Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1018

Dziennik Ustaw Nr 250 — 17010 — Poz. 1684

1684 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych2) Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 6 wrześ nia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.3)) zarządza się, co nastę puje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych (Dz. U. Nr 86, poz. 721, Nr 188, poz. 1461 i Nr 223, poz. 178

1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego roz porządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/38/WE Parlamentu Europejskie go i Rady z dnia 17 maja 2006 r. zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. UE L 157 z 09.06.2006, str. 8).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107, Nr 225, poz. 1466 i Nr 247, poz. 1652. Dziennik Ustaw Nr 250 — 17011 — Poz. 1684

Za łą cz ni k do r oz po rz ąd ze ni a M in is tr a In fr as tr uk tu ry

z dn ia 2 2 gr ud ni a 20 10 r . ( po z. 1 68 4) W Y S O K O Ś C I O PŁ A T U IS ZC ZA N Y C H Z A P R ZE JA ZD P O D R O G A C H K R A JO W Y C H R od za j p oj az du s am oc ho do w eg o S ta w ka o pł at y w z ł do bo w a si ed m io dn io w a m ie si ęc zn a ro cz na K la sy p oj az dó w w E U R O w z al eż no śc i o d lim itó w e m is ji sp al in * m ax E U R O 3 m in . E U R O 4

m ax E U R O 3 m in . E U R O 4 m ax E U R O 3 m in . E U R O 4 m ax E U R O 3 m in . E U R O 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Po ja zd y i z es po ły p oj az dó w in ne n iż

au to bu sy o d m c* * co n aj m ni ej 1 2 t i m ax 3 o si ac h 43 43 16 9 14 3 52 0 46 8 2 96 2 2 65 2 Po ja zd y i z es po ły p oj az dó w in ne n iż

au to bu sy o d m c* * co n aj m ni ej 1 2 t i m in . 4 o si ac h 43 43 18 9 16 0 58 0 52 2 3 37 1 2 78 2 A ut ob us y o dm c* * co n aj m ni ej 1 2 t be z w zg lę du n a lic zb ę os i 21 18 77 68 20 3 18 2 1 35 2 1 18 3 * Z go dn ie z p rz ep is am i o kr eś lo ny m i w z ał ąc zn ik u nr 6 d o ro zp or zą dz en ia M in is tr a In fr as tr uk tu ry z d ni a 24 p aź dz ie rn ik a 20 05 r . w s pr aw ie h om ol og ac ji ty pu p oj az dó w s am oc ho do w yc h i p rz yc ze p (D z. U . N r 23 8, p oz . 2 01 0, z p óź n. z m .). ** D op us zc za ln a m as a ca łk ow ita łą cz ni e z do pu sz cz al ną m as ą ca łk ow itą p rz yc ze py (n ac ze py ).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-08-20
Data wydania: 2010-07-22
Data wejścia w życie: 2010-09-04
Data obowiązywania: 2010-09-04
Uwagi: art. 1 pkt 10 lit. d-i wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2011 r., art. 4 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2012 r.
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 152 poz. 1018