Dz.U. 2010 nr 170 poz. 1145

Dziennik Ustaw Nr 53 — 3326 — Poz. 274 Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 27

3) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) wzór formularza opinii służbowej;

2) szczegółowe zasady i tryb opiniowania służbowe go funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa We wnętrznego, zwanego dalej „opiniowaniem”;

3) kryteria brane pod uwagę przy opiniowaniu i skalę ocen;

4) przypadki opiniowania, z pominięciem okresów przewidzianych w ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, zwanej dalej „ustawą”;

5) właściwość przełożonych w zakresie wydawania opinii służbowej;

6) tryb zapoznawania funkcjonariuszy Agencji Bez pieczeństwa Wewnętrznego, zwanych dalej „funk cjonariuszami”, z opinią służbową;

7) tryb wnoszenia i rozpatrywania odwołań od opinii służbowej.

§2.

1. Opinię służbową sporządza bezpośredni przełożony funkcjonariusza, dokonując oceny jego służby, zgodnie z następującymi kryteriami:

1) znajomość służby;

2) wyniki osiągane w służbie;

3) znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa;

4) jakość wykonywania zadań służbowych;

5) jakość opracowywanych dokumentów służbo wych.

2. W opinii służbowej funkcjonariusza zajmujące go kierownicze stanowisko, oprócz kryteriów wymie nionych w ust. 1, ocenie podlega umiejętność:

1) planowania i ustalania priorytetów przy realizacji zadań służbowych;

2) wyznaczania zadań służbowych;

3) kierowania funkcjonariuszami pełniącymi służbę w podległej jednostce lub komórce organizacyj nej;

4) oceniania funkcjonariuszy pełniących służbę w podległej jednostce lub komórce organizacyj nej;

5) budowania relacji międzyludzkich w podległej jed nostce lub komórce organizacyjnej.

3. W opinii służbowej bezpośredni przełożony przedstawia propozycje rozwoju zawodowego opinio wanego funkcjonariusza oraz dokonuje końcowej oce ny jego przydatności do służby.

4. Wzór formularza opinii służbowej określa za łącznik do rozporządzenia.

§3.

1. Przy opiniowaniu funkcjonariuszy stosuje się trzystopniową skalę ocen poziomu spełniania kry teriów, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2:

1) wyróżniający;

2) pozytywny;

3) negatywny.

2. Ocena funkcjonariusza zgodnie z jedną z ocen wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3 wymaga uzasadnie nia.

§4.

1. Funkcjonariusz podlega opiniowaniu w ter minach, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy.

2. Niezależnie od terminów, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy, funkcjonariusz podlega opi niowaniu służbowemu w następujących przypadkach:

1) po zakończeniu obowiązkowego szkolenia podsta wowego oraz po ukończeniu stażu adaptacyjnego, jeżeli został na taki staż skierowany, a okres odby wania stażu adaptacyjnego nie został uwzględnio ny w opinii służbowej;

2) przed wnioskiem o mianowanie na pierwszy sto pień służbowy w korpusie chorążych i oficerskim, chyba że od ostatniej opinii służbowej upłynęło mniej niż 12 miesięcy;

3) przed mianowaniem w trybie art. 73 ust. 1 ustawy albo na stanowisko służbowe związane z wyższą grupą uposażenia zasadniczego, a także przed przeniesieniem do innej komórki lub jednostki or ganizacyjnej, chyba że od ostatniej opinii służbo wej upłynęło mniej niż 12 miesięcy;

4) w okresie służby przygotowawczej, na miesiąc przed jego mianowaniem w służbie stałej;

5) stwierdzenia w okresie służby przygotowawczej nieprzydatności na zajmowanym stanowisku służ bowym lub nieprzydatności do służby; 274 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej Dziennik Ustaw Nr 53 — 3327 — Poz. 274

6) stwierdzenia w okresie służby stałej niewywiązy wania się z obowiązków służbowych na zajmowa nym stanowisku służbowym lub z obowiązków służbowych;

7) przed wydaniem postanowienia w sprawie przed terminowego zatarcia kary dyscyplinarnej;

8) na polecenie wyższego przełożonego;

9) po uchyleniu opinii służbowej w wyniku rozpatrze nia odwołania lub wniosku o ponowne jego rozpa trzenie.

3. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 4—7 opinię służbową sporządza się, jeżeli obejmuje okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

§5.

1. Jeżeli w okresie opiniowania funkcjonariusz nie realizował obowiązków służbowych z powodu:

1) pozostawania w dyspozycji Szefa Agencji Bezpie czeństwa Wewnętrznego, jeżeli nie został wyzna czony do wykonywania określonych zadań służbo wych,

2) zawieszenia w czynnościach służbowych,

3) urlopu macierzyńskiego lub ojcowskiego,

4) urlopu wychowawczego,

5) urlopu bezpłatnego,

6) choroby — ocenę przebiegu służby odnosi się tylko do okresu faktycznego wykonywania zadań służbowych, nie krótszego jednak niż 3 miesiące.

2. Jeżeli opiniowanie obejmuje wykonywanie przez funkcjonariusza obowiązków służbowych w in nej jednostce lub komórce organizacyjnej albo pod czas oddelegowania poza Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bezpośredni przełożony może wystą pić z pisemnym wnioskiem do tej jednostki lub ko mórki organizacyjnej albo podmiotu oddelegowania o przekazanie informacji dotyczącej oceny służby we dług wskazanych kryteriów, spośród wymienionych w § 2 ust. 1 i 2.

§6.

1. W przypadku delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości, powierzenia obowiązków służbowych na stanowisku w innej ko mórce lub jednostce organizacyjnej lub wyznaczenia obowiązków służbowych w okresie pozostawania w dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz nego właściwym do wystawienia opinii służbowej jest bezpośredni przełożony w komórce lub jednostce or ganizacyjnej, w której funkcjonariusz realizuje obo wiązki służbowe.

2. W przypadku skierowania funkcjonariusza na obowiązkowe szkolenie podstawowe opinię służbo wą, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, sporządza kie rownik komórki organizacyjnej Centralnego Ośrodka Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego właściwej w sprawach szkolenia.

§7.

1. Bezpośredni przełożony zapoznaje funkcjo nariusza z opinią służbową.

2. Fakt zapoznania się z opinią służbową funkcjo nariusz potwierdza własnoręcznym podpisem.

3. W razie odmowy przez funkcjonariusza podpisa nia opinii służbowej bezpośredni przełożony dokonuje odpowiedniej adnotacji na opinii służbowej, podając w niej datę przedłożenia do zapoznania oraz przyczy nę braku jego podpisu.

4. Opinię służbową włącza się do akt osobowych funkcjonariusza po zakończeniu czynności wymienio nych w ust. 2 i 3.

§8.

1. Funkcjonariusz, który nie zgadza się z treś cią opinii służbowej, może wnieść, drogą służbową, odwołanie od opinii służbowej, zwane dalej „odwoła niem”, na piśmie do wyższego przełożonego. Odwo łanie powinno zawierać uzasadnienie.

2. Wyższy przełożony rozpatruje odwołanie w ter minie 30 dni od dnia jego wniesienia.

3. Odwołanie wniesione po terminie, o którym mowa w art. 53 ust. 2 ustawy, nie podlega rozpatrze niu.

§9.

1. W razie uchybienia terminu określonego w art. 53 ust. 2 ustawy przywraca się termin na wnio sek funkcjonariusza, jeżeli uprawdopodobni, że uchy bienie nastąpiło bez jego winy.

2. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się do wyższego przełożonego w terminie 7 dni od dnia usta nia przyczyny uchybienia terminu.

3. Przywrócenie terminu do złożenia wniosku okreś lonego w ust. 2 jest niedopuszczalne.

§10.

1. Wyższy przełożony po rozpatrzeniu odwo łania może:

1) utrzymać w mocy zaskarżoną opinię służbową;

2) uchylić zaskarżoną opinię służbową i polecić wy danie nowej opinii, z uwzględnieniem wskazanych okoliczności.

