Dz.U. 2010 nr 172 poz. 1165

Dziennik Ustaw Nr 236 — 16120 — Poz. 1557

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierp nia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób ustalania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zwane dalej „Centrum”, nadwyżki środków finanso wych.

§2. Nadwyżkę środków finansowych Centrum sta nowią środki finansowe pochodzące ze źródeł, o któ rych mowa w § 3 ust. 1 i 2, niewykorzystane w danym roku budżetowym.

§3.

1. Przy ustalaniu nadwyżki finansowej Cen trum uwzględnia się przychody Centrum pochodzące z innych źródeł niż budżet państwa lub budżet jedno stek samorządu terytorialnego:

1) z komercjalizacji wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych;

2) odsetki od środków zgromadzonych na rachun kach bankowych Centrum, z wyjątkiem odsetek od środków pochodzących z dotacji budżetowych;

3) zapisy i darowizny.

2. Przy ustalaniu nadwyżki finansowej uwzględnia ne są środki finansowe zwrócone Centrum w wyniku rozliczenia zadań finansowanych ze środków innych niż budżetowe.

3. Środki finansowe z tytułu nadwyżki finansowej są gromadzone na wyodrębnionym rachunku banko wym Centrum.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka 1557 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-09-22
Data wydania: 2010-09-13
Data wejścia w życie: 2010-10-07
Data obowiązywania: 2010-10-07
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 172 poz. 1165