Dz.U. 2010 nr 188 poz. 1263

Dziennik Ustaw Nr 235 — 16093 — Poz. 1546

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 20

7) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia — Klasyfika cja działów dział „926 Kultura fizyczna i sport” otrzymuje brzmienie: „926 Kultura fizyczna”;

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia — Klasyfika cja rozdziałów wprowadza się następujące zmiany: a) w działach: 010, 020, 050, 100, 150, 400, 500, 550, 600, 630, 700, 710, 720, 730, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925 i 926 dodaje się rozdziały w brzmieniu: „***93 Dochody państwowej jednostki budże towej uzyskane z tytułu przejętych za dań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych ***94 Dochody państwowej jednostki budże towej uzyskane z tytułu przejętych za dań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze”, przy czym oznaczenie rozdziału stanowią: trzy cyfrowe oznaczenie działu oraz dodane do nie go odpowiednio numery 93 albo 94, b) w dziale „010 — Rolnictwo i łowiectwo” wpro wadza się następujące zmiany: — uchyla się rozdział „01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych”, — po rozdziale „01041 Program Rozwoju Ob szarów Wiejskich 2007—2013” dodaje się rozdział 01042 w brzmieniu: „01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rol nych”, c) w dziale „730 — Nauka” po rozdziale „73008 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju” dodaje się rozdziały 73009—73011 wraz z objaśnienia mi w brzmieniu: „73009 Narodowe Centrum Nauki 73010 Działalność organów i korporacji uczo nych Polskiej Akademii Nauk W rozdziale tym ujmuje się środki przekazywa ne Polskiej Akademii Nauk na podstawie usta wy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akade mii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619), z wyłączeniem środków klasyfikowanych w rozdziałach: „73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk” i „73095 Pozostała działalność”. 73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organiza cyjnych Polskiej Akademii Nauk”, d) w dziale „750 — Administracja publiczna” uchy la się rozdziały: „75004 Kancelaria Polskiej Aka demii Nauk”, „75066 Komitety naukowe Pol skiej Akademii Nauk” oraz „75067 Placówki i in ne jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk”, e) w dziale „754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział „75416 Straż Miejska” otrzymuje brzmienie: „75416 Straż gminna (miejska)”, f) w dziale „756 — Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepo siadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” wprowadza się nastę pujące zmiany: — rozdział „75613 Wpływy z podatku akcyzowe go od pozostałych wyrobów akcyzowych” otrzymuje brzmienie: „75613 Wpływy z podatku akcyzowego od pozostałych wyrobów objętych po datkiem akcyzowym”, — rozdział „75628 Wpływy z podatku akcyzowe go od olejów smarowych” otrzymuje brzmie nie: „75628 Wpływy z podatku akcyzowego od olejów smarowych i pozostałych ole jów”, — uchyla się rozdział „75649 Wpłaty z podatku od towarów i usług od przewozu osób z tytu łu świadczenia na terytorium Rzeczypospoli tej Polskiej usług międzynarodowego trans portu drogowego pobrane przez urzędy cel ne”, g) w dziale „900 — Gospodarka komunalna i ochro na środowiska” do rozdziału „90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” do daje się objaśnienia w brzmieniu: 1546 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020. Dziennik Ustaw Nr 235 — 16094 — Poz. 1546

„W rozdziale tym ujmuje się wpływy z opłat i kar za ko rzystanie ze środowiska, wydatki związane z gromadze niem tych środków oraz wydatki gmin i powiatów, o któ rych mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)).”, h) w dziale „926 — Kultura fizyczna i sport” wpro wadza się następujące zmiany: — dział „926 — Kultura fizyczna i sport” otrzy muje brzmienie: „926 — Kultura fizyczna”, — rozdział „92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” otrzymuje brzmienie: „92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej”;

