weryfikuje co 6 lat. Art. 38h.

1. Jednolita część wód powierzchnio wych może zostać wyznaczona jako sztuczna lub silnie zmieniona, jeżeli:

1) zmiana jej cech hydromorfologicz nych, konieczna dla osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego, mia łaby znaczące negatywne oddziały wanie na: a) środowisko, b) żeglugę i infrastrukturę portową lub korzystanie z wód w celach rekreacyjnych, c) prowadzenie działalności, dla której jest dokonywane piętrze nie wody, w szczególności na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spoży cia, wytwarzania energii elek trycznej lub nawadniania, d) regulację stosunków wodnych, ochronę przed powodzią i me lioracje odwadniające, e) przedsięwzięcia inne niż wymie nione w lit. b—d, stanowiące równorzędny interes publiczny istotny dla zrównoważonego rozwoju;

2) realizacja celów publicznych, któ rym służy sztuczna lub silnie zmie niona jednolita część wód po wierzchniowych, z przyczyn tech nicznych lub z uwagi na niepropor cjonalnie wysokie, w stosunku do spodziewanych korzyści, koszty ich realizacji, nie jest możliwa w inny sposób, mniej obciążający środo wisko.

2. Wyznaczenie jednolitej części wód powierzchniowych jako sztucznej lub silnie zmienionej wymaga szczegóło wego uzasadnienia w planie gospo darowania wodami na obszarze do rzecza i podlega weryfikacji co 6 lat. Art. 38i.

1. Dopuszczalne jest czasowe pogorsze nie stanu jednolitych części wód, je żeli jest ono wynikiem zjawisk o cha rakterze naturalnym lub skutkiem siły wyższej, nadzwyczajnych lub niemoż liwych do przewidzenia, w szczegól ności ekstremalnych zjawisk powo dziowych lub długotrwałej suszy, zdarzeń o charakterze terrorystycz nym, zakłócenia funkcjonowania in frastruktury krytycznej w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.4)) lub nie dających się przewidzieć katastrof, oraz jeżeli zostaną spełnione nastę pujące warunki:

1) zostały podjęte działania mające na celu zapobieżenie dalszemu po gorszeniu stanu wód, które nie za grożą realizacji celów środowisko wych dla pozostałych wód;

2) w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza zostały usta lone warunki i wskaźniki kwalifiko wania okoliczności i zjawisk, po wodujących czasowe pogorszenie stanu jednolitych części wód;

3) działania, o których mowa w pkt 1 i 4, zostały zawarte w programie wodno-środowiskowym kraju i nie zagrożą przywróceniu poprzednie go stanu jednolitych części wód, gdy ustąpią przyczyny czasowego pogorszenia stanu tych wód;

4) oddziaływania okoliczności i zja wisk, powodujących czasowe po gorszenie stanu jednolitych części wód, są corocznie analizowane i zostały podjęte działania mające na celu przywrócenie poprzednie go stanu jednolitych części wód, tak szybko, jak jest to możliwe w warunkach racjonalnego działa nia;

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114. Dziennik Ustaw Nr 32 — 2483 — Poz. 1595) opis skutków okoliczności i zjawisk oraz podjętych i kontynuowanych działań, o których mowa w pkt 1 i 4, zostanie zawarty w najbliższej aktualizacji planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

2. Nie stanowi czasowego pogorszenia stanu jednolitych części wód tymcza sowe wahanie stanu jednolitych czę ści wód, jeżeli jest ono związane z utrzymywaniem wód powierzchnio wych oraz morskich wód wewnętrz nych i brzegu morskiego zgodnie z interesem publicznym, o ile stan tych wód jest przywracany bez ko nieczności prowadzenia działań na prawczych. Art. 38j.

1. Dopuszczalne jest nieosiągnięcie do brego stanu ekologicznego oraz nie zapobieżenie pogorszeniu stanu eko logicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz dobrego po tencjału ekologicznego sztucznych i silnie zmienionych jednolitych czę ści wód powierzchniowych, o których mowa w art. 38d ust. 1 i 2, jeżeli:

1) jest ono skutkiem nowych zmian właściwości fizycznych tych wód albo

2) niezapobieżenie pogorszenia się stanu tych wód ze stanu bardzo dobrego do dobrego jest wynikiem nowych działań człowieka, zgod nych z zasadą zrównoważonego rozwoju i niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa.

2. Dopuszczalne jest nieosiągnięcie do brego stanu oraz niezapobieżenie po gorszeniu stanu jednolitych części wód podziemnych, o których mowa w art. 38e, jeżeli jest ono skutkiem:

1) nowych zmian właściwości fizycz nych jednolitych części wód po wierzchniowych albo

2) zmian poziomu zwierciadła tych wód.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się, jeżeli są spełnione łącznie następujące warun ki:

1) podejmowane są wszelkie działa nia, aby łagodzić skutki negatyw nych oddziaływań na stan jednoli tych części wód;

2) przyczyny zmian i działań, o któ rych mowa w ust. 1 i 2, są szczegó łowo przedstawione w planie gos podarowania wodami na obszarze dorzecza;

3) przyczyny zmian i działań, o któ rych mowa w ust. 1 i 2, są uzasad nione nadrzędnym interesem pub licznym, a pozytywne efekty dla środowiska i społeczeństwa zwią zane z ochroną zdrowia, utrzyma niem bezpieczeństwa oraz zrówno ważonym rozwojem przeważają nad korzyściami utraconymi w na stępstwie tych zmian i działań;

4) zakładane korzyści wynikające ze zmian i działań, o których mowa w ust. 1—3, nie mogą zostać osiąg nięte przy zastosowaniu innych działań, korzystniejszych z punktu widzenia interesów środowiska, ze względu na negatywne uwarunko wania wykonalności technicznej lub nieproporcjonalnie wysokie koszty w stosunku do spodziewa nych korzyści. Art. 38k. Wyznaczanie jednolitych części wód po wierzchniowych jako sztucznych lub sil nie zmienionych, o którym mowa w art. 38h ust. 1, ustalanie mniej rygory stycznych celów środowiskowych, o któ rym mowa w art. 114a ust. 1, dopusz czanie czasowego pogorszenia stanu jednolitych części wód, o którym mowa w art. 38i, oraz stosowanie przepisów, o których mowa w art. 38j, nie może trwale uniemożliwiać ani zagrażać reali zacji:

1) celów środowiskowych ustalonych dla innych jednolitych części wód w granicach tego samego dorzecza;

2) wymogów dotyczących ochrony śro dowiska wynikających z odrębnych przepisów.”; 1

7) w art. 40: a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środo wisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkod liwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania;”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, okreś lając warunki niezbędne dla ochrony jakości wód, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia po wodzi.”, c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a—3c w brzmieniu: „3a. Do wniosku o wydanie decyzji, o której mo wa w ust. 3, należy dołączyć w szczególno ści charakterystykę planowanych działań wraz z ich podstawowymi danymi technicz nymi i opisem planowanej technologii ro bót oraz mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesionym schematem planowanych obiektów i robót. Dziennik Ustaw Nr 32 — 2484 — Poz. 159

3b. Stroną postępowania w sprawie o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 3, jest wnios kodawca, właściciel wody i właściciel wału przeciwpowodziowego. 3c. Decyzja, o której mowa w ust. 3, wygasa, jeżeli w terminie 2 lat od dnia, w którym stała się ostateczna, nie uzyskano wymaga nego pozwolenia wodnoprawnego.”, d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Przepisy ust. 1 pkt 3 i ust. 3—3c stosuje się odpowiednio do wysp oraz przymulisk, o których mowa w art. 18.”; 1

8) w art. 43: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Krajowy program oczyszczania ścieków ko munalnych, którego integralną część stano wi wykaz aglomeracji, o których mowa w ust. 1, oraz wykaz niezbędnych przedsię wzięć w zakresie budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych, sporządza Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, a zatwierdza Rada Ministrów.”, b) w ust. 3b wprowadzenie do wyliczenia otrzymu je brzmienie: „Marszałek województwa przedkłada Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, nie później niż do dnia 31 marca, sprawozdanie z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w województwie, zawie rające:”, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wod nej, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, przedkłada co 2 lata Radzie Ministrów sprawozdanie z wy konania krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.”; 1

9) po art. 49a dodaje się art. 49b w brzmieniu: „Art. 49b.

1. Celem ochrony jednolitych części wód, przeznaczonych do poboru wo dy na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów wymaga jących wody wysokiej jakości, jest za pobieganie pogorszeniu jakości tych jednolitych części wód w taki sposób, aby w szczególności zminimalizować potrzebę ich uzdatniania.

2. Cele środowiskowe, o których mowa w art. 38d—38f, oraz wymagania wy nikające z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.5)) powinny być zrealizowane dla jednolitych części wód, przeznaczonych do poboru wo dy na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

3. Jednolite części wód, przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopa trzenia ludności w wodę przeznaczo ną do spożycia, obejmują:

1) jednolite części wód wykorzysty wane do poboru wody przeznaczo nej do spożycia, dostarczające średnio więcej niż 10 m3 na dobę lub służące więcej niż 50 osobom;

2) jednolite części wód, które są prze widywane do takich celów w przy szłości.”;

20) w art. 50 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Wody powierzchniowe, które nie spełniają wy magań określonych na podstawie ust. 1, nie mogą być wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.”; 2

1) w art. 64: a) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: „1b. Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, w drodze decyzji, stwier dza wygaśnięcie decyzji, o której mowa w ust. 1a, jeżeli stwierdzi trwałe ustanie od noszenia korzyści z urządzeń wodnych.”, b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b—2e w brzmieniu: „2b. Użytkownik budowli piętrzącej, o wysoko ści piętrzenia powyżej 1 m i przepływie średnim rocznym (SSQ) powyżej 1,0 m3/s, jest obowiązany do prowadzenia dziennika gospodarowania wodą. 2c. W dzienniku gospodarowania wodą za mieszcza się w szczególności:

1) odczyty wodowskazowe;

2) pojemność zbiornika;

3) dopływy do zbiornika lub stopnia;

4) odpływ ze zbiornika lub stopnia z po szczególnych urządzeń upustowych;

5) pobory wody przez poszczególne zakła dy. 2d. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia i wzór dziennika gos podarowania wodą, kierując się koniecz nością zaspokojenia potrzeb zakładów w zakresie gospodarowania wodą, zakre sem posiadanych przez zakłady uprawnień oraz sposobem przepuszczania wód po wodziowych, a także uwzględniając czę stotliwość dokonywania wpisów w dzien niku. 2e. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2b, nie dotyczy użytkownika budowli piętrzącej o stałym progu bez możliwości sterowania lub wyposażonej w samoczynne upusty.”,

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578. Dziennik Ustaw Nr 32 — 2485 — Poz. 159

c) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Właściciel budowli piętrzącej jest obowiązany zapewnić prowadzenie badań i pomiarów umożliwiających ocenę stanu technicznego oraz stanu bezpieczeństwa budowli, a w szczególno ści:”, d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. W ramach realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 3, budowle piętrzące stanowią ce własność Skarbu Państwa, zaliczone na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane do I lub II klasy, poddaje się badaniom i pomiarom pozwala jącym opracować ocenę stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa dla tych budowli, wykonywanym przez państwową służbę do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzą cych.”, e) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Badaniom i pomiarom, o których mowa w ust. 4, poddaje się także budowle piętrzą ce stanowiące własność Skarbu Państwa, inne niż wymienione w ust. 4, jeżeli z uwa gi na ich zły stan techniczny zagrażają lub mogą zagrażać bezpieczeństwu. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej sporządza wykaz tych budowli i przekazuje go państwowej służbie do spraw bezpie czeństwa budowli piętrzących.”, f) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: „

6. Właściciel budowli piętrzącej, zaliczonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane do I lub II klasy, przekazuje jeden egzemplarz oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa bu dowli piętrzącej państwowej służbie do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących, w terminie miesiąca od dnia jej odbioru.