2. Opinię służbową można zmienić tylko na korzyść funkcjonariusza. § 1

1. O sposobie załatwienia odwołania wyższy przełożony powiadamia funkcjonariusza oraz jego bezpośredniego przełożonego. Przepis § 7 stosuje się odpowiednio. § 1

2.

1. Funkcjonariusz ma prawo w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o nieuwzględnieniu w ca łości lub w części odwołania złożyć do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wniosek o ponowne rozpatrzenie uwag zawartych w jego odwołaniu.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się na piśmie za pośrednictwem wyższego przełożonego, który rozpatrywał odwołanie. Jeżeli odwołanie rozpa trywał Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się bezpo średnio do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz nego. Dziennik Ustaw Nr 53 — 3328 — Poz. 274

3. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, po zapoznaniu się z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, może:

1) rozpatrzyć uwagi zawarte w odwołaniu funkcjona riusza;

2) powołać, co najmniej 3-osobową, komisję w celu zbadania uwag zawartych w odwołaniu funkcjona riusza.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przepisy § 13 ust. 1 i 3—5 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, in formuje się funkcjonariusza składającego wniosek o powołaniu komisji.

6. W skład komisji nie powołuje się bezpośrednie go przełożonego funkcjonariusza, który sporządził opinię służbową.

7. Na wniosek funkcjonariusza, który wniósł odwo łanie, w skład komisji powołuje się także wskazanego przez niego funkcjonariusza. § 1

3.

1. Komisja przy rozpatrywaniu wniosku, o którym mowa w § 12 ust. 1, stosuje odpowiednio przepisy § 8 ust. 2 i § 9.

2. Komisja po dokonaniu ustaleń sporządza proto kół, w którym przedstawia Szefowi Agencji Bezpie czeństwa Wewnętrznego stanowisko w sprawie, o któ rej mowa w § 12 ust. 1.

3. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego utrzymuje w mocy zaskarżoną opinię służbową albo uchyla za skarżoną opinię służbową i poleca wydanie nowej, wskazując, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy jej wydawaniu.

4. Tryb, o którym mowa w ust. 3, kończy proces opiniowania funkcjonariusza.

5. W przypadku wydania nowej opinii służbowej w trybie ust. 3 przepisy § 7 ust. 4 i § 10 ust. 2 stosuje się odpowiednio. § 1

4. W przypadkach, o których mowa w § 7—13, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykonu je uprawnienia wyższego przełożonego w stosunku do funkcjonariuszy, których jest bezpośrednim przeło żonym. § 1

5. W sprawach dotyczących opiniowania wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. § 1

6. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Mini strów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie szczegó łowych zasad i trybu opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej (Dz. U. Nr 172, poz. 1405 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1551). § 1

