Dz.U. 2010 nr 170 poz. 1147

Dziennik Ustaw Nr 237 — 16153 — Poz. 1572

Na podstawie art. 80a § 5 ustawy z dnia 29 sierp nia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę puje:

§1.

1. Określa się wzór pełnomocnictwa do podpi sywania deklaracji składanej za pomocą środków ko munikacji elektronicznej, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Określa się wzór zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składa nej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru pełnomoc nictwa do podpisywania deklaracji składanej za po mocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa (Dz. U. Nr 57, poz. 470).

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w z. L. Kotecki 1572 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306. Dziennik Ustaw Nr 237 — 16154 — Poz. 1572

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. (poz. 1572) Załącznik nr 1 Dziennik Ustaw Nr 237 — 16155 — Poz. 1572 Dziennik Ustaw Nr 237 — 16156 — Poz. 1572 Załącznik nr 2 Dziennik Ustaw Nr 237 — 16157 — Poz. 1572

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-09-16
Data wydania: 2010-09-16
Data wejścia w życie: 2010-09-16
Data obowiązywania: 2010-09-16
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 170 poz. 1147