7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do właścicieli budowli piętrzących, dla których oceny sta nu technicznego i stanu bezpieczeństwa do konuje państwowa służba do spraw bezpie czeństwa budowli piętrzących.”; 2

2) w art. 64a: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Jeżeli urządzenie wodne zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnopraw nego, właściciel tego urządzenia może wy stąpić z wnioskiem o jego legalizację, do którego dołącza dokumenty wskazane w art. 131 ust. 2.

2. Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może wydać decyzję o le galizacji urządzenia wodnego, jeżeli lokaliza cja tego urządzenia nie narusza przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu prze strzennym oraz przepisów art. 63, ustalając jednocześnie, w drodze postanowienia, wy sokość opłaty legalizacyjnej, wynoszącą 10-krotność opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.”, b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: „

4. W postępowaniu w sprawie o wydanie de cyzji o legalizacji urządzenia wodnego sto suje się przepisy art. 127 ust. 6—8.

5. Jeżeli właściciel urządzenia wodnego nie wystąpił z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, lub nie uzyskał decyzji o legalizacji urządzenia wodnego, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego na kłada na właściciela tego urządzenia, w dro dze decyzji, obowiązek likwidacji urządzenia, ustalając warunki i termin wykonania tego obowiązku.”; 2

3) po art. 64a dodaje się art. 64b w brzmieniu: „Art. 64b. W przypadku nienależytego utrzymywa nia urządzenia wodnego, powodujące go zmianę jego funkcji lub szkodliwe oddziaływanie na grunty, organ właści wy do wydania pozwolenia wodno prawnego może, w drodze decyzji, na kazać przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego lub likwidację szkód, określając warunki i termin wy konania tych czynności.”; 2

4) uchyla się dział V; 2

5) po dziale V dodaje się działy Va i Vb w brzmieniu: „Dział Va Ochrona przed powodzią Art. 88a.

1. Ochrona przed powodzią jest zadaniem organów administracji rządowej i sa morządowej.

2. Użytkownicy wód współpracują z or ganami administracji rządowej i samo rządowej w ochronie przed powodzią, w zakresie określonym w przepisach ustawy oraz w odrębnych przepisach.

3. Ochronę przed powodzią prowadzi się z uwzględnieniem map zagrożenia po wodziowego, map ryzyka powodzio wego oraz planów zarządzania ryzy kiem powodziowym. Art. 88b.

1. Dla obszarów dorzeczy przygotowuje się wstępną ocenę ryzyka powodzio wego.

2. Wstępna ocena ryzyka powodziowego zawiera w szczególności:

1) mapy obszarów dorzeczy, z zazna czeniem granic dorzeczy, granic zlewni, granicy pasa nadbrzeżnego, ukazujące topografię terenu oraz je go zagospodarowanie;

2) opis powodzi historycznych: a) które spowodowały znaczące ne gatywne skutki dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej, zawierający ocenę tych skutków, zasięg powodzi oraz trasy przejścia wezbrania po wodziowego, Dziennik Ustaw Nr 32 — 2486 — Poz. 159

b) jeżeli istnieje prawdopodobień stwo, że podobne zjawiska powo dziowe będą miały znaczące ne gatywne skutki dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej;

3) ocenę potencjalnych negatywnych skutków powodzi mogących wystą pić w przyszłości dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kultu rowego oraz działalności gospodar czej, z uwzględnieniem: a) topografii terenu, b) położenia cieków wodnych i ich ogólnych cech hydrologicznych oraz geomorfologicznych, w tym obszarów zalewowych jako natu ralnych obszarów retencyjnych, c) skuteczności istniejących budowli przeciwpowodziowych i regula cyjnych, d) położenia obszarów zamieszka nych, e) położenia obszarów, na których jest wykonywana działalność gos podarcza;

4) w miarę możliwości — prognozę długofalowego rozwoju wydarzeń, w szczególności wpływu zmian kli matu na występowanie powodzi;

5) określenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Art. 88c.

1. Wstępną ocenę ryzyka powodziowego przygotowuje Prezes Krajowego Zarzą du Gospodarki Wodnej.

2. Wstępną ocenę ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, przygotowuje minister właściwy do spraw gospodarki mor skiej i przekazuje Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, nie póź niej niż na 6 miesięcy przed terminem przygotowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego. Wstępna ocena ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, stanowi integralny element wstępnej oceny ryzyka powodziowego, o której mowa w ust. 1.

3. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przekazuje projekt wstępnej oceny ryzyka powodziowego do zaopi niowania właściwym wojewodom oraz marszałkom województw.

4. Organy, o których mowa w ust. 3, przedstawiają opinię w terminie 45 dni od dnia otrzymania projektu wstępnej oceny ryzyka powodziowego. Brak opinii we wskazanym terminie uznaje się za pozytywne zaopiniowanie pro jektu.

5. Prezes Krajowego Zarządu Gospodar ki Wodnej uzgadnia z ministrem właś ciwym do spraw gospodarki morskiej sposób rozpatrzenia opinii do wstęp nej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych.

6. Prezes Krajowego Zarządu Gospodar ki Wodnej zawiadamia organy opiniu jące o sposobie rozpatrzenia opinii, w terminie 45 dni od dnia ich otrzy mania.

7. Przygotowanie wstępnej oceny ryzy ka powodziowego dla obszarów do rzeczy, których części znajdują się na terytorium innych państw członkow skich Unii Europejskiej, poprzedza się wymianą informacji niezbędnych dla opracowania tej oceny z właściwymi organami tych państw. Wymiana in formacji następuje w trybie i w zakre sie określonym w odrębnych przepi sach.

8. Prezes Krajowego Zarządu Gospodar ki Wodnej przekazuje wstępną ocenę ryzyka powodziowego dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeń stwa.

9. Wstępna ocena ryzyka powodziowe go podlega przeglądowi co 6 lat oraz w razie potrzeby aktualizacji.

10. Przepisy ust. 2—8 stosuje się odpo wiednio do aktualizacji wstępnej oce ny ryzyka powodziowego. Art. 88d.

1. Dla obszarów narażonych na niebez pieczeństwo powodzi wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowe go, sporządza się mapy zagrożenia po wodziowego.

2. Na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się w szczególności:

1) obszary, na których prawdopodo bieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat lub na których istnieje prawdopodobień stwo wystąpienia zdarzenia ekstre malnego;

2) obszary szczególnego zagrożenia powodzią;

3) obszary obejmujące tereny narażo ne na zalanie w przypadku: a) przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, b) zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, c) zniszczenia lub uszkodzenia bu dowli piętrzących, d) zniszczenia lub uszkodzenia bu dowli ochronnych pasa technicz nego. Dziennik Ustaw Nr 32 — 2487 — Poz. 1593. Na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się następujące elementy:

1) zasięg powodzi;

2) głębokość wody lub poziom zwier ciadła wody;

3) w uzasadnionych przypadkach — prędkość przepływu wody lub natę żenie przepływu wody.

4. Na mapach zagrożenia powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, z wyłączeniem ujścio wych odcinków rzek, mogą być przed stawione wyłącznie obszary, o których mowa w ust. 2 pkt 1. Art. 88e.

1. Dla obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2, sporządza się mapy ryzyka powodziowego.

2. Na mapach ryzyka powodziowego przedstawia się:

1) szacunkową liczbę mieszkańców, którzy mogą być dotknięci powo dzią;

2) rodzaje działalności gospodarczej wykonywanej na obszarach, o któ rych mowa w art. 88d ust. 2;

3) instalacje mogące, w razie wystąpie nia powodzi, spowodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo śro dowiska jako całości;

4) występowanie: a) ujęć wody, stref ochronnych ujęć wody lub obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, b) kąpielisk, c) obszarów Natura 2000, parków narodowych oraz rezerwatów przyrody;

5) w uzasadnionych przypadkach: a) obszary, na których mogą wystą pić powodzie, którym towarzyszy transport dużej ilości osadów i ru mowiska, b) potencjalne ogniska zanieczysz czeń wody. Art. 88f.

1. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego sporzą dza Prezes Krajowego Zarządu Gospo darki Wodnej.

2. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrz nych, przygotowują dyrektorzy urzę dów morskich i przekazują Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wod nej, nie później niż na 6 miesięcy przed terminem przygotowania map zagro żenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Mapy zagrożenia po wodziowego oraz mapy ryzyka powo dziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, stano wią integralny element map zagroże nia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego.

3. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przekazuje mapy, o których mowa w ust. 1:

1) dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej;

2) Głównemu Geodecie Kraju;

3) Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska;

4) dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

4. Dyrektorzy regionalnych zarządów gos podarki wodnej, przekazują mapy za grożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego:

1) właściwym dyrektorom urzędów że glugi śródlądowej;

2) właściwym wojewodom;

3) właściwym marszałkom woje wództw;

4) właściwym starostom;

5) właściwym wójtom (burmistrzom, prezydentom miast);

6) właściwym komendantom woje wódzkim i powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

5. Przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego oraz mapach ryzyka powodziowego granice obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2, uwzględnia się w koncepcji przestrzen nego zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowym planie za gospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwe stycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy.

6. Od dnia przekazania map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowe go jednostkom samorządu terytorial nego, wszystkie decyzje o ustaleniu lo kalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzje o warunkach zabudowy na obszarach wykazanych na mapach zagrożenia powodziowego, muszą uwzględniać poziom zagrożenia powo dziowego wynikający z wyznaczenia tych obszarów.

7. Zmiany w dokumentach, o których mo wa w ust. 5, wprowadza się w terminie 18 miesięcy od dnia przekazania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego organom, o któ rych mowa w ust. 4 pkt 2, 3 i 5.

8. Koszty wprowadzenia zmian w planach oraz decyzjach, o których mowa w ust. 5, ponoszą odpowiednio budże ty właściwych gmin albo województw. Dziennik Ustaw Nr 32 — 2488 — Poz. 1599. Przygotowanie map zagrożenia powo dziowego oraz map ryzyka powodzio wego dla obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2, położonych na obsza rach dorzeczy, których części znajdują się na terytorium innych państw człon kowskich Unii Europejskiej, poprzedza się wymianą informacji niezbędnych do opracowania tych map z właściwy mi organami tych państw. Wymiana informacji następuje w trybie i w za kresie określonym w odrębnych prze pisach.

10. Przygotowanie map zagrożenia powo dziowego oraz map ryzyka powodzio wego dla obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2, położonych na obsza rach dorzeczy, których części znajdują się na terytorium państw leżących po za granicami Unii Europejskiej, poprze dza się działaniami mającymi na celu nawiązanie w tym zakresie współpracy z właściwymi organami tych państw. 1

1. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego podlega ją przeglądowi co 6 lat oraz w razie po trzeby aktualizacji. 1

2. Przepisy ust. 2—10 stosuje się odpo wiednio do aktualizacji map zagroże nia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Art. 88g.

