Dz.U. 2010 nr 197 poz. 1312

Dziennik Ustaw Nr 34 — 2587 — Poz. 175

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 157

8) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania wyróż nień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa We wnętrznego (Dz. U. Nr 272, poz. 2690 oraz z 2009 r. Nr 87, poz. 72

2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Przed wszczęciem postępowania dyscyplinar nego przełożony może polecić podjęcie w nie zbędnym zakresie czynności wyjaśniających, jeżeli wiadomość o popełnieniu czynu budzi wątpliwości, w szczególności co do faktu jego popełnienia, charakteru naruszenia dyscypliny służbowej lub osoby sprawcy.”;

2) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu: „§ 12a. Przed wszczęciem postępowania dyscypli narnego przełożony zwraca się do kierow nika jednostki organizacyjnej Agencji Bez pieczeństwa Wewnętrznego właściwej w sprawach kadrowych o wyznaczenie przez niego rzecznika dyscyplinarnego do prowadzenia czynności wyjaśniających, o których mowa w § 11 ust. 1, oraz postę powania dyscyplinarnego.”;

3) § 14—16 otrzymują brzmienie: „§ 1

4.

1. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne go działa zespół rzeczników dyscyplinar nych, zwany dalej „zespołem”, podległy kierownikowi jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego właściwej w sprawach kadrowych.

2. Czynności wyjaśniające, o których mowa w § 11 ust. 1, oraz postępowanie dyscy plinarne prowadzi rzecznik dyscyplinarny powołany do zespołu. § 1

5.

1. Rzecznika dyscyplinarnego powołuje do zespołu Szef Agencji Bezpieczeństwa We wnętrznego.

2. Rzecznika dyscyplinarnego powołuje się za jego pisemną zgodą. Decyzję o powo łaniu doręcza się rzecznikowi dyscypli narnemu oraz włącza do jego akt osobo wych.

3. Rzecznikiem dyscyplinarnym może być funkcjonariusz w służbie stałej, posiada jący w dniu powołania co najmniej pię cioletni staż służby, który:

1) posiada stopień oficerski;

2) nie był karany sądownie i dyscyplinar nie;

3) posiada co najmniej pozytywną opinię służbową;

4) nie zajmuje stanowiska służbowego: zastępcy lub doradcy Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kie rownika lub zastępcy kierownika jed nostki organizacyjnej Agencji Bezpie czeństwa Wewnętrznego. § 1

6. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne go odwołuje rzecznika dyscyplinarnego z zespołu w przypadku:

1) zaistnienia okoliczności, które stanowią podstawę jego zwolnienia ze służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne go;

2) utraty jednej z przesłanek, o których mo wa w § 15 ust. 3;

3) złożenia pisemnego wniosku przez rzecz nika dyscyplinarnego;

4) oddelegowania do pełnienia służby poza Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

5) zaistnienia innych okoliczności uniemoż liwiających wykonywanie funkcji rzeczni ka dyscyplinarnego.”;

4) w § 17: a) w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Obwiniony lub osoba pokrzywdzona może zło żyć przełożonemu, który wszczął postępowanie dyscyplinarne, uzasadniony wniosek o wyłącze nie rzecznika dyscyplinarnego.”, b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Odpis postanowienia o wyłączeniu lub od mowie wyłączenia rzecznika dyscyplinar nego doręcza się niezwłocznie obwinione mu, osobie pokrzywdzonej oraz kierowni kowi jednostki organizacyjnej Agencji Bez pieczeństwa Wewnętrznego właściwej w sprawach kadrowych.”;

5) w § 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Orzeczenie, od którego nie wniesiono w termi nie odwołania, po jego upływie staje się osta teczne i podlega wykonaniu.”; 175 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Dziennik Ustaw Nr 34 — 2588 — Poz. 1756) § 39 otrzymuje brzmienie: „§ 3

9. Orzeczenie o ukaraniu, o którym mowa w § 32 ust. 3 i § 35 pkt 1 i 2, podlega nie zwłocznemu wykonaniu przez przełożone go.”;

7) w § 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Kara dyscyplinarna może być w każdym czasie darowana lub zatarta za męstwo lub odwagę albo istotne osiągnięcia w służbie, wykazane przez funkcjonariusza po dniu, w którym orze czenie o ukaraniu stało się ostateczne.”;

8) w § 48 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmie nie: „Postępowanie dyscyplinarne zakończone osta tecznym orzeczeniem wznawia się, jeżeli:”;

9) § 49 otrzymuje brzmienie: „§ 4

9. Postępowania dyscyplinarnego nie wzna wia się po upływie 3 lat od dnia, w którym orzeczenie o ukaraniu stało się ostatecz ne.”;

10) w § 52 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmie nie: „Postępowanie to prowadzi wyznaczony przez kie rownika jednostki organizacyjnej Agencji Bezpie czeństwa Wewnętrznego właściwej w sprawach kadrowych rzecznik dyscyplinarny powołany do zespołu.”.

§2.

1. Do postępowań dyscyplinarnych wszczę tych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniej szego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychcza sowe.

2. Czynności wyjaśniające, o których mowa w § 11 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, oraz po stępowanie, o którym mowa w § 52 ust. 1 rozporzą dzenia, o którym mowa w § 1, rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia prowadzi do czasu ich zakończenia rzecznik dyscyplinarny po wołany na podstawie przepisów dotychczasowych.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2010-10-25
Data wydania: 2010-10-13
Data wejścia w życie: 2010-11-09
Data obowiązywania: 2010-11-09
Organ wydający: MIN. NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 197 poz. 1312