Dz.U. 2010 nr 187 poz. 1259

Dziennik Ustaw Nr 117 — 7084 — Poz. 677

Art. 

1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2)) wprowa dza się następujące zmiany:

1) art. 44 otrzymuje brzmienie: „Art. 4

4.

1. Policjanta nie można zwolnić ze służby w okresie ciąży, w czasie urlopu macie rzyńskiego, urlopu na warunkach urlo pu macierzyńskiego, dodatkowego ur lopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macie rzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub ur lopu wychowawczego, z  wyjątkiem przypadków określonych w  art.  41 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 2, 3, 5 i 6.

2. W razie zwolnienia policjanta ze służby na podstawie art.  41 ust.  2 pkt 5 i  6 w okresie ciąży, w czasie urlopu macie rzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu ojcowskiego przysługuje mu uposażenie do końca okresu ciąży oraz trwania wymienionego urlopu.”;

2) art. 44a otrzymuje brzmienie: „Art. 44a. Policjantowi zwolnionemu na podsta wie art. 41 ust. 2 pkt 5 i 6 w czasie urlo pu wychowawczego przysługują do końca okresu, na który ten urlop został udzielony:

1) świadczenie pieniężne, wypłacane na zasadach obowiązujących przy wy płacaniu zasiłku wychowawczego;

2) inne uprawnienia przewidziane dla pracowników zwalnianych z  pracy w  czasie urlopu wychowawczego z przyczyn niedotyczących pracowni ków.”;

3) art. 79 otrzymuje brzmienie: „Art. 79. 

1. Policjantowi przysługują uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem określone w  Kodeksie pracy, jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stano wią inaczej. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie są funkcjonariuszami, z uprawnień może korzystać tylko jed no z nich.

2. Policjantowi nie przysługuje prawo złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu służby w okresie, w którym móg łby korzystać z  urlopu wychowawcze go.”. Art. 

2. W  ustawie z  dnia 12 października 1990  r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 48 otrzymuje brzmienie: „Art. 48. 

1. Funkcjonariusza nie można zwolnić ze służby w okresie ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warun kach urlopu macierzyńskiego, dodat kowego urlopu macierzyńskiego, do datkowego urlopu na warunkach urlo pu macierzyńskiego, urlopu ojcowskie go lub urlopu wychowawczego, z wy jątkiem przypadków określonych w art. 45 ust. 1 pkt 3 i 4, ust. 2 pkt 2, 3, 5, 7 i 10 oraz ust. 3.

2. W razie zwolnienia funkcjonariusza ze służby na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 5 lub 7 w okresie ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warun kach urlopu macierzyńskiego, dodat kowego urlopu macierzyńskiego, do datkowego urlopu na warunkach urlo pu macierzyńskiego lub urlopu ojcow skiego przysługuje mu uposażenie do końca okresu ciąży oraz trwania wy mienionego urlopu.”;

2) art. 83 otrzymuje brzmienie: „Art. 8

3. Funkcjonariuszowi przysługują uprawnie nia pracownika związane z rodzicielstwem określone w Kodeksie pracy, z wyjątkiem art. 1867, jeżeli przepisy niniejszej ustawy 677 USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw1)

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 12 paź dziernika 1990  r. o  Straży Granicznej, ustawę z  dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, ustawę z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, ustawę z  dnia 24 maja 2002  r. o  Agencji Bezpieczeństwa We wnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawę z dnia 9 czerw ca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Woj skowego i ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Cel nej.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2007  r. Nr  57, poz.  390, Nr  120, poz.  818, Nr  140, poz.  981 i  Nr  165, poz.  1170, z  2008  r. Nr  86, poz.  521, Nr  171, poz.  1065 i  Nr  237, poz.  1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz.  1241, Nr  168, poz.  1323, Nr  195, poz.  1502, Nr  201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz.  842, Nr  127, poz.  857, Nr  164, poz.  1108, Nr  182, poz.  1228, Nr  238, poz.  1578 i  Nr  240, poz.  1602 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273. Dziennik Ustaw Nr 117 — 7085 — Poz. 677

nie stanowią inaczej. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie są funkcjonariuszami albo jedno z  nich jest funkcjonariuszem a  drugie jest zatrudnione, z  uprawnień może korzystać jedno z nich.”. Art. 