1. Dla obszarów dorzeczy oraz dla regio nów wodnych przygotowuje się, na podstawie map zagrożenia powodzio wego oraz map ryzyka powodziowego, plany zarządzania ryzykiem powodzio wym.

2. Plany zarządzania ryzykiem powodzio wym zawierają:

1) mapę obszaru dorzecza, na której są zaznaczone obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi;

2) mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego wraz z opisem wniosków z analizy tych map;

3) opis celów zarządzania ryzykiem po wodziowym;

4) katalog działań służących osiągnię ciu celów zarządzania ryzykiem po wodziowym, z uwzględnieniem ich priorytetu.

3. Przy ustalaniu działań służących osiąg nięciu celów zarządzania ryzykiem po wodziowym uwzględnia się w szcze gólności:

1) koszty oraz korzyści działań podej mowanych dla osiągnięcia celów za rządzania ryzykiem powodziowym;

2) zasięg powodzi, trasy przejścia wez brania powodziowego oraz obszary o potencjalnej retencji wód powo dziowych;

3) cele środowiskowe, o których mo wa w art. 38d—38f;

4) gospodarowanie wodami;

5) sposób uprawy i zagospodarowa nia gruntów;

6) stan planowania i zagospodarowa nia przestrzennego;

7) ochronę przyrody;

8) uprawianie żeglugi morskiej i śród lądowej oraz porty morskie i porty lub przystanie zlokalizowane na wodach śródlądowych uznanych za żeglowne, wraz ze związaną z ni mi infrastrukturą;

9) prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania przed za grożeniami;

10) infrastrukturę krytyczną. Art. 88h.

1. Plany zarządzania ryzykiem powodzio wym dla obszarów dorzeczy przygoto wuje Prezes Krajowego Zarządu Gos podarki Wodnej w uzgodnieniu z mini strem właściwym do spraw gospodar ki wodnej.

2. Plany zarządzania ryzykiem powodzio wym dla regionów wodnych przygoto wują dyrektorzy regionalnych zarzą dów gospodarki wodnej.

3. Plany zarządzania ryzykiem powodzio wym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, przygotowuje mi nister właściwy do spraw gospodarki morskiej i przekazuje Prezesowi Krajo wego Zarządu Gospodarki Wodnej na 18 miesięcy przed terminem przygoto wania planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Plany zarządzania ry zykiem powodziowym od strony mo rza, w tym morskich wód wewnętrz nych, stanowią integralny element pla nów zarządzania ryzykiem powodzio wym, o których mowa w ust. 1.

4. W celu przygotowania planu zarządza nia ryzykiem powodziowym dla obsza ru dorzecza, którego część znajduje się na terytorium innych państw człon kowskich Unii Europejskiej, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wod nej, w uzgodnieniu z ministrem właści wym do spraw gospodarki wodnej, podejmuje współpracę z właściwymi organami tych państw.

5. W celu przygotowania planu zarządza nia ryzykiem powodziowym dla obsza ru dorzecza, którego część znajduje się na terytorium państw leżących poza granicami Unii Europejskiej, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wod nej, w uzgodnieniu z ministrem właści wym do spraw gospodarki wodnej, podejmuje działania mające na celu nawiązanie w tym zakresie współpracy z właściwymi organami tych państw. Dziennik Ustaw Nr 32 — 2489 — Poz. 1596. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, zapewniając aktywny udział wszystkich zainteresowanych w osiąg nięciu celów zarządzania ryzykiem po wodziowym, w szczególności w przy gotowywaniu, przeglądzie oraz aktuali zacji planów zarządzania ryzykiem po wodziowym, podaje do publicznej wia domości, na zasadach i w trybie okreś lonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro dowisko, w celu zgłoszenia uwag, pro jekty planów zarządzania ryzykiem po wodziowym, co najmniej na rok przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczą te plany.

7. Udostępnienie przez Prezesa Krajowe go Zarządu Gospodarki Wodnej, dy rektorów regionalnych zarządów gos podarki wodnej albo ministra właści wego do spraw gospodarki morskiej materiałów źródłowych wykorzysta nych do przygotowania projektów pla nów zarządzania ryzykiem powodzio wym odbywa się na zasadach i w try bie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały wania na środowisko.

8. W terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości projektów planów zarządzania ryzykiem powo dziowym zainteresowani mogą skła dać, do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, pisemne uwagi do ustaleń zawartych w projektach tych planów.

9. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej uzgadnia sposób i zakres uwzględnienia uwag do projektów pla nów zarządzania ryzykiem powodzio wym z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, a w odniesieniu do projektów planów zarządzania ryzy kiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, z ministrem właściwym do spraw gos podarki morskiej.

10. Plany zarządzania ryzykiem powodzio wym podlegają przeglądowi co 6 lat oraz w razie potrzeby aktualizacji. 1

1. Aktualizacja planów zarządzania ryzy kiem powodziowym dotyczy elemen tów, o których mowa w art. 88g ust. 2, i obejmuje w szczególności:

1) wszelkie zmiany lub uaktualnienia dotyczące tych planów, wraz z pod sumowaniem przeglądów wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego i map ry zyka powodziowego;

2) ocenę postępów w realizacji celów zarządzania ryzykiem powodzio wym;

3) opis i wyjaśnienie przyczyn niezrea lizowania zaplanowanych działań zmierzających do osiągnięcia celów zarządzania ryzykiem powodzio wym;

4) opis działań podjętych, a niezapla nowanych w tych planach. 1

2. Przepisy ust. 2—9 stosuje się odpo wiednio do aktualizacji planów zarzą dzania ryzykiem powodziowym. Art. 88i.

1. Organy administracji rządowej i samo rządowej są obowiązane do nieodpłat nego przekazywania danych niezbęd nych do przygotowania wstępnej oce ny ryzyka powodziowego, sporządze nia map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz przy gotowania planów zarządzania ryzy kiem powodziowym organom przygo towującym i sporządzającym te doku menty.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do instytutów badawczych, w zakresie, w jakim po siadają one dane niezbędne do przy gotowania wstępnej oceny ryzyka po wodziowego, sporządzenia map zagro żenia powodziowego i map ryzyka po wodziowego oraz przygotowania pla nów zarządzania ryzykiem powodzio wym. Art. 88j.

1. Minister właściwy do spraw gospodar ki wodnej, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, minister właści wy do spraw administracji publicznej oraz minister właściwy do spraw we wnętrznych określą, w drodze rozpo rządzenia:

1) wymagania dotyczące opracowywa nia map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego;

2) skalę map zagrożenia powodziowe go oraz map ryzyka powodziowego.

2. Wydając rozporządzenie, o którym mo wa w ust. 1, ministrowie kierują się po trzebą sprawnego sporządzenia map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, ze szczególnym uwzględnieniem standardów i zakresu danych zawartych w państwowym za sobie geodezyjnym i kartograficznym. Art. 88k. Ochronę ludzi i mienia przed powodzią realizuje się w szczególności przez:

1) kształtowanie zagospodarowania prze strzennego dolin rzecznych lub tere nów zalewowych;

2) racjonalne retencjonowanie wód oraz użytkowanie budowli przeciwpowo dziowych, a także sterowanie przepły wami wód; Dziennik Ustaw Nr 32 — 2490 — Poz. 1593) zapewnienie funkcjonowania systemu ostrzegania przed niebezpiecznymi zja wiskami zachodzącymi w atmosferze oraz hydrosferze;

4) zachowanie, tworzenie i odtwarzanie systemów retencji wód;

5) budowę, rozbudowę i utrzymywanie budowli przeciwpowodziowych;

6) prowadzenie akcji lodołamania. Art. 88l.

1. Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększa jących zagrożenie powodziowe, w tym:

1) wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów bu dowlanych;

2) sadzenia drzew lub krzewów, z wy jątkiem plantacji wiklinowych na po trzeby regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy bio logicznej dolin rzecznych lub służą cej do wzmacniania brzegów, obwa łowań lub odsypisk;

3) zmiany ukształtowania terenu, skła dowania materiałów oraz wykony wania innych robót, z wyjątkiem ro bót związanych z regulacją lub utrzy mywaniem wód oraz brzegu mor skiego, a także utrzymywaniem, od budową, rozbudową lub przebudo wą wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie.

2. Jeżeli nie utrudni to ochrony przed po wodzią, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji, na obszarach szczególnego za grożenia powodzią, zwolnić od zaka zów określonych w ust. 1.

3. Dyrektor regionalnego zarządu gospo darki wodnej dla stwierdzenia czy za mierzone działanie nie utrudni ochro ny przed powodzią może zasięgnąć opinii państwowej służby hydrologicz no-meteorologicznej.

4. Do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 2, dołącza się charaktery stykę planowanych działań wraz z pod stawowymi danymi technicznymi i opisem planowanej technologii ro bót, mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesionym schematem planowa nych obiektów i robót, a w razie po trzeby, obliczenia hydrauliczne i hy drologiczne.

5. Stroną postępowania o wydanie decy zji, o której mowa w ust. 2, jest wnios kodawca, właściciel wody i właściciel wału przeciwpowodziowego.

6. Decyzja, o której mowa w ust. 2, wy gasa, jeżeli w terminie 2 lat od dnia, w którym stała się ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.

7. Na obszarach szczególnego zagroże nia powodzią, w celu zapewnienia właściwych warunków przepływu wód powodziowych, dyrektor regio nalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji:

1) wskazać sposób uprawy i zagospo darowania gruntów oraz rodzaje upraw wynikające z wymagań ochrony przed powodzią;

2) nakazać usunięcie drzew lub krze wów.

8. Przy wydawaniu decyzji, o której mo wa w ust. 7, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

9. Organem właściwym do wydania de cyzji, o której mowa w ust. 2 i 7, w za kresie pasa technicznego, jest dyrek tor właściwego urzędu morskiego.

10. Stroną postępowania o wydanie de cyzji, o której mowa w ust. 7, jest właściciel wody i posiadacz nierucho mości, której dotyczy ta decyzja. 1

1. Decyzja, o której mowa w ust. 7 pkt 2, wymaga uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Art. 88m. Dla terenów, dla których nie określono obszarów narażonych na niebezpieczeń stwo powodzi, właściwy dyrektor regio nalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze aktu prawa miejscowe go, wprowadzić zakazy, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3, kierując się potrze bą ochrony wód, lub zakazy, o których mowa w art. 88l ust. 1, kierując się względami bezpieczeństwa ludzi i mie nia. Art. 88n.

1. W celu zapewnienia szczelności i sta bilności wałów przeciwpowodziowych zabrania się:

1) przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż korony wałów pojazdami lub konno oraz przepędzania zwierząt, z wyjąt kiem miejsc do tego przeznaczo nych;

2) uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległo ści mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie odpowietrznej;

3) rozkopywania wałów, wbijania słu pów, ustawiania znaków przez nie upoważnione osoby;

4) wykonywania obiektów budowla nych, kopania studni, sadzawek, do łów oraz rowów w odległości mniej szej niż 50 m od stopy wału po stro nie odpowietrznej; Dziennik Ustaw Nr 32 — 2491 — Poz. 1595) uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów.

2. Zakazów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do robót związanych z utrzy mywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowo dziowych.

3. Jeżeli nie wpłynie to na szczelność i stabilność wałów przeciwpowodzio wych, marszałek województwa może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazów określonych w ust. 1.

