Dz.U. 2010 nr 207 poz. 1368

Dziennik Ustaw Nr 249 — 16924 — Poz. 1669

Na podstawie art. 25 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 9 listo pada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. Nr 99, poz. 693, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwali fikacji zawodowych marynarzy (Dz. U. Nr 47, poz. 445) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 17 w ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie: „1

2) posiadanie patentu mechanika statkowego żeglugi śródlądowej, posiadanie 2-miesięcz nej praktyki pływania na statkach morskich w dziale maszynowym oraz złożenie egzami nu na poziomie pomocniczym.”;

2) w § 26 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Warunkiem uznania egzaminu, o którym mo wa w ust. 3, za równorzędny z egzaminem na poziomie operacyjnym jest możliwość udziału w egzaminie, w charakterze obserwatora, przedstawiciela dyrektora urzędu morskiego będącego członkiem komisji egzaminacyj nej.”;

3) w § 27 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) posiadanie dyplomu kapitana żeglugi przy brzeżnej, dyplomu oficera wachtowego na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania na morskich statkach handlowych o pojemności brutto 500 i powyżej w żegludze międzynaro dowej na stanowisku oficera wachtowego oraz ukończenie szkolenia w ośrodku szkole niowym i złożenie egzaminu na poziomie za rządzania.”;

4) w § 41 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej upo ważnia do zajmowania stanowiska kapitana na każdym statku w żegludze krajowej, w tym na statku pasażerskim o pojemności brutto poniżej 1 500, pod warunkiem odbycia 6-mie sięcznej praktyki pływania na statkach pasa żerskich w charakterze dublera na stanowisku kapitana albo 12-miesięcznej praktyki pływa nia jako oficer wachtowy na statkach pasażer skich, na których oficer wachtowy pełni wach tę na mostku.”;

5) w § 45: a) w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „

7) posiadanie świadectwa motorzysty wachto wego, dodatkowej 24-miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich o mocy ma szyn głównych 750 kW i powyżej na stano wisku motorzysty oraz ukończenie szkolenia w ośrodku szkoleniowym i złożenie egzami nu na poziomie operacyjnym.”, b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Warunkiem uznania egzaminu, o którym mowa w ust. 2, za równorzędny z egzami nem na poziomie operacyjnym jest możli wość udziału w egzaminie, w charakterze obserwatora, przedstawiciela dyrektora urzędu morskiego będącego członkiem ko misji egzaminacyjnej.”;

6) w § 49 uchyla się pkt 2;

7) w § 64 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Na morskich statkach handlowych w żegludze międzynarodowej kapitan i starszy oficer po winni posiadać świadectwo przeszkolenia w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym.”;

8) w § 76 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „

5. Na wniosek właściwych organów administracji morskiej innych państw, armatorów lub ich przedstawicieli informacje dotyczące wyda nych dokumentów kwalifikacyjnych zawarte w ewidencji, o której mowa w ust. 1, są po twierdzane w formie pisemnej.”;

9) w załączniku nr 1 do rozporządzenia wzory dyplo mów szypra 1 klasy żeglugi krajowej i dyplom szyp ra 2 klasy żeglugi krajowej otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporzą dzenia.

§2.

1. Dyplomy szypra 1 klasy żeglugi krajowej i dy plomy szypra 2 klasy żeglugi krajowej wydane na pod stawie przepisów dotychczasowych i wynikające z nich uprawnienia zawodowe zachowują swoją ważność.

2. Dyplomy, o których mowa w ust. 1, na wniosek zainteresowanego mogą być wymienione na odpo wiednie dyplomy określone w rozporządzeniu pod warunkiem przedłożenia świadectw: 1669 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 3 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy2)

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządo wej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa da 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regu lacji wdrożenia postanowień dyrektywy Parlamentu Euro pejskiego i Rady 2008/106/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (Dz. Urz. UE L 323 z 03.12.2008, str. 33).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 63, poz. 519, Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857. Dziennik Ustaw Nr 249 — 16925 — Poz. 16691) na dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej: a) w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego, b) ratownika, c) przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej, d) przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym, e) odpowiednie świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej mor skiej;

2) na dyplom szypra 2 klasy w żegludze krajowej: a) ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawo wego, b) ratownika, c) pierwszej pomocy medycznej, d) przeszkolenia w zakresie wykorzystania radaru i ARPA na poziomie operacyjnym, e) odpowiednie świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej mor skiej.

§3. W sprawach o wydanie dyplomu lub świadec twa wszczętych, lecz niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk Dziennik Ustaw Nr 249 — 16926 — Poz. 1669 Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2010 r. (poz. 1669) Dziennik Ustaw Nr 249 — 16927 — Poz. 1669 Dziennik Ustaw Nr 249 — 16928 — Poz. 1669

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2010-11-04
Data wydania: 2010-10-21
Data wejścia w życie: 2010-11-19
Data obowiązywania: 2010-11-19
Data uchylenia: 2012-03-20
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2010 nr 207 poz. 1368