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk Dziennik Ustaw Nr 53 — 3329 — Poz. 274 Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2011 r. (poz. 274) WZÓR L.dz. _____________ (odpowiednia klauzula tajności) (po wypełnieniu) Egzemplarz pojedynczy OPINIA SŁUŻBOWA (ocena przebiegu służby funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego) jednostka organizacyjna: _________________________________ za okres służby: od _____________ do _____________ miejsce i data sporządzenia: _______________ , dnia ____________ A. Dane opiniowanego funkcjonariusza stopień: nazwisko: imię (imiona): imię ojca: nr identyfikacyjny: data i miejsce urodzenia: data przyjęcia do służby: poziom wykształcenia: przeszkolenie korpusowe: B. Opis przebiegu służby w okresie opiniowania Przebieg stosunku służbowego (zmiany w zakresie stanowiska służbowego, jednostki lub komórki organizacyjnej, stopnia, przeszkolenia zawodowego w okresie oceny): od dnia: do dnia: Najważniejsze zadania służbowe (na podstawie opisu stanowiska lub zakresu czynności): C. Powód opiniowania1) Opinia służbowa sporządzana w terminach, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy Ukończenie obowiązkowego szkolenia podstawowego Ukończenie stażu adaptacyjnego Przed wnioskiem o mianowanie na pierwszy stopień w korpusie chorążych i oficerskim Przed mianowaniem w trybie art. 73 ust. 1 ustawy Przed mianowaniem na stanowisko służbowe związane z wyższą grupą uposażenia zasadniczego Przed przeniesieniem do innej komórki lub jednostki organizacyjnej W okresie służby przygotowawczej, przed mianowaniem w służbie stałej W przypadku stwierdzenia w okresie służby przygotowawczej nieprzydatności na zajmowanym stanowisku służbowym lub nieprzydatności do służby W przypadku stwierdzenia w okresie służby stałej niewywiązywania się z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku służbowym lub z obowiązków służbowych Przed przedterminowym zatarciem kary dyscyplinarnej Na polecenie wyższego przełożonego Po uchyleniu opinii służbowej w wyniku rozpatrzenia odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie odwołania (klauzula) (po wypełnieniu) strona (numer strony/liczba stron) Dziennik Ustaw Nr 53 — 3330 — Poz. 274 L.dz. _____________ (odpowiednia klauzula tajności) (po wypełnieniu) Egzemplarz pojedynczy D. Ocena funkcjonariusza Lp. Kryterium negatywny pozytywny wyróżniający Uzasadnienieprzełożonego 1 2 3 4 5 6 1 Znajomość służby 2 Wyniki osiągane w służbie 3 Znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa 4 Jakość wykonywania zadań służbowych 5 Jakość opracowywanych dokumentów służbowych E. Ocena funkcjonariusza zajmującego stanowisko kierownicze Lp. Kryterium negatywny pozytywny wyróżniający Uzasadnienieprzełożonego 1 2 3 4 5 6 1 Umiejętność planowania i ustalania priorytetów przy realizacji zadań służbowych 2 Umiejętność wyznaczania zadań służbowych 3 Umiejętność kierowania funkcjonariuszami pełniącymi służbę w podległej jednostce organizacyjnej 4 Umiejętność oceniania funkcjonariuszy pełniących służbę w podległej jednostce organizacyjnej 5 Umiejętność budowania relacji międzyludzkich w podległej jednostce organizacyjnej (klauzula) (po wypełnieniu) strona (numer strony/liczba stron) Dziennik Ustaw Nr 53 — 3331 — Poz. 274 L.dz. _____________ (odpowiednia klauzula tajności) (po wypełnieniu) Egzemplarz pojedynczy F. Propozycje dotyczące rozwoju zawodowego funkcjonariusza G. Ocena przydatności do służby funkcjonariusza Funkcjonariusz przydatny do służby Funkcjonariusz nieprzydatny do służby Uwagi Opinię wystawił: ………………………………………………………………………. (data) ………………………………………………………………………. (pieczęć i podpis bezpośredniego przełożonego) Potwierdzenie zapoznania funkcjonariusza z opinią służbową ………………………………………………………………………. (data) ………………………………………………………………………. (podpis opiniowanego funkcjonariusza) Pouczenie Funkcjonariusz może, w terminie 14 dni od dnia zapoznania się z opinią służbową, wnieść drogą służbową, na piśmie, uzasadnione odwołanie do wyższego przełożonego. W przypadku nieuwzględnienia w całości lub w części odwołania funkcjonariusz ma prawo, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o tym fakcie, złożyć do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wniosek o ponowne rozpatrzenie uwag zawartych w jego odwołaniu. Wniosek składa się na piśmie za pośrednictwem wyższego przełożonego, który rozpatrywał odwołanie. Jeżeli odwołanie rozpatrywał Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wniosek składa się bezpośred nio do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

1) Wstawić znak „X” w wybranym polu. H. Stanowisko wyższego przełożonego2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……….……………. ………………………………………………… (data) (pieczęć i podpis wyższego przełożonego)

2) Wypełnia się w przypadku złożenia odwołania. Wykonano w egzemplarzu pojedynczym — akta osobowe Sporządził — Wykonał — (klauzula) (po wypełnieniu) strona (numer strony/liczba stron)

Status prawny: akt posiada tekst jednolity
Data ogłoszenia: 2010-09-16
Data wydania: 2010-08-30
Data wejścia w życie: 2010-12-17
Data obowiązywania: 2010-12-17
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 170 poz. 1145