4. Do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w ust. 3, dołącza się charaktery stykę planowanych działań wraz z pod stawowymi danymi technicznymi i opi sem planowanej technologii robót oraz mapę sytuacyjno-wysokościową z na niesionym schematem planowanych robót. W przypadku planowania robót, które mogą naruszyć strukturę korpu su lub podłoża wałów klasy I, II lub III, dołącza się także badania hydrogeolo giczne wraz z opinią dotyczącą wpływu tych robót na szczelność i stabilność wałów.

5. Stroną postępowania o wydanie decy zji, o której mowa w ust. 3, jest wnios kodawca, właściciel wody i właściciel wału przeciwpowodziowego.

6. Decyzja, o której mowa w ust. 3, wyga sa, jeżeli w terminie 2 lat od dnia, w którym stała się ostateczna, nie uzys kano wymaganego pozwolenia wod noprawnego lub nie rozpoczęto wyko nywania robót lub czynności wskaza nych w ust. 1.

7. Starosta może, w drodze decyzji, naka zać usunięcie drzew lub krzewów z wa łów przeciwpowodziowych oraz tere nów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

8. Decyzja, o której mowa w ust. 7, wy maga uzgodnienia z regionalnym dy rektorem ochrony środowiska. Art. 88o.

1. W przypadku wykonania robót lub czynności, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 3, art. 88l ust. 1 lub art. 88n ust. 1, nieobjętych decyzją, o której mowa w art. 40 ust. 3, art. 88l ust. 2 lub art. 88n ust. 3, organ właściwy do wy dania tej decyzji może nakazać, w dro dze decyzji, przywrócenie stanu nieu trudniającego ochrony przed powodzią i niepowodującego zanieczyszczenia wód, na koszt tego, kto wykonał te ro boty lub czynności.

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, określa się termin przywrócenia stanu nieutrudniającego ochrony przed po wodzią i niepowodującego zanieczysz czenia wód.

3. Drogi, urządzenia do przepędzania zwierząt oraz przejazdy przez wały przeciwpowodziowe wykonuje na swój koszt inwestor budujący wał, a utrzy muje ten, na którym ciąży obowiązek utrzymania drogi, urządzenia lub prze jazdu. Art. 88p.

1. W przypadku ostrzeżenia o nadejściu wezbrania powodziowego dyrektor re gionalnego zarządu gospodarki wod nej, w drodze decyzji, może nakazać zakładowi piętrzącemu wodę obniże nie piętrzenia wody lub opróżnienie zbiornika, bez odszkodowania.

2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalno ści.

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, wy maga uzgodnienia z właściwymi woje wodami. Brak stanowiska w ciągu 2 godzin od chwili przekazania wnios ku o uzgodnienie decyzji uznaje się za dokonanie jej uzgodnienia. Art. 88q.

1. W przypadku wprowadzenia stanu klę ski żywiołowej, w celu zapobieżenia skutkom powodzi, dyrektor regional nego zarządu gospodarki wodnej mo że, w drodze aktu prawa miejscowego, wprowadzić czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód, w szczególności w zakresie poboru wody lub wprowa dzania ścieków do wód lub do ziemi oraz zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych.

2. Wprowadzenie czasowych ograniczeń, o których mowa w ust. 1, zawiesza wy konywanie uprawnień wynikających z pozwoleń wodnoprawnych. Zakła dom nie przysługuje z tego tytułu od szkodowanie. Dział Vb Ochrona przed suszą Art. 88r.

1. Ochrona przed suszą jest zadaniem or ganów administracji rządowej i samo rządowej.

2. Ochronę przed suszą prowadzi się zgodnie z planami przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy oraz planami przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych.

3. Plany przeciwdziałania skutkom suszy, o których mowa w ust. 2, zawierają:

1) analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;

2) propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;

3) propozycje niezbędnych zmian w za kresie korzystania z zasobów wod nych oraz zmian naturalnej i sztucz nej retencji. Dziennik Ustaw Nr 32 — 2492 — Poz. 1594. Plany przeciwdziałania skutkom suszy zawierają także katalog działań służą cych ograniczeniu skutków suszy. Art. 88s.

1. Plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy przygotowuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wod nej i ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi.

2. Plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych przygotowują dyrektorzy regionalnych zarządów gos podarki wodnej.

3. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i dyrektorzy regionalnych za rządów gospodarki wodnej, zapewnia jąc aktywny udział wszystkich zaintere sowanych w przygotowywaniu oraz aktualizacji planów przeciwdziałania skutkom suszy, podają do publicznej wiadomości, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 paź dziernika 2008 r. o udostępnianiu in formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w celu zgłoszenia uwag:

1) harmonogram i program prac zwią zanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy;

2) projekty planów przeciwdziałania skutkom suszy, co najmniej na rok przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczą te plany.

4. Udostępnienie przez Prezesa Krajowe go Zarządu Gospodarki Wodnej i dy rektorów regionalnych zarządów gos podarki wodnej materiałów źródło wych wykorzystanych do przygotowa nia projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy odbywa się na zasa dach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostęp nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

5. W terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości dokumen tów, o których mowa w ust. 3, zaintere sowani mogą składać odpowiednio do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodar ki Wodnej albo dyrektorów regional nych zarządów gospodarki wodnej uwagi do ustaleń zawartych w tych do kumentach.

6. Aktualizacji planów przeciwdziałania skutkom suszy dokonuje się co 6 lat.

7. Przepisy ust. 3—5 stosuje się odpo wiednio do aktualizacji planów prze ciwdziałania skutkom suszy. Art. 88t.

1. W przypadku wprowadzenia stanu klę ski żywiołowej, w celu ograniczenia skutków suszy, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze aktu prawa miejscowego, wprowadzić czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód, w szczególności w zakresie poboru wody lub wprowa dzania ścieków do wód albo do ziemi oraz zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych.

2. Wprowadzenie czasowych ograniczeń, o których mowa w ust. 1, zawiesza wy konywanie uprawnień wynikających z pozwoleń wodnoprawnych. Zakła dom nie przysługuje z tego tytułu od szkodowanie.”; 2

6) w art. 90 w ust. 1: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) przygotowuje: a) wstępną ocenę ryzyka powodziowego, mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, b) plany zarządzania ryzykiem powodzio wym dla obszarów dorzeczy, c) plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy;”, b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem pań stwowej służby hydrologiczno-meteorolo gicznej, państwowej służby hydrogeologicz nej oraz państwowej służby do spraw bez pieczeństwa budowli piętrzących;”; 2

7) w art. 92: a) w ust. 3: — pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) sporządzanie, prowadzenie, weryfikowa nie i bieżące aktualizowanie wykazów obszarów chronionych utworzonych na podstawie przepisów ustawy oraz odręb nych przepisów;”, — uchyla się pkt 5, — pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) sporządzanie planów zarządzania ryzy kiem powodziowym w regionach wod nych;”, — po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu: „6a) współpraca w przygotowywaniu wstęp nej oceny ryzyka powodziowego i pla nów zarządzania ryzykiem powodzio wym; 6b) przygotowywanie planów przeciwdzia łania skutkom suszy w regionach wod nych;”, — uchyla się pkt 9, Dziennik Ustaw Nr 32 — 2493 — Poz. 159

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. W ramach gospodarowania mieniem Skar bu Państwa, związanym z gospodarką wod ną, dyrektor regionalnego zarządu realizuje w imieniu Prezesa Krajowego Zarządu zada nia związane z utrzymywaniem śródlądo wych wód powierzchniowych lub urządzeń wodnych oraz pełni funkcję inwestora w za kresie gospodarki wodnej w regionie wod nym.”, c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „

6. Dyrektor regionalnego zarządu, dla realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, może two rzyć jednostki organizacyjne, w trybie prze pisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.6)).”; 2

8) art. 93 otrzymuje brzmienie: „Art. 9

3.

1. Dyrektor regionalnego zarządu jest po woływany przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa Krajowego Zarządu złożony po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Gospodarki Wodnej. Minister właści wy do spraw gospodarki wodnej, na wniosek Prezesa Krajowego Zarządu złożony po zasięgnięciu opinii Krajo wej Rady Gospodarki Wodnej, odwo łuje dyrektora regionalnego zarządu.

2. Zastępcy dyrektora regionalnego zarzą du są powoływani przez Prezesa Krajo wego Zarządu, spośród osób wyłonio nych w drodze otwartego i konkuren cyjnego naboru, na wniosek dyrektora regionalnego zarządu złożony po za sięgnięciu opinii rady gospodarki wod nej regionu wodnego. Prezes Krajowe go Zarządu, na wniosek dyrektora re gionalnego zarządu złożony po zasięg nięciu opinii rady gospodarki wodnej regionu wodnego, odwołuje zastępców dyrektora regionalnego zarządu.

3. Stanowisko dyrektora regionalnego zarządu może zajmować osoba, która:

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

2) jest obywatelem polskim;

3) korzysta z pełni praw publicznych;

4) nie była skazana prawomocnym wy rokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) nie była karana zakazem zajmowa nia stanowisk kierowniczych w urzę dach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dys ponowaniem środkami publicznymi;

6) posiada kompetencje kierownicze;

7) posiada co najmniej 6-letni staż pra cy na stanowiskach związanych z za daniami z zakresu gospodarowania wodami, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowni czym w jednostkach sektora finan sów publicznych.

4. Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora regionalnego zarządu umieszcza się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie regionalnego zarządu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej regionalnego zarządu i w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właści wego do spraw gospodarki wodnej.

5. Ogłoszenie o naborze zawiera:

1) nazwę i adres regionalnego zarzą du;

2) określenie stanowiska;

3) wymagania związane ze stanowi skiem;

4) zakres zadań wykonywanych na sta nowisku;

5) wskazanie wymaganych dokumen tów;

6) termin i miejsce składania dokumen tów;

7) informację o metodach i technikach naboru.

6. Termin, o którym mowa w ust. 5 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia umieszczenia ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej urzę du obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.

7. Nabór na stanowisko dyrektora regio nalnego zarządu przeprowadza zespół, powołany przez Prezesa Krajowego Za rządu, liczący co najmniej 3 osoby, któ rych wiedza i doświadczenie dają rękoj mię wyłonienia najlepszych kandyda tów. W toku naboru ocenia się do świadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania za dań na stanowisku, na które jest prze prowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.

8. Ocena kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 7, może być do konana na wniosek zespołu przez oso bę niebędącą jego członkiem, która po siada odpowiednie kwalifikacje do do konania tej oceny.

9. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 8, mają obowiązek zacho wania w tajemnicy informacji dotyczą cych osób ubiegających się o stanowi sko, uzyskanych w trakcie naboru.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726. Dziennik Ustaw Nr 32 — 2494 — Poz. 15910. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia Prezesowi Krajowego Za rządu. 1

1. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:

1) nazwę i adres regionalnego zarzą du;

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kan dydatów;

3) imiona, nazwiska i adresy nie wię cej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o nabo rze;

4) informację o zastosowanych meto dach i technikach naboru;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandy data;

6) skład zespołu. 1

2. Ogłoszenie o wyniku naboru umiesz cza się w Biuletynie Informacji Pub licznej regionalnego zarządu i w Biu letynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. 1

3. Ogłoszenie o wyniku naboru zawiera:

1) nazwę i adres regionalnego zarzą du;

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;

3) imiona i nazwiska wybranych kan dydatów oraz ich miejsca zamiesz kania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informa cję o niewyłonieniu kandydata. 1

4. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego mi nistra właściwego do spraw gospo darki wodnej ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bez płatne. 1

5. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 2, powołuje dyrektor regionalnego za rządu. 1

6. Przepisy ust. 3—14 stosuje się odpo wiednio do przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 2.”; 2

9) w art. 100 w ust. 2 uchyla się pkt 2; 30) w dziale VI tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie: „Państwowa służba hydrologiczno-meteorologicz na, państwowa służba hydrogeologiczna oraz pań stwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących”; 3

1) w art. 102: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Państwowa służba hydrologiczno-meteoro logiczna wykonuje zadania państwa w za kresie osłony hydrologicznej i meteorolo gicznej społeczeństwa, środowiska, dziedzic twa kulturowego, gospodarki i rozpoznawa nia zagrożeń niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze lub hydrosfe rze, a także na potrzeby rozpoznania i kształ towania oraz ochrony zasobów wodnych kraju.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: „2a. Państwowa służba do spraw bezpieczeń stwa budowli piętrzących wykonuje zada nia państwa w zakresie nadzoru nad sta nem technicznym i stanem bezpieczeństwa budowli piętrzących. 2b. Kompetencje państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących nie naruszają kompetencji organów nadzoru budowlanego, określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowla ne.”, c) po ust. 4a dodaje się ust. 4b i 4c w brzmieniu: „4b. Państwową służbę do spraw bezpieczeń stwa budowli piętrzących pełni Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 4c. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej posiada i utrzymuje bazę danych historycz nych i bieżących z zakresu stanu technicz nego oraz stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących, zgromadzoną w wyniku ujed noliconych metod określania stanu tech nicznego oraz stanu bezpieczeństwa tych budowli, stanowiącą jednolite źródło infor macji dla organów administracji rządo wej.”; 3

2) w art. 103 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7—9 w brzmieniu: „

7) wykonywanie modelowania hydrologicznego i hydraulicznego w zakresie zagrożeń powo dziowych oraz zjawiska suszy;

8) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie hydrologii, meteorologii i oceanologii;

9) współpraca z organami administracji publicz nej w zakresie ograniczania skutków niebez piecznych zjawisk zachodzących w atmosferze i hydrosferze.”; 3

3) po art. 103 dodaje się art. 103a w brzmieniu: „Art. 103a.

1. Do zadań państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli pię trzących należy:

1) wykonywanie badań i pomiarów pozwalających opracować ocenę stanu technicznego i stanu bezpie czeństwa: Dziennik Ustaw Nr 32 — 2495 — Poz. 159

a) budowli piętrzących stanowią cych własność Skarbu Państwa, zaliczonych na podstawie prze pisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane do I lub II klasy, b) budowli piętrzących stanowią cych własność Skarbu Państwa, innych niż określone w lit. a, wskazanych przez Prezesa Kra jowego Zarządu, które z uwagi na zły stan techniczny zagrażają lub mogą zagrażać bezpieczeń stwu;

2) opracowywanie ocen stanu tech nicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących, o których mowa w pkt 1;

3) prowadzenie bazy danych doty czących budowli piętrzących, za wierającej dane techniczne oraz informacje o lokalizacji, stanie prawnym, stanie technicznym i stanie bezpieczeństwa tych bu dowli;

4) opracowywanie, w oparciu o wy konane oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących, raportu o stanie bez pieczeństwa tych budowli;

5) wyznaczanie i weryfikacja stref za grożenia zalaniem lub podtopie niem terenów położonych poniżej budowli piętrzących, o których mowa w pkt 1, w wyniku awarii lub katastrofy tych budowli;

6) analiza i weryfikacja wytycznych w zakresie wykonywania badań, pomiarów i ocen stanu technicz nego i stanu bezpieczeństwa bu dowli piętrzących, w oparciu o ak tualną wiedzę techniczną;

7) organizowanie szkoleń i semina riów dotyczących bezpieczeństwa budowli piętrzących.

2. Państwowa służba do spraw bezpie czeństwa budowli piętrzących prze kazuje:

1) wyniki badań i pomiarów, o któ rych mowa w ust. 1 pkt 1, oraz oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzą cych, Prezesowi Krajowego Zarzą du oraz właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu, niezwłocz nie po ich opracowaniu;

2) raport, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, Prezesowi Krajowego Zarzą du oraz Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, nie póź niej niż do dnia 31 marca każdego roku.”; 3

4) w art. 104: a) w ust. 1: — pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) podstawową sieć i specjalne sieci pomia rowo-obserwacyjne;”, — pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) biura prognoz meteorologicznych, biura prognoz hydrologicznych i centra mode lowania powodziowego i suszy;”, — w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) organizują, nadzorują i eksploatują pod stawową sieć i specjalne sieci pomiaro wo-obserwacyjne oraz system gromadze nia, przetwarzania i wymiany danych,”, b) w ust. 2: — wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Podstawową sieć pomiarowo-obserwacyj ną stanowią:”, — w pkt 2 uchyla się lit. c, c) w ust. 3: — wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Specjalne sieci pomiarowo-obserwacyjne stanowią:”, — w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i do daje się pkt 5 w brzmieniu: „

5) lotniskowe stacje meteorologiczne.”; 3

5) po art. 104 dodaje się art. 104a w brzmieniu: „Art. 104a. Państwowa służba do spraw bezpie czeństwa budowli piętrzących posiada i utrzymuje:

1) specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia badań i pomiarów sta nu technicznego i stanu bezpieczeń stwa budowli piętrzących;

2) system gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych;

3) komórki organizacyjne, które: a) wykonują badania i pomiary nie zbędne do sporządzenia ocen sta nu technicznego i stanu bezpie czeństwa budowli piętrzących oraz określenia stref zagrożeń, o których mowa w art. 103a ust. 1 pkt 5, b) opracowują oceny stanu technicz nego i stanu bezpieczeństwa bu dowli piętrzących, c) opracowują raport o stanie bez pieczeństwa budowli piętrzących na podstawie analizy oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeń stwa budowli piętrzących, o której mowa w art. 103a ust. 1 pkt 1, Dziennik Ustaw Nr 32 — 2496 — Poz. 159

d) prowadzą prace rozwojowe i me todyczne w zakresie oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeń stwa budowli piętrzących oraz w zakresie określonym w pkt 2 i art. 103a ust. 1 pkt 1, 5 i 6.”; 3

6) w art. 108: a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Osoby wykonujące badania, pomiary, obser wacje oraz prace kontrolne na potrzeby realiza cji przez państwową służbę hydrologiczno-me teorologiczną, państwową służbę hydrogeolo giczną lub państwową służbę do spraw bezpie czeństwa budowli piętrzących zadań, o których mowa w art. 103, 103a ust. 1 lub art. 105, a tak że prace związane z wykonywaniem, obsługą lub utrzymaniem urządzeń pomiarowych służb państwowych, mają prawo do:”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Właściciel nieruchomości jest obowiązany umożliwić wykonanie prac, o których mowa w ust. 1, przez osoby upoważnione przez państwową służbę hydrologiczno-meteoro logiczną, państwową służbę hydrogeolo giczną oraz państwową służbę do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących.”; 3

7) po art. 108 dodaje się art. 108a w brzmieniu: „Art. 108a.

1. Wobec pracowników inżynieryjno -technicznych zatrudnionych w ra mach państwowej służby hydrolo giczno-meteorologicznej wprowadza się rozkład czasu pracy:

1) zmianowy — na stanowiskach, na których jest to konieczne ze wzglę du na szczególne warunki pracy lub warunki atmosferyczne;

2) podstawowy — na pozostałych stanowiskach.

2. Stanowiska, o których mowa w ust. 1, ustala dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

3. Zmianowy rozkład czasu pracy pra cowników, o których mowa w ust. 1, polega na wykonywaniu powierzo nych im zadań nie dłużej niż przez 48 godzin, po których następuje, co najmniej 48 godzin wolnych od pra cy.

4. Podstawowy rozkład czasu pracy pracowników, o których mowa w ust. 1, polega na wykonywaniu powierzonych im zadań w dobo wym wymiarze czasu pracy nie przekraczającym 8 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 3 miesięcy.

5. Czas pracy pracowników, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczającym 6 miesięcy.

6. W szczególnie uzasadnionych przy padkach dyrektor Instytutu Meteoro logii i Gospodarki Wodnej może ustalić indywidualny rozkład czasu pracy pracowników, o których mo wa w ust. 1, w ramach normy czasu pracy, o której mowa w ust. 4.”; 3

8) w art. 109: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Państwowa służba hydrologiczno-meteoro logiczna, państwowa służba hydrogeolo giczna oraz państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących są fi nansowane ze środków budżetu państwa.”, b) w ust. 2: — pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) utrzymanie bieżącej działalności państwo wej służby hydrologiczno-meteorologicz nej, państwowej służby hydrogeologicz nej oraz państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących;

2) utrzymanie, odbudowa, rozbudowa, prze budowa i rozbiórka podstawowej sieci pomiarowo-obserwacyjnej państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej oraz systemu gromadzenia, przetwarza nia i wymiany danych;”, — w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i do daje się pkt 8—10 w brzmieniu: „

8) wykonywanie modelowania hydrologicz no-hydraulicznego szczególnie w zakresie zagrożeń powodziowych i zjawiska suszy;

9) prowadzenie działań edukacyjnych w za kresie hydrologii, meteorologii i oceano logii;

10) współpraca z organami administracji pub licznej, w zakresie ograniczania skutków niebezpiecznych zjawisk zachodzących w atmosferze i hydrosferze.”, c) w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) utrzymanie specjalnych sieci pomiarowo -obserwacyjnych.”, d) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: „

4. Państwowa służba hydrologiczno-meteoro logiczna, państwowa służba hydrogeolo giczna oraz państwowa służba do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących mogą być dofinansowywane z innych środków publicznych, na zasadach dotyczących wy korzystania tych środków.

5. Podmioty, które dla potrzeb działalności gospodarczej lub dla realizacji zadań, o któ rych mowa w ust. 3, korzystają z informacji uzyskanych z:

1) podstawowej sieci pomiarowo-obserwa cyjnej, systemu gromadzenia, przetwarza nia i wymiany danych oraz biur prognoz hydrologicznych i biur prognoz meteoro logicznych państwowej służby hydrolo giczno-meteorologicznej, Dziennik Ustaw Nr 32 — 2497 — Poz. 1592) sieci obserwacyjno-badawczej wód pod ziemnych państwowej służby hydrogeolo gicznej — ponoszą koszty utrzymania, odbudowy, rozbudowy i przebudowy tych sieci, syste mów i biur lub koszty wykonania tych ba dań, pomiarów i ocen, na zasadach uzgod nionych przez strony w umowie.”; 3

9) w art. 110: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Właścicielem informacji zbieranych i prze twarzanych w wyniku realizacji standardo wych procedur przetwarzania informacji przez państwową służbę hydrologiczno-me teorologiczną, państwową służbę hydrogeo logiczną oraz państwową służbę do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących jest Skarb Państwa.”, b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny mogą odpłatnie udostępniać informacje zbierane i przetwarzane w wyniku realizacji standar dowych procedur innym odbiorcom niż określeni w ust. 3 i

4. Wpływy z tego tytułu stanowią dochód, odpowiednio, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej albo Pań stwowego Instytutu Geologicznego i są przeznaczane, odpowiednio, na pełnienie państwowej służby hydrologiczno-meteoro logicznej albo państwowej służby hydrogeo logicznej.”; 40) w art. 113: a) w ust. 1: — pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) plan zarządzania ryzykiem powodzio wym;”, — dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzecza;”, — uchyla się pkt 3, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Dokumentacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3 i 6, aktualizuje się co 6 lat.”, c) w ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) wykazy wielkości emisji i stężeń: a) substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38d ust. 4, b) innych substancji, niż wskazane w lit. a, powodujących zanieczyszczenie — dla których zostały określone środowi skowe normy jakości;”, d) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) jednolitych części wód, przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia lud ności w wodę przeznaczoną do spożycia, o których mowa w art. 49b ust. 3;”, e) uchyla się ust. 5; 4

1) uchyla się art. 113a; 4

2) po art. 113a dodaje się art. 113b w brzmieniu: „Art. 113b.