3. W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pań stwowej Straży Pożarnej (Dz.  U. z  2009  r. Nr  12, poz.  68, z  późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 46 otrzymuje brzmienie: „Art. 4

6. Strażaka nie można zwolnić ze służby w  okresie ciąży, w  czasie urlopu macie rzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu wycho wawczego, z  wyjątkiem przypadków określonych w art. 43 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 pkt 2, 4 i 5.”;

2) art. 69 otrzymuje brzmienie: „Art. 6

9.

1. Do strażaków stosuje się przepisy usta wy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, dotyczące uprawnień pracowni ków związanych z  rodzicielstwem, je żeli przepisy niniejszej ustawy nie sta nowią inaczej.

2. Strażakowi zwolnionemu ze służby na podstawie art. 43 ust. 3 pkt 4 w okresie ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macie rzyńskiego, dodatkowego urlopu ma cierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu ojcowskiego, przysługuje upo sażenie na ostatnio zajmowanym sta nowisku służbowym, do końca okresu ciąży oraz trwania wymienionego urlo pu.

3. Strażakowi zwolnionemu ze służby na podstawie art. 43 ust. 3 pkt 4 w czasie urlopu wychowawczego, przysługują do końca okresu, na który ten urlop zo stał udzielony:

1) świadczenie pieniężne, wypłacane na zasadach obowiązujących przy wypłacaniu dodatku z  tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

2) inne uprawnienia przewidziane dla pracowników zwalnianych z  pracy w  czasie urlopu wychowawczego z  przyczyn niedotyczących pracow ników.

4. Strażakowi nie przysługuje prawo złoże nia wniosku o obniżenie wymiaru czasu służby w okresie, w którym mógłby ko rzystać z urlopu wychowawczego.”. Art. 

4. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz.  U. z  2004  r. Nr  163, poz.  1712, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 30a otrzymuje brzmienie: „Art. 30a. 

1. Do funkcjonariuszy stosuje się przepi sy Kodeksu pracy, z  wyjątkiem art.  1867, dotyczące uprawnień pra cowników związanych z  rodziciel stwem, jeżeli przepisy niniejszej usta wy nie stanowią inaczej.

2. Jeżeli oboje rodzice są funkcjonariu szami z  uprawnień może korzystać tylko jedno z nich.”;

2) art. 38 otrzymuje brzmienie: „Art. 38. 

1. Funkcjonariusza nie można zwolnić ze służby w okresie ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macie rzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub ur lopu wychowawczego, z  wyjątkiem przypadków określonych w  art.  35 ust. 1 pkt 4, 5 i 8 oraz ust. 2 pkt 2, 3 i 5.

2. W razie zwolnienia funkcjonariusza ze służby na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 5 w okresie ciąży, w czasie urlopu macie rzyńskiego, urlopu na warunkach urlo pu macierzyńskiego, dodatkowego ur lopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macie rzyńskiego lub urlopu ojcowskiego przysługuje mu uposażenie do końca okresu ciąży oraz trwania wymienione go urlopu.

3. Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 5 w  czasie urlopu wychowawczego, przysługują do końca okresu, na który ten urlop został udzielony:

1) świadczenie pieniężne, wypłacane na zasadach obowiązujących przy wypłacaniu dodatku z  tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

2) inne uprawnienia przewidziane dla pracowników zwalnianych z  pracy w  czasie urlopu wychowawczego z  przyczyn niedotyczących pracow ników.”;

3) uchyla się art. 66.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr  127, poz.  857, Nr  182, poz.  1228, Nr  238, poz.  1578 i Nr 239, poz. 1589.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2008 r. Nr 66, poz. 402, z 2009 r. Nr 22, poz. 120 i Nr 85, poz. 716 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578. Dziennik Ustaw Nr 117 — 7086 — Poz. 677

Art. 

5. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywia du (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.5)) wpro wadza się następujące zmiany:

1) art. 64 otrzymuje brzmienie: „Art. 64. 

1. Funkcjonariusza nie można zwolnić ze służby w okresie ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warun kach urlopu macierzyńskiego, dodat kowego urlopu macierzyńskiego, do datkowego urlopu na warunkach urlo pu macierzyńskiego, urlopu ojcowskie go lub urlopu wychowawczego, z wy jątkiem przypadków określonych w art. 54 ust. 3, art. 60 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 2, 3, 5 i 6.

2. W razie zwolnienia funkcjonariusza ze służby na podstawie art.  54 ust.  3 i art. 60 ust. 2 pkt 5 i 6 w okresie ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, urlo pu na warunkach urlopu macierzyń skiego, dodatkowego urlopu macie rzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu ojcowskiego przysługuje mu uposażenie do końca okresu ciąży oraz trwania wymienionego urlopu.

3. Funkcjonariuszowi zwolnionemu na podstawie art.  54 ust.  3 lub art.  60 ust. 2 pkt 5 i 6 w czasie urlopu wycho wawczego, przysługują do końca okre su, na który ten urlop został udzielony:

1) świadczenie pieniężne, wypłacane na zasadach obowiązujących przy wypłacaniu zasiłku wychowawcze go;

2) inne uprawnienia przewidziane dla pracowników zwalnianych z  pracy w  czasie urlopu wychowawczego z  przyczyn niedotyczących pracow ników.”;

2) art. 93 otrzymuje brzmienie: „Art. 9

3. Funkcjonariuszowi przysługują upraw nienia pracownika związane z  rodziciel stwem określone w  Kodeksie pracy, z  wyjątkiem art.  1867, jeżeli przepisy ni niejszej ustawy nie stanowią inaczej. Przepis art.  1891 stosuje się odpowied nio.”. Art. 

6. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Cen tralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.  U. Nr  104, poz. 708, z późn. zm.6)) art. 82 otrzymuje brzmienie: „Art. 8

2. Funkcjonariuszowi przysługują uprawnienia pracownika związane z  rodzicielstwem określone w  ustawie z  dnia 26 czerwca 1974  r. — Kodeks pracy, z  wyjątkiem art.  1867, jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej. Przepis art. 1891 stosu je się odpowiednio.”. Art. 

7. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.  U. Nr  104, poz.  710, z  późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 23 otrzymuje brzmienie: „Art. 23. 

1. Funkcjonariusza nie można zwolnić ze służby w okresie ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warun kach urlopu macierzyńskiego, dodat kowego urlopu macierzyńskiego, do datkowego urlopu na warunkach urlo pu macierzyńskiego, urlopu ojcowskie go lub urlopu wychowawczego, z wy jątkiem przypadków określonych w art. 13 ust. 3, art. 19 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 2—4, 6 i 7.

2. W  razie zwolnienia funkcjonariusza ze służby na podstawie art.  13 ust.  3 i art. 19 ust. 2 pkt 6 i 7 w okresie ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, urlo pu na warunkach urlopu macierzyń skiego, dodatkowego urlopu macie rzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu ojcowskiego przysługuje mu uposażenie do końca okresu ciąży oraz trwania wymienionego urlopu.

