Dz.U. 2010 nr 157 poz. 1059

Dziennik Ustaw Nr 249 — 16905 — Poz. 1666

Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierp nia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 122

8) za rządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 86, poz. 555 i Nr 157, poz. 1058) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) przesyłka — rozumie się określoną ilość wyro bów akcyzowych wysłanych do tego samego odbiorcy, tego samego dnia i na podstawie jednego dokumentu przewozu, administracyj nego dokumentu towarzyszącego, e-AD, doku mentu zastępującego e-AD lub dokumentu do stawy; przesyłkę stanowi także określona par tia wyrobu akcyzowego przesłana do odbiorcy rurociągiem;”;

2) w § 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie, jeżeli są one przemieszczane do podmiotu pośredniczącego lub przez ten podmiot magazynowane, z wyłą czeniem wyrobów akcyzowych przemieszcza nych w wyniku zwrotu, o którym mowa w art. 32 ust. 14 pkt 1 ustawy;”;

3) w § 42 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „

6. Przepisów ust. 1—3 i 5 nie stosuje się w przy padku wysyłki wyrobów akcyzowych, o któ rych mowa w § 3 ust. 1 pkt 1—3, dokonywanej przez zarejestrowanego wysyłającego w przy padku, o którym mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy.”;

4) w § 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Dokumentu przewozu nie sporządza się, jeżeli wystawiony przez podmiot administracyjny dokument towarzyszący, e-AD, dokument za stępujący e-AD lub dokument dostawy będą zawierały informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 3—6.”;

5) w § 45 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „

7. Przepisów ust. 1 i 2 oraz 6 nie stosuje się w przypadku przyjęcia przesyłki wyrobów ak cyzowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1—3, przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. Minister Finansów: w z. W. Szczuka 1666 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-08-30
Data wydania: 2010-08-23
Data wejścia w życie: 2010-09-01
Data obowiązywania: 2010-09-01
Uwagi: par. 3 i 4 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 157 poz. 1059