1. Program wodno-środowiskowy kra ju określa podstawowe i uzupełnia jące działania zmierzające do popra wy lub utrzymania dobrego stanu wód w poszczególnych obszarach dorzeczy.

2. Działania podstawowe, o których mowa w ust. 1, są ukierunkowane na spełnienie minimalnych wymo gów i obejmują:

1) działania umożliwiające wdroże nie przepisów dotyczących ochro ny wód, w szczególności działa nia: a) służące zaspokajaniu obecnych i przyszłych potrzeb wodnych w zakresie zaopatrzenia ludno ści w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w rozu mieniu ustawy z dnia 7 czerw ca 2001 r. o zbiorowym zaopa trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, b) służące ochronie siedlisk lub gatunków zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, c) służące kontroli zagrożeń wy padkami z udziałem substancji niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony śro dowiska, d) związane z oceną oddziały wania przedsięwzięć na śro dowisko oraz na obszar Natura 2000, e) służące właściwemu wykorzy staniu osadów ściekowych, f) służące zapobieganiu zanie czyszczeniom ze źródeł rolni czych, o których mowa w art. 47;

2) działania służące wdrożeniu zasa dy zwrotu kosztów usług wod nych, uwzględniającej wkład wniesiony przez użytkowników wód oraz koszty środowiskowe i koszty zasobowe;

3) działania służące propagowaniu skutecznego i zrównoważonego korzystania z wody w celu niedo puszczenia do zagrożenia realiza cji celów środowiskowych;

4) działania prewencyjne, ochronne i kontrolne, związane z ochroną wód przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł punkto wych i obszarowych; Dziennik Ustaw Nr 32 — 2498 — Poz. 1595) działania uniemożliwiające znacz ny wzrost stężeń substancji prio rytetowych, określonych w prze pisach wydanych na podstawie art. 38d ust. 4, charakteryzujących się zdolnością do akumulacji, w osadach lub organizmach ży wych;

6) działania na rzecz optymalizowa nia zasad kształtowania zasobów wodnych i warunków korzystania z nich, w tym działania na rzecz kontroli poboru wody;

7) ograniczanie poboru słodkich wód powierzchniowych i wód podziemnych, a także ogranicza nie piętrzenia słodkich wód po wierzchniowych, z uwzględnie niem potrzeby rejestrowania ta kich ograniczeń;

8) ograniczanie sztucznego zasilania wód podziemnych, które jest do puszczalne tylko przy założeniu, że dokonywany w tym celu pobór wody powierzchniowej lub wody podziemnej nie zagrozi osiągnię ciu celów środowiskowych, usta lonych dla wód zasilanych lub za silających;

9) działania służące eliminowaniu lub ograniczaniu zanieczyszczeń ze źródeł obszarowych, w tym stanowienie przepisów prawa po wszechnie obowiązującego;

10) działania służące temu, aby zna czące oddziaływania na stan wód, nieobjęte działaniami wymienio nymi w pkt 1—9, zostały poprze dzone przedsięwzięciami zapew niającymi utrzymanie warunków hydromorfologicznych jednoli tych części wód na takim pozio mie, który umożliwi osiągnięcie wymaganego stanu ekologiczne go lub dobrego potencjału ekolo gicznego, w przypadku sztucz nych lub silnie zmienionych jed nolitych części wód; 1

1) niewprowadzanie zanieczyszczeń bezpośrednio do wód podziem nych, rozumiane jako wprowadza nie w inny sposób niż przez prze siąkanie przez glebę i podglebie, z zastrzeżeniem wyjątków okreś lonych w odrębnych przepisach, o ile nie zagrożą one osiągnięciu celów środowiskowych dla jedno litych części wód podziemnych; 1

2) działania służące eliminowaniu substancji priorytetowych z wód powierzchniowych oraz stopnio wemu ograniczaniu innych zanie czyszczeń, jeżeli mogłyby one za grozić osiągnięciu celów środo wiskowych ustalonych dla tych wód; 1

3) działania zapobiegające uwal nianiu w znaczących ilościach substancji szczególnie szkodli wych dla środowiska wodnego z instalacji technicznych, a także służące zapobieganiu lub łago dzeniu skutków zanieczyszczeń niedających się przewidzieć, w tym przez stosowanie syste mów wczesnego ostrzegania, a w przypadku zaistnienia nieda jących się przewidzieć okolicz ności — niezbędne środki dla zredukowania zagrożeń dla eko systemów wodnych.

3. Realizacja działań, o których mowa w ust. 2, nie powinna:

1) powodować wzrostu zanieczysz czenia wód morskich;

2) przyczyniać się bezpośrednio ani pośrednio do wzrostu zanieczysz czenia śródlądowych wód po wierzchniowych, chyba że byłoby to z korzyścią dla środowiska jako całości.

4. Działania, o których mowa w ust. 2 pkt 6—10, podlegają bieżącej weryfi kacji i, w miarę potrzeby, aktualiza cji.

5. Działania uzupełniające, o których mowa w ust. 1, są ukierunkowane w szczególności na osiągnięcie ce lów środowiskowych i mogą wska zywać:

1) środki prawne, administracyjne i ekonomiczne niezbędne do za pewnienia optymalnego wdroże nia przyjętych działań;

2) wynegocjowane porozumienia dotyczące korzystania ze środo wiska;

3) działania na rzecz ograniczenia emisji;

4) zasady dobrej praktyki;

5) rekonstrukcję terenów podmok łych;

6) działania służące efektywnemu korzystaniu z wody i ponownemu jej wykorzystaniu, przede wszyst kim promowanie technologii po legających na efektywnym wyko rzystaniu wody w przemyśle i wo dooszczędnych technik nawod nień;

7) przedsięwzięcia techniczne, ba dawcze, rozwojowe, demonstra cyjne i edukacyjne.

6. Dla potrzeb sporządzania programu wodno-środowiskowego kraju prze prowadza się analizy ekonomiczne związane z korzystaniem z wód, z uwzględnieniem zasady zwrotu Dziennik Ustaw Nr 32 — 2499 — Poz. 159

kosztów usług wodnych oraz długo terminowych prognoz dotyczących możliwości zaspokojenia potrzeb w zakresie korzystania z zasobów wodnych na obszarze dorzecza.

7. Usługi wodne oznaczają działalność umożliwiającą gospodarstwom do mowym, instytucjom publicznym i podmiotom gospodarczym zaspo kojenie ich potrzeb wodnych, w szczególności przez:

1) utrzymywanie i kształtowanie za sobów wodnych, przede wszyst kim przez piętrzenie, pobór, ma gazynowanie, uzdatnianie i dys trybucję wody;

2) odbieranie, oczyszczanie i odpro wadzanie ścieków.

8. W przypadku stwierdzenia, na pod stawie wyników monitoringu wód lub innych danych, w toku opraco wywania projektu programu wodno -środowiskowego kraju, że osiągnię cie celów środowiskowych jest za grożone, należy:

1) dokonać analizy przyczyn tych za grożeń;

2) poddać przeglądowi udzielone pozwolenia wodnoprawne;

3) poddać przeglądowi i dostoso wać programy monitoringu wód;

4) uzupełnić program wodno-środo wiskowy kraju o dodatkowe dzia łania.

9. Program wodno-środowiskowy kra ju podlega przeglądowi co 6 lat i w razie potrzeby aktualizacji.

10. Działania zawarte w aktualizacjach zostaną wprowadzone w ciągu 3 lat od ich ustalenia.”; 4

3) w art. 114 w ust. 1: a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) wykazy obszarów chronionych, o których mowa w art. 113 ust. 4, wraz z graficznym przedstawieniem przebiegu ich granic oraz określeniem podstaw prawnych ich utwo rzenia;”, b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „3a) wykazy, o których mowa w art. 113 ust. 3 pkt 1a, wraz z ich graficznym przedstawie niem, o ile jest dostępne;”; 4

4) art. 114a otrzymuje brzmienie: „Art. 114a.

1. Dopuszcza się ustalenie mniej rygo rystycznych celów środowiskowych niż określone w art. 38d i 38e dla wy branych jednolitych części wód, któ re są w takim stopniu zmienione działalnością człowieka lub których naturalne warunki są takie, że osiąg nięcie tych celów byłoby niewyko nalne lub rodziłoby nieproporcjonal nie wysokie koszty w stosunku do spodziewanych korzyści i jednocześ nie:

1) potrzeby w zakresie środowiska, społeczne lub gospodarcze, za spokajane przez taką działalność człowieka, nie mogą być zaspoko jone za pomocą innych działań, korzystniejszych z punktu widze nia środowiska i bez ponosze nia nieproporcjonalnie wysokich kosztów w stosunku do spodzie wanych korzyści;

2) dla wód powierzchniowych osią ga się najlepszy z możliwych stan ekologiczny i chemiczny przy da nych oddziaływaniach, których nie można byłoby w racjonalny spo sób uniknąć z powodu charakteru działalności człowieka lub rodzaju zanieczyszczenia;

3) dla wód podziemnych zachodzą możliwie jak najmniejsze zmiany dobrego stanu ilościowego i do brego stanu chemicznego przy danych oddziaływaniach, których nie można byłoby w racjonalny sposób uniknąć z powodu charak teru działalności człowieka lub ro dzaju zanieczyszczenia;

4) nie zachodzi dalsze pogorszenie stanu jednolitych części wód.

