Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1320

Dziennik Ustaw Nr 88 — 5377 — Poz. 502 Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerw ca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 101

4) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Zawodnik uczestniczący we współzawodnic twie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy, zwany dalej „zawodnikiem”, podlega ogól nym badaniom lekarskim oraz badaniom specjali stycznym i diagnostycznym w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współ zawodnictwie sportowym, w szczególności uczestnic two w treningach lub zawodach sportowych, zwanego dalej „orzeczeniem”.

2. W przypadku zawodników uprawiających sporty lotnicze za równoznaczne z orzeczeniem, o którym mowa w ust. 1, uznaje się orzeczenie o braku przeciw wskazań zdrowotnych do wykonywania funkcji człon ka personelu lotniczego, wydawane po przeprowadze niu badań lotniczo -lekarskich, określonych odrębnymi przepisami.

§2.

1. Orzeczenie wydaje lekarz specjalista w dzie dzinie medycyny sportowej, a w odniesieniu do za wodników niepełnosprawnych orzeczenie może wy dać także lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

2. W przypadku braku lekarza specjalisty w dzie dzinie medycyny sportowej, orzeczenie, o którym mo wa w ust. 1, może wydać lekarz posiadający certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.

§3.

1. Badania specjalistyczne i diagnostyczne, o których mowa w § 1 ust. 1, obejmują:

1) pomiary antropometryczne;

2) badania elektrokardiograficzne;

3) badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu;

4) badanie odczynu opadania krwinek czerwonych;

5) badanie morfologii krwi obwodowej wraz ze wzo rem odsetkowym;

6) oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi;

7) badanie ortopedyczne;

8) konsultację stomatologiczną;

9) konsultację laryngologiczną;

10) konsultację okulistyczną; 1

1) konsultację neurologiczną; 1

2) badanie elektroencefalograficzne; 1

3) badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgo słupa; 1

4) badanie radiologiczne odcinka lędźwiowego kręgo słupa; 1

5) badanie spirometryczne.

2. Badania lekarskie, o których mowa w ust. 1 pkt 11 i 12, przeprowadza się co 2 lata u zawodników uprawiających sporty i sztuki walki oraz kick -boxing.

3. Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, przeprowadza się co 2 lata u zawodników upra wiających zapasy lub judo.

4. Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, przeprowadza się co 2 lata u zawodników upra wiających podnoszenie ciężarów.

5. Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, przeprowadza się co 2 lata u zawodników upra wiających płetwonurkowanie.

§4. Lekarz, o którym mowa w § 2, może zlecić do datkowo wykonanie innych niezbędnych badań wyni kających z oceny stanu zdrowia zawodnika ubiegają cego się o wydanie orzeczenia.

§5.

1. Zawodnik, który nie zgadza się z treścią orzeczenia, może wystąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, z wnioskiem o przeprowadze nie ponownego badania.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się orzeczenie oraz kopię dokumentacji medycznej do tyczącej przeprowadzonych badań.

3. Badanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowa dza lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sporto wej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centralnym Ośrodku Medycyny Sporto wej w Warszawie. 502 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607). Dziennik Ustaw Nr 88 — 5378 — Poz. 502

4. Badanie, o którym mowa w ust. 1, powinno być przeprowadzone w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Ustalone na jego podstawie orzeczenie jest ostateczne.

§6. Zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwska zań do uprawiania określonej dyscypliny sportu wy dane na podstawie dotychczasowych przepisów za chowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Zdrowia: E. Kopacz

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 3 października 2006 r. w sprawie kwa lifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich, a także rodzaju niezbędnych badań lekarskich dla osób ubiegających się o przyznanie licencji zawodnika lub licencji trenera (Dz. U. Nr 189, poz. 1396), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014).

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2010-10-26
Data wydania: 2010-10-18
Data wejścia w życie: 2010-10-26
Data obowiązywania: 2010-10-26
Data uchylenia: 2013-01-09
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1320