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia — Klasyfika cja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami) wprowadza się następujące zmiany: a) cyfra „7 Pozostałe” wraz z objaśnieniami otrzy muje brzmienie: „7 Płatności w zakresie budżetu środków euro pejskich Symbol ten stosuje się dla oznaczenia dochodów, których źródłem jest budżet środków europejskich.”, b) do paragrafu „014 Podatek od towarów i usług” dodaje się objaśnienia w brzmieniu: „Paragraf ten nie ma zastosowania do dochodów jednos tek samorządu terytorialnego.”, c) paragraf „271 Wpływy z tytułu pomocy finanso wej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych za dań bieżących” otrzymuje brzmienie: „271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomo cy finansowej udzielanej między jednost kami samorządu terytorialnego na do finansowanie własnych zadań bieżących”, d) paragraf „630 Wpływy z tytułu pomocy finanso wej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych za dań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” otrzymuje brzmienie: „630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomo cy finansowej udzielanej między jednost kami samorządu terytorialnego na do finansowanie własnych zadań inwestycyj nych i zakupów inwestycyjnych”, e) objaśnienia do paragrafów: „853 Środki pocho dzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów” i „854 Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Euro pejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwaj carsko-Polskiego Programu Współpracy” otrzy mują brzmienie: „Paragraf nie ma zastosowania do jednostek samorządu terytorialnego.”;

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia — Klasyfika cja paragrafów wydatków i środków (z objaśnie niami) wprowadza się następujące zmiany: a) grupy wydatków: „Dotacje i subwencje 200 do 203, 211 do 213, 221 do 229, 231 do 233, 237, 239 do 241, 243 do 259, 261 do 265, 268 do 277, 279 do 294, 296 do 298 i 300” oraz „Wydatki ma jątkowe 601, 602, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 618, 620 do 624, 626 do 633, 641 do 643, 651 do 658, 661 do 667 i 680” otrzymują brzmienie: „Dotacje i subwencje 200 do 203, 211 do 213, 221 do 229, 231 do 233, 236, 237, 239 do 241, 243 do 259, 261 do 265, 268 do 277, 279 do 294, 296 do 298 i 300 Wydatki majątkowe 601, 602, 605 do 608, 611 do 614, 616 do 624, 626 do 633, 641 do 643, 651 do 658, 661 do 667 i 680”, b) zdanie „Do wydatków majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy — zalicza się paragrafy: 601, 605, 606, 613, 614, 617, 620—623, 630, 656—658, 661—666 i 680.” otrzymuje brzmie nie: „Do wydatków majątkowych jednostki samo rządu terytorialnego, o których mowa w art. 236 ust. 4 ustawy, zalicza się paragrafy: 601, 605, 606, 613, 614, 617, 619—623, 630, 656—658, 661—666 i 680.”, c) cyfra „7 Pozostałe” wraz z objaśnieniami otrzy muje brzmienie: „7 Płatności w zakresie budżetu środków euro pejskich Symbol ten stosuje się dla wydatków dokonywanych w ramach płatności budżetu środków europejskich.”, d) po paragrafie „233 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” dodaje się paragraf 236 wraz z objaśnieniami w brzmieniu: „236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samo rządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub do finansowanie zadań zleconych do realiza cji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacji celowych ujmowanych w tym paragrafie nie wykazuje się w paragrafach 281 do 283.”, e) objaśnienia do paragrafu „296 Przelewy redys trybucyjne” otrzymują brzmienie:

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018, 1019 i Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1498. Dziennik Ustaw Nr 235 — 16095 — Poz. 1546