2. Mniej rygorystyczne cele środowi skowe zawiera się i szczegółowo uzasadnia w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz weryfikuje co 6 lat.”; 4

5) w art. 116 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Warunki korzystania z wód zlewni sporządza się dla obszarów, dla których w wyniku ustaleń planu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1a, jest konieczne określenie szczególnych zasad ochrony zasobów wodnych, a zwłaszcza ich ilości i jakości, w celu osiągnięcia dobrego sta nu wód.”; 4

6) uchyla się art. 117; 4

7) art. 118 otrzymuje brzmienie: „Art. 11

8. Ustalenia planów, o których mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1a—2a, uwzględnia się w koncepcji przestrzennego zagos podarowania kraju, strategii rozwoju województwa, planach zagospodarowa nia przestrzennego województwa, stu dium uwarunkowań i kierunków zagos podarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospo darowania przestrzennego.”; Dziennik Ustaw Nr 32 — 2500 — Poz. 159

4

8) w art. 119: a) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) Prezes Krajowego Zarządu podejmuje dzia łania, o których mowa w art. 113b ust. 8 pkt 1 i 4;

2) Główny Inspektor Ochrony Środowiska podejmuje działania, o których mowa w art. 113b ust. 8 pkt 3.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Rada Ministrów zatwierdza i ogłasza w Dzien niku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”:

1) plan gospodarowania wodami na obsza rze dorzecza;

2) plan zarządzania ryzykiem powodzio wym;

3) plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzecza.”; 4

9) po art. 119 dodaje się art. 119a w brzmieniu: „Art. 119a. Opracowanie planów zarządzania ryzy kiem powodziowym i ich przeglądy przeprowadza się w sposób skoordy nowany z przeglądami planów gospo darowania wodami na obszarze dorze cza.”; 50) w art. 122: a) w ust. 2 część wspólna wyliczenia otrzymuje brzmienie: „ — na obszarach szczególnego zagrożenia po wodzią, jeżeli wydano decyzje, o których mo wa w art. 40 ust. 3 i art. 88l ust. 2.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Pozwolenie wodnoprawne, o którym mo wa w ust. 2 pkt 2 i 3, nie jest wymagane na obszarze pasa technicznego utworzonego dla morza terytorialnego lub morskich wód wewnętrznych, z wyłączeniem ujściowych odcinków rzek.”, c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Obowiązek posiadania pozwolenia wodno prawnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, dotyczy także wytwórcy ścieków przemy słowych zawierających substancje szcze gólnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na pod stawie art. 45a ust. 1.”; 5

1) w art. 123: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Jeżeli o wydanie pozwolenia wodnoprawne go ubiega się kilka zakładów, których działal ność wzajemnie się wyklucza z powodu sta nu zasobów wodnych, pierwszeństwo w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego mają zakłady, które będą pobierać wodę w celu zaopatrzenia ludności w wodę prze znaczoną do spożycia, następnie — zakłady, których korzystanie z wód przyczyni się do zwiększenia naturalnej lub sztucznej retencji wód lub poprawy stosunków biologicznych w środowisku wodnym, a w dalszej kolejno ści właściciele oraz posiadacze samoistni i zależni innych obiektów, instalacji lub urzą dzeń infrastruktury krytycznej.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Jeżeli jednym z zakładów ubiegających się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest właściciel urządzenia wodnego ko niecznego do realizacji tego pozwolenia, pierwszeństwo w uzyskaniu pozwolenia przysługuje temu zakładowi.”; 5

2) w art. 124 pkt 11 otrzymuje brzmienie: „1

1) odbudowę, rozbudowę, przebudowę lub roz biórkę urządzeń pomiarowych służb pań stwowych na obszarach szczególnego zagro żenia powodzią, jeżeli wydano decyzję, o któ rej mowa w art. 88l ust. 2.”; 5

3) w art. 125 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) ustaleń planu gospodarowania wodami na ob szarze dorzecza, z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 38j, lub ustaleń warun ków korzystania z wód regionu wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni;”; 5

4) w art. 127: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Pozwolenie wodnoprawne na wycinanie roślin z wód lub z brzegu oraz wydobywanie kamienia, żwiru, piasku oraz innych materia łów z wód lub z obszarów szczególnego za grożenia powodzią wydaje się na okres nie dłuższy niż 5 lat.”, b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. Stroną postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:

1) wnioskodawca ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego;

2) właściciel wody;

3) właściciel urządzeń kanalizacyjnych, do których wprowadzane będą ścieki prze mysłowe zawierające substancje szcze gólnie szkodliwe dla środowiska wodne go;

4) właściciel istniejącego urządzenia wodne go znajdującego się w zasięgu oddziały wania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych;

5) władający powierzchnią ziemi położoną w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych;

6) uprawniony do rybactwa w zasięgu od działywania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.”, Dziennik Ustaw Nr 32 — 2501 — Poz. 159

c) po ust. 7 dodaje się ust. 7a—7c w brzmieniu: „7a. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego przekracza 20, do stron innych niż:

1) wnioskodawca,

2) właściciel wody,

3) właściciel urządzeń wodnych,

4) uprawniony do rybactwa — stosuje się przepis art. 49 Kodeksu po stępowania administracyjnego. 7b. Dyrektor regionalnego zarządu, marszałek województwa albo starosta podlega wyłą czeniu od załatwienia sprawy, w której jest wnioskodawcą. 7c. W przypadku, o którym mowa w ust. 7b, sprawę załatwia odpowiednio dyrektor re gionalnego zarządu, marszałek wojewódz twa wyznaczony przez Prezesa Krajowego Zarządu albo starosta wyznaczony przez właściwego dyrektora regionalnego zarzą du.”, d) uchyla się ust. 9; 5

5) w art. 128: a) w ust. 1: — pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) ilość pobieranej lub odprowadzanej wo dy, w tym maksymalną ilość m3 na godzi nę i średnią ilość m3 na dobę oraz maksy malną ilość m3 na rok;”, — po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu: „1b) tryb pracy elektrowni wodnej;”, — pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) opis urządzenia wodnego, w tym położe nie za pomocą współrzędnych geograficz nych oraz podstawowe parametry cha rakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania;”, — po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: „8a) przedsięwzięcia i działania niezbędne dla spełnienia warunków, o których mo wa w art. 38j, jeżeli jest to uzasadnio ne;”, — pkt 9a otrzymuje brzmienie: „9a) sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranej wody w stanie pierwotnym;”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Instrukcję gospodarowania wodą na korzys tanie z wód powierzchniowych za pomocą urządzeń do jej piętrzenia lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakła dów zatwierdza się w pozwoleniu wodno prawnym i doręcza się właściwemu dyrekto rowi regionalnego zarządu, właścicielowi wody oraz zakładom, których dotyczy in strukcja gospodarowania wodą.”, c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „

5. Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego przekazuje do właściwego dyrektora regionalnego zarządu informację o pozwoleniu wodnoprawnym, które wygas ło z mocy prawa, zostało zmienione albo cofnięte, albo którego wygaśnięcie zostało stwierdzone w drodze decyzji.”; 5

6) w art. 132: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Operat sporządza się także na elektronicz nych nośnikach danych jako dokument tekstowy, zaś część graficzną operatu w po staci plików typu wektorowego lub rastro wego.”, b) w ust. 2: — po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) opis urządzenia wodnego, w tym poło żenie za pomocą współrzędnych geo graficznych oraz podstawowe parame try charakteryzujące to urządzenie i wa runki jego wykonania;”, — po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „3a) charakterystykę odbiornika ścieków ob jętego pozwoleniem wodnoprawnym;”, — pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: „

4) ustalenia wynikające z planu gospodaro wania wodami na obszarze dorzecza i wa runków korzystania z wód regionu wod nego;

5) określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych;”, c) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) określenie w m3 wielkości maksymalnego godzinowego, średniego dobowego oraz maksymalnego rocznego poboru wody;”, d) w ust. 5: — uchyla się pkt 1a i 1b, — po pkt 1b dodaje się pkt 1c—1e w brzmieniu: „1c) określenie w m3 wielkości zrzutu ście ków maksymalnego godzinowego, śred niego dobowego oraz maksymalnego rocznego; 1d) określenie stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji zanie czyszczeń w ściekach lub — w przypad ku ścieków przemysłowych — dopusz czalnych ilości zanieczyszczeń, w szcze gólności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypa dających na jednostkę wykorzystywane go surowca, materiału, paliwa lub po wstającego produktu oraz przewidywa ny sposób i efekt ich oczyszczania; Dziennik Ustaw Nr 32 — 2502 — Poz. 159

1e) wyniki pomiarów ilości i jakości ście ków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane;”, e) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „

9. Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może odstąpić od niektó rych wymagań dotyczących operatu, z wyłą czeniem wymagania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2a.”; 5

7) w art. 135 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.”; 5

8) w art. 136 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) jest to konieczne dla osiągnięcia celów środo wiskowych w zakresie wynikającym z planu gospodarowania wodami na obszarze dorze cza, warunków korzystania z wód regionu wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni i uzasadnione wynikami monitoringu wód.”; 5

9) w art. 140: a) w ust. 2 pkt 1a i 2 otrzymują brzmienie: „1a) o których mowa w art. 122 ust. 1, jeżeli do tyczą korzystania z wód i wykonywania urządzeń wodnych w sztucznych zbiorni kach wodnych usytuowanych na wodach płynących, będących przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

2) na wykonanie budowli przeciwpowodzio wych;”, b) ust. 2a otrzymuje brzmienie: „2a. Dyrektor regionalnego zarządu wydaje po zwolenia wodnoprawne, w przypadku gdy szczególne korzystanie z wód lub wykony wanie urządzeń wodnych, w całości lub w części, odbywa się na terenach zamknię tych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony śro dowiska, a odrębne przepisy nie stanowią inaczej.”, c) uchyla się ust. 2b; 60) w art. 153: a) w ust. 2: — pkt 11 otrzymuje brzmienie: „1

1) stref i obszarów ochronnych ustanowio nych na podstawie ustawy;”, — po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu: „11a) obszarów szczególnego zagrożenia po wodzią oraz obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;”, b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) dokumenty planistyczne, o których mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1a—5.”; 6

1) w art. 155a ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1. Monitoring wód ma na celu pozyskanie infor macji o stanie wód powierzchniowych i pod ziemnych oraz obszarów chronionych, o któ rych mowa w art. 113 ust. 4, dla potrzeb plano wania w gospodarowaniu wodami oraz oceny osiągania celów środowiskowych.

2. Badania i oceny stanu wód powierzchniowych, stanu wód podziemnych oraz obszarów chro nionych, o których mowa w art. 113 ust. 4, do konuje się w ramach państwowego monitorin gu środowiska.”; 6

2) w art. 156 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: „1

1) przestrzegania warunków obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych oraz na obsza rach szczególnego zagrożenia powodzią;”; 6

3) w art. 164: a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej państwa udzielanej w formie do tacji podmiotowej z budżetu państwa prze znaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związa nych z utrzymaniem wód i urządzeń wod nych, z wyłączeniem zadań, na realizację których została udzielona inna dotacja.”, b) po ust. 5 dodaje ust. 5a—5d w brzmieniu: „5a. Spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorzą du terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finanso wanie lub dofinansowanie inwestycji. 5b. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 5a, polega na udzielaniu dotacji celowej w ro zumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierp nia 2009 r. o finansach publicznych z budże tów jednostek samorządu terytorialnego. 5c. Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 5b, tryb postępowania w spra wie udzielania dotacji i sposób jej rozlicza nia określają organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w drodze uchwa ły. 5d. Udzielenie dotacji określonej w ust. 5b następuje na podstawie umowy zawartej przez jednostkę samorządu terytorialnego ze spółką wodną. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis, jej udzielenie następuje z uwzględ nieniem warunków dopuszczalności tej po mocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.”, c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. Udzielenie spółce wodnej wykonującej urzą dzenia melioracji wodnych pomocy, o której mowa w ust. 5 i 5a, może nastąpić wówczas, gdy obszar przewidziany do melioracji sta nowi zwarty kompleks, zasięg oraz projekt techniczny melioracji zostały uzgodnione z wojewodą, a udział własny członków spół ki wodnej odpowiada co najmniej kwocie wyliczonej zgodnie z art. 74 ust. 2 pkt 1 oraz z art. 78 ust. 1.”; Dziennik Ustaw Nr 32 — 2503 — Poz. 159

6

4) w art. 185 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Do naprawienia szkód, o których mowa w usta wie, z wyłączeniem przepisów art. 88l—88q oraz art. 88t, stosuje się przepisy art. 186—188.”; 6

5) w art. 190 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Kto wbrew postanowieniom art. 65 ust. 1 pkt 3, art. 88n ust. 1 oraz art. 107 ust. 2 pkt 2 wykonu je w pobliżu urządzeń wodnych lub pomiaro wych roboty lub czynności zagrażające tym urządzeniom — podlega grzywnie, karze ogra niczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”; 6

6) w art. 194 pkt 13 otrzymuje brzmienie: „1

3) wykonuje na obszarach szczególnego zagro żenia powodzią roboty lub czynności utrud niające ochronę przed powodzią, zwiększają ce zagrożenie powodziowe lub zanieczyszcza jące wody,”. Art.

