Dz.U. 2010 nr 172 poz. 1159

Dziennik Ustaw Nr 1 — 2 — Poz. 1

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę puje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodo wej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przeby wających za granicą (Dz. U. Nr 170, poz. 114

3) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w § 2: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Zadania związane z organizacją kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przeby wających za granicą koordynuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z sie dzibą w Warszawie, zwany dalej „Ośrod kiem”.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Ośrodek jest zespołem szkół i placówek w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”.”, c) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Ośrodek jest jednostką budżetową finanso waną z budżetu państwa z części, której dys ponentem jest minister.

3. Organizację i szczegółowe zadania Ośrodka określa statut nadany przez ministra.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie: „

§3.

1. W organizacji pracy Ośrodka nie przewidu je się ferii szkolnych.

2. Organizację roku szkolnego w szkołach określa dyrektor Ośrodka na wniosek dy rektora szkoły lub kierownika punktu.”;

3) w § 4 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3) spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiąz ku nauki poza szkołą, na podstawie art. 16 ust. 8—14 ustawy;

4) uczestniczenie w kształceniu na odległość, pro wadzonym przez Ośrodek, obejmującym reali zację ramowego planu nauczania;”;

4) w § 6: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Szkołę zakłada, przekształca i likwiduje mini ster z własnej inicjatywy lub na wniosek dy rektora Ośrodka, po zasięgnięciu opinii właś ciwego kierownika przedstawicielstwa dy plomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczy pospolitej Polskiej.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Dyrektor szkoły lub kierownik punktu, nie zwłocznie po uchwaleniu statutu, przesyła statut dyrektorowi Ośrodka w celu spraw dzenia zgodności statutu z prawem oraz kie rownikowi przedstawicielstwa dyplomatycz nego, urzędu konsularnego lub przedstawi cielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Pol skiej — do wiadomości.”;

5) w § 10: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Ośrodek może prowadzić kształcenie na od ległość obejmujące realizację:

1) ramowego planu nauczania;

2) uzupełniającego programu nauczania uwzględniającego ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.”, b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: „

4. Liczbę i zakres prac kontrolnych z poszcze gólnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w każdej klasie oraz terminy ich wykonania ustala dyrektor Ośrodka.

5. Prace kontrolne oceniają nauczyciele zatrud nieni w Ośrodku.”;

6) w § 11 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły lub kierownika punk tu, dyrektor Ośrodka może wyrazić zgodę na prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyj nych w klasie liczącej mniej niż 7 uczniów. 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa da 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991. Dziennik Ustaw Nr 1 — 3 — Poz. 13. Jeżeli klasa liczy mniej niż 7 uczniów i dyrektor Ośrodka nie wyrazi zgody, o której mowa w ust. 2, obowiązkowe zajęcia edukacyjne są prowadzone w grupach międzyklasowych.”;

7) § 15 otrzymuje brzmienie: „§ 1

5.

1. Dyrektor Ośrodka sprawuje nadzór peda gogiczny w stosunku do dyrektorów szkół i kierowników punktów oraz nauczycieli w sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych krajów.

2. Dyrektor Ośrodka sprawuje nadzór nad działalnością szkół w zakresie spraw finansowych i administracyjnych we współpracy z kierownikami przedstawi cielstw dyplomatycznych, urzędów kon sularnych lub przedstawicielstw wojsko wych Rzeczypospolitej Polskiej.”;

8) w § 17: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Minister powierza stanowisko dyrektora Ośrodka oraz stanowisko dyrektora szkoły, a także odwołuje z tych stanowisk. Do odwo łania dyrektora szkoły nie stosuje się przepi sów art. 38 ustawy.”, b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) dyrektor Ośrodka.”, c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Minister, na wniosek dyrektora Ośrodka, po wierza stanowiska kierowników punktów, a także odwołuje z tych stanowisk. Dyrektor Ośrodka do wniosku dołącza opinię kierow nika przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej.”;

9) § 19 i 20 otrzymują brzmienie: „§ 1

9. Dyrektor Ośrodka zatrudnia osobę, której ma być powierzone stanowisko dyrektora szkoły lub stanowisko kierownika punktu, na podstawie umowy o pracę na czas okreś lony równy okresowi powierzenia stanowi ska.

§20.

1. Dyrektorzy szkół oraz kierownicy punktów zatrudniają nauczycieli odpowiednio w szkołach lub punktach. Nauczyciele, za zgodą dyrektora Ośrodka, mogą zostać oddelegowani do pracy w sekcjach pol skich funkcjonujących w systemach oświaty innych krajów.

2. Dyrektor Ośrodka, w porozumieniu z ministrem, na wniosek dyrektora szkoły, może utworzyć w szkole stanowisko wice dyrektora. Zadania wicedyrektora określa statut szkoły.

3. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii dyrektora Ośrodka, powierza stanowisko wicedyrektora nauczycielowi zatrudnio nemu w szkole.”;

10) § 24—26 otrzymują brzmienie: „§ 2

4. Dyrektor Ośrodka zatrudnia w Ośrodku na uczycieli skierowanych do pracy w szkole europejskiej na podstawie umowy o pracę na czas określony równy okresowi skiero wania. § 2

5. Nadzór pedagogiczny nad nauczycielami skierowanymi do pracy w szkole europej skiej sprawują nauczyciele zatrudnieni w Ośrodku, którym minister powierzył spra wowanie tego nadzoru. § 2

6. Na wniosek nauczyciela prowadzącego na uczanie języka polskiego lub innych przed miotów w języku polskim wśród Polonii i Po laków zamieszkałych za granicą lub dzieci pracowników migrujących, a także na wnio sek organizacji społecznej zarejestrowanej za granicą lub innego podmiotu organizują cego za granicą nauczanie języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim, Ośrodek udostępnia nieodpłatnie posiadane w wersji elektronicznej programy, materiały, narzędzia i pomoce dydaktyczne.”; 1

1) w § 27 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Kierownik punktu, w terminie do dnia 30 mar ca 2011 r., przedstawi dyrektorowi Ośrodka harmonogram dostosowywania kształcenia w punkcie do ram programowych kształce nia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych oraz planów nauczania uzu pełniającego, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 1 i 2.

3. Dyrektor Ośrodka, w terminie do dnia 31 maja 2011 r., zatwierdza harmonogram, o którym mowa w ust.

2. Dyrektor Ośrodka może, przed zatwierdzeniem harmonogramu, zobowiązać kierownika punktu do wprowadzenia określo nych zmian w harmonogramie.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Edukacji Narodowej: w z. K. Szumilas

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-09-22
Data wydania: 2010-08-23
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 172 poz. 1159