3. Funkcjonariuszowi zwolnionemu na podstawie art.  13 ust.  3 lub art.  19 ust. 2 pkt 6 i 7 w czasie urlopu wycho wawczego, przysługują do końca okre su, na który ten urlop został udzielony:

1) świadczenie pieniężne, wypłacane na zasadach obowiązujących przy wypłacaniu zasiłku wychowawcze go;

2) inne uprawnienia przewidziane dla pracowników zwalnianych z  pracy w  czasie urlopu wychowawczego z  przyczyn niedotyczących pracow ników.”;

2) art. 53 otrzymuje brzmienie: „Art. 5

3. Funkcjonariuszowi przysługują upraw nienia pracownika związane z  rodziciel stwem określone w  ustawie z  dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, z wy jątkiem art. 1867, jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej. Przepis art. 1891 stosuje się odpowiednio.”.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273 i Nr 84, poz. 455.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006  r. Nr 158, poz. 1122 i Nr 218, poz. 1592, z 2007  r. Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716, Nr 105, poz. 880 i Nr 157, poz. 1241, z  2010  r. Nr  151, poz.  1014, Nr  182, poz.  1228 i  Nr  238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273 i Nr 84, poz. 455.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 114, poz. 957 oraz z 2010 r. Nr 113, poz. 745, Nr 182, poz. 1228, Nr 230, poz. 1510 i Nr 238, poz. 1578. Dziennik Ustaw Nr 117 — 7087 — Poz. 677

Art. 

8. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służ bie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.8)) po art. 105 dodaje się art. 105a w brzmieniu: „Art. 105a. 

1. Funkcjonariusza nie można zwolnić ze służby w okresie ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macie rzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub ur lopu wychowawczego, z  wyjątkiem przypadków określonych w  art.  96, art. 104 ust. 1 pkt 2 i 10, art. 105 pkt 2, 3 i 9 oraz w przypadku wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze Służby Celnej.

2. W  razie zwolnienia funkcjonariusza ze służby na podstawie art. 96 lub art. 105 pkt 9 w okresie ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macie rzyńskiego lub urlopu ojcowskiego przysługuje mu uposażenie do końca okresu ciąży oraz trwania wymienione go urlopu.”. Art. 

9. Funkcjonariusze wymienieni w art. 1, art. 2 i art. 4—7 oraz strażacy wymienieni w art. 3, upraw nieni do urlopu wychowawczego, którzy przed dniem wejścia w  życie niniejszej ustawy, na podstawie art. 1867 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.9)), podjęli służbę w  obniżonym wymiarze czasu służby lub złożyli wnioski o obniżenie wymiaru czasu służby — korzystają z tego uprawnienia na dotychczasowych zasadach. Art. 

10. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  1998  r. Nr  106, poz.  668 i  Nr  113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr  43, poz.  489, Nr  107, poz.  1127 i  Nr  120, poz.  1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr  99, poz.  1075, Nr  111, poz.  1194, Nr  123, poz.  1354, Nr  128, poz.  1405 i  Nr  154, poz.  1805, z  2002  r. Nr  74, poz.  676, Nr  135, poz.  1146, Nr  196, poz.  1660, Nr  199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i  Nr  213, poz.  2081, z  2004  r. Nr  96, poz.  959, Nr  99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr  217, poz.  1587 i  Nr  221, poz.  1615, z  2007  r. Nr  64, poz.  426, Nr  89, poz.  589, Nr  176, poz.  1239, Nr  181, poz.  1288 i  Nr  225, poz.  1672, z  2008  r. Nr  93, poz.  586, Nr  116, poz.  740, Nr  223, poz.  1460 i  Nr  237, poz.  1654, z  2009  r. Nr 6, poz.  33, Nr 56, poz.  458, Nr 58, poz.  485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr  135, poz.  912, Nr  182, poz.  1228, Nr  224, poz.  1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322 i Nr 80, poz. 432.

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 73, poz. 390.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2010-10-07
Data wydania: 2010-09-23
Data wejścia w życie: 2011-04-08
Data obowiązywania: 2011-04-08
Data uchylenia: 2012-10-19
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 187 poz. 1259