2. W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obsza rach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administra cji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.7)) w art. 42 w ust. 2 po pkt 26 dodaje się pkt 26a w brzmieniu: „26a) wykonywania zadań w dziedzinie ochrony przed powodzią, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne;”. Art.

3. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) w art. 62:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, z zastrzeże niem ust. 5—6a, przeprowadzają osoby posia dające uprawnienia budowlane w odpowied niej specjalności.”;

2) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: „6a. Kontrolę stanu technicznego i stanu bezpie czeństwa budowli piętrzących mogą przepro wadzać także upoważnieni pracownicy pań stwowej służby do spraw bezpieczeństwa bu dowli piętrzących.”. Art.

4. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra wo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 400a w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) opracowywanie planów służących gospodaro waniu wodami, planów zarządzania ryzykiem powodziowym, planów przeciwdziałania skut kom suszy oraz tworzenie i utrzymanie kata stru wodnego;”;

2) w art. 401c ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż połowa kwoty przychodów, o których mowa w art. 401 ust. 7 pkt 2, po po mniejszeniu o koszty obsługi tych przychodów, przeznacza się na:

1) finansowanie potrzeb geologii w zakresie poznania budowy geologicznej kraju oraz w zakresie gospodarki zasobami złóż kopa lin i wód podziemnych;

2) przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwido wanie ich skutków dla środowiska.”. Art.

5. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o plano waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.9)) wprowadza się następu jące zmiany:

1) w art. 10 w ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie: „1

1) obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych;”;

2) w art. 11 w pkt 6 lit. i otrzymuje brzmienie: „i) dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w zakresie zagospodarowania obsza rów szczególnego zagrożenia powodzią,”;

3) w art. 15 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalo nych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz ob szarów osuwania się mas ziemnych;”;

4) w art. 39 w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) obszary szczególnego zagrożenia powodzią;”;

5) w art. 53 w ust. 4 pkt 11 otrzymuje brzmienie: „1

1) dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej — w odniesieniu do: a) przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest marsza łek województwa lub dyrektor regionalne go zarządu gospodarki wodnej,

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657.

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043. Dziennik Ustaw Nr 32 — 2504 — Poz. 159

b) obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Pra wo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.

10) ), w zakresie wa runków zabudowy i zagospodarowania te renu;”. Art.

6. W ustawie z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmia nie ustawy — Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 108

7) uchyla się art. 20. Art.

7. W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.11)) w art. 81 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowisko wych zawartych w planie gospodarowania woda mi na obszarze dorzecza organ właściwy do wy dania decyzji o środowiskowych uwarunkowa niach odmawia zgody na realizację przedsięwzię cia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne.”. Art.

8. Ograniczenia emisji do wód, o których mo wa w art. 38c ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmie niu nadanym niniejszą ustawą, należy zapewnić w ter minie do dnia 22 grudnia 2012 r., o ile odrębne przepi sy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej nie określają innego terminu ograniczenia emisji dla źródeł zanieczyszczeń punktowych lub obszarowych. Art.

9.

1. Cele środowiskowe, o których mowa w art. 38d i 38e, ustawy wymienionej w art. 1, należy osiągnąć do dnia 22 grudnia 2015 r.

2. Cele środowiskowe, o których mowa w art. 38f, ustawy wymienionej w art. 1, należy osiągnąć do dnia 22 grudnia 2015 r., o ile z odrębnych przepisów z za kresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej nie wynika inaczej.

3. Dopuszcza się przedłużenie określonego w ust. 1 terminu stopniowego osiągnięcia celów śro dowiskowych dla wybranych jednolitych części wód, których stan nie ulega dalszemu pogarszaniu, a jed nocześnie każda niezbędna poprawa ich stanu nie mo że być w sposób racjonalny osiągnięta do dnia 22 grudnia 2015 r. ze względu na co najmniej jedną z następujących przyczyn:

1) z uwagi na możliwości techniczne, poprawa stanu tych wód może być osiągnięta wyłącznie w eta pach przekraczających określony termin;

2) uzyskanie poprawy stanu tych wód w tym termi nie skutkowałoby nieproporcjonalnie wysokimi kosztami w stosunku do spodziewanych korzyści;

3) naturalne warunki nie pozwalają na zgodną z ter minem poprawę stanu tych wód.

4. Przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 3, jest ograniczone do maksymalnie dwóch kolejnych uaktualnień planu gospodarowania wodami na ob szarze dorzecza, chyba że warunki naturalne uniemoż liwiają osiągnięcie celów środowiskowych.

5. W planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza:

1) określa się i szczegółowo uzasadnia przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 3;

2) wskazuje się przyczyny każdego opóźnienia w pod jęciu działań określonych w programie wodno -środowiskowym kraju, służących stopniowemu osiągnięciu celów środowiskowych w przedłużo nym terminie;

3) podaje się harmonogram wdrażania działań służą cych osiągnięciu celów środowiskowych w prze dłużonym terminie.

6. Przedłużanie terminu stopniowego osiągnięcia celów środowiskowych, o którym mowa ust. 3, nie może trwale uniemożliwiać ani zagrażać realizacji:

1) celów środowiskowych ustalonych dla innych jed nolitych części wód w granicach tego samego do rzecza;

2) wymogów dotyczących ochrony środowiska wyni kających z odrębnych przepisów. Art.

10.

1. Dyrektorzy regionalnych zarządów gos podarki wodnej przygotują plany zarządzania ryzy kiem powodziowym dla regionów wodnych w termi nie do dnia 22 listopada 2015 r.

2. Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej dokonają przeglądu oraz w razie potrzeby pierwszej aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych w terminie do dnia 22 grudnia 2021 r.

3. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionów wodnych podlegają ogłoszeniu w woje wódzkim dzienniku urzędowym województw, których dotyczą, nie później niż do dnia 22 grudnia 2015 r. Art. 1

1.

1. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej:

1) przygotuje: a) wstępną ocenę ryzyka powodziowego w termi nie do dnia 22 grudnia 2011 r.,

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159. 1

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 963 i Nr 182, poz. 1228. Dziennik Ustaw Nr 32 — 2505 — Poz. 159

b) mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego w terminie do dnia 22 grudnia 2013 r., c) plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy w terminie do dnia 22 listo pada 2015 r.;

2) dokona: a) przeglądu oraz w razie potrzeby pierwszej aktu alizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego w terminie do dnia 22 grudnia 2018 r., b) przeglądu oraz w razie potrzeby pierwszej aktu alizacji map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego w terminie do dnia 22 grudnia 2019 r., c) przeglądu oraz w razie potrzeby pierwszej aktu alizacji planów zarządzania ryzykiem powodzio wym dla obszarów dorzeczy w terminie do dnia 22 listopada 2021 r.

2. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol ski” nie później niż do dnia 22 grudnia 2015 r. Art. 1

2.

1. Program wodno-środowiskowy kraju, opracowany przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podlega przeglądowi oraz w razie potrzeby aktualizacji nie później niż do dnia 21 grudnia 2015 r.

2. Działania zawarte w programie wodno-środowi skowym kraju, o którym mowa w ust. 1, zostaną pod jęte w terminie do dnia 22 grudnia 2012 r. Art. 1

3. Plany gospodarowania wodami na obsza rze dorzecza, opracowane przed dniem wejścia w ży cie niniejszej ustawy, zachowują ważność do dnia wy dania nowych planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, jednak nie dłużej niż do dnia 22 grudnia 2015 r. Art. 1

4. Studium ochrony przeciwpowodziowej, sporządzone przez właściwego dyrektora regionalne go zarządu gospodarki wodnej, zachowuje ważność do dnia sporządzenia mapy zagrożenia powodziowe go. Art. 1

5. Aktualizację, o której mowa w art. 113 ust. 2a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, sporządza się po raz pierw szy w terminie do dnia 22 grudnia 2013 r. Art. 1

6. Wykazy określone w art. 113 ust. 3 pkt 1a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, sporządza się po raz pierwszy w ter minie do dnia 31 grudnia 2013 r. Art. 1

7. Obszary bezpośredniego zagrożenia po wodzią określone przez właściwego dyrektora regio nalnego zarządu gospodarki wodnej na podstawie przepisów dotychczasowych:

1) zawarte w koncepcji przestrzennego zagospodaro wania kraju, planie zagospodarowania przestrzen nego województwa, miejscowym planie zagospo darowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lo kalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy — uznaje się za obszary szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia uwzględnienia, odpowiednio, w tych dokumen tach obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nada nym niniejszą ustawą;

2) uwzględnia się przy sporządzaniu koncepcji prze strzennego zagospodarowania kraju, planu za gospodarowania przestrzennego województwa, miejscowego planu zagospodarowania przestrzen nego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, do dnia przekazania map zagrożenia powodziowe go organom sporządzającym te dokumenty i uzna je się za obszary szczególnego zagrożenia powo dzią, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym ni niejszą ustawą. Art. 1

8. Dyrektorzy regionalnych zarządów gospo darki wodnej oraz zastępcy dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, powołani na podstawie przepisów dotychczasowych, pełnią swoje funkcje do dnia powołania, odpowiednio, dyrektorów regional nych zarządów gospodarki wodnej oraz zastępców dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wod nej, na podstawie art. 93 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 1

9. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych sporządzony przed dniem wejścia w ży cie niniejszej ustawy uznaje się za Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych w rozumieniu ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art.

20. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 2

1.

1. Strefy ochronne ujęć wody ustanowio ne przed dniem 1 stycznia 2002 r. wygasają z dniem 31 grudnia 2012 r.

2. Postępowania administracyjne toczące się w sprawach dotyczących stref ochronnych ujęć wody i niezakończone w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. zostają umorzone. Art. 2

2.

1. Aglomeracje wyznaczone przed dniem 15 listopada 2008 r. stają się aglomeracjami w rozu mieniu art. 43 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i je go ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.12)).

2. Aglomerację wyznaczoną przed dniem 15 listo pada 2008 r. sejmik województwa może zlikwidować w drodze uchwały. 1

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 963 i Nr 182, poz. 1228. Dziennik Ustaw Nr 32 — 2506 — Poz. 1593. Z dniem likwidacji aglomeracji, o której mowa w ust. 2, traci moc akt prawa miejscowego, którym ta aglomeracja została wyznaczona. Art. 2

3. Dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 83 ust. 2 oraz art. 88 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc przez okres, na który zostały wydane. Art. 2

4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy dane na podstawie art. 38a ust. 3 i 6 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w ży cie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 38a ust. 3 oraz art. 38d ust. 4 ustawy, o której mo wa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 2

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 21 lit. b, któ ry wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-08-13
Data wydania: 2010-08-13
Data wejścia w życie: 2010-08-13
Data obowiązywania: 2010-08-13
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 148 poz. 994