„Paragraf ten obejmuje przelewy środków między po szczególnymi dysponentami tego samego rodzaju środ ków. W paragrafie tym ujmuje się także środki przekazy wane przez gminy i powiaty, o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochro ny środowiska.”, f) w objaśnieniach do paragrafu „303 Różne wy datki na rzecz osób fizycznych” tiret czwarte otrzymuje brzmienie: „— zwrot kosztów podróży, dojazdów komunikacją miej scową i noclegów członkom komisji działających przy organach administracji publicznej oraz zwrot kosztów podróży radnym jednostek samorządu tery torialnego,”, g) w objaśnieniach do paragrafu „430 Zakup usług pozostałych” tiret dwunaste otrzymuje brzmie nie: „— usługi w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej oraz turystyki i wypoczynku, między innymi: opłaty radiofoniczne i telewizyjne,”, h) paragraf „497 Nierozliczone środki budżetowe przekazane jednostkom budżetowym mającym siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Pol skiej na finansowanie wydatków” wraz z objaś nieniami otrzymuje brzmienie: „497 Nierozliczone środki budżetowe przekaza ne jednostkom budżetowym mającym sie dziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz jednostkom wojskowym poza granicami państwa na finansowanie wydatków Paragraf ten nie występuje w planowaniu i ma za stosowanie w sprawozdaniach miesięcznych dys ponentów części budżetowych, którym podlegają jednostki budżetowe mające siedziby poza grani cami Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy środków przekazanych placówkom w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów dotyczącym sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jed nostek budżetowych oraz samorządowych zakła dów budżetowych, wydanym na podstawie upo ważnienia zawartego w art. 17 ustawy, ujmowa nych w sprawozdaniach miesięcznych, o których mowa w przepisach o sprawozdawczości budżeto wej. W paragrafie tym ujmuje się również nierozliczone środki budżetowe przekazane jednostkom wojsko wym biorącym udział w operacjach poza granica mi państwa w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych.”, i) po paragrafie „618 Środki na inwestycje na dro gach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach po wiatu” dodaje się paragraf 619 wraz z objaśnie niami w brzmieniu: „619 Dotacje celowe z budżetu jednostki samo rządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwe stycji w ramach zadań zleconych do reali zacji organizacjom prowadzącym działal ność pożytku publicznego Dotacji celowych ujmowanych w tym paragrafie nie wykazuje się w paragrafie 623.”, j) po paragrafie „808 Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i pro wizje” dodaje się paragraf 809 w brzmieniu: „809 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowi zje”;

5) w załączniku nr 5 do rozporządzenia — Klasyfika cja paragrafów przychodów po paragrafie „944 Pozostałe przychody z prywatyzacji” dodaje się paragraf 950 w brzmieniu: „950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”;

6) w załączniku nr 7 do rozporządzenia — Szczegóło wa klasyfikacja wydatków dla zadań z zakresu bez pieczeństwa zewnętrznego wprowadza się nastę pujące zmiany: a) w paragrafie „401 Wynagrodzenia osobowe pracowników” uchyla się pozycję „401011 Wy datki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”, b) w paragrafie „402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” uchyla się pozycję „402005 Wydatki na Państwowy Fun dusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”, c) w paragrafie „442 Podróże służbowe zagranicz ne” pozycja „442002 Podróże służbowe zagra niczne pracowników oraz osób niebędących pracownikami” otrzymuje brzmienie: „442002 Podróże służbowe zagraniczne pra cowników”, d) po paragrafie „622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów rea lizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych in nych jednostek sektora finansów publicznych” dodaje się paragraf 623 w brzmieniu: „623 Dotacje celowe z budżetu na finanso wanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwe stycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 623001 Dotacje celowe z budżetu na finanso wanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 623002 Dotacje celowe z budżetu na finanso wanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych”.

§2. Przepisy § 1 pkt 2 lit. a obowiązują do dnia 31 grudnia 2012 r.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., z tym że przepisy § 1 rozporządzenia mają zastosowanie do opracowania odpowiednio projektu ustawy budżetowej lub projektów uchwał budżetowych na rok 2011. Minister Finansów: w z. L. Kotecki

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-10-08
Data wydania: 2010-09-28
Data wejścia w życie: 2011-01-01
Data obowiązywania: 2011-01-01
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 188 poz. 1263